سیب دارمان 09332084221

هر جای ایران که هستید با ما تماس بگیرید سیب دارمان 09332084221

لاغری

پشت پا لیفت اسمیت
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/lower-back-exercises-smith-machine-stiff-legged-deadlifts.gif
پشت پا لیفت هالتر
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/lower-back-exercises-stiff-legged-barbell-deadlifts.gif.
vir
11-06-10, 02:39
پشت پا لیفت دمبل
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/lower-back-exercises-stiff-legged-dumbbell-deadlifts.gif
ددلیفت
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/hamstrings-exercises-romanian-deadlifts.gif
vir
11-06-10, 02:39
پشت پا ماشین نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/hamstrings-exercises-seated-leg-curls.gif.
پشت پا ماشین خوابیده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/hamstrings-exercises-one-leg-laying-hamstring-curls.gif
vir
11-06-10, 02:39
ساق پا دستگاه نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/calf-exercises-seated-calf-raises.gif
ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/calf-exercises-calf-press-leg-machine.gif
vir
11-06-10, 02:40
ساق روی دستگاه هاک پا
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/calves-standing-calf-raises.gif
ساق پا دمبل تک تک ایستاده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/calf-exercises-dumbbell-single-leg-calf-raises.gif
vir
11-06-10, 02:40
جلو بازو


جلو بازو سیم کش جفت دست از طرفین
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-overhead-cable-curls.gif
جلو بازو لاری ماشین
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-machine-preacher-curls.gif
vir
11-06-10, 02:41
جلو بازو لاری سیم کش
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-cable-preacher-curls.gif
جلو بازو سیم کش با طناب
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-cable-hammer-curls-rope-attachment.gif
vir
11-06-10, 02:41
جلو بازو دمبل جفت رو به بیرون نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-seated-dumbbell-inner-bicep-curls.gif
جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-preacher-hammer-dumbbell-curls.gif
vir
11-06-10, 02:41
جلو بازو دمبل تک لاری
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-one-arm-dumbbell-preacher-curls.gif
جلو بازو دمبل جفت چکشی
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-hammer-curls.gif
vir
11-06-10, 02:42
جلو بازو دمبل ایستاده همزمان
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-dumbbell-bicep-curls.gif
جلو بازو دمبل متناوب ایستاده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-dumbbell-alternate-bicep-curls.gif
vir
11-06-10, 02:42
جلو بازو دمبل تک خمیده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-concentration-curls.gif
جلو بازو دمبل روی میز شیب دار
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-incline-one-arm-dumbbell-curls.gif
vir
11-06-10, 02:42
جلو بازو دمبل چکشی متناوب
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-alternate-hammer-curls.gif
جلو بازو هالتر ساده دست باز
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-wide-grip-standing-barbell-curls.gif
vir
11-06-10, 02:43
جلو بازو هاالر ez لاری دست آویزان
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-spider-curls.gif
جلو بازو هالتر ez خمیده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-seated-close-grip-concentration-barbell-curls.gif
vir
11-06-10, 02:43
جلو بازو هالتر ساده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-barbell-curls.gif
جلو بازو هالتر دست جمع
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-close-grip-standing-barbell-curls.gif
vir
11-06-10, 02:44
جلو بازو هالتر ez جمه
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-ez-bar-curls.gif
جلو بازو هالتر دست معکوس ( ساعد )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-drag-curls.gif

جلو بازو لاری میله ez
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-preacher-curls.gif
vir
11-06-10, 02:45
شانه ها و ذوزنقه ای


پرس سرشانه ماشین
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-machine-shoulder-military-presses.gif
پرس سرشانه دمبل چرخشی ( نشسته )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-arnold-dumbbell-presses.gif
vir
11-06-10, 02:45
سرشانه هالتر از جلو نشسته اسمیت
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-smith-machine-overhead-shoulder-presses.gif
نشر از جلو جفت دست با وزنه ( یا هالتر )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-front-plate-raises.gif
vir
11-06-10, 02:45
نشر از جلو دمبل متناوب
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-front-dumbbell-raises.gif
نشر از جلو تک دست سیم کش
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-front-cable-raises.gif
vir
11-06-10, 02:46
کشش ذوزنقه ای ( کول ) سیم کش نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-low-pulley-rows-to-neck.gif
شراک دمبل از طرفین
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-dumbbell-shrugs.gif
vir
11-06-10, 02:46
شراک هالتر از پشت
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbells-shrugs-behind-back.gif
شراک هالتر از جلو
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbell-shrugs.gif
vir
11-06-10, 02:46
پرس سرشانه هالتر از پشت
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-standing-barbell-presses-behind-neck.gif
پرس سرشانه اسمیت از پشت ( نشسته )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-smith-machine-behind-neck-presses.gif
vir
11-06-10, 02:47
نشر خم نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-bent-over-dumbbell-rear-delt-raises.gif
کشش کول ( ذوزنقه ای ) هالتر از جلو
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-upright-barbell-rows.gif
vir
11-06-10, 02:47
نشر جانب سیم کش تک دست
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-standing-low-pulley-deltoid-raises.gif
کشش کول ( ذوزنقه ای ) جفت دمبل از جلو
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-standing-dumbbell-upright-rows.gif
vir
11-06-10, 02:47
نشر جانب ایستاده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-side-lateral-raises.gif
نشر جانب نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-seated-side-lateral-raises.gif
vir
11-06-10, 02:48
پرس سرشانه دمبل نسشته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-seated-dumbbell-presses.gif.
پرس سرشانه هالتر از جلو ( نشسته )
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-seated-barbell-military-presses.gif

نشر جانب تک دست
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-one-arm-side-laterals.gif
vir
11-06-10, 02:48
کول با هالتر از پشت


http://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrugbehind1.jpghttp://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrugbehind2.jpg
vir
11-06-10, 02:49
کول با هالتر از جلو یا شراکhttp://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrug1.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrug2.jpg
vir
11-06-10, 02:50
زیر بغل سیم کش


http://www.bodybuilding.com/fun/2002/latpulldown.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/2002/latpulldown2.jpg
vir
11-06-10, 02:51
جلو بازو هالتر

http://www.bodybuilding.com/fun/2002/barbellcurl1.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/2002/barbellcurl2A.jpg
vir
11-06-10, 02:51
ددلیفتhttp://www.bodybuilding.com/fun/images/2006/deadliftbreakdown3.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/images/2006/deadliftbreakdown1.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/images/2006/deadliftbreakdown2.jpg
vir
11-06-10, 02:52
پرس سینه دمبل
http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/04.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/03.jpg
پرس سینه هالتر
http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/05.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/06.jpg
پرس بالاسینه
http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/07.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/08.jpg
vir
11-06-10, 02:53
فلای با دمبل

http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/09.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/10.jpg
فلای سیم کش
http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/11.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/12.jpg
کراس اور سیم کش
http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/13.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/14.jpg
vir
11-06-10, 02:54
نشر خم روی میز شیبدار
http://ndh.ir/UserFiles/Image/860430/07.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/860430/08.jpg
نشر خم ایستاده
http://ndh.ir/UserFiles/Image/860430/09.jpghttp://ndh.ir/UserFiles/Image/860430/10.jpg
نشر خم سیم کش
http://ndh.ir/UserFiles/Image/860430/11.jpg
محمدرضا دبیرزاده
11-06-10, 09:28
ممنونم ..اگه ممکنه سایتش رو بزارین
vir
11-14-10, 14:55
ممنونم ..اگه ممکنه سایتش رو بزارین
دانستنیهای بدنسازی (http://bodybuildingir.blogsky.co m)
Mehran_p
11-18-10, 13:08
سلام
ممنون میشم این 2 تا حرکت رو بهم یاد بدید ...
زیر سینه سیم کش
صلیب روی میز پرس سینه (* و * * پرس سینه است )
ممنون
seacoast
12-14-10, 21:46
دانستنیهای بدنسازی (http://bodybuildingir.blogsky.co m)


دوست عزیز جدا از تشکر معمول
باید یه تشکر ویژه هم از شما کرد
دستتون درد نکنه
واقعاً زحمت کشیدید.
effati
12-28-10, 19:00
سلام خدمت استاد و دوستان
حرکت صحیح خیاطه رو چطوری میشه انجام داد
اگه تصویری هم دارین لطفا دریغ نکنید
tavakkol23
12-29-10, 02:55
سلام خدمت استاد و دوستان
حرکت صحیح خیاطه رو چطوری میشه انجام داد
اگه تصویری هم دارین لطفا دریغ نکنید
ماهیجه‌های خم کننده ران
■ماهیچه ایلیوپسواس که شامل پسواس ماژور و ایلیاکوس (ماهیچه خاصره‌ای) است.
■ماهیچه مستقیم رانی (رکتوس فموریس)
■ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)
■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)
■ماهیچه شانه‌ای (پکتینئوس)
■ماهیچه نزدیک کننده بلند (اداکتور لونگوس)http://www.irupload.ir/images/b3u26o72b7caeydb7smc.gif (http://www.irupload.ir/images/b3u26o72b7caeydb7smc.gif)
ahytech
12-29-10, 08:21
یه دستگاه هم مخصوص عضلات خیاطه هست که به این صورت است.

http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image053.gif

و دستگاه دیگه ای هم داره که به صورت پا صاف هم این حرکتو میشه باهاش انجام داد.

این 2 تصویر هم دیگر اقسام اجرای حرکت سیم کش مخصوص عضلات خیاطه:

http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image054.gif

http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image055.gif
محمدرضا دبیرزاده
01-05-11, 01:41
این برا خیاطه نیست ...http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image055.gif
محمدرضا دبیرزاده
01-05-11, 01:45
اگه ممکنه اینا رو بزارین ...
.
.
لانگز با دمبل
.
.
زیر بغل از جلو سیم کش
.
.
سرشانه دمبل نشر از جانب
.
.
استپ بلند با دمبل
.
.
سرشانه دمبل از جلو
.
.
زیر بغل پارویی (قایقی) دست باز و دست و معمولیش
.
.
ممنون میشم اگه بزارین ...متحرکم باشه که واویالله...پیش اپیش ممنونم
ahytech
01-05-11, 07:32
سلام
ممنون میشم این 2 تا حرکت رو بهم یاد بدید ...
زیر سینه سیم کش
صلیب روی میز پرس سینه (* و * * پرس سینه است )
ممنون


زیر سینه سیم کش کراس اور

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image029.gif


زیر سینه سیم کش

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image018.gif


قفسه یا فلای ( صلیب ) دمبل

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image020.gif


قفسه یا فلای ( صلیب ) سیم کش

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image021.gif


قفسه یا فلای ( صلیب ) خوابیده دستگاه

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image022.gif

موفق و پیروز باشید.


این برا خیاطه نیست ...

با سلام خدمت دوست عزیزم محمدرضا
بله در اصل این حرکت برای ماهیچه بیرونی ران ( ماهیچه کشنده فاسیا لاته ) (Tensor Fasciae Latae) است ، اما در فاز منفی این حرکت از سمت و حالتی غیر معمول ماهیچه خیاطه تحت فشار و استرس قرار می گیرد.

موفق و سربلند باشید.
ahytech
01-05-11, 07:51
اگه ممکنه اینا رو بزارین ...
.
.
لانگز با دمبل
.
.
زیر بغل از جلو سیم کش
.
.
سرشانه دمبل نشر از جانب
.
.
استپ بلند با دمبل
.
.
سرشانه دمبل از جلو
.
.
زیر بغل پارویی (قایقی) دست باز و دست و معمولیش
.
.
ممنون میشم اگه بزارین ...متحرکم باشه که واویالله...پیش اپیش ممنونم

درود و سپاس


لانگز با دمبل


http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image048.gif


زیر بغل از جلو سیم کش ( لت از جلو )


http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image039.gif


سرشانه دمبل نشر از جانب


http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image011.gif


استپ بلند با دمبل


http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image051.gif

سرشانه دمبل از جلو ( پرس نظامی دمبل )

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image009.gif


زیر بغل پارویی (قایقی) دست باز و دست و معمولیش ( زیر بغل هالتر خم )


زیر بغل هالتر خم دست باز


http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image027.gif

زیر بغل هالتر خم دست جمع (http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image026.gif)
محمدرضا دبیرزاده
01-05-11, 09:32
ممنونم ahytech (http://www. .ir/forums/member16810.html) جان ...اگه ممکنه زیر بغل قایقی رو با دستگاه ...دس باز دست تنگ بزارین
و سرشانه دمبل از جلوبرای دلتوید جلو....همون نشر از جلو رو میخوام ....ممنون میشم
ahytech
01-05-11, 10:05
اینم خدمت شما دوست خوبم

زیربغل قایقی با دستگاه ( دست جمع با دستگیره مثلثی )
http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image033.gif

زیر بغل قایقی با دستگاه ( دست باز )
http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image034.gif

نشر از جلو ( نشر نظامی )
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image017.gif
vina2anitia
01-05-11, 12:20
سر شانه دمبل نشر از جانب نشسته و سر شانه دمبل از جلو رو میشه بزارید؟ ممنون میشم واقعا :)
samuel
01-05-11, 12:36
نشر جانب نشسته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-seated-side-lateral-raises.gif
پرس سرشانه دمبل نسشته
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/shoulder-exercises-seated-dumbbell-presses.gif
vir
01-06-11, 00:42
امروز مدیر باشگامون گفت پهلو دمبل منسوخ شده . حقیقت داره؟
ahytech
01-06-11, 00:55
امروز مدیر باشگامون گفت پهلو دمبل منسوخ شده . حقیقت داره؟

با سلام و درود
خیر منسوخ نشده و هنوز هم یکی از حرکات اصلی برای محکم کردن عضلات مایل شکمی (اوبلیک) است.

لطفا یه عکس از حرکت دیپ بزارید
vir
01-09-11, 23:28
پارالل پشت بازو (دیپ)

برای اجراء این حرکت در صورت امکان بهتر است از پارالل V شکل استفاده کنید.
علت ارجحیت پارالل V شکل در قیاس با پارالل موازی در این است که امکان جمع‌تر گرفتن دست‌ها و به حداقل‌رسانی درگیری عضلات سرشانه بر روی میله وجود دارد.
حرکت را از بالاترین بخش دامنه حرکتی شروع کنید و با حفظ بدن تا در ممکن در وضعیت قائم.
خود را با کنترل به سمت پائین ببرید و پس از تماس بازو با ساعد در پائین‌ترین نقطه دوباره خود را به سمت بالا پرس کنید. به خاطر داشته ۹۸ درصد کل مسیر را بالا بروید و قبل از قفل شدن مفصل آرنج دوباره مسیر حرکت را تعویض کنید. ضمناً در طول اجراء تکرار تا جای ممکن سعی کنید کل بدن در وضعیت صاف باقی بماند. اگر در این حرکت به بدن زاویه بدهید. آن موقع است که حرکت مبدل به یک حرکت برای عضلات سینه خواهد شد.
اگر هنوز توانائی انجام این حرکت با شکل وق را ندارید بهتر است حرکت پشت بازو پرسی بر روی میز زیر سینه را اجراء کنید و زمانی که به قدرت کافی در این عضلات دست یافتید، سراغ حرکت پشت بازو دیپ بیائید.
برای آن دسته که قادر به اجراء این حرکت هستند در ابتدا وزن بدن کافی به‌نظر می‌رسد ولی پس از قوی‌تر شدن پشت بازوها می‌توانبد با قرار دادن یک عدد دمبل در بین مچ پاها و یا استفاده از کمربند مخصوص وزنه پارالل بر میزان مقاومت و فشار عضلانی در این حرکت بیفزائید.

http://www.ironworkout.com/dip.jpg
vir
01-09-11, 23:35
(حرکت دیپ ایستاده با کشیدن پا به داخل)

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEsBYL jAC9DEKpbExvKjK84tB-4icqnOgXOs7GeYSHX0KbXW8G
zaniargh
01-09-11, 23:37
جلو بازو با هالتر ez *
شراگز با هالتر
شراگز با دمبل
چطوری انجام میشه؟
vir
01-09-11, 23:47
#265 (http://www. .ir/forums/post180038-265.html)
جلو بازو با هالتر ez


کول با هالتر از جلو یا شراگ

http://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrug1.jpg
http://www.bodybuilding.com/fun/2002/bbshrug2.jpg
vir
01-09-11, 23:55
حرکت پشت بازو دیپ

http://www.leehayward.com/pics/tricep_dips.jpg
vir
01-09-11, 23:56
شراک دمبل از طرفین

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-dumbbell-shrugs.gif

شراک هالتر از پشت

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbells-shrugs-behind-back.gif

شراک هالتر از جلو

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbell-shrugs.gif
effati
01-10-11, 12:18
[QUOTE=vir;189250]
شراک دمبل از طرفین

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-dumbbell-shrugs.gif

شراک هالتر از پشت

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbells-shrugs-behind-back.gif

شراک هالتر از جلو

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbell-shrugs.gif
سلام دوستان
در این شراگ هالتر جلو مگه دستها نباید مخالفهم دیگه باشه
arnold 1
01-10-11, 12:40
[QUOTE=vir;189250]
شراک دمبل از طرفین


http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-dumbbell-shrugs.gif


شراک هالتر از پشت


http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbells-shrugs-behind-back.gif


شراک هالتر از جلو


http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/traps-exercises-barbell-shrugs.gif

سلام دوستان
در این شراگ هالتر جلو مگه دستها نباید مخالفهم دیگه باشه
نه
Alone.ShadoW
01-10-11, 12:51
حرکت پشت بازو دیپ

http://www.leehayward.com/pics/tricep_dips.jpg
میشه بگید این حرکت رو جایگزین چه حرکتی میشه کرد تاحلا از این حرکت استفاده نکرده بودم میخوام حالا استفاده کنم برای تفکیک پشت بازو چه تعداد ست رو به من پیشنهاد میدید
arnold 1
01-10-11, 12:54
میشه بگید این حرکت رو جایگزین چه حرکتی میشه کرد تاحلا از این حرکت استفاده نکرده بودم میخوام حالا استفاده کنم برای تفکیک پشت بازو چه تعداد ست رو به من پیشنهاد میدید
همینو چرا نمیری؟
حجم= 3*8
تفکیک=3*15
Alone.ShadoW
01-10-11, 12:57
ببین ارنولد میخوام تا حدی که میتونم تفکیک کنم بدنم رو به نظرت 3*12 خوبه؟
arnold 1
01-10-11, 12:59
ببین ارنولد میخوام تا حدی که میتونم تفکیک کنم بدنم رو به نظرت 3*12 خوبه؟
برای تفکیک 3*15 خوبه
محمدرضا دبیرزاده
01-10-11, 13:42
میشه بگید این حرکت رو جایگزین چه حرکتی میشه کرد تاحلا از این حرکت استفاده نکرده بودم میخوام حالا استفاده کنم برای تفکیک پشت بازو چه تعداد ست رو به من پیشنهاد میدید
پشت بازو خوابیده دمبل ضربدری ...پشت بازو سیم کش طناب .:smilie_sp (9):
farshid992006
01-10-11, 21:55
سلام سوالم اینه که توی حرکت پرس پا تا چه حد پاها رو جمع کنیم عمیق انجام بدیم یا تا 1 حد خاصی
پا رو جمع تر نکنیم
kingofblack
01-10-11, 23:06
می شه حرکت صحیح پلاور دمبل و بگذارید؟
محمدرضا دبیرزاده
01-10-11, 23:14
سلام سوالم اینه که توی حرکت پرس پا تا چه حد پاها رو جمع کنیم عمیق انجام بدیم یا تا 1 حد خاصی
پا رو جمع تر نکنیم

پا رو باز کنی و به قول خودت عمیق ...رو پشت پا و با سن فشار میاره...در غیر این صورت همون کاردهی اصلیش :smilie_sp (9):
tavakkol23
01-10-11, 23:24
می شه حرکت صحیح پلاور دمبل و بگذارید؟
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/chest-exercises-straight-arm-dumbbell-pullovers.gif
emma
01-11-11, 00:26
چند تا حرکت تاثیر گذار برای عضلات روی پا (inner thigh) غیر از سیم کش بزارید. مرسی
vir
01-11-11, 00:35
چند تا حرکت تاثیر گذار برای عضلات روی پا (inner thigh) غیر از سیم کش بزارید. مرسی

خیاطه داخل و بیرون پا خوبه
kingofblack
01-11-11, 00:39
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/chest-exercises-straight-arm-dumbbell-pullovers.gif

این حرکت واسه زیر بغل استفاده می شه دیگه نه؟اخه به نظر بیشتره فشار رو سینه هست
power speed
01-11-11, 00:46
از حرکتهای زیر بغل هست این حرکت,اما سینه رو هم تحت فشار(تمرین)قر� �ر میده.

Bump: از حرکتهای زیر بغل هست این حرکت,اما سینه رو هم تحت فشار(تمرین)قر� �ر میده.
faran
01-11-11, 07:05
این حرکت واسه زیر بغل استفاده می شه دیگه نه؟اخه به نظر بیشتره فشار رو سینه هست

اگه با تمرکز این حرکت رو اجرا کنی عضلات اره ای یا همون بین دنده ای (بین قفسه ها) به همراه قسمت بالای زیر بغل ها تقویت میشن . قفسه سینه هم در این تمرین تقویت میشه . یعنی هم برای عضلات زیر بغل و هم برای قفسه سینه به کار میره . در زیبایی و کشیده بودن قفسه سینه خیلی موثره .
effati
01-11-11, 19:02
حرکت پشت بازو دیپ

http://www.leehayward.com/pics/tricep_dips.jpg

سلام دوستان
من در این حرکت خوندم که باید دستها از پاها بالاتر باشه الان در این عکس برعکسه که
1توضیحی میدید
effati
01-11-11, 19:07
چند تا حرکت تاثیر گذار برای عضلات روی پا (inner thigh) غیر از سیم کش بزارید. مرسی


1.حالت ایستاده واستی پاها در مقابل خودت رو به بالا بکشی(تمرکزی)
2.پرس پا
3.خیاطه فشاری هم بد نی
و...
zaniargh
01-11-11, 21:17
لطفا عکسی از حرکت فیله و ساعد و پول اوور برام بزارید
faran
01-12-11, 08:53
لطفا عکسی از حرکت فیله و ساعد و پول اوور برام بزارید

فیله :
http://up.iranblog.com/download.php?file=719us3j 8vq2tu08wv7h.gif

ساعد :
http://up.iranblog.com/download.php?file=xebnlpz ereqsgjc3mluw.gif

پول آور :
http://up.iranblog.com/download.php?file=i7kidmh ik5f686m6vl5x.gif
faran
01-12-11, 12:08
حرکت پشت بازو دیپ

http://www.leehayward.com/pics/tricep_dips.jpg

سلام دوستان
من در این حرکت خوندم که باید دستها از پاها بالاتر باشه الان در این عکس برعکسه که
1توضیحی میدید

تفاوت چندانی نداره . اگه می خوایی بیشترین بهره رو از این حرکت بگیری هنگام اجرا کمی به سمت جلو متمایل شو . موقع بالا رفتن هم با آرنج ها بازی نکن .
effati
01-12-11, 13:32
تفاوت چندانی نداره . اگه می خوایی بیشترین بهره رو از این حرکت بگیری هنگام اجرا کمی به سمت جلو متمایل شو . موقع بالا رفتن هم با آرنج ها بازی نکن .


سلام
منظور از بازی نکردن باآرنج یعنی چی؟یعنی آرنج قفل باشه؟
faran
01-12-11, 13:43
کدوم حرکت ؟! منظورت دیپ نیست که ؟!
فکر کنم منظورت حرکت پا بود که اینجا 27# (http://www. .ir/forums/post189713-27.html) نوشتم .
emma
01-12-11, 14:03
خیاطه داخل و بیرون پا خوبه
یه حرکت خوب با عکس می خوام لطفا
faran
01-12-11, 14:24
http://www.thetotaltoner.com/shapefit-pics/quadriceps-exercises-cable-inner-thighs.gif

دوتا دستگاه هم هست . اگه عکس داشتم UP می کنم .
vir
01-12-11, 14:36
یه حرکت خوب با عکس می خوام لطفا

#290 (http://www. .ir/forums/post186748-290.html)
zaniargh
01-12-11, 21:34
زیر سینه چطوری اجرا میشه
messi_68
01-12-11, 21:50
زیر سینه چی آخه؟پرس؟کابل� �
zaniargh
01-12-11, 21:58
جفتش
messi_68
01-12-11, 23:10
پرس زیر سینه با هالتر یا دمبل که تو باشگاه از هر کی بپرسی یادت میده.ی خورده تو سایت بگردی شکل سیمکشام میبینی.سوالت خیلی کلی بود
effati
01-13-11, 13:06
کدوم حرکت ؟! منظورت دیپ نیست که ؟!
فکر کنم منظورت حرکت پا بود که اینجا 27# (http://www. .ir/forums/post189713-27.html) نوشتم .


سلام
ماروگرفتی مگه آرنج مال کدوم قسمته
faran
01-13-11, 16:38
آره خب http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/4.gif. ولی حرکتش همچینام طاقت فرسا نمیشه ها .
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-13-11, 16:50
زیر سینه چطوری اجرا میشه

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Lower%20Chest%20Exercises/chest-exercises-decline-barbell-bench-press.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Lower%20Chest%20Exercises/chest-exercises-decline-dumbbell-bench-press.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Lower%20Chest%20Exercises/chest-exercises-decline-dumbbell-flyes.gif

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-13-11, 17:00
اینم دست باز

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Lower%20Chest%20Exercises/chest-exercises-wide-grip-decline-barbell-bench-press.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Lower%20Chest%20Exercises/chest-exercises-push-ups-feet-on-exercise-ball.gif

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
Mermoh
01-13-11, 21:22
لطف کنید از زیر بغل هالتر عکس بذارید ممنون میشم
vir
01-13-11, 23:43
لطف کنید از زیر بغل هالتر عکس بذارید ممنون میشم

زیر بغل هالتر خمیده
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/middle-back-exercises-bent-over-barbell-rows.gif
faran
01-14-11, 10:34
این عکسها رو از سایت shapefit دانلود کردم و به صورت فشرده و اختصاصی برای سایت آپ کردم . لینکها مستقیم هستند .

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png جلوبازو (http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Pic-Exersices/Biceps-Exercises.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png پشت بازو (http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Pic-Exersices/Triceps-Exercises.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png سینه (http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Pic-Exersices/Chest-Exersices.rar)


http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-14-11, 10:41
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png شکم (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Abdominal-Exercises.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png پهلو (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Oblique-Exercises.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png * *سن (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Butt-Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-14-11, 10:48
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png زیربغل و پشت (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Back-Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png گردن (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Neck-Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png شانه (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Shoulder%20Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-14-11, 10:53
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png مچ و ساعد (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Forearms-Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png ساق (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Calf-Exercises.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png پشت پا (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Hamstrings-Exersices.rar)

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-14-11, 10:57
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/Icon/A1.png روی پا (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/Pic-Exersices/Quadriceps-Exercises.rar)


http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
effati
01-17-11, 11:34
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/icon/a1.png روی پا (http://bodybuildingpdf4.persiang ig.com/pic-exersices/quadriceps-exercises.rar)


http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/a/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/a/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/a/53.gif

سلام عزیز
تصاویر واسه من نمیاد جی موردی داری؟
Soldier
01-17-11, 14:14
برای من هم صفحه دانلود باز میشه دریافت رو که میزنم Server not found میزنه لطفا یه جای دیگه اپلود کنید

فایلهایی که در PG آپ میشه دائمی هست . این اشکالات پیش اومده به علت تغییراتی است که PG در سرور خود انجام داده و احتمالآ به زودی رفع میشه . تا هنگام رفع اشکال شما می تونید روی لینکهایی که گذاشتم کلیک راست کنید و گزینه Save Target As رو انتخاب کنید . اگر از نرم افزار مدیریت دانلود مثل IDM استفاده می کنید لینکها رو روی نرم افزار بکشید ( به اصطلاح درگ کنید ) . اگه باز هم مشکلی بود بگید تا دوباره آپ کنم .
ممنون.
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
faran
01-17-11, 15:47
من فایلها رو دوباره چک کردم . مشکلی پیش نیومد .
نرم افزار IDM رو برای دانلود راحتتر اینجا میذارم . در تنظیمات این نرم افزار هر مرورگری که دارید تیک بزنید . مثلآ اپرا یا موزیلا یا اکسپلورر و ... که در سیستم نصب شده تیک بزنید تا هنگامی که روی لینک کلیک کردید به طور اتوماتیک دانلود شروع بشه .

http://bodybuildingpdf.persiangi g.com/IDM.png نرم افزار مدیریت دانلود IDM

(http://bodybuildingpdf.persiangi g.com/IDM_V5.19_B_4.rar)
http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
effati
01-18-11, 11:03
سلام دوستان
آیا درحرکت زیربغل تک دمبل رو یخرک باید مچ بچرخه ودیگه اینکه باید ثابت بالا پایین بشه یا در سرشانه باید کشیدگی ایجاد بشه
vir
01-18-11, 13:57
سلام دوستان
آیا درحرکت زیربغل تک دمبل رو یخرک باید مچ بچرخه ودیگه اینکه باید ثابت بالا پایین بشه یا در سرشانه باید کشیدگی ایجاد بشه


زیر بغل اره ای هم میگن به این حرکت . مچ چرخشی نداره اصلا . با عضلات زیر بغل باید کنترل کرد حرکت رو . فکر نکنم به سر شانه فشار بیاری


http://www.novinupload.com/uploads/12942146111.jpg (http://www.novinupload.com/uploads/12942146111.jpg)

http://www.novinupload.com/uploads/12942146112.jpg (http://www.novinupload.com/uploads/12942146112.jpg)
faran
01-18-11, 14:45
سلام دوستان
آیا درحرکت زیربغل تک دمبل رو یخرک باید مچ بچرخه ودیگه اینکه باید ثابت بالا پایین بشه یا در سرشانه باید کشیدگی ایجاد بشه

دو حالت حرکت دست صحیح است .قسمتی به جلو متمایل میشه در یک حالت هم به صورت عمود بالا و پایین حرکت می کنه. این تنوع حرکت روی قسمتای مختلف عضله موثر است .

http://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gifhttp://bodybuildingpdf3.persiang ig.com/A/53.gif
effati
01-19-11, 11:21
زیر بغل اره ای هم میگن به این حرکت . مچ چرخشی نداره اصلا . با عضلات زیر بغل باید کنترل کرد حرکت رو . فکر نکنم به سر شانه فشار بیاری


http://www.novinupload.com/uploads/12942146111.jpg (http://www.novinupload.com/uploads/12942146111.jpg)


http://www.novinupload.com/uploads/12942146112.jpg (http://www.novinupload.com/uploads/12942146112.jpg)سلام دست درد نکنه
ولی نصاویر دیده نمیشه 1لطف کن
vir
01-19-11, 14:01
سلام دست درد نکنه
ولی نصاویر دیده نمیشه 1لطف کن
http://tehranpic.net/images/nezok907dhf982p8pg.gif
http://www.mensfitness.com/2010/images/legwork/DB%20Row%201.jpghttp://www.mensfitness.com/2010/images/legwork/DB%20Row%202.jpg

امیدوارم بتونید ببینید تصاویر رو.

اینم یه فایل ویدیویی (http://www.ehow.com/video_4940702_dumbbell-row.html)
Mermoh
01-28-11, 09:09
یه لطف کنید از حرکت جلو بازو هالتر عکس بذارید .
khornas
01-28-11, 14:21
با سلام ،

من دیگه کاملا به دوگانگی در پرس سینه رسیدم ،

اینجا یه جا خوندم که اگه پرس سینه رو حتی به سه چهار سانت فاصله از سینه هم بزنه باز کامل و درست نیست اون وقت اینجا :

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/chest-exercises-barbell-bench-press-medium-grip.gif

تو این عکسه طرف بیشتر از یه مشت فاصله داره تا سینه اش

بعد این دستش رو تا بالا ساف ساف می کنه و قفل می کنه ؟!

اینجا الان کدوم حرکت درست با فاصله ارنج موازی با زمین بدونه فاصله ارنج هم که زاویه اش به زمین می رسه ؟ یا مثل این درسته :

http://ndh.ir/UserFiles/Image/870301/06.jpg

تو حرکت باید قفل کرد یا نکرد ؟ (اویل این تاپیک فکر کنم یکی گفت چون اگه قفل کنی فشار رو مفاصل می یاد نباید بکنی بعد یکی دیگه گفت خیلی جلو تر باعث اقباض ماهیچه می شه و خوبه ؟)این باشگاه جدید من هم مصیبتی شده ها ، همه غول بیابونی اند اونجا فقط من توشون کوچولو ام ! اه هرکی هم از راه می رسه یه چی به حرکت ادم می گه با اینکه هدفون می زارم بازم افاقه نمی کنه
venis
01-28-11, 15:31
سلام دست درد نکنه
ولی نصاویر دیده نمیشه 1لطف کن


به نظر من اگه در هنگام پایین بردن وزنه وزنه به صورت کمانی و مچ دست در قسمت آخر حرکت چرخش به داخل داشته باشه بیشترین کشش حاصل میشه ..
Soldier
01-28-11, 15:48
به نظر من اگه قدرتی کار نمیکنی پرس سینه رو نه بزار بچسبه به سینت نه بزار دست قفل شده درسته !!! قفل کردن دست هم استراحت بین حرکتات به حساب میاد هم به مفصلت اسیب میزنه !
pirmard
01-28-11, 18:53
سلام.اگه بشه 1 عکس از جلو بازو هالتر نشسته بزارین.ممنون میشم
Babak Karimi
01-28-11, 20:03
سلام.اگه بشه 1 عکس از جلو بازو هالتر نشسته بزارین.ممنون میشم
منظورت لاریه؟

http://www.exercisedb.com/exercisedatabase/images/preacher.gif
pirmard
01-28-11, 23:19
نه بابا. . .فقط نوشته بود جلو بازو هالتر نشسته. . .
Babak Karimi
01-28-11, 23:50
اگه منظور لاری نیست پس من نه اینجور حرکتی رو خودم دیدم، نه تو هیچ کتابی خوندم...
power speed
01-29-11, 00:16
جلو بازو هالتر نشسته یه حرکت ممد کولیه که تو باشگاه بعضی وقتا میبینم.جلو بازو دمبل خوابیده هم جدیدا دیدم!!!!!!!!!!!1
tavakkol23
01-29-11, 00:53
نه بابا. . .فقط نوشته بود جلو بازو هالتر نشسته. . .
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-seated-close-grip-concentration-barbell-curls.gif
tavakkol23
01-29-11, 00:57
جلو بازو هالتر نشسته یه حرکت ممد کولیه که تو باشگاه بعضی وقتا میبینم.جلو بازو دمبل خوابیده هم جدیدا دیدم!!!!!!!!!!!1
http://www.body-fitness-guide.com/img/biceps-exercises-incline-dumbbell-curls.gif
http://inclinedumbbellcurl.com/images/imclinedumbbellcurl2.jpg
Babak Karimi
01-29-11, 01:43
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-seated-close-grip-concentration-barbell-curls.gif
اوه داش توکل دمت گرم. تا حالا اینو ندیده بودم. مرسی...
کتاب و مقاله و اینا زیاد در مورد حرکات خونده بودم ولی اینو ندیدم. دمت گرم استاد...
pirmard
01-29-11, 15:36
تو 1 برنامه جلو بازو این دو رو جدا دیده بودم. . .
pirmard
01-29-11, 15:38
آهان.مرسی داش توکل.همینه. . .این تاثیرش بیشتر از جلو بازو هالتر و ایناست؟
tavakkol23
01-29-11, 15:43
آهان.مرسی داش توکل.همینه. . .این تاثیرش بیشتر از جلو بازو هالتر و ایناست؟
خواهش می کنم ,وظیفه بود.
به نظرم مثل حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع, اما تارهار عضلانی این حرکت بیشتر تاثیر می گذارد بدیش این اصلا وزنه سنگین نمی شود زد بر عکس هالتر ایستاده به راحتی می توانید سنگین بزنید.
pirmard
01-29-11, 15:49
داش توکل من کلا 2 حرکت در جلو بازو میزنم.واسه همین می خوام بیشترین تاثیر رو داشته باشه. . .راهنمایی می کنین؟
tavakkol23
01-29-11, 16:19
داش توکل من کلا 2 حرکت در جلو بازو میزنم.واسه همین می خوام بیشترین تاثیر رو داشته باشه. . .راهنمایی می کنین؟
عضله دوسربازو , از اسمش مشخص عضله‌ای ست با دوسر، یک‌ سر کوتاه و یک سر بلند. سر بلند از برآمدگی بالای استخوان کتف آغاز می‌شود، و سر کوتاه به زائده غرابی استخوان کتف متصل است. حرکت جلو بازو با هالتر حرکت مادر عضلات جلو بازو است, با تغیر شکل گرفتن دست به قسمت های مختلف عضلات دو سر فشار وارد می کنید. و حرکت بعدی جلو بازو هالتر لاری که ان هم با توجه به شکل دست ها به زوایای مختلف بازو فشار وارد می کنید.
effati
01-30-11, 12:59
با سلام ،

من دیگه کاملا به دوگانگی در پرس سینه رسیدم ،

اینجا یه جا خوندم که اگه پرس سینه رو حتی به سه چهار سانت فاصله از سینه هم بزنه باز کامل و درست نیست اون وقت اینجا :

http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/chest-exercises-barbell-bench-press-medium-grip.gif

تو این عکسه طرف بیشتر از یه مشت فاصله داره تا سینه اش

بعد این دستش رو تا بالا ساف ساف می کنه و قفل می کنه ؟!

اینجا الان کدوم حرکت درست با فاصله ارنج موازی با زمین بدونه فاصله ارنج هم که زاویه اش به زمین می رسه ؟ یا مثل این درسته :

http://ndh.ir/userfiles/image/870301/06.jpg

تو حرکت باید قفل کرد یا نکرد ؟ (اویل این تاپیک فکر کنم یکی گفت چون اگه قفل کنی فشار رو مفاصل می یاد نباید بکنی بعد یکی دیگه گفت خیلی جلو تر باعث اقباض ماهیچه می شه و خوبه ؟)این باشگاه جدید من هم مصیبتی شده ها ، همه غول بیابونی اند اونجا فقط من توشون کوچولو ام ! اه هرکی هم از راه می رسه یه چی به حرکت ادم می گه با اینکه هدفون می زارم بازم افاقه نمی کنه


سلام
بستگی داره که حرکت رو نیمه اجرا کنی یا کامل
ولی من هرجا خوندم نباید قفل بشه
باز ببین اساتید چی میگن
Soldier
01-30-11, 16:19
جلو بازو تک دمبل خم همون جلو بازو تک دمبل نشسته هستش؟
venis
01-30-11, 16:24
جلو بازو تک دمبل خم همون جلو بازو تک دمبل نشسته هستش؟
.


http://www.pic.iran-forum.ir/images/g2c6hkofyf620uyx8oxe.gif (http://www.pic.iran-forum.ir/)

امیدوارم درست گفته باشم

Bump: دوستان کسی میتونه اسامی حرکات بدنسازی ( حرکات اصلی ) انگلیسیش ، اسامی رایج...
رو لطف کنه بگه ..
tavakkol23
01-30-11, 17:22
.
Bump: دوستان کسی میتونه اسامی حرکات بدنسازی ( حرکات اصلی ) انگلیسیش ، اسامی رایج...
رو لطف کنه بگه ..
مترادف انگلیسی حرکات (http://www. .ir/forums/thread5100.html)
محسن 676
02-04-11, 02:25
سلام خدمت اساتید میخواستم بدونم واسه حرکت کول هالتر با میله ez چطوریه؟
effati
02-04-11, 18:14
سلام خدمت اساتید میخواستم بدونم واسه حرکت کول هالتر با میله ez چطوریه؟

سلام
خوبه
ولی اگه میله صاف باشه زدن حرکت سختر میشه
effati
02-04-11, 18:30
http://kbierek.powweb.com/shapefit-pics/biceps-exercises-seated-close-grip-concentration-barbell-curls.gif
سلام دادش
این حرکت رو دست روی زنو مگه نمیشه زد
این جوری که دمارت در میاد تا 1ست رو تمام کنی
effati
02-04-11, 18:38
به نظر من اگه در هنگام پایین بردن وزنه وزنه به صورت کمانی و مچ دست در قسمت آخر حرکت چرخش به داخل داشته باشه بیشترین کشش حاصل میشه ..
سلام این چیزی که میگی درسته ولی به مفصل سرشانه آسیب میرسونه
این رو در مقاله های متعددی خوندم
effati
02-04-11, 18:41
1سوال از اساتید ودوستان
میگن در زیر بغل سیم قایقی در برگشت باید تا جای که کمر خم میشه باید روفت پایین وکمرر قوز بشه ولی من هر جا خوندم نوشته در برگشت کمر راست وصاف باشه حالا 1اظهار نظر اساسی کنید تا از سر در گمی در آییم(اگه تصویر باشه عای است)
venis
02-04-11, 19:38
1سوال از اساتید ودوستان
میگن در زیر بغل سیم قایقی در برگشت باید تا جای که کمر خم میشه باید روفت پایین وکمرر قوز بشه ولی من هر جا خوندم نوشته در برگشت کمر راست وصاف باشه حالا 1اظهار نظر اساسی کنید تا از سر در گمی در آییم(اگه تصویر باشه عای است)

به نظر من اگه خم بشی رو کمرت فشار میاد باید کمر ساف باشه و زیر بغلات تا میتونی بکشی بیرون ...
Elevated Cable Rows
http://up.iranblog.com/images/6eec2122zkghpsph9y4.jpg (http://up.iranblog.com/)

http://up.iranblog.com/images/x2hbwxb93v7zflrw10wz.jpg (http://up.iranblog.com/)
h_lichking
02-06-11, 19:55
1سوال از اساتید ودوستان
میگن در زیر بغل سیم قایقی در برگشت باید تا جای که کمر خم میشه باید روفت پایین وکمرر قوز بشه ولی من هر جا خوندم نوشته در برگشت کمر راست وصاف باشه حالا 1اظهار نظر اساسی کنید تا از سر در گمی در آییم(اگه تصویر باشه عای است)
من تو یه کتابی خونده بودم که دو نوع قایقی داریم،قایقی ثابت که کمر صافه و قایقی متحرک که کمر خم میشه و برای مبتدیا مناسب نیست و بهتره نیمه حرفه ای ها و حرفه ای ها از اون استفاده کنن!راستی محلی که فشار وارد میشه تو متحرک فرق میکنه با ثابت!
محمدرضا دبیرزاده
02-06-11, 23:05
من تو یه کتابی خونده بودم که دو نوع قایقی داریم،قایقی ثابت که کمر صافه و قایقی متحرک که کمر خم میشه و برای مبتدیا مناسب نیست و بهتره نیمه حرفه ای ها و حرفه ای ها از اون استفاده کنن!راستی محلی که فشار وارد میشه تو متحرک فرق میکنه با ثابت!

کار هر دوش زخیم کردن زیر بغله ...واسه مبتی ها با وجود اینکه به قول شما خطر ناک تره و منم قبول دارم متحرک اسون تره ..چون غلط میزنن آسون تره ...

زدنش وقتی سخت میشه که اول دسته رو بکشید جلو بعد خودتون به عقب برید ...

متحرک واسه افرادی که شکم دارن بده و رو مهرهای کمرشون فشار وارد میکنه

فرق متحرک و ثابتش :متحرک تقریبا قسمت بالا رو بیشتر درگیر میکنه . ثابت قسمت پایین رو

در قسمت منفی حرکت در متحرک یه کشش داریم که این وضعیت رو برا ثابت نداریم :smilie_sp (9):
Babak Karimi
02-06-11, 23:17
دوستان چه حرکاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نزدیک کننده های ران و دور کننده های ران رو تمرین میده و درگیر می کنه؟

خیلی ممنون. اگه میشه با عکس توضیح بدید.
02314451
02-06-11, 23:25
فوت کوزه گری این حرکت(قایقی) ,اینه که پشتت رو در هنگام کشیدن,کاملا منقبض کنی و سینتو بدی بیرون.انگار که داری پشتت یه گردو رو بین دو کتفت میشکونی.
در حالت انقباض,کتف ها رو به سمت بیرون و عقب حرکت بدین.
و در حالت کشش,کمی پشت خودتونو خم کنین و اجازه بدین سرشونه ها به سمت جلو حرکت کنن.البته نه زیاد.
این حرکت واسه قسمت پایینی کول یا ترپز هست.(بین دو کتف)
Amin khan
02-06-11, 23:25
دوستان چه حرکاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نزدیک کننده های ران و دور کننده های ران رو تمرین میده و درگیر می کنه؟

خیلی ممنون. اگه میشه با عکس توضیح بدید.
سوالتون زیادی کلیه!
دستگاه داره، با سیم کش هم میشه انجام داد متاسفانه عکس ندارم حالا اگر دوستان نداشتن براتون تشریح میکنم!
Babak Karimi
02-06-11, 23:37
سوالتون زیادی کلیه!
دستگاه داره، با سیم کش هم میشه انجام داد متاسفانه عکس ندارم حالا اگر دوستان نداشتن براتون تشریح میکنم!

خیلی ممنون دوست عزیز منتظرم.
Mohammad.N
02-07-11, 00:52
در انجام حرکت پرس سینه با هالتر یا بالاسینه هالتر
نگاه، بهتره مسیر حرکت میله رو دنبال کنه یا در یه نقطه متمرکز بمونه(به سقف)
متاسفانه باشگاه مون آینه سقفی نداره
محمدرضا دبیرزاده
02-07-11, 07:20
دوستان چه حرکاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نزدیک کننده های ران و دور کننده های ران رو تمرین میده و درگیر می کنه؟

خیلی ممنون. اگه میشه با عکس توضیح بدید.
http://www.thetotaltoner.com/shapefit-pics/quadriceps-exercises-cable-inner-thighs.gif
.
.
برعکس همین حرکت برا قسمت بیرونی پا هست
.
.

http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image055.gif
واسه داخل پا یه دستگاه هست به اسم خیاطه ....دستگاش خیلی بیشتر از این سیم کش فشار وارد میکنه ..اینم عکسش
.

http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi_pliki/image053.gif
.
.
mstak
02-07-11, 11:14
در انجام حرکت پرس سینه با هالتر یا بالاسینه هالتر
نگاه، بهتره مسیر حرکت میله رو دنبال کنه یا در یه نقطه متمرکز بمونه(به سقف)
متاسفانه باشگاه مون آینه سقفی ندارهسوال جالبی هست ,برخلاف تصور خیلی از افراد ,مهمترین فاکتور در عضلات سینه
تمرکز صحیح روی عضله * ,از این رو حرکت نگاه با هالتر (مخصوصا در وزنه های سنگین) شاید در تمرکز صحیح اختلال ایجاد کنه .اما باز عادات افراد متفاوت هست
محمدرضا دبیرزاده
02-07-11, 12:25
نگاه تمرکز رو بهم میزنه ...

راستی علی تتتبرررریییز� � میگفت باید انگشت شست جمع نشه ....میگفت بهتر فشار میاره ...

قبلا فیزیک تیوی میزاشت
h_lichking
02-07-11, 12:43
نگاه تمرکز رو بهم میزنه ...

راستی علی تتتبرررریییز� � میگفت باید انگشت شست جمع نشه ....میگفت بهتر فشار میاره ...

قبلا فیزیک تیوی میزاشت
آره به نظر منم نگاه تمرکزو به هم میزنه،آدم باید به یه جا خیره بشه ولی فکر و تمرکز روی عضله باشه،واسه منم وقتی شستو جمع میکنم فشار بیشتر به پشت بازو منتقل میشه،اما وقتی جمع نیست بیشتر فشار رو سینه میاد!
tavakkol23
02-08-11, 01:46
نگاه تمرکز رو بهم میزنه ...

راستی علی تتتبرررریییز� � میگفت باید انگشت شست جمع نشه ....میگفت بهتر فشار میاره ...

قبلا فیزیک تیوی میزاشت
محمد رضا جان, یعنی انگشت شصت شل باشد, وزنه را نگیرد.
محمدرضا دبیرزاده
02-08-11, 03:29
محمد رضا جان, یعنی انگشت شصت شل باشد, وزنه را نگیرد.
یعنی با 5 انگشتت دور هالتر رو بگیرین ...شست جمع نشه

این شکلی هالتر رو نگیرن
http://www.farsiget.com/images/yelgv8dtdv6fjxj61od.jpg

اینطوری بگیرن
http://www.farsiget.com/images/wbynl5n1b0dwfvbhxw4e.jpg
Mohammad.N
02-09-11, 01:49
در حرکت تک دمبل خم (زیر بغل)
اجرای این تمرین روی میز صاف (زانو و دست تکیه گاه روی میز صاف) بهتره
یا
میز شیبدار ( دست تکیه گاه روی شیب میز و زانو در قسمت صاف میز ) میزهای 2 تکیه ای
tavakkol23
02-09-11, 02:06
در حرکت تک دمبل خم (زیر بغل)
اجرای این تمرین روی میز صاف (زانو و دست تکیه گاه روی میز صاف) بهتره
یا
میز شیبدار ( دست تکیه گاه روی شیب میز و زانو در قسمت صاف میز ) میزهای 2 تکیه ای
دوست عزیز, فرقی نمی کند به شرطی که ان حالت قوس کمر صحیح باشد. بعضی مواقع که میز های باشگاه پر است. بدون تکیه گاه و میز با دمبل می روم.

Bump:
یعنی با 5 انگشتت دور هالتر رو بگیرین ...شست جمع نشه

این شکلی هالتر رو نگیرن
http://www.farsiget.com/images/yelgv8dtdv6fjxj61od.jpg

اینطوری بگیرن
http://www.farsiget.com/images/wbynl5n1b0dwfvbhxw4e.jpg
محمد رضا جان, مگر غیر از این مدل کسی مدل دیگری می زند. یادم تو مقلات بدنسازان صده آرنولد این صحبت ها بود.
zaniargh
02-09-11, 20:39
این سایت رو پیدا کردم که حرکات پرورش اندام رو به صورت عکس متحرک انجام میده خیلی به دردتون میخوره
مردمان * تمرینات بدنسازی متحرک (http://www.iranfile.net/mardoman/sport/body/exercises.html)

سلام
من وقتی حرکت جلو بازو هالتر میزنم , یه جورایی فیگور زیر بغل هم میگیرم !
میخواستم بدونم این حرکت رو چطور باید زد که فشار فقط روی دوسر باشه ؟
ali_ch
02-09-11, 20:51
دست جمع میزنی؟
tavakkol23
02-09-11, 20:55
سلام
من وقتی حرکت جلو بازو هالتر میزنم , یه جورایی فیگور زیر بغل هم میگیرم !
میخواستم بدونم این حرکت رو چطور باید زد که فشار فقط روی دوسر باشه ؟
دوست عزیز, به خاطر فاصله دست هایتان و آرنج باز گرفتن است.
messi_68
02-09-11, 21:48
نزار سرشانه هات بلند شن و بازوهات از کنار بدنت حرکت کنن.دستتم کمی جمع تر بگیر
zaniargh
02-09-11, 21:54
من وقتی زیر بغل سیم کش دست باز میزنم وقتی وزنه رو بیشترش میکنم فشار خیلی زیادی به بازوی چپم میاد بطوریکه نمیتونم دیگه تمرین رو ادامه بدم
tavakkol23
02-09-11, 22:14
من وقتی زیر بغل سیم کش دست باز میزنم وقتی وزنه رو بیشترش میکنم فشار خیلی زیادی به بازوی چپم میاد بطوریکه نمیتونم دیگه تمرین رو ادامه بدم
دوست عزیز به احتمال زیاد میله سیم کش کج می کشی پایین,
zaniargh
02-09-11, 22:18
نه کاملا صاف هم هست دوستام میگن ولی وقتی وزنه رو میبرم رو 30 کیلو تقریبا تا 5 تا میرم ولی بعد از اون سر شانه و بازو هام یه حالت دردی پیدا میکنن به طرویکه اصلا نمیتونن خم شن
messi_68
02-09-11, 22:23
وزنت سنگینه.دستاتم زیادی بازه.فاصله ی دستت بیشتر از اونیکی رو میله.میله رو کج میکشی پایین.اینا میتونه دلایلش باشه
zaniargh
02-09-11, 22:44
خودش گفته دست باز باشه
دستام رو هم دقیقا نزدیکای لبه میله میگیرم و به یک اندازه

Bump: خودش گفته دست باز باشه
دستام رو هم دقیقا نزدیکای لبه میله میگیرم و به یک اندازه
tavakkol23
02-09-11, 23:00
خودش گفته دست باز باشه
دستام رو هم دقیقا نزدیکای لبه میله میگیرم و به یک اندازه

قبل این زیربغل چه حرکتی را دارید؟
zaniargh
02-09-11, 23:03
بالا سینه دمبل 3*10
messi_68
02-09-11, 23:32
از همه بهتر اینه تو خود باشگاتون از ی مربی یا ی فرد با تجربه دانا اشکال کارو جویا شی
tavakkol23
02-09-11, 23:40
بالا سینه دمبل 3*10
آقا مسی درست می فرمایند, به نظرم ایراداز سرشانه هایت ممکن است باشد که به بازو هایت می زند. مخصوصا در حرکات بالاسینه شارژ می کنید.
zaniargh
02-09-11, 23:53
خیلی ممنون از راهنماییتون و یه سوال دیگه داشتم وقتی که جلو بازو هالتر میزنم اگه بالاتنه رو جلو عقب کنم برای بلند کردن وزنه اشکالی دداره یا نه؟
messi_68
02-10-11, 00:02
اره تقلب محسوب میشه
sinaa
02-10-11, 00:05
خیلی ممنون از راهنماییتون و یه سوال دیگه داشتم وقتی که جلو بازو هالتر میزنم اگه بالاتنه رو جلو عقب کنم برای بلند کردن وزنه اشکالی دداره یا نه؟
برای استارت حرکت جلو بازو میتوان کمی وزنه را تاب داد و ان را بالا اورد اما نباید از کمر چه در بالا اوردن و چه در پایین اوردن استفاده کرد وزنه ای بزنید که در حد توانتان باشد و بتوانید حرکت را درست و اصولی اجرا کنید
zaniargh
02-10-11, 00:06
و باید آرنج هامو کنار بدنم بچسبونم یا باید جدا باشه؟
tavakkol23
02-10-11, 00:08
و باید آرنج هامو کنار بدنم بچسبونم یا باید جدا باشه؟
بله باید نزدیک باشد, به قول خودمونی بچسبونی
h_lichking
02-10-11, 11:17
خیلی ممنون از راهنماییتون و یه سوال دیگه داشتم وقتی که جلو بازو هالتر میزنم اگه بالاتنه رو جلو عقب کنم برای بلند کردن وزنه اشکالی دداره یا نه؟
البته تو دوره حجم اگه بخوای وزنه سنگین بزنی و یار کمکی نداشته باشی میتونی از این راه به عنوان سیستم تقلب استفاده کنی ولی سعی بشه فشار مضاعف به کمر نیاد که کار به اسیب دیدگی بکشه،در حد معقول!!!
محمدرضا دبیرزاده
02-11-11, 11:18
خیلی ممنون از راهنماییتون و یه سوال دیگه داشتم وقتی که جلو بازو هالتر میزنم اگه بالاتنه رو جلو عقب کنم برای بلند کردن وزنه اشکالی دداره یا نه؟

یکی از دلایل رشد نامناسب بازو ضعف در فیله کمره ....سعی کن فیلتو تقویت کنی و بدون هیچ حرکتی جلو بازو هالتر بزنی
samuel
02-11-11, 21:15
من بعضی وقتا واسه اینکه از کمر حتی 1% هم کمک نگیرم نشسته هالتر جلو بازو میرم.
محمدرضا دبیرزاده
02-13-11, 20:22
من بعضی وقتا واسه اینکه از کمر حتی 1% هم کمک نگیرم نشسته هالتر جلو بازو میرم.

ای بابا ...این که میشه نیمه ی دوم قسمت مثبت حرکت http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif...فکر کنم سوووووپپپپر ستش با یه لاری خوب جواب بده :smilie_sp (9):
ali_ch
02-13-11, 21:43
نه اتفاقا بیشتر دامنه ی حرکت رو در بر میگیره
zaniargh
02-13-11, 23:49
جلو بازو دمبل چکشی تک تک چطوریه؟
h_lichking
02-13-11, 23:54
اینطوریه داداش http://www.irupload.ir/images/61008062930520362427.jpgh ttp://www.irupload.ir/images/18918986034201124921.jpgA lternate Hammer Curl Exercise Guide and Video (http://www.bodybuilding.com/exercises/detail/view/name/alternate-hammer-curl)
zaniargh
02-14-11, 00:14
نشون نمیده عزیزم اگه از منه بگو
لطفا یه عکسی بزارید همینجا بیاد بالا
h_lichking
02-14-11, 00:17
نشون نمیده عزیزم اگه از منه بگو
لطفا یه عکسی بزارید همینجا بیاد بالا
این لینکش باید کار کنه Alternate Hammer Curl Exercise Guide and Video (http://www.bodybuilding.com/exercises/detail/view/name/alternate-hammer-curl)
محمدرضا دبیرزاده
02-14-11, 08:11
نه اتفاقا بیشتر دامنه ی حرکت رو در بر میگیره

اگه ممکنه عکسشو بزارین :smilie_sp (9):
اینه ؟؟؟
.
.
http://www.bodybuilding.com/exercises/exerciseImages/sequences/309/Male/m/309_1.jpg (http://www.bodybuilding.com/exercises/exerciseImages/sequences/309/Male/l/309_1.jpg)http://www.bodybuilding.com/exercises/exerciseImages/sequences/309/Male/m/309_2.jpg (http://www.bodybuilding.com/exercises/exerciseImages/sequences/309/Male/l/309_2.jpg)
lordehsan
02-16-11, 19:42
یه سوال از دوستان:
به نظر شما در حرکت ساعد و مچ،باید یه ست ساعد زد و یه ست مچ یا اینکه اول ساعد رو تمام می کنیم و بعد می ریم سراغ مچ
tavakkol23
02-17-11, 01:55
یه سوال از دوستان:
به نظر شما در حرکت ساعد و مچ،باید یه ست ساعد زد و یه ست مچ یا اینکه اول ساعد رو تمام می کنیم و بعد می ریم سراغ مچ
نه مطلبی در این خصوص نخواندم, ولی خوب بستگی به سیستم تمرینی هم دارد, مثلا اگر **** ست با هم باشند یک ست ساعد و یک ست مچ
effati
02-20-11, 13:08
نه مطلبی در این خصوص نخواندم, ولی خوب بستگی به سیستم تمرینی هم دارد, مثلا اگر **** ست با هم باشند یک ست ساعد و یک ست مچ
سلام دادش
من جای خوندم که نوشته با 1حرکت میشه جفتش رو زد
مثلا با یک دمبل کوچک دست رو روی زانو بذری و از اول زانو دست آزاد باشه وبعد حرکت * و زدبه صورت مچ برعکس هم باید زد
حالا شاید درست هم نباشه
tavakkol23
02-20-11, 16:29
سلام دادش
من جای خوندم که نوشته با 1حرکت میشه جفتش رو زد
مثلا با یک دمبل کوچک دست رو روی زانو بذری و از اول زانو دست آزاد باشه وبعد حرکت * و زدبه صورت مچ برعکس هم باید زد
حالا شاید درست هم نباشه
سلام از بنده است,.دقیقا منظورم همین حرف شما بود که مشکلی ندارد. اما بهتر همیشه از این نوع تمرین استفاده نکنید
fanoos1
02-21-11, 10:46
با سلام
روش صحیح انجام حرکت شنا سوئدی( ون) را میخواستم
اسم دیگر شنا سوئدی ، ون است درسته؟!
venis
02-21-11, 11:12
با سلام
روش صحیح انجام حرکت شنا سوئدی( ون) را میخواستم
اسم دیگر شنا سوئدی ، ون است درسته؟!

حرکت به ظاهر ساده ای هست ولی یه نکته هست که باید توش رعایت کنی
بعد از رفتن روی شنا سوئدی ( دستگاه ، میز ) به آرامی میری پایین بعد با تمرکز روی عضلات سینه ، و به قول معروف عضلات سینه سفت میکنی و همزمان میای بالا در این حالت فشار متمرکز میشه روی قسمت سینه (به نظر من فقط بالا پایین رفتن، بدون تمرکز روی عضلات سینه فشار چندانی نمیاره )
Soldier
02-21-11, 12:02
باید بگم هرچقدر پاها از سر بالا تر باشن فشار روی بالا سینه میفته و حرکت هم ساده تر میشه
Amin khan
02-21-11, 23:16
با سلام
روش صحیح انجام حرکت شنا سوئدی( ون) را میخواستم
اسم دیگر شنا سوئدی ، ون است درسته؟!
به علاوه بر نکاتی که دوستان اشاره کردن در این حرکت به این مورد هم توجه داشته باشین که **** کاملا پایین باشه و سر سینه بالا و کمر قوس داشته باشه.
محمدرضا دبیرزاده
02-22-11, 02:00
چن حرکت با وزنه برا عضلات دنده ای میخوام؟
حسن فرهادی
02-22-11, 10:39
چن حرکت با وزنه برا عضلات دنده ای میخوام؟
پلاور خوبه!
محمدرضا دبیرزاده
02-22-11, 10:46
پلاور خوبه!

این حرکت به صورت دست تنگ برا سینه و دست باز برا زیر بغل هست یه مقدار کمی تاثیر بر سراتوس داره ...سراتوس مد نظر من نبود ...
سراتوس....

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN47qd VsOdj4NQA77Jug2m8AS9Mh6Lw oa50KOjTlsGaHl6qHwxYA&t=1

.
.
عضلات دنده ای بغل شکم منظورم بود
.
.
http://www.passion4profession.ne t/muscles-exercises/Abs-Exercises_xl.jpg
:smilie_sp (9):
Soldier
02-22-11, 12:12
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhUPFb Bz0HAKzoUgwo4_Q1lny5-kGDn01TxkccSB1IzS4BozQv&t=1

این حرکتو روی میز فیله هم میتونی انجام بدی از کنار بخواب اگه کامل دستت رو باز کنی فشار از پهاو میفته رو دنده

یه حرکت هست خودم همیشه میزنم عالیه توضیحش سخته یکم عکسم ندارم امیدوارم بفهمی
دسته سین کش رو بزار رو اونی که باهاش کراس میزنی ! بعد ببرش بالا ! کنارش وایسا با یه دست بکشش تا دم گوشت اونجا ثابت نگه دار( دو دستم میتونی راحت تره ) بعد از همون سمت خم شو از بغل عین کسی که دستگیره صوت قطار رو میکشه ! اما دستت ثابت باشه که فشار بیوفته رو پهلو و دنده
محمدرضا دبیرزاده
02-22-11, 14:00
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhUPFb Bz0HAKzoUgwo4_Q1lny5-kGDn01TxkccSB1IzS4BozQv&t=1

این حرکتو روی میز فیله هم میتونی انجام بدی از کنار بخواب اگه کامل دستت رو باز کنی فشار از پهاو میفته رو دنده

یه حرکت هست خودم همیشه میزنم عالیه توضیحش سخته یکم عکسم ندارم امیدوارم بفهمی
دسته سین کش رو بزار رو اونی که باهاش کراس میزنی ! بعد ببرش بالا ! کنارش وایسا با یه دست بکشش تا دم گوشت اونجا ثابت نگه دار( دو دستم میتونی راحت تره ) بعد از همون سمت خم شو از بغل عین کسی که دستگیره صوت قطار رو میکشه ! اما دستت ثابت باشه که فشار بیوفته رو پهلو و دنده

حرکتی که میگین رو بلدم ...

با وزنه میخوام ...نه سیم کش (من سیم کش رو بیشتر برا تفکیک و سوووپپپپرررر� �ست استفاده میکنم :smilie_sp (9):
kingofblack
02-22-11, 19:17
شکل صحیح این حرکات و می خواستم
جلوبازو با دمبل روی میز شیب دار
نشر روبه رو با دمبل
پشت بازو سوین
پشت پا هالتر و پشت پا هالتر خوابیده
شکم روی میز شیب دار
ممنون اگه با عکس باشه که خیلی عالیه
kingofblack
02-22-11, 23:49
این دو تا دیگه هم هستن لطفا
زیر بغل دوبل
زیر بغل تی بار
Soldier
02-23-11, 00:00
دوبل سیم کش

http://up.iranblog.com/images/ierjb9jrui3tuw2kc4.jpg
زیر بغل تی بار

http://www.bodybuilding.com/exercises/exerciseImages/sequences/137/Male/l/137_1.jpg

Bump:


جلو بازو دمبل میز شیبدار جفت دست

http://www.leehayward.com/art_pics/2007/incline_curl.jpg

نشر از جلو تک دمبل جفت هم عین همینه جای یکی 2تا دمبل بگیر اگه جفته با هم بیار بالا اگه متناوب یکی یکی کف دست رو به زمین

http://www. .ir/forums/attachments/4742d1293750345-clip_image001-jpg

پشت بازو سوینگ

http://www.binaraga.net/tips/images/FTR24.jpg

شکم میز شیبدار

http://www.thetotaltoner.com/shapefit-pics/abs-exercises-decline-crunches.gif


پشت پا هالتر نمیدونم چیه
tavakkol23
02-23-11, 01:13
شکل صحیح این حرکات و می خواستم
پشت پا هالتر و پشت پا هالتر خوابیده
ممنون اگه با عکس باشه که خیلی عالیه
پشت پاهالتر , همان حرکت دلیفت رومانیایی می گویند, http://womansfitness.ir/image/ZirBaghal/15-1.jpghttp://womansfitness.ir/image/ZirBaghal/15-2.jpg
Mermoh
02-23-11, 22:36
سلام
توی حرکت جلو بازو هالتر , موقعی پایین اومدن دست باید صاف بشه ؟
Soldier
02-23-11, 23:07
کجای دست منظورتون هست؟
Mermoh
02-23-11, 23:28
بعضیها توی حرکت جلو بازو هالتر وقتی به بخش پایین حرکت میرسن آرنجشونو صاف میکنن , بعضیها آرنج صاف نشده هالتر رو میارن بالا .... حالا کدومش درسته ؟
Amin khan
02-23-11, 23:34
بعضیها توی حرکت جلو بازو هالتر وقتی به بخش پایین حرکت میرسن آرنجشونو صاف میکنن , بعضیها آرنج صاف نشده هالتر رو میارن بالا .... حالا کدومش درسته ؟
اول اینکه بستیگی به هدف داره اما برای شما دوست من بهتره برای جلوگیری از آسیب دیدگی آرنج صاف نشه.
Mermoh
02-23-11, 23:38
هر کدوم از این دو مدل چه تاثیری روی عضله جلو بازو میذارن ؟

بعضیها توی حرکت جلو بازو هالتر وقتی به بخش پایین حرکت میرسن آرنجشونو صاف میکنن , بعضیها آرنج صاف نشده هالتر رو میارن بالا .... حالا کدومش درسته ؟

سلام دوست عزیز
نقل قول :درحرکت جلوبازو هالتر ایستاده
دست کاملا کشیده وقسمت پایین. آرنج صاف باشد.
Mermoh
02-23-11, 23:45
مرسی , من میخوام بدونم تاثیر دو مدل با هم فرق میکنه ؟
سالازار
02-24-11, 00:02
اگه آرنج صاف باشه رو قسمت داخلی عضله تاثیر میذاره.
اگه آرنج صاف نباشه بیشتر رو قسمت پایین بازو اثر مذاره(تقریبا" همون جایی که با لاری دم میکنه)
Soldier
02-24-11, 00:09
من به شما دوستانه توصیه میکنم توی هیج کدام از حرکتاتون مفصل رو قفل ( یا به قول شما صاف ) نکنید ! به نظر من اگه قبل از قفل شدن مفصل دوباره به فاز مثبت بریم تاثیر و فشار بیشتری هم داره ! همچنین از اسیب دیدگی دور میشین
rooin tan
02-24-11, 00:14
بعضیها توی حرکت جلو بازو هالتر وقتی به بخش پایین حرکت میرسن آرنجشونو صاف میکنن , بعضیها آرنج صاف نشده هالتر رو میارن بالا .... حالا کدومش درسته ؟
سلام دوست عزیز
نقل قول :درحرکت جلو بازو هالتر ایستاده :
مستقیم ایستادن .آرنج ها درکنار بدن دست ها کامل باز شده اند فاصله اندازه عرض شانه ها
ودر یک خط مستقیم . واجازه دهید هالتر به دستهای شما آویزان شود .و هالتر را به سمت بالا با قوس زیاد کرل کنید.وتا جائیکه می توانید آنرا بالا ببرید .آرنج به طور ثابت در کنار بدن قرار می گیرند.
ومنظور از انجام این حرکت :رشد کلی عضلات دوسربازو
ودست ها هرچقدر جمع تر باشد فشار بیشتری روی سر بیرونی عضلات دو سر بازو .
ودست ها باز تر باشد فشار بیشتر ناحیه درونی عضلات دوسر بازو می باشد.
zaniargh
02-25-11, 22:56
یه عکس از جلو بازو دمبل چکشی میخواستم

Bump: یه عکس از جلو بازو دمبل چکشی میخواستم
Soldier
02-25-11, 22:57
http://www.elements4health.com/images/stories/exercises/hammercurl.jpg
Babak Karimi
02-25-11, 23:18
اگه اشتباه نکنم با تغییر مسیر حرکت دست، تمرکز فشار روی دو سر بازو و عضلات ساعد تغییر می کنه...
Soldier
02-25-11, 23:24
کاملا درسته ! من خودن برای قسمت بالای ساعد این حرکت رو میزنم عالیه ! رو میز لاری هم میشه زدش
effati
02-27-11, 19:23
پشت پاهالتر , همان حرکت دلیفت رومانیایی می گویند, http://womansfitness.ir/image/zirbaghal/15-1.jpghttp://womansfitness.ir/image/zirbaghal/15-2.jpg

سلام دادش
در این حرکت وزنه رو چه جور باید انتخاب کرد که در ناحیه کمر کمتر احساس خستگی کرد
چون من سبکتر از زورم هم که میزنم در آخرای ست 2احساس خستگی شدید میکم و میخام وزنه رو رها کنم
tavakkol23
02-27-11, 19:35
سلام دادش
در این حرکت وزنه رو چه جور باید انتخاب کرد که در ناحیه کمر کمتر احساس خستگی کرد
چون من سبکتر از زورم هم که میزنم در آخرای ست 2احساس خستگی شدید میکم و میخام وزنه رو رها کنم
سلام داداش, بستگی به قدرت شما دارد و سیستم تمرینی و حتی چندمین حرکت که دارید می زند مثلا اولین حرکت قدرت و انرژی بیشتری دارید و صد البته سنگین می توانید بزنید و اگر آخر تمرین خوب بالعکس داداش ,
محمدرضا دبیرزاده
02-27-11, 22:29
سلام دادش
در این حرکت وزنه رو چه جور باید انتخاب کرد که در ناحیه کمر کمتر احساس خستگی کرد
چون من سبکتر از زورم هم که میزنم در آخرای ست 2احساس خستگی شدید میکم و میخام وزنه رو رها کنم

به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردی ...ایول

اگه ژنتیک رو بزاریم کنار ...تا زمانی که فیله و عضلات بااااااسسسنن� � قوی نباشه ...پشت پا رشدی نداره :smilie_sp (9):
tavakkol23
02-27-11, 23:10
به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردی ...ایول

اگه ژنتیک رو بزاریم کنار ...تا زمانی که فیله و عضلات بااااااسسسنن� � قوی نباشه ...پشت پا رشدی نداره :smilie_sp (9):
ممنون محمد جان, تو حرکات پشت پا ماشین خوابیده هم باز به فیله و **** ربط دارد یا نه ؟ با تشکر
Amin khan
02-28-11, 00:27
ممنون محمد جان, تو حرکات پشت پا ماشین خوابیده هم باز به فیله و **** ربط دارد یا نه ؟ با تشکر
با + سن حتما در زمانی که فاز مثبت حرکت کامل میشه درگیر هست اگر یکم چش چرون باشین اینو به وضوح میبینین :دی .
محمدرضا دبیرزاده
02-28-11, 07:00
ممنون محمد جان, تو حرکات پشت پا ماشین خوابیده هم باز به فیله و **** ربط دارد یا نه ؟ با تشکر

نه اونقدر که حس بشه..کلا منظورم حرکاتی هست که ایستاده انجام میدیم . :smilie_sp (9):

Bump:
با + سن حتما در زمانی که فاز مثبت حرکت کامل میشه درگیر هست اگر یکم چش چرون باشین اینو به وضوح میبینین :دی .

وقتی زیادی برین عقب ..که اشتباه هم هست فشار به **** و حتی فیله میاد که اشتباه هست :smilie_sp (9):
effati
03-13-11, 11:41
سلام داداش, بستگی به قدرت شما دارد و سیستم تمرینی و حتی چندمین حرکت که دارید می زند مثلا اولین حرکت قدرت و انرژی بیشتری دارید و صد البته سنگین می توانید بزنید و اگر آخر تمرین خوب بالعکس داداش ,

سلام دادش
من معمولاًحرکت دوم میزدنم شاید هم کم از لحاظ قدرت ضعیف شدم وی کلاًحرکت نچسبی است ولی چون بازدهی خوب داره میزنمش
saeed-rod
04-16-11, 20:30
تو برنامه جدیدم چنتا حرکت واسم مبهمه
توضیح بدید چطوریه:
1-پرس نیمکت شیبدار با هالتر (همون بالا سینه رو میگه؟)
2-تی بار یا تی باز (این چیه؟)
3-نوشته ti جفت دست(این چیه؟)
4-هاگ ایستاده
5-شراگ با هالتر از جلو

یکی لطف کنه توضیح بده
Babak Karimi
04-16-11, 23:57
تو برنامه جدیدم چنتا حرکت واسم مبهمه
توضیح بدید چطوریه:
1-پرس نیمکت شیبدار با هالتر (همون بالا سینه رو میگه؟)
2-تی بار یا تی باز (این چیه؟)
3-نوشته ti جفت دست(این چیه؟)
4-هاگ ایستاده
5-شراگ با هالتر از جلو

یکی لطف کنه توضیح بده

1-میشه گفت همونه. ممکنه زیر سینه هم باشه. از کسی که نوشته بپرس...
2-حرکت زیر:
http://fitnessonline.at/wissen/training/alle_uebungen/ruecken/ruecken_11.gif
5-حرکت زیر:
http://www.bbgenics.com/jpg/trainingsuebungen/uebungen/shoulder_schulter/barbell_shoulder_shrug.gi f

3رو نشنیدم 4 هم منظورشو از هاگِ "ایستاده" نفهمیدم...
محمدرضا دبیرزاده
04-17-11, 06:55
تو برنامه جدیدم چنتا حرکت واسم مبهمه
توضیح بدید چطوریه:
1-پرس نیمکت شیبدار با هالتر (همون بالا سینه رو میگه؟)
2-تی بار یا تی باز (این چیه؟)
3-نوشته ti جفت دست(این چیه؟)
4-هاگ ایستاده
5-شراگ با هالتر از جلو

یکی لطف کنه توضیح بده
1.اگه قسمت سینه نوشته همون بالاسینه هستش ...(واسه رشد بالای سینه هستش)
2.عکسشو دوستمون گذاشت(واسه ضخیم کردن زیر بغل و در زمان تفکیک واسه ریش ریش کردن عضلات زیر بغل از پشتش)
3.ببین واسه کدوم قسمت نوشته ...مثلا پشت بازو؟!
4.اینو ببین ...http://volleyballtabriz.epage.ir/images/volleyballtabriz/content/26.gif
(این حرکت برا رشد عضلات اشک پا هستش و در دورات تفکیک واسه جدایی عضلات چهار سر از دو سر پشت پا استفاده میشه )
5.دوستمون عکس متحرکشو گذاشت (واسه رشد عضلات ذوزنقه ای کول ...دست تنگ واسه بالا بردن ارتفاعش و دست باز برا کشیده تر شدنش کارامد هست)
saeed-rod
04-17-11, 10:14
از بابک و محمدرضا واقعا ممنون
ti جفت دست رو تو برنامه زیر بقل بم داده
Babak Karimi
04-17-11, 11:54
ممکنه از مورد 4 منظورش حرکت هاگ اسکوات با هالتر هم بوده باشه...
http://www.exercisegoals.com/images/barbell-hack-squats.jpg
محمدرضا دبیرزاده
04-17-11, 12:37
از بابک و محمدرضا واقعا ممنون
ti جفت دست رو تو برنامه زیر بقل بم داده
خوبه ..تقریبا همه چی معلوم شد
پس حالا میشه
دستگاه H جفت دست
.
.
http://www.dynamicfitness.com/images/products/PAAAIAGPIJGEPHDC.jpg
perfect boy
04-18-11, 11:43
سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟

Bump: سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟
محمدرضا دبیرزاده
04-18-11, 12:46
سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟

سلام دوست من
بزا من بگم چیکار کن...آخه دیروز تمرین دادم ...الان از نیم وجبی مچ دستم تا زیر دلتوئید (انتها ی بازوم )..درد دارهه .

این برنامه منه
جلو بازو هالتر ez 3 ست 6+6+6 یک نمونه وزنه ..مثلا من 40 کیلو...عبدا کم نمیکنم ها..( یک حرکت حجم ساز )(اول تمرین پیش خستگی)
جلو بازو دمبل میز بالاسینه 3 ست 12 تایی(حجم ساز درون باز ...تفکیک ساز جلو بازو از استخون بازو و پشت بازو)
جلو بازو لاری 90 درجه ...حرکتی برا افزایش طول بازو ..با اون پیش زمینه ها ...اون حرکات که قبلا نوشتم...بیشتری ** فشار ..بیشترین اثر بر نقطه ی انتهایی بازو هستش ...
و در آخرم ...
جلو بازو سیم کش تک دست از جلو از بالا ...تو این حرکت اگه به فرض محدوده ی حرکت بازو رو 130 درجه بگیریم از 90 تا 130 رو پوشش میده و به شدت به قسمت انتهایی فشار وارد میکنه ...اینم با توجه به پیش زمینه ها هست
دلایل این برنامه ی من
برنامه قبلی از دست تنگ دست باز برا بیرون و داخل بازو استفاده کرده بودم ..حالا وقت وقته محدوده ی بالایی و پایینیه بازو بود ...
من این شکلی برنامه مینویسم ..
واسه بازو تمرین بازو ..واسه استفاده از هالتر باید فیله کمر خوبی داشته باشی(رشد بدش)
واسه شک به بازو و تفکیک گاها از تمرین هر دو بازو استفاده میکنن منظورم دو سر و سه سر هست ..البته تو این برنامه من با سینه تمرین دادم
واسه شک میتونین حرکت اول رو یا 6+6+6 به صورت کم کردنی استفاده کنید...یا مثل من6+6+6 بدون تناژ وزنه ...یا از روش تمرین 7+7+7 نمیه اول حرکت(70 درجه اول)7تا...نمیه دوم حرکت (70 درجه دوم)7تا...و در نهایت کل دامنه حرکت 7 تا (آرنولد این روشو خیلی دوس داشته)
از حرکات حجم ساز جز هالتر میشه از دمبلم استفاده کرد ...جز دمبل نشسته ی ساده میشه از چکشی مستقیم ...چکشی از داخل چکشی از بیرون هم استفاده کرد(چون عضلات ساعد رو بیشتر درگیر میکنه و چون یک مفصل دیگه رو درگیر میکنه و چون حرکات چن مفصلی معمولا حجم سازای خوبی هستن ...به نظر من میه گفت چکشی واسه حجم از جلو بازو دمبل ساده حجمی تره)
سعی کنید اولین حرکت حجم ساز باشه ..و آخرین حرکتم ..حرکت خوبی باشه که کشش خوبی در عضلاتتون بندازه ..
موفق باشین
Babak Karimi
04-18-11, 20:52
سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟

bump: سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟

ضمن تشکر از محمدرضا جان،
وزنه رو باید طوری انتخاب کنی که جون بکنی برای اجرای حرکات و بعد از تمام شدن ست های تمرینی دیگه انرژی برای انجام ست های بیشتری برای اون عضله نداشته باشی... از طرفی دامنه و شکل صحیح حرکت رو کاملا حفظ کنی و تقلب نکنی و با تمرکز و تکنیک درست عضله رو حسابی تمرین بدی...
در سطوح بالاتر هم از تکنیک های خاصی استفاده میشه که نحوه اجرای حرکات تغییر می کنه ولی فعلا لازم نیست.
tavakkol23
04-19-11, 23:00
سلام.برای بازوهای کم حجم...باید از وزنه سنگین استفاده کنیم یا سبک با تمرکز.واسه حجم چیکار باید کرد؟

ای کاش سابقه تمرین تان را هم می فرمودید؟
masoudi
04-25-11, 00:15
ای کاش سابقه تمرین تان را هم می فرمودید؟

این سوال دوستمون هم برای من هم مبهمه


بنده تقریبا 4ماه کارمیکنم


ایا امکانش هست توضیحی دهید
:smilie_sp (9):
tavakkol23
04-25-11, 00:40
این سوال دوستمون هم برای من هم مبهمه
بنده تقریبا 4ماه کارمیکنم
ایا امکانش هست توضیحی دهید
:smilie_sp (9):
شما دوست عزیز نباید به فکر سنگین زدن وزنه باشید بلکه باید تمرکز تان را برای انجام شکل صحیح حرکت باشد.
Mermoh
05-26-11, 10:38
بی زحمت عکس این دو تا حرکت رو بذارید دوستان : تی بار - هالتر دست معکوس
venis
05-26-11, 10:49
بی زحمت عکس این دو تا حرکت رو بذارید دوستان : تی بار - هالتر دست معکوس
http://www.trygve.com/t-bar-row.jpg

هالتر دست معکوس همون هالتر خم هستش ، فکر کنم
http://l.yimg.com/ea/im_siggwbRKRqpn.b6TItWJxx WRMw---x360/img/-/090906/blogimport_pv0jei-15a6bkv.jpg
مچ دستها بر عکس این تصویر باید باشه ، دستها هم یه خورده چفت تر
محمدرضا دبیرزاده
06-07-11, 10:25
رشد عضلات شکم افقیه ....و این مطلب خیلی مهمه
دقیت کنید ...انتهای عضلات رشد بیشتری دارن ...و باعث بزرگ نمایی شدن ..در صورتی که وسط عضلات شکم رشد آنچنانی ندارن
.
.
http://up.iranblog.com/images/j2xa0s56vqkaazzmtwr0.jpg
اگه از بغل رشد کنن ..خیلی نمایان تر میشن ...پس وقت تمرین ...فقط کراس ساده نمی تونه کارساز باشه ...باید بچرخیم به چپ و راست و تمرین بدیم ...
alpachinoo
07-28-11, 01:33
سلام
توی حرکت ساعی سیم کش مچ دستارو باید شکست یا نه؟؟؟میشه حرکت صحیحشو نشونم بدید
venis
07-28-11, 10:27
سلام
توی حرکت ساعی سیم کش مچ دستارو باید شکست یا نه؟؟؟میشه حرکت صحیحشو نشونم بدید

یه حرکت هست من برا ساعد میزنم ، فشار خوبی میاره
کراس میزاری پایین ... به اندازه کمتر از عرض شانه میله میگیری از پشت ، تکیه گاه مچ میشه باسسنن ... مچ به جهت بالا و پایین حرکت بده ...
http://www.piic.ir/images/38wvf6v7f494jw3s0vo.jpg (http://www.piic.ir/)
محمدرضا دبیرزاده
07-28-11, 10:46
سلام
توی حرکت ساعی سیم کش مچ دستارو باید شکست یا نه؟؟؟میشه حرکت صحیحشو نشونم بدید
http://aplud.com/qg4qp.gif
alpachinoo
07-29-11, 16:53
ممنون دوستان مربی من یه حرکت برام نوشته به اسم فلای نشر من نمیدوم چیه و چطور حرکت صحیحشو بزنم لطف کنید راهنماییم کنید
koorosh_800
07-29-11, 18:18
سلام
توی حرکت ساعی سیم کش مچ دستارو باید شکست یا نه؟؟؟میشه حرکت صحیحشو نشونم بدید

به نظر من بشکنی بهتره اینجوری باعث انقباض بهتری رو پشت ساعد میشه .

همینجوری که آخر حرکت میشکونی یه ثانیه هم رو اوج انقباض مکث کن برا من که خیلی جواب داد .
alpachinoo
08-03-11, 23:59
سلام
توی حرکت زیر بغل قایقی پاها باید صاف باشن؟؟؟یا خمیده؟؟؟فرقی هم میکنه؟؟
ahytech
08-04-11, 21:37
سلام
توی حرکت زیر بغل قایقی پاها باید صاف باشن؟؟؟یا خمیده؟؟؟فرقی هم میکنه؟؟

با سلام خدمت شما شما دوست عزیز
در حرکت زیر بغل قایقی (پارویی) با دستگاه سیم کش به صورت نشسته فرقی نمیکنه که پا صاف باشه یا خمیده و بیشتر بستگی به دستگاهی داره که باهاش تمرین میکنید و خودتان باید با توجه به موقعیت دستگاه و خودتان وضعیت مناسب را انتخاب کنید. مهم کشش و فشار روی عضله هدف ،که قسمت تحتانی عضلات زیر بغل است ، می باشد.
موفق باشید.
محمدرضا دبیرزاده
08-08-11, 12:44
با سلام خدمت شما شما دوست عزیز
در حرکت زیر بغل قایقی (پارویی) با دستگاه سیم کش به صورت نشسته فرقی نمیکنه که پا صاف باشه یا خمیده و بیشتر بستگی به دستگاهی داره که باهاش تمرین میکنید و خودتان باید با توجه به موقعیت دستگاه و خودتان وضعیت مناسب را انتخاب کنید. مهم کشش و فشار روی عضله هدف ،که قسمت تحتانی عضلات زیر بغل است ، می باشد.
موفق باشید.
.
.
http://aplud.com/cv2vw.jpg
.
.
کشش در پایین زیر بغل بغل فیله ...
ROCK@RING
08-09-11, 13:02
سلام حرکت پروانه (سینه)چه جوری هست؟؟تاثیرش چیه؟
ahytech
08-09-11, 22:34
سلام حرکت پروانه (سینه)چه جوری هست؟؟تاثیرش چیه؟

با سلام خدمت شما دوست عزیز
فلای سینه یا قفسه سینه یا پروانه همه یک حرکت هست اما به اسم های مختلفی بین بدنسازان از این حرکت یاد میشه و از این حرکت برای گسترش قفسه سینه و شکل دادن به عضلات سینه ای استفاده میشه و به صورتهای مختلفی که در تصاویر زیر نمایش داده شده این حرکت قابل اجراست:


قفسه با دمبل:


http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image020.gif


قفسه سیم کش


http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image021.gif


قفسه با دستگاه


http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image022.gif


موفق باشید
ROCK@RING
08-09-11, 23:17
ممنون از راهنمایی شما

Bump: ببخشید ما تو باشگاهمون دستگاه H نداریم چه حرکاتی رو می شه به جاش زد؟؟
ahytech
08-10-11, 04:00
ممنون از راهنمایی شما

bump: ببخشید ما تو باشگاهمون دستگاه h نداریم چه حرکاتی رو می شه به جاش زد؟؟

درود بر شما
بجای این حرکت می توانید حرکت پارویی سیم کش نشسته با دستگاه را با دستگیره های مختلف و با فواصل مختلف دست و با حالتهای مختلف چرخش مچ دست انجام دهید.
ahytech
08-10-11, 14:53
ممنون دوستان مربی من یه حرکت برام نوشته به اسم فلای نشر من نمیدوم چیه و چطور حرکت صحیحشو بزنم لطف کنید راهنماییم کنید

باسلام خدمت شما دوست عزیز
باید ببینید که این حرکت را در روز تمرین سرشانه برای شما نوشته اند یا در روز تمرین سینه ، اگر در روز تمرین سرشانه این حرکت را نوشته اند به احتمال قوی منظورشان همان حرکت نشر از طرفین جفت دمبل بوده است که به صورت تصویر زیر هم ایستاده و هم نشسته قابل اجراست :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image011.gif
لازم به ذکر است که این حرکت به صورتهای دیگر از قبیل تک دمبل ، سیم کش و ... نیز قابل اجراست.

و اگر در روز تمرین سینه از این حرکت نام برده اند حتما منظورشان همان حرکت قفسه که به صورتهای زیر قابل اجراست:
http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image020.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image021.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image022.gif

موفق باشید.
Araz28
08-10-11, 19:27
با سلام خدمت شما دوست عزیز
فلای سینه یا قفسه سینه یا پروانه همه یک حرکت هست اما به اسم های مختلفی بین بدنسازان از این حرکت یاد میشه و از این حرکت برای گسترش قفسه سینه و شکل دادن به عضلات سینه ای استفاده میشه و به صورتهای مختلفی که در تصاویر زیر نمایش داده شده این حرکت قابل اجراست:


قفسه با دمبل:


http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image020.gif
موفق باشید

سلام من عین این عکس میزنم (البته پاهام رو زمینه) ولی همیشه توی این حرکت و اورکلاس، مفصل(یا ماهیچه)شونه هام بخصوص و بخصوص سمت چپم شدیدا درد میگیره که الان چند روزیه که دست چپم نیمه از کار افتاده هستش!! و بالا نمبتونم بیارمش
چه دستگاه یا حرکتی رو جایگزینش پیشنهاد میکنید یا چجوری بزنم که اینجوری درد نگیره؟
ahytech
08-10-11, 19:41
سلام من عین این عکس میزنم (البته پاهام رو زمینه) ولی همیشه توی این حرکت و اورکلاس، مفصل(یا ماهیچه)شونه هام بخصوص و بخصوص سمت چپم شدیدا درد میگیره که الان چند روزیه که دست چپم نیمه از کار افتاده هستش!! و بالا نمبتونم بیارمش
چه دستگاه یا حرکتی رو جایگزینش پیشنهاد میکنید یا چجوری بزنم که اینجوری درد نگیره؟

[/center]

دوست عزیز بهترین کار استراحت مطلق تا بهبودی کامل است و بعد از مدتی که احساس بهبودی کردید می توانید بجای این حرکت زیر سینه کراس اور و فلای سینه دستگاه رو انجام بدید و فاز منفی حرکت رو با 60 الی 70 درصد دامنه حرکت انجام بدهید و دستها را بطور کامل عقب نبرید. و به مرور زمان سعی کنید تا حرکت را با دامنه کامل آن انجام دهید. در ضمن برای تمرین سرشانه تان همیشه از ست های گرم کردنی و حرکات کششی سرشانه قبل از تمرین نیز فراموش نکنید.

زیر سینه کراس اور

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image029.gif

فلای سینه دستگاه

http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image027.gif
felfel
08-11-11, 14:24
ددلیفت جطوریه صحیحش؟
ahytech
08-13-11, 13:51
ددلیفت جطوریه صحیحش؟

با سلام
دد لیفت اقسام گوناگونی داره ، مثل پاجمع ، پا باز ، پا صاف رومانیایی ، سومو ، یک دست رو یک دست زیر و ...
البته بهتره به این نکته توجه داشته باشید که این حرکت اصلا و به هیچ وجه برای بدنسازهای مبتدی توصیه نمیشه به علت اینکه احتمال آسیب دیدگی ستون فقرات در این حرکت بسیار زیاده. که در زیر تصویر چند نمونه از این حرکتو براتون میزارم:
http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image053.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image054.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image055.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image056.gifhttp://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image057.gif

http://nutribody.com/images/deadlift-side-view.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Deadlift_illustration.jpg/350px-Deadlift_illustration.jpg

sumo deadlift traning (http://www.elitefts.com/documents/adv_sumo_deadlift_trainin g.htm)
باز هم تاکید میکنم انجام این حرکت نیازمند مهارت و تجربه کافی داشتن در این ورزش است و انجام آن بدون علم به این کار هرگز توصیه نمیشود.

موفق باشید.
ahytech
08-13-11, 17:26
در این تاپیکها به طور کامل و مفصل در مورد لیفت بحث شده است:

تاریخچه لیفت و پاورلیفتینگ (http://www. .ir/forums/thread3221.html)
لیفت المپیک (برنامه ریزی تمرین ) (http://www. .ir/forums/thread2204.html)
Romanian Deadlift (http://www. .ir/forums/thread900.html)
ددلیفت ، پرسش و پاسخ (http://www. .ir/forums/thread3981.html)
ددلیفت ، معرفی و توضیح (http://www. .ir/forums/thread3953.html)
ROCK@RING
08-13-11, 18:03
سلام
پزس سینه دمبل موازی چه جوری هست؟؟تاثیرش چیه؟؟
یک حرکت هست برا سینه (شبیه پلاور)اون چه جوری هست؟؟؟فرقش با پلاور چیه؟؟؟تاثیرش به سینه چیه؟؟دوستان نشر از جانب دمبل رو باید مثل این تصویر بزنیم (یه کم خم بشیم و دمبل جلو پا بیاد) یا باید صاف بایستیم و دمبل ها کنار پا قرار بگیره..؟
اکثرا میگن باید کنار پا بیاد بالاخره کدوم درسته ؟

در مورد کراس اور هم اگه تصویری از حرکت صحیح دارید قرار بدین..
alpachinoo
08-13-11, 21:00
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image011.gif

دوستان نشر از جانب دمبل رو باید مثل این تصویر بزنیم (یه کم خم بشیم و دمبل جلو پا بیاد) یا باید صاف بایستیم و دمبل ها کنار پا قرار بگیره..؟
اکثرا میگن باید کنار پا بیاد بالاخره کدوم درسته ؟

در مورد کراس اور هم اگه تصویری از حرکت صحیح دارید قرار بدین..
اینجا هست میتونی ببینی خب حرکت بیشتر هم هست واسه عضله میانی سرشانه مثلا این حرکتو با دستگاهم میشه انجام داد خلاصه هرکی از راه بلند شده یه حرکتی ابداع کرده:) هرکدوم از حرکات چند وجهین یه تاثیر کوچولو هم رو سایر عضلات دیگه میزارن
بادستگاه:http://www.physicalfitnet.com/exercise_video/machine_shoulder_side_rai se.aspx

نشر جانب دمبل:http://www.physicalfitnet.com/exercise_video/dumbbell_shoulder_side_ra ise_with_neutral_grip.asp *

سیم کش:http://www.physicalfitnet.com/exercise_video/shoulder_side_raises_with _overhand_grip_and_tubing .aspx
ahytech
08-13-11, 23:45
سلام
پزس سینه دمبل موازی چه جوری هست؟؟تاثیرش چیه؟؟
یک حرکت هست برا سینه (شبیه پلاور)اون چه جوری هست؟؟؟فرقش با پلاور چیه؟؟؟تاثیرش به سینه چیه؟؟

با سلام خدمت شما دوست گرامی
پرس سینه دمبل موازی یعنی دمبل ها را با چرخش داخلی کف دست ها بگیریم به طوری که کف دستها روبروی هم قرار بگیرند . تاثیر این نوع گرفتن در این است که در قسمت انتهایی فاز منفی حرکت یعنی جایی که وزنه را پایین می آوریم باعث ایجاد کشش بیشتر روی قسمت داخلی عضلات سینه ای می شود. در حالی که در قسمت انتهایی فاز مثبت حرکت گرفتن دمبل ها به حالت طبیعی ( کف دست ها رو به جلو )یعنی وقتی دمبل ها بالای سر و کنار هم قرار می گیرند باعث ایجاد انقباض بیشتری روی عضلات سینه علی الخصوص بخش های خارجی آن می شوند.

همان حرکت پلاور است که برای عضله سینه انجام می شود با این تفاوت که در حرکت پلاوری که برای سینه انجام می شود دستها تقریبا به طور کامل در تمام دامنه حرکت صاف هستند ( ولی از مفصل آرنج نباید دستها را قفل کرد.)
تقریبا شبیه تصاویر زیر که اگر در طول میز دراز بکشید با تمرکز و تسلط بیشتری می توانید این حرکت را انجام دهید.

http://www.kulturystyka.pl/atlas/plecy_pliki/image044.gif
http://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image025.gif

موفق باشید.

Bump:
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image011.gif

دوستان نشر از جانب دمبل رو باید مثل این تصویر بزنیم (یه کم خم بشیم و دمبل جلو پا بیاد) یا باید صاف بایستیم و دمبل ها کنار پا قرار بگیره..؟
اکثرا میگن باید کنار پا بیاد بالاخره کدوم درسته ؟

در مورد کراس اور هم اگه تصویری از حرکت صحیح دارید قرار بدین..

با سلام خدمت شما دوست عزیز
نشر از جانب به حالتهای مختلف قابل اجراست هم مانند این تصویر می توانید بزنید یعنی بدن کمی به جلو خم شود و دمبل ها جلوی پا پایین می آید و برای حفظ یکپارچه استرس و فشار روی عضله هدف که دلتوئید جانبی است و قسمتی از فشار در این پوزیشن به دلتوئید قدامی وارد میشود و بهتر است در انتهای حرکت دمبل ها را به هم نزنید و تا نزدیک هم بیاورید کفایت می کند.

مدل دیگری که این حرکت قابل اجراست ، طوری است که بدن صاف است و دمبل از پهلو مستقیما به طرف بالا آورده می شوند که در این پوزیشن فشار و استرس تمرین به طور کامل روی دلتوئید جانبی است.

و مدل دیگری که این حرکت قابل اجراست طوری است که دمبل ها از پشت لگن به سمت بالا آورده شوند که در این شیوه علاوه بر دلتوئید جانبی قسمتی از فشار به دلتوئید خلفی منتقل می شود.

کراس اور هم به همین ترتیب به شیوه های بسیار زیادی اجرا می شود که هرکدام تاثیر خاصی روی قسمت خاصی از عضلات سینه دارند.

http://www.exrx.net/AnimatedEx/PectoralSternal/CBStandingFly.gifhttp://www.exrx.net/AnimatedEx/PectoralSternal/CBStandingChestPress.gifh ttp://www.kulturystyka.pl/atlas/klatka_pliki/image029.gif

موفق باشید.
ROCK@RING
08-14-11, 10:19
حرکت h رو چه جوری می زنن.
منظور دستاتو با هم بکشی عقب یا یکی در میون بکشی عقب؟؟
من کمی قوز می کنم چه حرکاتی خوبه برام؟؟که صاف واستم؟؟

Bump: حرکت H رو چه جوری می زنن.
منظور دستاتو با هم بکشی عقب یا یکی در میون بکشی عقب؟؟
من کمی قوز می کنم چه حرکاتی خوبه برام؟؟که صاف واستم؟؟

Bump: کراس اور رو چه جوری بزنم رو بالا سینه تاثیر بزاره؟؟چه تاثیراتی داره؟؟(حجم میده)؟؟
ahytech
08-14-11, 12:58
حرکت h رو چه جوری می زنن.
منظور دستاتو با هم بکشی عقب یا یکی در میون بکشی عقب؟؟
من کمی قوز می کنم چه حرکاتی خوبه برام؟؟که صاف واستم؟؟

Bump: حرکت H رو چه جوری می زنن.
منظور دستاتو با هم بکشی عقب یا یکی در میون بکشی عقب؟؟
من کمی قوز می کنم چه حرکاتی خوبه برام؟؟که صاف واستم؟؟

Bump: کراس اور رو چه جوری بزنم رو بالا سینه تاثیر بزاره؟؟چه تاثیراتی داره؟؟(حجم میده)؟؟

دوست عزیز
اچ رو به شیوه های مختلف اجرا میکنن هم تک دست و تناوبی و هم به صورت جفت دست . و اجرای این حرکت به صورت تک دست برای همسان سازی قدرت و تناسب و تقارن و بالانس عضله چپ و راست زیر بغل است .

برای تحت فشار قرار دادن قسمت های مختلف عضله زیر بغل( به صورت جفت دست ) باید فاصله دست ها را تغییر دهید و همچنین نوع گرفتن دستها ( گرفتن دست به حالت طبیعی و گرفتن دست به صورت چرخش خارجی )

و برای رفع پشت گرد و قوز در این تاپیک ها مفصل بحث شده است:
حرکات اصلاحی (http://www. .ir/forums/thread4992.html)
انحراف ستون فقرات و پشت گرد (http://www. .ir/forums/thread2898.html)
برای اصلاح پشت گرد و صاف ایستادن (http://www. .ir/forums/thread498.html)

و کراس اور را برای بالا سینه به صورت تصویر زیر انجام دهید:

http://aplud.com/is5hv.jpg

و در این پست ها نیز توضیح داده شده :
132 (http://www. .ir/forums/post188868-132.html)
144 (http://www. .ir/forums/post189028-144.html)
146 (http://www. .ir/forums/post189045-146.html)

موفق باشید
محمدرضا دبیرزاده
08-14-11, 16:42
H
.
.
http://aplud.com/ck3em.gif
ahytech
08-14-11, 18:41
H
.
.
http://aplud.com/ck3em.gif

محمد رضا جان جسارت نباشه داداش گلم این تی باره ها ...

H جفت دست ماشین :

http://aplud.com/uc8ht.gif
http://aplud.com/zg8qc.gif
http://aplud.com/np4qr.gif

H تک دست تناوبی :

http://aplud.com/dg5hh.gif
http://aplud.com/tf5kx.gif

H به صورت چرخش خارجی مچ دست کف دست رو به بالا :

http://aplud.com/cg5tu.gif
http://aplud.com/wa7ar.gif
http://aplud.com/pm4rt.gif

H جفت دست کف دستها روبروی هم :

http://aplud.com/tm7fk.gif
saeed-rod
08-14-11, 20:03
سلام
من شکمم یخورده 6 تاییش در اومده
زور بزنم قشنگ میزنه بیرون!
ولی میخوام بزرگتر و حجیمترش کنم!
اتو باشگاه چنتا شکم ساده میرم ولی زیاد وقت نمیزارم!
میخوام کاره شکمو تو خونه انجام بدم
چه کارایی رو پیشنهاد میدید!
مهمتر اینکه چند روز انجام بدم اینکارو
فقط میخوام حجیمش کنم
چون مشکل آب کردن ندارم!
ebrahim usefian
08-14-11, 21:40
برای حجیم کردن شکم تمرینات شکم رو با وزنه انجام بده .
به نظر من هفته ای 3 بار شکم بری کافیه .
شکم خلبانی - شکم بارفیکس (پاها آویزان ) - شکم شیب - شکم تخت و کرانچ . از این حرکات میتونی به صورت چرخشی استفاده کنی .
saeed-rod
08-14-11, 22:05
میشه از اینایی که گفتی عکس بزاری؟
ممنون!
ahytech
08-15-11, 00:31
شکم خلبانی ماشین :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image011.gif

کرانچ معکوس در حالت آویزان از بارفیکس :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image010.gif

کرانچ معکوس سیم کش :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image012.gif

کرانچ سیم کش نشسته از پشت :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image013.gif

کرانچ روی نیمکت شیب منفی :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image007.gif

کرانچ روی نیمکت صاف :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image005.gif

کرانچ سیم کش از جلو :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image016.gif

کرانچ معکوس روی نیمکت شیب منفی :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image009.gif

کرانچ چرخشی پهلو روی نیمکت صاف :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image006.gif

کرانچ چرخشی پهلو روی نیمکت شیب منفی :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/brzuch_pliki/image008.gif
Arash-kooshki
08-15-11, 10:10
بچه ها لطف کنید اگه عکس یا چیزی از یه حرکت میزارین در مورد نقطه اعمال فشار اون حرکتم توضیح بدید، واسه خیلی از مبتدیا این حرکات نا آشناست.
ممنون از لطفتون.
موفق باشید.
ROCK@RING
08-15-11, 15:23
سلام حرکتی می خوام که وقتی بدنو از پشت نگاه می کنی بین سرشانه و پشت بازو خط می ندازه؟؟
2.من وقتی این حرکاتو (شکم)شکمم تو باشگاه 6تیکه هاش معلومه اما وقتی از باشگاه میرم باز مثل قبل می شه چیکار کنم؟؟
ahytech
08-15-11, 16:00
سلام حرکتی می خوام که وقتی بدنو از پشت نگاه می کنی بین سرشانه و پشت بازو خط می ندازه؟؟
2.من وقتی این حرکاتو (شکم)شکمم تو باشگاه 6تیکه هاش معلومه اما وقتی از باشگاه میرم باز مثل قبل می شه چیکار کنم؟؟

دوست عزیز اگه عضله دلتوئید خلفی و عضله پشت بازوتون علی الخصوص قسمت فوقانی عضله 3 سر پشت بازو ( سر دراز و سر میانی آن) رشد و حجم خوبی داشته باشند و همینطور رژیم غذایی متعادلی داشته باشی خود به خود خود به خود بین این دو عضله تفکیک وجود داره و این تفکیک قابل رویت است. اما برای تفکیک بیشتر و عمقی تر می توانید از حرکات تک مفصلی برای دلتوئید علی الخصوص دلتوئید خلفی و جانبی مثل اقسام مختلف نشر خم و نشر از جانب و پرس آرنولدی با دامنه چرخش های متفاوت و تناوبی برای تفکیک عضله سرشانه و از حرکاتی نظیر کیک بک دمبل و پرس سیم کش( دست جمع ، دست باز ، کف دست رو به بالا ،تک دست به حالت طبیعی مچ، تک دست مچ رو به بالا و تک دست مچ رو به پایین به اقسام مختلف برای پشت بازو کمک بگیرید.

و اما در مورد شکم ،صبر و حوصله و تمرین مستمر و برنامه ریزی شده و تغذیه مناسب و گذشت زمان لازمه تا عضلات شکم به حدی با قوام و استوار بشن که همیشه تفکیک شده به نظر برسن که این امر حتی در ورزیده ترین شکم ها نیز صادق است و حتی آنها نیز شکمشان در حالت ریلکس صاف به نظر و با چند منقبض کردن عضله می توانند شکمشان را به حالت تفکیک شده و 6 تکه در آورند.

بهتر است تمرینات شکم و پهلو را با هم انجام دهید و همینطور سعی کنید تمرینات را با وزنه انجام دهید تا عضلات شکمتان بزرگ تر شوند و نمایان تر.
ROCK@RING
08-15-11, 16:41
ممنون.میشه همین حرکاتی رو که گفتید براشون عکس بزارید؟؟
راستی پشت بازو سیم کش در این باره تاثیرش زیاده؟؟؟میشه انواع مختلف پشت بازو سیم کش رو بگید؟

Bump: و تاثیر هر کدوم
buildinger
08-15-11, 17:10
ممنون.میشه همین حرکاتی رو که گفتید براشون عکس بزارید؟؟
راستی پشت بازو سیم کش در این باره تاثیرش زیاده؟؟؟میشه انواع مختلف پشت بازو سیم کش رو بگید؟

Bump: و تاثیر هر کدوم
دوست عزیز این تصاویر متحرک بیشترین حرکات تمرینی ، بدرده من که خورد ، شاید بدرد شما هم بخوره .
نمونه هایی از آن ...

http://up.vatandownload.com/images/4p81shazhu6eirh0uh19.gif

http://up.vatandownload.com/images/s78jzbtz68ir3qfidome.gif

http://up.vatandownload.com/images/f1n56okwb397095imn7p.gif

http://up.vatandownload.com/images/52gjj0bsiak816v53e4.gif

دانلود (http://www.4shared.com/file/FzMBEGC9/buildinger.html) ------> حجم :11mb
ahytech
08-15-11, 17:43
ممنون.میشه همین حرکاتی رو که گفتید براشون عکس بزارید؟؟
راستی پشت بازو سیم کش در این باره تاثیرش زیاده؟؟؟میشه انواع مختلف پشت بازو سیم کش رو بگید؟

Bump: و تاثیر هر کدوم

تصاویر عضلات :

دلتوئید خلفی :
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image003.gif

دلتوئید جانبی :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image002.gif

دلتوئید قدامی :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image001.gif

قسمتهای مختلف عضله سه سر پشت بازو:

1- سر میانی 2- سر جانبی (کوتاه) 3- سر داخلی (بلند)
http://www.kulturystyka.pl/atlas/ramiona_pliki/image027.gif

تصاویر تمرینات :

نشر خم ( برای رشد و جداسازی دلتوئید خلفی):

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image012.gif
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image013.gif
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image021.gif

نشر از جانب ( برای رشد و جدا سازی دلتوئید جانبی ):

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image011.gif
http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image020.gif

پرس آرنولدی ( برای گرد کردن دلتوئید جانبی و تفکیک عضلات سر شانه از عضلات جلو بازو و پشت بازو ):

http://www.kulturystyka.pl/atlas/naramienne_pliki/image010.gif

کیک بک دمبل ( برای تفکیک و رشد تمام قسمتهای پشت بازو و فشار غیر مستقیم روی دلتوئید خلفی) :

http://www.kulturystyka.pl/atlas/ramiona_pliki/image038.gif

پشت بازو پرسی سیم کش ( برای کار کردن روی سر های مختلف عضلات پشت بازو و فشار غیر مستقیم روی دلتوئید خلفی ):

پشت بازو سیم کش جفت دست با دستهای نزدیک به هم ( تمرکز فشار روی سر جانبی سه سر پشت بازو):

http://www.kulturystyka.pl/atlas/ramiona_pliki/image028.gif

پشت بازو سیم کش تک دست کف دست رو به بالا ( تمرکز فشار سر داخلی عضله سه سر):

http://www.kulturystyka.pl/atlas/ramiona_pliki/image043.gif

پشت بازو سیم کش جفت دست با دستهای دور از هم ( تمرکز فشار روی سر داخلی سه سر پشت بازو)

پشت بازو سیم کش با طناب ( تمرکز فشار جانبی و خارجی سه سر پشت بازو)

پشت بازو سیم کش دتگیره V شکل حالت طبیعی دست انگشت شصت رو به بالا ( تمرکز فشار روی هر سه سر عضله پشت بازو)

موفق باشید.
alpachinoo
08-26-11, 00:26
سلام اگه میشه این حرکاتو بهم با تصویر نشون بدید
1زیربغل پلاور دستگاه
2جلو بازو مثلثی
3پشت بازو پمپ
felfel
08-31-11, 10:27
فلای دمبل درسته اینجوری ؟
http://up6.iranblog.com/files/d212-2.jpg
http://up6.iranblog.com/files/d212-1.jpg

فرقش چی می شه با قفسه دمبل پس؟
محمدرضا دبیرزاده
08-31-11, 11:50
فلای دمبل درسته اینجوری ؟
http://up6.iranblog.com/files/d212-2.jpg
http://up6.iranblog.com/files/d212-1.jpg

فرقش چی می شه با قفسه دمبل پس؟
خیلی ها جفتشو یکی میدونن ...
ولی فلای با وزنه ی کمتر و دامنه ی حرکت بیشتری انجام میشه ...البته این نظر منه و اینکه در کتاب دایره المعارف ... آرنولدم همین نوشته بود ...
felfel
08-31-11, 12:13
آره ولی تو باشگاه ما یکی می گفت دست بر عکس یعنی 2 سر دمبل برعکس می شه (اما اونجوری به نظرم می شه فلای دست برعکس!) من نظرم اینه فلای یکم دست باید بیشتر باز بشه ولی قفسه کمتر یعنی ازآرنج فاصله کمتره فلای بیشتر درسته ؟
محمدرضا دبیرزاده
08-31-11, 12:24
آره ولی تو باشگاه ما یکی می گفت دست بر عکس یعنی 2 سر دمبل برعکس می شه (اما اونجوری به نظرم می شه فلای دست برعکس!) من نظرم اینه فلای یکم دست باید بیشتر باز بشه ولی قفسه کمتر یعنی ازآرنج فاصله کمتره فلای بیشتر درسته ؟
همون عکس با دامنه ی بیشتر ...نه
Soldier
08-31-11, 13:32
من ارنجم رو باز تر میگیرم ! تقریبا خیلی کم خم میشه
pooya136348
09-11-11, 10:59
با عرض سلام و خسته نباشید
من مدت دو سال بیشتر که به ورزش پرورش اندام رو اوردم ولی متاسفانه در این مدت نتیجه دلخوامو نگرفتم و میدونم که این به خاطر نداشتن مربی خوب و بلد نبودن چگونگی انجام صحیح حرکاته میخواستم اگه امکان داره منو راهنمایی کنید
قد=175
وزن =75 80 تا بودم ولی به سختی با شما نخوردن 5 کیلو کم کردن البته فکر میکنم از ماهیچه هام رفته چون از شکمه کم نشده
الان مکمل muscletech mass tech رو مصرف میکنم
حالا اگه اطلاعاتی میتونم در مورد خودم بهتون بدم که بیشتر کمک کنه در خدمتم
در صورت امکان اولویتم با یه برنامه درست و حسابیه
ممنونتون میشم
buildinger
09-12-11, 11:03
دوستان عزیز فرق بین پشت بازو هالتر خوابیده با هالتر خم با صاف چیه , ممنون اگه جواب بدین ...
pooya136348
09-13-11, 07:36
کسی نیست جواب بده
محمدرضا دبیرزاده
09-17-11, 12:39
دوستان عزیز فرق بین پشت بازو هالتر خوابیده با هالتر خم با صاف چیه , ممنون اگه جواب بدین ...
کلا" ez (خمیده) رو بیشتر میپسندم ... چون هم به آرنج فشار نمیاره و ... وقت زدن حرکت مد نظرتون دست بیشتر میپرخه و چون بیشتر میچرخه بیشتر خون پمپ میشه و بهتر دم میندازه ...
alpachinoo
09-19-11, 12:48
سلام
اساتید محترم من یه حرکت تو برنامم هست به اسم پشت بازو پمپ(تلمبه ای)روش زدنشم به شکل زدن تلمبه هستش با سیمکش میشه کسی راهنماییم کنه چجور باید درست اجرا کنم؟؟؟چون اصلا احساس فشار به پشت بازوم رو احساس نمیکنم
buildinger
09-19-11, 18:27
کلا" ez (خمیده) رو بیشتر میپسندم ... چون هم به آرنج فشار نمیاره و ... وقت زدن حرکت مد نظرتون دست بیشتر میپرخه و چون بیشتر میچرخه بیشتر خون پمپ میشه و بهتر دم میندازه ...
راستیتش من شنیدم اگه اگه از هالتر صاف استفاده کنی بیشتر فشار روی بخش طولی پشت بازو ولی اگر از هالتر خم استفاده کنی بیشتر روی قسمت بیرونی پشت بازو فشار اعمال میشه ؛ نظر شما چیه ...؟
محمدرضا دبیرزاده
10-30-11, 14:41
راستیتش من شنیدم اگه اگه از هالتر صاف استفاده کنی بیشتر فشار روی بخش طولی پشت بازو ولی اگر از هالتر خم استفاده کنی بیشتر روی قسمت بیرونی پشت بازو فشار اعمال میشه ؛ نظر شما چیه ...؟
کاملا" درسته 92 (http://www. .ir/forums/post216457-92.html)(پست کامل)
.
.

پشت بازو (http://www. .ir/forums/thread2615.html) هالتر خم خواب (http://www. .ir/forums/thread7173.html)یده :
دست باز به اندازه عرض شانه (( تمرکز فشار روی سر دراز و سر داخلی))
دست جمع کمتر از عرض شانه (( تمرکز فشار روی سر خارجی و سر کوتاه یا جانبی ))

http://www.kulturystyka.pl/atlas/ramiona_pliki/image034.gif

Bump:
سلام
اساتید محترم من یه حرکت تو برنامم هست به اسم پشت بازو پمپ(تلمبه ای)روش زدنشم به شکل زدن تلمبه هستش با سیمکش میشه کسی راهنماییم کنه چجور باید درست اجرا کنم؟؟؟چون اصلا احساس فشار به پشت بازوم رو احساس نمیکنم
حرکت محبوب جی کاتلر هست ... رو مفاصل بازو کمتر فشار وارد میکنه و برا بدنسازا حرفه ای توصیه میشه که از درد مفصل دست رنج میبرن
باید مماس بدن بیای پایین و حتما" پایین مکث داشته باشی ... سیم کشای پشت بازو رو مکث نداشته باشی فشار وارد نمیشه ... دستت رو قفل نکن .. منظور من این نیست اون پایین دستت رو قفل کنی ... مقداری مونده به قفل شدن ... مکث کن ... و .. دوباره ادامه ی حرکت
عکسشو ندارم متاسفانه :)
king_Arnold
06-03-12, 14:13
جلو بازو تک دمبل خم...همراه با مستر المپیا(( phil هیث))+ویدئو آموزشی


http://up.vatandownload.com/images/zin21ndqr7bt14sct9.jpg


برای دریافت ویدئو آموزشی این حرکت توسط هیث روی لینک زیر کلیک کنید...تنها 7مگابایت:


دانلود(( کلیک کن)) (http://s3.picofile.com/file/7398854515/videoplayback_219.flv.htm l)


>> او معمولا این حرکت رو به عنوان آخرین حرکت تمرین جلو بازو ها انجام میدهد.


Phil Heath میگوید:


>>> اینکه مقدار سنگینی دمبل ها چقدر باشد در این حرکت مهم نیست؛بلکه مهم تکینک و روش صحیح آن است.

>>>باید روی حرکت دمبل ها تمرکز کنید,آنها را پرتاب نکنید,و تا اوج انقباض جلو بازوها حرکت رو ادامه دهید.

>>>در این حرکت دمبلهایی را انتخاب کنید که بتوانید حداقل 12 تکرار صحیح انجام دهید.


...دوستان عزیز که ویدئو رو دریافت کردید,به چرخش مچ دست هیث دقت بفرمایید,همین طور اندکی مکث در اوج انقباض حرکت.

...در آخر اینکه دست ها را بر روی ران پا قرار ندهیم....بلکه کنار آن قرار بگیرد.
iman-salehi
08-15-12, 21:15
سلام من چند سوال اساسی در مورد پرس سر شانه دارم
1- تفاوت پرس سر شانه جلو و عقب چیه؟
2- درسته که نباید پرس سر شانه جلو و عقب رو در یک جلسه تمرین انجام داد؟
3-من مبتدی سرشانه جلو باید کار کنم یا عقب؟(6 ماهه که باشگاه می رم..البته به طور منظم 3 ماهه)
4 - فرق نشر از جانب خمیده با ایستاده چیه؟
ebrahim usefian
08-16-12, 21:51
سلام من چند سوال اساسی در مورد پرس سر شانه دارم
1- تفاوت پرس سر شانه جلو و عقب چیه؟
2- درسته که نباید پرس سر شانه جلو و عقب رو در یک جلسه تمرین انجام داد؟
3-من مبتدی سرشانه جلو باید کار کنم یا عقب؟(6 ماهه که باشگاه می رم..البته به طور منظم 3 ماهه)
4 - فرق نشر از جانب خمیده با ایستاده چیه؟
سلام
1. هر کدوم برای قسمت متفاوتی از سرشانه هست
2. نه بستگی به ضعف سرشانه حرکت میتونه تنظیم شه
3. بستگی به بدنت داره اما معمولا سرشانه هالتر از جلو بهتره
4. نشر خم برای قسمت خلفی سرشانه هست و نشر ایستاده برای قسمت کناری سرشونه
darvish731
08-17-12, 04:44
بنابه تجربه شخصی اگه توحرکت پرس سوشونه ازجلو فاصله دست هاازهم روبه همون مقدارپرس پشت گردن بازبگیرین فشاربسیارخوب� � رودلتوییدهای کناری واردمیشه حتی بیشترازحالت پرس پشت گردن.
amir hasani
08-17-12, 11:18
بنابه تجربه شخصی اگه توحرکت پرس سوشونه ازجلو فاصله دست هاازهم روبه همون مقدارپرس پشت گردن بازبگیرین فشاربسیارخوب� � رودلتوییدهای کناری واردمیشه حتی بیشترازحالت پرس پشت گردن.
کاملا موافقم .
iman-salehi
10-18-12, 13:31
سلام... من 6 ماهه که دارم بدنسازی کار می کنم... برنامه تمرینم رو هم اینجوریه که یک روز سرشانه جلو بازو و پشت بازو کار می کنم و روز دیگر سینه و زیر بغل... و روز های بعد باز برنامه ی روز اول و دوم رو تکرار می کنم...یعنی چهار روز تمرین می کنم.
کول هم اصلاً نمی خوام داشته باشم. باری...
تازگی ها شنیدم که گویا از هر عضله باید یک روز در هفته کار کشید...این درسته؟...چون من دو روز در هفته و یک در میان از هر کدوم از عضلات کار می کشتم.
سوال دیگه ام اینکه باید برای سر شانه یک جلسه کامل بذارم؟ یا اینکه اون رو همراه با بازو و پشت بازو برم کافیه؟...
پانویس: هیچ مکملی مصرف نکردم و نخواهم کرد.
amirfarnood
10-18-12, 14:21
سلام... من 6 ماهه که دارم بدنسازی کار می کنم... برنامه تمرینم رو هم اینجوریه که یک روز سرشانه جلو بازو و پشت بازو کار می کنم و روز دیگر سینه و زیر بغل... و روز های بعد باز برنامه ی روز اول و دوم رو تکرار می کنم...یعنی چهار روز تمرین می کنم.
کول هم اصلاً نمی خوام داشته باشم. باری...
تازگی ها شنیدم که گویا از هر عضله باید یک روز در هفته کار کشید...این درسته؟...چون من دو روز در هفته و یک در میان از هر کدوم از عضلات کار می کشتم.
سوال دیگه ام اینکه باید برای سر شانه یک جلسه کامل بذارم؟ یا اینکه اون رو همراه با بازو و پشت بازو برم کافیه؟...
پانویس: هیچ مکملی مصرف نکردم و نخواهم کرد.

با توجه به نوع رژیم غذایی که دارید(که فکر میکنم تا حدودی ناقص هست به خاطر پافشاری در مصرف نکردن مکمل)
برنامه پر فشاری دارید که حتی ورزشکارانی که مکمل هم استفاده میکنند به این روش تمرین نمیکنند
اولین دلیل مشکل دار بودن برنامه تون عدم ریکاوری عضلات هست و دومی تمرین ندادن عضله پا و ایرادهای دیگه که خیلی توضیحش لزومی نداره
شما برنامتون رو بر مبنای همون چهار روز بزارید ولی میتونید بعضی روزا 2 عضله و بعضی روزا یک عضله رو تمرین بدید
مثال:1-سینه + جلوبازو 2- زیربغل+پشت بازو3-پا4-سرشونه
که البته میتونه به طور قطع تغییر هم داشته باشه
که حتما باید به یک مربی کار درست مراجعه کنید
هیچ اجباری هم نیست که سرشونه رو یه روز جدا بری
میتونید مثلا با جلو بازو یا پشت بازو تمرینش بدید

در ضمن مصرف نکردن مکمل اگه به خاطر هزینه هست که منطقیه
ولی اگه دلیله دیگه ای هست فکر میکنم باید توی تصمیمتون تجدید نظر کنید
iman-salehi
10-18-12, 18:15
مصرف نکردن مکمل به سه دلیله
یکی اینکه بیش از اینکه بخوام حجم بگیرم دوست دارم عضلاتم تفکیک و محم بشه
دوم هزینه...
البته منظورم از مکمل همین مکمل های گرونیه که ورزشکار ها می خورن...وگرنه پودر پروتوئین عادی(از داروخانه می گیرم 11000 تومان) و پودر شیر(مثل شیر خشکه..توش چند نوع ویتامین و کلسیم و پروتئین و کربوهیدرات داره)..مصرف می کنم.
نمی دونم اینا مکمل حساب می شن یا نه...ارزونن
تغذیه ام هم بد نیست. (پروتئین و کربوهیدرات های طبیعی خوب به بدنم می رسه)..
سوال اصلیم همینه که هر عضله اصولاً چند بار در هفته کار گرفته می شه... چون تو بعضی از سایت ها چند نوع برنامه خوندم که توش یک بار در هفته از هر عضله کار کشیده می شد.
امیرسادات
10-18-12, 18:26
بستگی به نوع تمرینتون داره و عامل دیگه نقاط ضعف مشهود در بدنتون
نقاط ضعف اصلی رو دوبار در هفته تمرین بدید و اگر نه که اگر خسته میشید دوست دارید فقط یکبار تمرین بدید در پایان تمرینتون در فاصله دو روز تا تمرین اصلی عضله ضعفدارتون از ست های پرکردنی استفاده کنید
ست های پرکردنی یعنی ست هایی که از یک حرکت از عضله مورد نظر دارای ضعف در پایان تمرین عضله ی دیگر به فرم 4ست 20تکراری که هم باعث ریکاوری میشه هم بالا بردن گردش خون در عضله ضعف دار (در فاصله دو روز قبل یا بعد از روز تمرین اصلی عضله موردنظر)

همین تقسیم arminfarnood خوبه و نیازی هم * تمرینات زیاد نیست که تمرین زده بشید
Alex 17
10-18-12, 18:34
سلام در سایتی به مطلبی بر خوردم که در مورد تمرین تیپ بدنی اکتورمورف هستش و تو ضیحات بدین شرح است .
( تکرار های خود را با مکثی کوچک در وسط حرکت و در جایی که بیشترین فشار وزنه روی عضله هست عضله را بیشتر تحت فشار قرار دهید . مکث شما نباید بیشتر از 5 ثانیه و نباید کمتر از 2 ثانیه باشد.
سعی کنید از وزنه هایی استفاده کنید که برای شما سنگین باشد از تکرار های 8 تایی استفاده کنید تا حجم عضلات شما زودتر افزایش یابد . )
منظور از وسط حرکت یعنی چه ؟ یعنی موقعی که حرکت انجام شده و قصد داریم به حالتی بر می گردیم که قصد داریم دوباره حرکت رو انجام بدیم پس این مکث باید در اون حالت انجام بشه ؟
Babak Karimi
10-18-12, 22:26
حتما منظورش انتهای فاز مثبته دیگه!
Alex 17
10-18-12, 23:39
بابک جان تازه 2 زاریم افتاد ممنون گرفتم چی شد
آقایی
SaeidZ
10-19-12, 00:17
جلو بازو تک دمبل خم...همراه با مستر المپیا(( phil هیث))+ویدئو آموزشی

[/B][/COLOR][/CENTER]

این ویدئو پاک شده ، اگه میشه یه بار دیگه لینک بده ، خیلی دوست دارم ببینمش ، ممنون میشم
king_Arnold
10-19-12, 01:33
این ویدئو پاک شده ، اگه میشه یه بار دیگه لینک بده ، خیلی دوست دارم ببینمش ، ممنون میشم

به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www. .ir/forums/thread7847-59.html
iman-salehi
10-24-12, 16:25
سلام...
یک سوال..
مگه نحوه ی پرس پایین سینه طوری نیست که باید دست و هالتر رو پایین تر از نوک سینه گرفت؟... چند روز پیش یه آقایی تو باشگاه گفت که اون اشتباهه و باید هالتر رو زیر گلو بیارم.
راستش من اصولاً به حرف این و اون تو باشگاه زیاد گوش نمی کنم..مگر خودم سوال بپرسم..اون آقا بدون اینکه ازش بپرسم و با دیدن هالتر زدنم اومد و این رو گفت..اما بدن خودش به قدری فوق العاده و زیبا بود(یک بار قهرمان آسیا شده) که نتونستم از حرفش ساده بگذرم...
گفتم ببینم نظر بقیه پیه....پرس پایین سینه رو چطوری باید رفت؟
amirfarnood
10-24-12, 16:35
سلام...
یک سوال..
مگه نحوه ی پرس پایین سینه طوری نیست که باید دست و هالتر رو پایین تر از نوک سینه گرفت؟... چند روز پیش یه آقایی تو باشگاه گفت که اون اشتباهه و باید هالتر رو زیر گلو بیارم.
راستش من اصولاً به حرف این و اون تو باشگاه زیاد گوش نمی کنم..مگر خودم سوال بپرسم..اون آقا بدون اینکه ازش بپرسم و با دیدن هالتر زدنم اومد و این رو گفت..اما بدن خودش به قدری فوق العاده و زیبا بود(یک بار قهرمان آسیا شده) که نتونستم از حرفش ساده بگذرم...
گفتم ببینم نظر بقیه پیه....پرس پایین سینه رو چطوری باید رفت؟

توی این حرکت میله هالتر تقریبا به سمت زیر سینه میاد
و نه زیر گلو و یا حتی به سمت بالا سینه هم نمیاد
CatDog
10-24-12, 16:39
سلام...
یک سوال..
مگه نحوه ی پرس پایین سینه طوری نیست که باید دست و هالتر رو پایین تر از نوک سینه گرفت؟... چند روز پیش یه آقایی تو باشگاه گفت که اون اشتباهه و باید هالتر رو زیر گلو بیارم.
راستش من اصولاً به حرف این و اون تو باشگاه زیاد گوش نمی کنم..مگر خودم سوال بپرسم..اون آقا بدون اینکه ازش بپرسم و با دیدن هالتر زدنم اومد و این رو گفت..اما بدن خودش به قدری فوق العاده و زیبا بود(یک بار قهرمان آسیا شده) که نتونستم از حرفش ساده بگذرم...
گفتم ببینم نظر بقیه پیه....پرس پایین سینه رو چطوری باید رفت؟
تا جایی که من میدونم ساعدت باید در انتهای حرکت به زمین قایم باشه. باید بیاری تقریبا روی انتهای جناق سینه.
اینطوری بازوهات در امتداد شانه نیست(در این حالت زیر بقلت زاویه کمتر از قایم درست میکنه) و فشار کمتری روز شونت میاد.
girl123
01-27-14, 08:47
واسه هاگ پا پا باید بالای صفحه باشه؟ و اینکه حرکتای تمرکزی اون تمرکزه باید چه موقع باشه که باعث حجم بشه
mohamad32
01-27-14, 10:32
واسه هاگ پا پا باید بالای صفحه باشه؟ و اینکه حرکتای تمرکزی اون تمرکزه باید چه موقع باشه که باعث حجم بشهنه باید بالای بالا باشه نه پاین پاین.متوسط کافیه طوری که به کمرت فشار نیاد.


قرص لاغری و چربی سوز فیل اسلیم، چربی سوز قوی Feel Slim

 

قرص لاغری و چربی سوز فیل اسلیم، چربی سوز قوی Feel Slim
سفارش سراسر ایران
در هنگام مصرف هرگونه مکمل لاغری قبل از خرید مشاوره نموده و نسبت به وجود هرگونه بیماری در فرد مصرف کننده یا مصرف هرگونه دارو اطلاع دهید همچنین در هنگام مصرف هر نوع داروی لاغری روزانه یک عدد مولتی ویتامین مینرال و مصرف کافی آب به همراه سه وعده غذایی اصلی توصیه میگردد.

با خرید از مراکز معتبر و مورد اطمینان سلامتی و تناسب اندام را هدیه بگیرید.

فیل اسلیم کپسول لاغری قوی ,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالا و یا بدنشان براثر استفاده نادرست و مقطعی نسبت به دیگرداروهای لاغری مقاوم گشته! دراصطلاح (stop) وزن نمودن وبه هیچ عنوان کاهش وزنی احساس نمی کنند! فیل اسلیم با ترکیبی جدیدوفوق العاده توانسته در مدت کوتاه ورود خود به بازار , مشتری های فراوانی را جذب کند,فیل اسلیم کاملا گیاهی و بدون عوارض و بازگشت به دوران چاقی ,تاثیر بسیار زیادی روی چربی های شکم و پهلو ،ران ،باستن وسینه دارد و باعث کاهش سریع وزن وسایز شمامی گردد،این محصول اشتهاءراکاهش داده ولی همزمان برای تغذیه حیاتی سلولهاو تامین ویتامینها وانرژی مورد نیازبدن ازچربیهای اضافه که منجربه چاقی گشته اند استفاده می کند،فعالیت متابولیک مولکولهای چربی را افزایش داده و باعث می شود تا سلولهای چربی سریع تر به انرژی تبدیل شوند.

در واقع حالتی را به وجود می آورد مثل اینکه شما در حال انجام یک فعالیت ورزشی می باشید، و همچنین روند تبدیل قند به چربی را دربدن مسدود کرده و از جذب چربی اضافه جدید جلوگیری می کند.این محصول برای دوشیزگان چاق که درحین انجام مراسم ازدواج خودنیازبه کاهش وزن سریع همراه باتناسب سایزهستند ویابانوانی که براثربارداری زایمان ودوران شیردهی به نوزادان به اضافه وزن وچاقیهای موضعی دچارشدندتوصیه میگردد چون فیل اسلیم به همراه کاهش وزن سریع سایز شمارانیزمتناسب می نمایدومزیت دیگراستفاده ازفیل اسلیم که باتکمیل دوره دوماهه مصرف این محصول کارایی خودراآغازنموده ودرارتباط بایکی ازفرمولهای بکاررفته در فیل اسلیم می باشد وآن تاثیرگذاری مداوم و متمادی دربدن پس ازاتمام دوره مصرف این محصول است وباعث می شود تا سالیان متمادی ازچاقی واضافه وزن درامان می باشید وازنظرتناسب اندام بیمه می شوید.

محتویات 60 عدد کپسول 300 میلی گرمی
طریقه مصرف : روزانه 2کپسول صبح وشب

توصیه : محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,فاصله بین وعدهای مصرف یا پکیج های بعدی موجب کاهش تاثیرات اینگونه محصولات میگردد,که دلیلش مقاوم شدن بدن دربی نظمی بین فواصل ایجاد شده می باشد.

منع مصرف : زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال

هشدار: فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست, وفقط مکمل رژیم غذایی جهت تناسب اندام وکاهش وزن می باشد.


Puritan's Pride L-Carnitine 500mg ال - کارنیتین

کار آیی:
1-    حاوی مواد چربی سوز- انرژی زا
2-    افزایش سوخت چربی تا 70%
3-    موثر درکاهش وزن افراد مستعد به چاقی  
4-    مانع از چاقی ، سلولیت ، تصلب شریان ها و بیماری دیابت
5-    تسریع در باززایی به تعویق افتاده
6-    بهبود در ظرفیت هوازی
7-    تاخیر در روند پیری
8-    مناسب بیماران مبتلا به تصلب شریان، دیابت ، ترک اعتیاد ، ورزشکاران تفریحی و ورزشکاران سنگین

کارنیتین به دو شکل L و D وجود دارد. ال کارنیتین از اسید های امینه لیزین و متیونین ساخته شده است و در بدن به سوخت و ساز و تبدیل غذا به انرژی کمک می کند. کارنیتین این عمل را از طریق انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری جهت بتا اکسیداسیون آنها انجام می دهد. این ماده در بهبود کارکرد قلب و افزایش استقامت مفید است. ال کارنیتین به سه شکل قرص ( 500 میلی گرمی )، شربت ( یک قاشق 500 میلی گرم )، کپسول و پودر در بازار وجود دارد و معمولا به مقدار 500 تا 1000 میلی گرم 3 بار در روز مصرف می کنند. در کم کاری تیروئید و افراد دیالیزی منع مصرف دارد. عوارض جانبی شامل بیخوابی، تهوع، استفراغ، اسهال، بی قراری، طپش قلب، افزایش فشار خون ، تب و عوارض آلرژیک ( خارش پوست، تورم و قرمزی زبان، لب و گلو ومشکلات تنفسی ) و ممکن است باعث بی اشتهایی عصبی شود. توصیه ما این است که ال کارنیتین را با مصرف مواد غذایی ( ماهیچه گوسفند، ماهیچه بره، ماهیچه گاو، ماهیچه جوجه، جگر گوسفند، مخمر، شیر گاو ) تامین کنید و مصرف دارویی آن بیشتر برای ورزشکاران استقامتی مناسب است. و یک ساعت قبل از ورزش مصرف شود. این ماده با انتقال چربی به میتوکندری فرایند سوختن را تسریع می کند و در نتیجه میزان چربی بدن کاهش یافته و انرژی لازم برای فعالیت های ورزشی سخت و طولانی مدت فراهم می شود و کتونی که در اثر سوختن ناقص چربیها در بدن تولید می شود و برای دستگاه عصبی و مغز سمی است ( کلیه هم برای دفع کتون از بدن به مقدار زیادی آب و پتاسیم نیاز دارد ) از بین می برد. ال کارنیتین تشکیل کتون و اثرات منفی آن روی اعضای بدن را کاهش می دهد و مانع ضعف و خستگی بدن در اثر کتون ها می شود.


کاربردهای بالینی مکمل آرژنین puritan arginine

افزایش رشد قد خانم ها و آقایان

افزایش سوخت و ساز بدن

بهبود اکسیژن رسانی به بافت ها و جلوگیری از پیری زود رس

تقویت عمومی بدن و عضلات

کاهش خستگی و ضعف

بهبود یادگیری


آرژنین یک آمینواسید نیمه ضروری و یا شرطی است که براساس شرایط بدن ضروری محسوب می شود. نوزادان نارس توانایی سنتز آرژنین در بدن را ندارند و برای آنها آمینو اسید ضروری محسوب می شود. در بعضی شرایط نیاز بدن به آرژنین افزایش می یابد مانند جراحی، تروما و سوختگی.اغلب اوقات آرژنین در بدن ساخته می شود و نیازی به دریافت مستقیم از رژیم غذایی نمی باشد اما افرادی که رژیم غذایی ناکافی و یا فعالیت بدنی خاصی دارند باید میزان دریافت آن را از غذا افزایش دهند.منابع غذایی آن شامل لبنیات، گوشت ها،ژلاتین، حبوبات و مغزدانه ها می باشد.
عملکرد:
آرژنین نقش مهمی در تقسیم سلولی دارد .آرژنین پیش ساز ترکیبی به نام نیتریک اکساید می باشد که این ترکیب باعث گشادشدن عروق ودر نتیجه افزایش خون رسانی به بافت ها می شود پس با مکانیسم افزایش تقسیم سلولی و خون رسانی بهتر باعث بهبودی زخمها، زخم بستر، کاهش دوره ی جراحت و بهبودی هرچه سریعتر آن می شود. این اسید آمینه به دلیل افزایش خون رسانی به بافت ها باعث تقویت قوای جنسی و تقویت عملکرد کلیه می شود. آرژنین همچنین در سنتز سلولهای ایمنی و تقویت سیستم ایمنی نقش دارد.
آرژنین محرک ترشح هورمون رشد است و در نتیجه اثربر افزایش رشد قدی در کودکان دارد. همچنین باعث افزایش حساسیت به انسولین و کاهش عوارض دیابت ، سندرم متابولیت و چاقی می شود.
مصرف آن در افرادی که دچار حمله ی قلبی شده اند توصیه نمی شود و ممکن است وضعیت را بدتر کند.
از آنجایی که آرژنین در خارج کردن آمونیاک از بدن نقش دارد در نتیجه باعث افزایش عملکرد کبد و افزایش توان ورزشکاران می شود و به دلیل کاهش تجمع آمونیاک و لاکتات در خون باعث به عقب انداختن خستگی می شود.
سوءتغذیه در بیماران سرطانی پیش آگهی بدی است و کاهش وزن باعث افزایش مرگ و میر در سرطان می شود.درمان سرطان بستگی به وضعیت تغذیه ای دارد و با یک تغذیه ی مناسب می توان تحمل و اثربخشی درمان را افزایش داد. مکمل یاری با آرژنین باعث کاهش بروز عوارض و افزایش قابل توجهی در افزایش بقا می شود.
میزان توصیه شده: حداکثر میزانی که می توان آرژنین مصرف کرد 9 گرم در روز می باشد اما مصرف بیشتر از آن باعث تهوع، افزایش ترشح اسیدمعده و همچنین افت فشار خون می شود.
خانم های باردار و شیرده و افراد دارای بیماری های کلیوی قلبی کبدی یا سایر بیماری های خاص قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند.
درمان ریزش مو - افزایش ضخامت موها و بهبود رشد مو

ساخت آلمان

برای مصرف 6 الی 8 ماه

مقرون به صرفه

دارای خط بریل ضد تقلب

موثر و سریع التاثیر

تقویت ریشه موها

جلوگیری از موخوره

ترمیم موهای ضعیف و آسیب دیده

بهبود کراتین سازی و تقویت آن

افزایش جریان خون و تغذیه ریشه

قابل استفاده به همراه محلول تقویتی و ضد ریزش شرکت های : ERIKEH , DUCRAY , KLORANE

(( محصول هر سه شرکت یاد شده موجود است با مجوز بهداشت و طرح شبنم ))


استفاده‌ی هم زمان بیوتین و روی می‌تواند منجر به کاهش ریزش مو شود.

معمولاً بیوتین به صورت مکمل (خوراکی یا تزریق) در مواردی مانند ریزش مو، شکستگی ناخن‌ها، التهابات پوستی در نوزادان، دیابت و در افسردگی متوسط  و همچنین سایر موارد کمبودی که نام برده شد، تجویز می‌شود.


علائم کمبود

* نازک شدن موها (اغلب با   تغییر رنگ مو)

* حلقه قرمز رنگ و پوسته‌ای، دور چشم‌ها، بینی و دهان

معمولاً بیوتین به صورت مکمل (خوراکی یا تزریق) در مواردی مانند ریزش مو، شکستگی ناخن‌ها، التهابات پوستی در نوزادان، دیابت و در افسردگی متوسط

و همچنین سایر موارد کمبودی که نام برده شد، تجویز می‌شود

*علائم عصبی از جمله افسردگی، بی‌حالی و توهم

*حس خارش در بازوها و پاها


عملکرد : بیوتین در واکنش های کربوکسیلاز نقش دارد و کوآنزیم آنزیم های پیروات کربوکسیلاز ، استیل کوآکربوکسیلاز ، پروپیونیل کوآکربوکسیلاز و ... است. این نقش ها بیوتین را به نقش های متابولیکی اسید فولیک، اسید پنتوتنیک و ویتامین B12 مرتبط می کند.


ترکیب بیوتین بپانتین سبب افزایش و تقویت اثر یکدیگر شده و به سرعت باعث کاهش و قطع ریزش موها و تقویت آن ها می شود .بپانتین در اعمال خونسازی، ایمنی، و به عنوان بخشی از ساختمان هورمونهای بدن نیز مورد نیاز می باشد.

بپانتین باعث جلوگیری از سفید شدن موها نیز می شود .


هیچ اثر مسمومیت جدی نیز از مصرف زیاد این ویتامین دیده نشده است.
نچرال مکس اسلیمینگ Natural Max Slimming

 


زیبای لاغرپرفروش ترین داروی لاغری درایران مکس نچرال اسلیمینگ میباشد وفروش ومصرف این دارو قبل از تبلیغات تجاری آن درایران توسط خود مصرف کنندگان دهان به دهان تبلیغ شد و مصرف آن رواج پیدا نمود مخصوصآ دربین بانوان علت این امر تاثیر بالای دارو روی مصرف کنندگان آن بود،که چنانچه فردی چاق این دارو را درمدت 2ماه مصرف می نمود .

ونزدیکان فرد مصرف کننده پس از این مدت به یکباره وی را ملاقات می نمودن از روند کاهش وزن وی به این سرعت وزیبایی بدست آمده (مانکن)شدن وی متعجب گشته وچنانچه خود ویا دیگران مشکل چاقی مشابه داشتند از مصرف کننده مشخصات داوری مصرفیش را جویا شده وپس از کسب مشخصات این محصول سریعآ به دنبال فروشندگان معتبر این محصول ودرخواست سفارش چندین پکیج میشدند،

که این استقبال بالا موجب حیرت ما که توزیع کننده این محصول بودیم نیز شده ..وتاکنون نیز این روند خرید ومصرف ادامه دارد...کپسول مکس نچرال اسلیمینگ Natural Max Slimming ساخت آمریکا100%گیاهی جدیدترین و موثرترین داروی لاغری که تاکنون مصرف نمودید حاوی دو قوطی 25 کپسولی دریک پکیج میزان لاغری در یک دوره مصرف : 7 الی 15 کیلوگرم بدون بازگشت به دوران چاقی،،،،، کپسول مکس نچرال اسلیمینگ با استفاده از فناوری نوین از عصاره گیاهان که فقط در کشور یونان رشد ونمو داردو توسط شرکتهای دارویی آمریکا استحصال میگردد وبا تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا FDE توزیع میگردد.ودرایران توسط بازرگانی تخصصی اسلیمین توزیع میگردد.

مکس نچرال اسلیمینگ حاوی عصاره گیاهانی است که مصرف کنندگان احساس سیری و سرکوب اشتها می‌کنند .
اسانس خالص گیاهی موثر برای متابولیسم چربی و کنترل اشتها . مواد اولیه از فیبر سیب زمینی شیرین، Cyamoposis صمغ، آمور که می‌تواند آب را جذب کند .پس از مصرف بلافاصله موثر بوده و سبب کاهش اشتها و کاهش جذب کلسترول و چربی نوع بد می‌گرددکه بر متابولیسم چربی ها موثر بوده و باعث افزایش چربی سوزی می‌گردد و مقدار سلول های چربی را به طور مداوم کاهش می‌دهد.

کپسولی صد در صد طبیعی و مشتق شده از گیاهان طبیعت بومی برای مقابله با چربی و عارضه چاقی بدون بازگشت به دوران چافی
افرادی که این دارو را مصرف نموده اند بلافاصله تاثیرات آن را اجساس نموده وبه دیگران نیزمصرف این دارو را توصیه نمودند.

نحوه مصرف :
1کپسول ازقوطی اول صبح جهت کم نمودن اشتها

1کپسول ازقوطی دوم عصرجهت سوزاندن چربیهای کاذب بدن


تینوئیت رتاد Tenuate Retad قرص لاغری

 

تینوئیت رتاد Tenuate Retad قرص لاغری
تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب سایزدلخواه. این دارو پس ازمصرف براثرتحریکات ازترشح بزاق که باعث گرسنگی واشتهاءمی گردد جلوگیری نموده و با صرف غذایی اندک احساس سیری وبی اشتهای به انواع خوردنیها به شما دست میدهد وهمزمان به لایه برداری وکاستن چربیهای زائد انباشته شده درنواحی چاق نیز کمک نموده به همین سبب کاهش شدید وزن وتناسب ازدست رفته (بدون بازگشت)پس ازشروع اولین دوره مصرف این دارو نمایان گشته این دارو ساخت کشور آلمان می باشد وجهت لاغری با اضافه وزن بالای 8 کیلو ,مصرف دوپکیج به صورت ممتتد (بدون فاصله)موردنیاز است چون این دارو شامل 30 عدد قرص درهرپکیج بوده و روزانه 2عددقرص صبح وعصر باید میل گردد تهیه 2پکیج برای مدت استفاده یک ماه توصیه میشود .

همچنین بامصرف این دارو نوشیدن مایعات الزامیست درحدرفع تشنگی,این محصول دارای تاییدیه بهداشت جهانی و کشور آلمان می باشد,تهیه وتوزیع این محصول درایران توسط (بازرگانی اسلیمین )پخش کننده فرآوردهای رژیمی slim & slimming ونمایندگیهای فروش اینترنتی معرفی شده از طرف این بازرگانی صورت می گیرد .

یک پکیج تینوئیت رتاد حاوی 30عددقرص وکیوم شده می باشد.

طریقه مصرف:روزانه 2قرص یکی قبل ازصبحانه ودیگری 8 ساعت بعدبه همراه نوشیدن مایعات
توجه نمایید محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید یعنی بافاصله بین وعدهای مصرف یا پکیج های بعدی تاثیرات داروهای لاغری کم میگردد به دلیل مقاوم شدن بدن دربی نظمی بین فواصل ایجاد شده

هشدار: مصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری درافراد نمی باشد وفقط مکمل رژیم غذایی جهت تناسب اندام وکاهش وزن می باشد.

منع مصرف: زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال درغیراین منعی جهت مصرف وجود ندارد و عوارضی درمصرف کنندگان محصول اورجینال گزارش نشده است.


هودیا گوردونی اصل 500 میلی گرمی HOODIA GORDONII

هودیا گوردونی اصل 500 میلی گرمی HOODIA GORDONII هودیا گوردونی اصل 500 میلی گرمی HOODIA GORDONII
سیکس پک six pack محصولی از کشور کانادا با کیفیت جهانی

دسته مصرفی : روز

سرکوب کردن اشتها بدون اثرات جانبی محرک
 

HOODIA GORDONII گیاه جالبی است که یکی از مواد تشکیل دهنده ی آن به مغز علامت می‌دهد که از دنبال غذا گشتن دست بردارد مطالعات نشان داده است که مولکول P57 که در هودیا گوردونی موجود در کالاهاری یافت می‌شود تاثیری را که گلوکز بر روی بدن دارد تقلید می‌کند و بدون آنکه اثرات محرک داشته باشد سبب می‌شود که زودتر احساس سیری کنید . هودیا گوردونی به روش کاملا طبیعی اشتهای کاذب شما را سرکوب کرده و بدن را وادار به استفاده از چربی های انباشته شکم و پهلو می نماید.

عرضه شده در بطری‌های حاوی 90 عدد سافت ژل های خوراکی 500 میلی گرمی هودیا گوردونی

دارای تاییدیه : FDA, GMP ,VCAPS ,CE,NSF,ISO 17025,USP
محصولی مورد تایید انجمن گیاه خواران
تنها نماینده رسمی خاورمیانه محصول : بازرگانی ملکی
شماره مجوز رسمی بهداشت : 4913741
قابل استفاده برای خانم ها و آقایان
بدون نیاز به ورزش و رژیم های سخت غذایی
کاملا گیاهی و تضمین شده توسط لابراتورهای آمریکایی و اروپایی
جذب سریع و تاثیر فوق العاده
کاهش اشتها و افزایش چربی سوزی
حفظ تناسب اندام به خصوص ناحیه شکم و پهلوها
مقرون بصرفه و اقتصادی
کاهش وزن 10 الی 16 کیلوگرم در یک دوره


هودیا گوردونی HOODIA GORDONII ، گیاهی پرطرفدار در کشورهای آمریکای مرکزی، اروپا، خاورمیانه، هند، آفریقای شمالی و استرالیا است. به گزارش «Ask.com» ، این گیاه برگ های گوشتی بیضی شکل دارد و ظاهر آن نرم اما ترد است که به هنگام پخت کمی چسبناک می شود. کاکتوس پخته طعم مارچوبه و یا فلفل دلمه ای سبز را می دهد. برگ های این گیاه سرشار از بتاکاروتن، ویتامین های گروه B ، ویتامین C و کلسیم است. میوه این گیاه که بیضی شکل است دارای پوست زبر و ضخیم می باشد و به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شود. گوشت این میوه که شیرین مزه است آبدار با دانه های ترد می باشد. سه نوع کاکتوس خوراکی وجود دارد که در زیر به شرح آن می پردازیم.
▪ سان پدرو (Sanpedro): این کاکتوس دارای ارزش دارویی بالایی می باشد و آب به دست آمده از آن مانع سوزش مثانه و کلیه می شود و تب بالا و هپاتیت را درمان می کند.
▪ هودیا گوردونی HOODIA GORDONII: این نوع اغلب در آفریقای جنوبی به عمل می آید و به درمان چاقی مفرط کمک می کند.
▪ اوپنتیا (Opuntia): سرشار از فلاوانوئیدز است که خاصیت آنتی اکسیدان دارد. آنتی اکسیدان تاثیر سم زدایی دارد و از آسیب سلولی که باعث سرطان و پیری می شود، جلوگیری می کند.

● خواص کاکتوس:
▪ میوه آن خاصیت رونده دارد و روده ها را ملایم می کند.
▪ عصاره کاکتوس منبع خوب فیتوکمیکال است و با تقویت سیستم دفاعی، بدن را در برابر عفونت ها مقاومتر می کند.
▪ آب کاکتوس از ایجاد لکه زخم و عفونت زخم جلوگیری می کند علاوه بر آن با بهبود بخشیدن به گردش خون به التیام زخم به طور چشمگیری سرعت می بخشد.
▪ کاکتوس برای درمان دیابت نوع دوم مفید است.
ممکن است دچار کمی خشکی دهان، کم خوابی و سردرد شوید که بتدریج کاهش می یابد. شربت آبلیمو و عسل و شیر سویا هر روز میل گردد.
گیاه هودیا گوردونی HOODIA GORDONII (نوعی کاکتوس) کاهش دهنده شدید اشتها توسط گیاهی از صحرای کالاهاری، بدون محرکهای زیان آور


هودیا گوردونی HOODIA GORDONII گیاهی است شبیه به کاکتوس که محصول بیابان کالاهاری در جنوب افریقا است. جایی که گفته می شود بومیان آن، برای به تاخیر انداختن گرسنگی این گیاه (هودیا گوردونی HOODIA GORDONII ) را می جوند. گونه ای از این گیاه با خاصیت فرو داشتن گرسنگی ، هودیا گوردونی HOODIA GORDONII نام دارد. در دهه 1990 محققان موفق به استخراج عصاره ای از این گیاه با نامP57شدند که گفته می شد باعث تحریک احساس سیری در مغز است.
قرنهاست که گیاه هودیا گوردونی HOODIA GORDONII مورد استفاده بومیان صحراهای آفریقا برای از بین بردن احساس گرسنگی طی روزهایی است که آنها دسترسی به غذای کافی ندارند. این گیاه با داشتن گلیکوسیدهای استروئیدی اثر بازدارنده بر روی مرکز اشتها و گرسنگی مغز دارد و باعث می‌شود بدن شما برای تامین انرژی به سمت چربی های ذخیره پهلو شکم و .... رفته و از آن ها برای سوخت و ساز استفاده کند که در نهایت تناسب اندام شما را میسر خواهد نمود . از آنجائیکه که این گیاه عاری از محرکها است باعث بی خوابی و بی تابی نمیشود و فاقد هر گونه عارضه می‌باشد . این روزها در آمریکا هودیا گوردونی HOODIA GORDONII محبوبترین و پرفروشترین محصول کنترل وزن است.

جالب است بدانید که طبق تحقیقات انجام شده بومیان آفریقا که سال هاست از این گیاه به عنوان غذا استفاده می‌کنند هیچ گونه عارضه ای دچار نشده اند .

با استفاده از کپسولهای صد در صد خالص هودیا گوردونیHOODIA GORDONII در یک دوره 25 روزه می توانید تا 8 الی 15 کیلو کاهش وزن را بدون هیچگونه عوارض جانبی شاهد باشید.
قرص افزایش وزن جی فست اکستریم جدید G-FAST EXTREMEحاوی 60 عدد قرص فشرده و الترا کنسانتره با تاثیر فوق العاده قوی

ترکیب جدید و بسیار موثر

بدون عوارض جانبی

قابل استفاده برای خانم ها و آقایان افزایش وزن به صورت عضلانی و عدم کاهش وزن پس از قطع مصرف ترکیبات کاملا گیاهی و تایید شده توسط انجمن گیاه خواران آمریکا و GMP

افزایش جذب مواد غذایی و معدنی محتوی ترکیبات گیاهان کمیاب با تاثیر واقعی در افزایش وزنافزایش وزن مگارنج اکستریم MEGARANGE EXTREME

60 عدد قرص

دارای انواع ویتامین و املاح معدنی

افزایش دهنده قوای بدنی

افزایش جذب مواد غذایی

افزایش وزن طبیعی و عضلانی بدون برگشت

مقوی بدن

مناسب برای افراد با لاغری شدید

قابل استفاده هم برای خانم ها و هم آقایان

دارای تاییده بهداشت و GMP , CE , ISO9001


تاثیر سریع و ماندگار

افزایش وزن 8 الی 15 کیلوگرم در یک دوره

جذب سریع ترکیبات

تولید شده با فناوری نانو تکنولوژی


کپسول های چربی سوز و ضد اشتها گیاهی ویت کیلر ساخت آلمان WEIGHT KILLER

ساخت آلمان تولید شرکت HERBTECH

دارای تاییده از معتبرترین سازمان های بهداشتی جهان GMP,CE,TUV,ISO 9001,ISO 14001

کاهش وزن بدون عوارض جانبی

بدون نیاز به ورزش و رژیم های سخت و غیر علمی

دارای 60 کپسول گیاهی ا تاثیر فوق العاده

تولید شده تحت با کیفیت ترین سیستم های تولید و مواد اولیه گیاهی


کاهش وزن 8 الی 15 کیلوگرم در یک ماه

مناسب برای خانم ها و آقایان

اگر وزن شما نیز استپ کرده و پایین نمی آید ما به شما ویت کیلر را پیشنهاد میکنیم بهترین محصول لاغری ساخت کشور آلمان با برترین تکنولوژی ساخت شما را به وزن ایده آل خواهد رساند 

سوزاندن چربی های قهوه ای و انباشته شکم و پهلو و کسب تناسب اندام

جلوگیری از میل به تنقلات و خرده خوری


بهترین و قویترین قرص چاقی فت فست Fat Fast ساخت آمریکاموثرترین و قویترین قرص چاقی بدون عوارض و بازگشت   100% تضمینی محصول : آمریکا   تعداد قرص : ۶۰ عدد طریقه مصرف :  روزی دو عدد مصرف هر قوطی از این قرص ها برای یک دوره ۳۰ روزه می باشد.

رده مصرف : زنان و مردان ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی  ====================================


پیشنهاد ویژه ما به شما برای جوابدهی بیشتر : پیشنهاد ما به شما قرص چاقی سوپر فت فست Super Fat Fast می باشد که از نظر دوز و کیفیت فوق العاده بالاتر از فت فست معمولی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با قرص های چاقی سوپر فت فست

توضیحات فت فست معمولی: کپسول های چاقی فت فست Fat Fast اشتهای شما را افزایش می دهند و باعث می شوند شما خیلی بیشتر از حد معمول غذا میل کنید و  علاوه بر آن جذب مواد غذایی را نیز افزایش می دهند و باعث می شوند غذایی که شما میل می کنید بیشتر جذب بدنتان شوند .   قرص چاقی فت فست حاوی HGH بوده می باشد( HGH تشکیل شده از انواع مختلفی از آمینو اسید است که باعث تبدیل پروتئین به ماهیچه می شوند ) به دلیل وجود HGH در این قرصهای چاقی پروتئین موجود در غذایی که شما میل می کنید در بدنتان تبدیل به ماهیچه می شود لذا به هیچ عنوان بازگشت ندارد   یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی فت فست می توان به چاق شدن عمومی و یکنواخت در تمامی بدن اشاره کرد.   تاکنون دیده اید بعضی از افراد استعداد زیادی برای چاقی دارند و بر عکس بعضی دیگر با وجود اینکه غذای بیشتری می خودند همچنان لاغر هستند .   دلیلش این است که مقدار ترشح غددی که مربوط به چاقی می باشد در افراد مختلف متفاوت می باشد.    قرص های چاقی  با تحریک این غدد باعث می شوند که این غدد به طور طبیعی ترشح بیشتری داشته باشند و این امر باعث چاقی به صورت طبیعی و یکنواخت می شود بعد از چاقی هیچگونه بازگشتی نخواهد داشت چرا که این چاقی به صورت طبیعی انجام شده است نه به صورت مصنوعی.   ولی آنچه مسلم است این قرص بسیار قوی و موثر است .کاملا بی ضرر و هیچگونه عارضه ای ندارد. این قرص ساخت کشور  آمریکا است و بعد از چاقی هیچگونه بازگشتی ندارد.   این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود.   همچنین روی کسانی که استعداد چاقی ندارند و ضعیف هستند تاثیر فوق العاده دارد و مسلما تاثیر آن روی افراد مختلف متفاوت است .
قوی ترین و بهترین قرص لاغری ریلاکر Relacore ساخت آمریکا

ساخت کشور آمریکا

بهترین,  قویترین و جدیدترین قرص لاغری

محتویات

 60 عدد کپسول 450 میلی گرمی

طرز عملکرد کپسول لاغری رلاکور Relacore:

کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی

کاهش سریع و قطعی وزن

10 الی 15 کیلو در هر دوره تضمینی

90% of users take effect within 10 days after use

90 درصد از مصرف کنندگان نتیجه این محصول را در 10 روز اول استفاده به وضوح مشاهده می کنند

ساخت کمپانی دارویی لپتین آمریکا :

American Leptin Pharmaceuticals limited, U.S.A

توجه :

دقت کنید

اگر از همه ی قرص های لاغری نا امید شده اید ما به شما قرص لاغری رلاکر RELACORE را توصیه می کنیم.

مطمئن باشید که از تاثیر این قرص لاغری فوق ا لعاده در همان روز های اول استفاده , شگفت زده خواهید شد

ریلاکور RELACORE یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد.

 

قرص لاغری ریلاکور RELACORE مناسب برای افرادی می باشد که از قرص های لاغری دیگر نتیجه نگرفته اند یا بدنشان نسبت به قرص های لاغری دیگر مقاوم شده است

این افراد می توانند تفاوت را با قرص لاغری ریلاکر RELACORE احساس کنند

قرص لاغری ریلاکر RELACORE هیچ گونه بازگشت و عوارض نداشته و صد در صد گیاهی می باشد

قرص های لاغری ریلاکور RELACORE هم باعث کاهش وزن می شوند و هم سایز شما را کم می کنند و علاوه بر این به زیبایی صورتتان نیز لطمه نمی زنند

 

قرص لاغری ریلاکر RELACORE کاملا گیاهی و بدون عوارض بوده و تاثیر بسیار زیادی روی چربی های شکم و پهلو و ران دارد

همچنین قرص لاغری ریلاکر RELACORE ساخت آمریکا بوده و به آن دسته از عزیزانی که تمایلی به استفاده از قرص های لاغری چینی ندارند پیشنهاد می شود

قرص لاغری ریلاکور RELACORE یک محصول فوق العاده می باشد که هم اکنون توسط فروشگاه فراز طب تنها نمایندگی این محصول در ایران به هموطنان عزیز عرضه می گردد.

 

قرص لاغری ریلاکور RELACORE با ترکیبی جدید و فوق العاده توانسته در مدت کوتاه ورود خود به بازار , مشتری های فراوانی را جذب کند . رضایت مشتریان از این قرص لاغری به گونه ای می باشد که بعد از استفاده از این قرص لاغری دیگر هیچ قرص دیگری را قبول ندارند

 

قرص لاغری ریلاکر RELACORE فعالیت متابولیک مولکول های چربی را افزایش داده و باعث می شود تا مولکول های چربی سریع تر به انرژی تبدیل شوند.

 

در واقع حالتی را به وجود می آورد مثل اینکه شما در حال انجام یک فعالیت ورزشی می باشید

این قرص لاغری فوق العاده تبدیل قند به چربی را مسدود کرده و از جذب چربی اضافه جدید جلوگیری می کند.

 

این محصول اشتهای شما را قطع کرده و بدنتان را وادار می کند تا از چربی های خود برای مصرف روزانه استفاده کند.

 

طریقه مصرف قرص لاغری ریلاکر RELACORE :

 

ترکیبات قرص لاغری ریلاکور RELACORE :

Phosphotidylserine , perilla Leaf , Jujuba Fruit , poria , Panaxginseng Root , niacin amide , Scutellaria Root  , Passion Flower Herbal , Magnolia bark

 و حاوی هشت نوع ویتامین و مواد معدنی جهت شادابی و سفت شدن پوست و جلوگیری از افتادگی پوست پس از لاغری

 این محصول به افرادی که از راه های مختلف لاغری جواب مطلوب نگرفته اند توصیه می شود

 موارد منع مصرف:

 

افراد زیر 18 سال و بالای 50 سال

زنان باردار و شیرده

 بیماران مبتلا به بیماری قلبی

فشار خون بالا

فشار خون پایین

دیابت

 بیماری های کلیوی و کبدی

 

عوارض قرص لاغری ریلاکر RELACORE :

قرص لاغری ریلاکر RELACORE هیچ گونه عوارضی ندارد و کاملا گیاهی می باشد اما این در صورتی است که شما شامل موارد منع مصرف قرص که در بالا ذکر شد نباشید.

اگر موارد منعی که ذکر شد شامل شما باشد مصرف این قرص می تواند برای سلامتی بدنتان مضر باشد و به هیچ عنوان توصیه نمی شود
قدیمی ترین و معتبرترین کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim


کپسول لاغری مجیک اسلیم اصل Magic Slim Capsule  


درجه کیفیت جنس درجه یکR شماره ی مجو ز  QWSZZi (2003) No. 016  استاندارد  Q/ZXT01-2004    محصولی از کمپانی H.K EAST PIONEER TRADING CO. LTD ساخت هنگ کنگ  Hong Kong رده مصرف  مردان ، زنان

محتویات  60  عدد کپسول 300 میلی گرمی

توضیحات

کمپانی EAST PIONEER یکی از موفق ترین  در تولید کننده محصولات لاغری می باشد که این محصولات را با نام Magic Slim مجیک اسلیم به فروش می رساند.

 

خاطر نشان می شود که محصولات غیر اورجینال نه تنها هیچ کارایی نخواهد داشت بلکه موجب عواقب جبران ناپذیری می شود

 

مجیک اسلیم Magic Slim پس از سالها افتخار دارد یکی از بهترین کپسول های لاغری در دنیا شناخته شود این محصول به قدری سریع در دنیا مشهور شد که حتی شرکت سازنده این کپسول ها را به حیرت داشت.

 

جواب دهی بالا و ساخته شده از مواد کاملا طبیعی و گیاهی و بدون عوارض و لاغری به صورت طبیعی از مزایای کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim می باشد.

 

دیگر لاغری سریع و بدون دردسر افسانه نیست چون یک مکمل غذایی بسیار مؤثر در کنار شماست مجیک اسلیم Magic Slim با ترکیبات منحصر به فردی که داراست به جرات می توان گفت تنها کپسول و یا مکمل غذایی در دنیا می باشد که کاملا بی خطر و بدون عوارض می باشد.

 

عمل کرد این محصول و درجه تاثیر گذاری مجیک اسلیم Magic Slim

کاهش اشتها ی فوق العاده عالی. این قرص ها اشتهای شما را در حدی کاهش می دهند که دیگر هیچ میلی به غذا خوردن نخواهید داشت

چربی سوز فوق العاده قوی . این قرص ها فعالیت متابولیک مولکول های چربی را بالا برده و باعث می شوند تا چربی ها سریع تر به انرژی تبدیل شوند. این قرص های لاغری نیازی به ورزش نداشته و خود قرص کار چربی سوزی را در بدن شما انجام می دهد

کاهش وزن حداقل 8 کیلو گرم در یک ماه و با مصرف یک دوره دو ماهه کاهش وزن حداقل 15 کیلو را خواهید داشت.

ترکیبات این قرص به گونه ای می باشد که با تنظیم کردن ترشحات داخل بدن و کاهش جذب انرژی دریافتی از ایجاد چربی اضافی جلوگیری کرده و با دفع زوائد سوخت و ساز بدن به شکل معجزه آسایی باعث کاهش وزنتان می شود و در نهایت اندامی مناسب، پوستی لطیف ، صاف و سفت و وزنی متعادل را برای شما به ارمغان می آورد.

کاهش چربی های اضافه ، دفع سم های موجود در سلول های بدن و برطرف کردن کامل تورم ها از عمل کردهای این محصول است.

همچنین دفع موثر چربی ها وجمع کردن پوست بدن ومتعادل کردن بدن بدون بازگشت به حالت قبل.

اجزای ترکیبی قرص لاغری مجیک اسلیم :

افشره ی زنبور عسل ، سیب زمینی شیرین چینی، جلبک دریایی ، دانه سدر و فیبر های رژیمی و غیره ...

 

طرز مصرف این قرص ها :

یک عدد قرص صبح ناشدا نیم ساعت قبل از صبحانه با دو لیوان آب میل شود، پس از گذشت 3 روز از مصرف این قرص را صبح ناشدا به 2 عدد افزایش می دهید .

برای کاهش وزن سریع می توانید از روز چهارم 3 عدد قرص مصرف کنید. ( بر روی کاتالوگ این مطلب را نوشته ولی مصرف روزانه بیشتر از دو عدد توصیه نمیشود )

 

موارد منع استفاده قرص لاغری مجیک اسلیم:

- مصرف این دارو برای افراد زیر 14 سال و بالای 60 سال توصیه نمیشود .

- مصرف این دارو در دوران بارداری و یا شیر دهی توصیه نمی شود.

- افرادی که ناراحتی معده دارند در صورت ناسازگار بودن با احتیاط و یا مصرف نکنند.

- کسانی که نارسائی کلیه دارند از این محصول استفاده نکنند.

- افراد مبتلا به فشار خون خیلی بالا یا دیابت شدید بهتر است اسفاده ننمایند
لاغری سریع با قرص لاغری فست اسلیم Fast Slim


*** نمایندگی پخش قرص لاغری فست اسلیم Fast Slim در ایران ***

 

این قرص های لاغری فوق العاده را فقط از نمایندگی اصلی آن تهیه فرمایید.

10 کیلو لاغری در یک ماه را با کپسول های لاغری فست اسلیم Fast Slim تجربه کنید


دارای ترکیباتی خاص و کمیاب و گیاهی برای لاغری سریع و باورنکردنی 100% تضمینی

 

قرص لاغری فست اسلیم Fast Slim

 

1-عوارض جانبی ندارد

2-بعد از لاغری بازگشت ندارد

 

کاهش وزن حداقل 8 کیلو گرم در یک ماه و با مصرف یک دوره دو ماهه کاهش وزن حداقل 15 کیلو را خواهید داشت.

 

ترکیبات این کپسول به گونه ای می باشد که با تنظیم کردن ترشحات داخل بدن و کاهش جذب انرژی دریافتی از ایجاد چربی اضافی جلوگیری کرده و با دفع زوائد سوخت و ساز بدن به شکل معجزه آسایی باعث کاهش وزنتان می شود و در نهایت اندامی مناسب، پوستی لطیف ، صاف و سفت و وزنی متعادل را برای شما به ارمغان می آورد.

 

کاهش چربی های اضافه ، دفع سم های موجود در سلول های بدن و برطرف کردن کامل تورم ها از عمل کردهای این محصول است.

 

همچنین دفع موثر چربی ها وجمع کردن پوست بدن ومتعادل کردن بدن بدون بازگشت به حالت قبل.

 

طرز مصرف قرص لاغری فست اسلیم Fast Slim :

یک عدد قرص صبح ناشدا نیم ساعت قبل از صبحانه با دو لیوان آب میل شود

محتویات 30 عدد کپسول 350 میلی گرمی

 


نکاتی که باید به آنها توجه کنیم :

- توجه کنید که این دارو چربی سوز قوی می باشد به همین منظور مصرف روزانه آب باید بیشتر از دو لیتر در شبانه روز باشد.

- مصرف مواد نشاسته ای ، شیرینی جات ، و چربی ها و گوشت را در دورۀ درمان به حد اقل برسانید

- شام را زود و کم بخورید .

- نیم ساعت قبل از وعده های غذایی دو لیوان آب بنوشید (مصرف آب از تجمع چربی در بدن جلوگیری می کند و هر چه آب بیشتری بنوشید چربی بیشتری سوزانده شده و به انرژی تبدیل می شود )

- اگر در دوران درمان ورزش کنید بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

 

موارد منع استفاده کپسول لاغری فست اسلیم Fast Slim :

 

افراد زیر 18 سال و بالای 50 سال

زنان باردار و شیرده

 بیماران مبتلا به بیماری قلبی

فشار خون بالا

دیابت شدید

 بیماری های کلیوی و کبدی
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming ساخت اسپانیاقرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming 

بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب خواهید کرد تا از کاهش وزنتان . 

عملکرد محصول

بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming  باعث کاهش اشتها و کنترل آن خصوصاً اشتهای کاذب ناشی از استرس و هیجانات می باشد و اثرگذاری سریع و مستقیم بر روی چربیهای انباشده شده در نواحی مختلف بدن به خصوص شکم – پهلو – بازو- ران دارد .

 

بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming  باعث کشیدن و جمع کردن پوست بدن و صورت و ممانعت از شل شدن و افتادگی پوست می شود و با دفع سموم و مواد زاید از بدن – مانع جذب قند و چربی اضافی می گردد.

بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming  با بالا بردن سوخت و ساز بدن ( متابولیسم ) بسیار مناسب برای افرادی می باشد که قادر به ورزش نیستند.


خصوصیات

بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming  به صورت (Soft Jel) بوده و در بسته بندی جعبه ای عرضه می شود .

محتوای جعبه 30 عدد قرص لاغری  Soft Jel

ترکیبات بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming  کاملاً گیاهی می باشد و مانع آسیب رساندن به دیگر اندامهای بدن می گردد .

با مصرف منظم یک ماه بوتانیکال همراه با نوشیدن آب فراوان که ضروری می باشد حداقل 6 کیلو کاهش وزن خواهید داشت .

 

طرز مصرف

روزانه یک عدد ( Soft Jel) نیم ساعت قبل از صبحانه میل شود .

بهتر است بعد از مصرف دو لیوان آب جوشیده ولرم میل شود. مصرف مولتی ویتامین و همچنین روزانه 2 لیتر آب ضروری است .

 

موارد منع مصرف

 

افراد زیر 18 سال و بالای 60 سال

افراد با بیماریهای خاص قلبی – فشار خون بالا- نارسائیهای کلیوی – خانمهای حامله و شیرده مجاز به مصرف این دارو نمیباشند .

 

تا کنون هیچگونه عارضه جانبی از مصرف این دارو گزارش نشده چربی سوز اوکس الیت (( اکسی الایت پرو اکسی الیت پرو)) پرو OxyElite PRO  USPlabs

10کیلوگرم در ماه لاغر شوید


 • قابل استفاده برای خانم ها و آقایان
 • افزایش دهنده متابولیسم و سوخت و ساز چربی های بدن
 • مقابله با سلولیت و درمان آن
 • سوزاندن چربی های قهوه ای و مقاوم
 • کاهش وزن مناسب و متناسب
 • ترکیبات کاملا گیاهی
 • ساخت آمریکا
 • بدون عوارض جانبی
 • ترکیب و فرمولاسیون در پیشرفته ترین لابراتورهای آمریکایی
 • سوزاندن چربی های پهلو شکم ران و باسن
 • ایجاد تناسب اندام در کلیه نواحی بدن

یکی از منحصر به فرد ترین و سالم ترین چربی سوزهای دنیا ساخت کمپانی یو اپی لیز آمریکاچربی سوز مخصوص کاهش سایز در ناحیه

شکم و پهلو

و تنها چربی سوز موجود با این ویژگی

فرمول جدید چربی
سوز اکسی الیت پرو، برترین محصول شرکت یو اس پی لبز و یکی از تاپ ترین چربی سوز
های چند سال اخیر!از مزایای این چربی سوز میتوان به کاهش سطوح چربی در دور شکم و
پهلو ها و افزایش انرژی پایدار در طول روز اشاره کردچربی سوز های
بسیاری هستند که توانایی ترموژنیک و افزایش متابولیسم را دارنداما علت قوی بودن
چربی سوز اکسی الیت پرو، مهار آلفا 2 در نقاط حساس جذب کننده چربی ها(شکم،باسن)
است.علت تجمع چربی ها و سخت به چرخه سوخت در آمدن چربی ها در این نقاط که بیشترین
تجمع چربی در آن دیده میشود، گیرنده های آلفا 2 هستند که  باعث میشوند چربی
ها در این نواحی به دام افتاده و مانند خرس قطبی در زمستان به خواب عمیق و طولانی
بروند.در اصطلاح به این قسمت( لکه مشکل) میگویند که سخت ترین قسمت کار در چربی
سوزی میباشدیکی از توانایی
های مکمل اکسی الیت مهار گیرنده های آلفا 2  و بتا 2هست،با این کار چربی های
قفل شده در قسمت های شکم و اطراف آن به راحتی شکسته و وارد جریان سوخت و ساز بدن
میشوند.

برای تقویت عملکرد این چربی سوز از مواد دیگری با توانایی چربی
سوزی  استفاده شده است که باعث افزایش سوخت و ساز بدن و بهبود عملکرد تیروئید
میشوند.ال کارنیتین قوی یوروپ آلمان PNC-Europe L-Carnitine 2000 mg

 


کارنیتین یک ترکیب چهار تایی آمونیوم است که از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده است. در سلولهای زنده نقش آن فرستادن اسیدهای چرب از سیتوسل به میتوکندری در طی فرایند تفکیک چربی (یا چربی های مورد نیاز) برای سوختن است که انرژی آزاد کنند. در بدن، در کبد و کلیه ها تولید شده و در عضلات اسکلتی ، قلب ، مغز و اسپرم ذخیره شده است.
معمولا ، بدن همه کارنیتینی که به آن نیاز دارد را می تواند بسازد. با این حال، برخی از افراد ممکن است دچار کمبود کارنیتین شوند زیرا بدن آنها نمی تواند به اندازه کافی کارنیتین بسازد و یا آن را به بافت ها برای استفاده انتقال بدهد. برخی از شرایط دیگر مانند آنژین ، همچنین مصرف برخی از داروها می تواند باعث کمبود کارنیتین در بدن شود.

ال – کارنیتین چیست؟(مکانیزم)
کارنیتین در واقع مواد مغذی ضروری موجود در بدن است که در حمل و نقل چربی به میتوکندری سلول ،جایی که چربی ها میتواند به انرژی تبدیل بشوند به شما کمک می کند تا در بدن به شکل انرژی آزاد بشوند .ا ل – کارنیتین می تواند به افزایش سوختن چربی در بدن شما کمک کند ، سطح انرژی شما را بالا ببرد ، وسلامت قلب شما ارتقاء ببخشد.

ال – کارنیتین به طور گسترده ای به عنوان یک روش طبیعی برای کاهش وزن استفاده می شود چون قادر است چربی را در سرعت های بسیار بالاتر بسوزاند. همچنین می تواند هوس های شما را کاهش دهد و باعث افزایش انرژی شما در طول ورزش و افزایش متابولیسم در بدن شما گردد. همچنین کارنیتین برای بالا بردن سلامت قلب و در درمان و مدیریت آنژین ، آریتمی قلبی و بیماری های دیگر استفاده می شود. همچنین توسط ورزشکاران برای ارتقاء استقامت درورزش ها استفاده می شود.
دوز نرمال ا ل – کارنیتین

برای هر سه حالت، یک دوز۱۰۰۰- ۵۰۰ میلی گرم سه مرتبه در روز (با غذا) معمولا توصیه می شود. مکمل ال کارنیتین در حال حاضر به عنوان کپسول، قرص، پودر و مایع به بازار عرضه می شود.

مزایای مصرف ال-کارنیتین
اثر چربی سوزی
اثرات فیزیولوژیکی:

تاثیرات بر روی توده استخوان
اثرات آنتی اکسیدانی
بهبود بیماری های قلبی: (حملات قلبی. نارسایی های قلبی. آنژین ها. بیماری عروق محیطی. لنگی متناوب)
کمک به بیماران دیابتی
بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتی
کاهش وزن
بهبود آلزایمر و بیماری اختلال حافظه
بیماری های کلیوی و دیالیز
ناباروری مردان
بهبود سندروم خستگی مزمن
بهبود بیماری جنون
کاهش استرس اکسیداتیو

عوارض جانبی ال- کارنیتین که شما باید بدانید چه هستند ؟
مصرف سطوح طبیعی کارنیتین برای شما عوارض جانبی ناخوشایندی به همراه نخواهد داشت . با این وجود ، شما ممکن است زمانی که آن را مصرف میکنید انرژی بیش از حدداشته باشید ، و اگر شما آن را بعد از ساعت ۴ عصر مصرف کنید ممکن است به اختلال درخواب شب دچار شوید. این اثرات جانبی واقعا دلایل مهمی برای نگرانی در افراد نیستند ، چون آنها اغلب خفیف تا متوسط، و آسان برای مقابله می باشند.
برخی از عوارض جانبی ال- کارنیتین که تا کنون گزارش شده شامل: استفراغ، حالت تهوع، سردرد، اسهال، آبریزش بینی، بی قراری و مشکل خواب می باشند.
برخی از عوارض جانبی جدی ممکن است بالا رفتن میزان سرعت ضربان قلب، افزایش فشار خون و تب باشند.

مسایل ایمنی مربوط به ال – کارنیتین (موارد منع مصرف )
۱- افراد مبتلا به بیماری های تیروئید
افرادی که برای کاهش وزن این مکمل را مصرف میکنند ممکن است به بی اشتهایی عصبی مبتلا شوند.

در هر حال مزایای مصرف ال-کارنیتین از مضرات آن بسیار بیشتر است اما مصرف این مکمل تحت نظر پزشک و در دوزهای استاندارد بسیار ایمن است.کپسول لاغری ریداکت REDACT آسیا و آلمان

کپسول لاغری   ریداکت REDACT آسیا و آلمان
کپسول رداکتل سیبوترامین با دوز ۱۵ میلی گرم Sibutramine جزو داروهای کاهش وزن قوی و کاهنده اشتهاء به همراه چربی سوزی بالا,متابولیسم اثرگذری این محصول مهار بازجذب نوراپی نفرین و سروتونین که مربوط به بروز گرسنگی واشتها ی کاذب خوردن درانسان می باشد را کنترل نموده وترکیبات دیگرموجوددراین محصول همزمان شروع به افزایش سوخت وساز دربدن که منجربه دفع چربیهای انباشته شده درنواحی چاق اندامها وکاهش سریع وزن وسایزدرمصرف کننده بدون هیچگونه رژیم غذایی می شود که این نوع ازلاغری هیچگونه بازگشت مجددی به دوران چاقی پس از اتمام دوره مصرف دارو درپی ندارد واین خودیکی ازبرتریهای این محصول لاغری نسبت به انواع مشابه می باشداین محصول توسط شرکت آلمانی REDACT وبه سفارش امارات متحده عربی جهت توزیع درقاره آسیا تولید وعرضه می شودکه دراتحادیه اروپا نیزازفروش بالای برخورداربوده وبه اظهارسازندگان این محصول میزان کاهش وزن یک پکیج بالای  10 کیلو می باشد

 یک پکیج  حاوی 20  کپسول 15 mg

طریقه ومقدارمصرف:روزانه 1کپسول دربین روز

توجه نمایید :محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,فاصله بین وعدهای مصرف یا پکیج های بعدی موجب کاهش تاثیرات اینگونه محصولات میگردد,که دلیلش مقاوم شدن بدن دربی نظمی بین فواصل ایجاد شده می باشد

هشدار:فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست, وفقط  مکمل رژیم  غذایی جهت تناسب اندام وکاهش وزن می باشد.

منع مصرف :زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال درغیراین منعی جهت مصرف وجود ندارد و عوارضی درمصرف کنندگان محصول اورجینال گزارش نشدهنچرال مکس اسلیمینگ natural max slimming
زیبای لاغرپرفروش ترین داروی لاغری درایران مکس نچرال اسلیمینگ میباشد وفروش ومصرف این دارو قبل از تبلیغات تجاری آن درایران توسط خود مصرف کنندگان دهان به دهان تبلیغ شد و مصرف آن رواج پیدا نمود مخصوصآ دربین بانوان علت این امر تاثیر بالای دارو روی مصرف کنندگان آن بود،که چنانچه فردی چاق این دارو را درمدت 2ماه مصرف می نمود .ونزدیکان فرد مصرف کننده پس از این مدت به یکباره وی را ملاقات می نمودن از روند کاهش وزن وی به این سرعت وزیبایی بدست آمده (مانکن)شدن وی متعجب گشته وچنانچه خود ویا دیگران مشکل چاقی مشابه داشتند از مصرف کننده مشخصات داوری مصرفیش را جویا شده وپس از کسب مشخصات این محصول سریعآ به دنبال فروشندگان معتبر این محصول ودرخواست سفارش چندین پکیج میشدند ،،که این استقبال بالا موجب حیرت ما که توزیع کننده این محصول بودیم نیز شده ..وتاکنون نیز این روند خرید ومصرف ادامه دارد...کپسول مکس نچرال اسلیمینگ Natural Max Slimming ساخت آمریکا100%گیاهی جدیدترین و موثرترین داروی لاغری که تاکنون مصرف نمودید حاوی دو قوطی 25 کپسولی دریک پکیج میزان لاغری در یک دوره مصرف : 7 الی 15 کیلوگرم بدون بازگشت به دوران چاقی،،،،، کپسول مکس نچرال اسلیمینگ با استفاده از فناوری نوین از عصاره گیاهان که فقط در کشور یونان رشد ونمو داردو توسط شرکتهای دارویی آمریکا استحصال میگردد وبا تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا FDE توزیع میگردد.ودرایران توسط بازرگانی تخصصی اسلیمین توزیع میگردد
مکس نچرال اسلیمینگ حاوی عصاره گیاهانی است که مصرف کنندگان احساس سیری و سرکوب اشتها می‌کنند .


 اسانس خالص گیاهی موثر برای متابولیسم چربی و کنترل اشتها . مواد اولیه از فیبر سیب زمینی شیرین، Cyamoposis صمغ، آمور که می‌تواند آب را جذب کند .پس از مصرف بلافاصله موثر بوده و سبب کاهش اشتها و کاهش جذب کلسترول و چربی نوع بد می‌گرددکه بر متابولیسم چربی ها موثر بوده و باعث افزایش چربی سوزی می‌گردد و مقدار سلول های چربی را به طور مداوم کاهش می‌دهد

کپسولی صد در صد طبیعی و مشتق شده از گیاهان طبیعت بومی برای مقابله با چربی و عارضه چاقی بدون بازگشت به دوران چافی
افرادی که این دارو را مصرف نموده اند بلافاصله تاثیرات آن را اجساس نموده وبه دیگران نیزمصرف این دارو را توصیه نمودند.
نحوه مصرف :
1کپسول ازقوطی اول صبح جهت کم نمودن اشتها
1کپسول ازقوطی دوم عصرجهت سوزاندن چربیهای کاذب بدن


تصویر آگهی


قرص لاغری فت برنر fat burners چربی سوز قوی و فوق العاده
باتاثیر فوق العاده
قرص لاغری فت برنر با تاثیری بسیار فراوان بدون هیچ گونه عوارض جانبی مناسب کسانی است که لاغر نمی شوند) محصول جدید ویدر آمریکا ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ نانو تکنولوژی چای سبز دارای تاییدیه از بهداشت جهانی اف دی ای
اولین قرص برتر گیاهی جهان و اولین قرص خصوصیات دیگر کنترل فشار خون و تقویت کننده قلب و مکانیزم محصول به صورتی است که چربی ها را دفع و سوخت ساز بدن را افزایش میدهد داری کرومیوم و کافئین و چای سبز
تاثیر پذیری در هر دوره حداقل ۶کیلو و حداکثر ۱۵ کیلو در هر دوره
قرص های لاغری فت برنر (چربی سوز) کاهش سریع سایز و وزن ۱۰۰ درصد گیاهی
میزان تاثیر پذیری در هر دوره حداقل ۵ الی ۱۵ کیلو در هر دوره یک ماهه
قرص لاغری فت برنر چربی ها را دفع کرده و ویتامین ها را جذب بدن می نماید.
قرص لاغری (فت برنر )fat burnersl موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است . این قرص یک محرک مرکزی است و دارای فعالیت غیر مستقیم سیمپاتومیمتیکی است و خاصیت بالای چربی سوزی و خرد کردن چربیها را دارد و اشتها را به میزان بسیار زیادی (حتی تا نزدیک صفر )کاهش می دهد و در عوض تمایل به خوردن آب را افزایش می دهد .
هیچ عارضه ای از قبیل کمبود خون یا تغییرات هورمونی ندارد و کاملا بی ضرر است .
تکنولوژی جدید چای سبز و بسیار قدرتمند در چربی سوزی مناسب برای خانم ها و آقایان
بدون هیچ گونه عوارض جانبی
کپسول چربی سوز لیپو 6 بلک  Nutrex LIPO-6 Black, 120 Black-Caps

LIPO6 BLACK قوی‌ترین و بی رحم‌ترین چربی سوزی است که این سیاره تا به حال به خود دیده است LIPO 6 BLACK  

با غریزه وحشی و حیوانی خودش به سلول‌های چربی در هر مکان و موقعیتی حمله کرده و آن‌ها را در یک چشم بهم زدن نابود می‌سازد .

5 راهکار نزدیک شدن به چربی‌ها و نابود سازی‌آن‌ها

تیرونین‌های قدرتمند برای افزایش متابولیسم چربی‌ها

محتوی سه فرم یوهیمیبین برای حداکثر رهاسازی چربی‌ها

فعال کردن بافت‌های چربی قهوه‌ای به وسیله انباشته‌ کردن حرارت تولیدی فنیل اتیل آمین‌ها

افزایش حررات بدن در جهت سوزاندن چربی‌های ذخیره شده

 

 

محتویات هر سروینگ:

Fat Oxidation Dual-Stimulator 150mcg

3,3 Diiodo-L-thyronine *

3,5 Diiodo-L-thyronine *

 

Lipolytic Acceleration Matrix 4.5mg

11-Hydroxy-Yohimbine *

Alpha-Yohimbine *

Yohimbine HCL *

 

Metabolic Heat Generating Blend 20mg

Methylsynephrine *

Synephrine HCL *

 

Brown Adipose Tissue Heat Activator 150mg

B-Phenylethylamine HCL *

N-Methyl-B-Phenylethylamine HCL *

R-Beta-Methylphenylethylamine HCL *

 

Free Fatty Acid Releasing Complex 200mg

Caffeine Anhydrous *

1-Methylcaffeine *

مقدار مصرف :

به علت قدرت بسیار بالای چربی سوزهای LIPO-6 Black کلیه راهنمایی‌های ذکر شده بر روی لیبل محصول را به دقت و شدت رعایت نمایید .

3 کپسول صبح 3 کپسول بعد از ظهر .این مکمل را در مدت زمان 6 ساعت قبل از خواب مصرف نکنید . بیشتر از 6 کپسول در روز مصرف نشود .برای کسب حداکثر نتیجه با غذا مصرف نشود و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود این مکمل باید به صورت دوره ای مصرف شود و حداکثر مدت زمان دوره مصرف 8 هفته می‌باشد 8هفته مصرف 4 هفته قطع ادامه روال فوق. بههیچ وجه در افراد زیر 21 سال مصرف نشود .در دوران شیردهی و بارداری مصرف نشود .هرگز بیش از میزان توصیه شده مصرف نشود.

سینفرین ، کافئین یا ترکیبات افزایش دهنده‌ی تیروئید از سایر منابع مصرف نکنید اما محدود به کافئین و چای و قهوه و سودا و سایر مکمل‌های غذایی و تجویزهای دارویی شامل هیستامین‌ها و کافئین و سایر محرک‌ها نشود به هیچ وجه .

این مکمل حاوی کافئین است .این محصول را برای مدت بیش از 8 هفته مصرف نکنید و مصرف را پس از 4 هفته استراحت و قطع مصرف ادامه دهید .چنانچه بیماری خاص و غیر خاصی دارید و یا در حال مصرف دارویی ( هر نوع دارویی ) هستید قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید .

مصرف را دو هفته قبل از عمل جراحی قطع نمایید و در غیر این صورت پزشک معالج را از مصرف فوق آگاه نمایید .

چنانچه با تپش قلب و یا ضربان قلب نامنظم و تند و یا سرگیجه و سیاهی رفتن چشم‌ها ، سردرد ، کوتاه و تند شدن تنفس مواجه شددی مصرف را قطع نمایید .

دور از دسترس اطفال نگهداری شود .

سایر ترکیبات :

Vegetable Cellulose†, Glycerin, Purified Water, Polysorbate 80, Hypromellose q.s.p., FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 6


Nutrex LIPO-6 Black, 120 Black-Caps

لیپو سیکس بلک 120 عددی


 
LIPO‑6 BLACK قوی‌ترین و بی رحم‌ترین چربی سوزی است که این سیاره تا به حال به خود دیده است LIPO‑6 BLACK با غریزه وحشی و حیوانی خودش به سلول‌های چربی در هر مکان و موقعیتی حمله کرده و آن‌ها را در یک چشم بهم زدن نابود می‌سازد .
5 راهکار نزدیک شدن به چربی‌ها و نابود سازی‌آن‌ها
تیرونین‌های قدرتمند برای افزایش متابولیسم چربی‌ها
محتوی سه فرم یوهیمیبین برای حداکثر رهاسازی چربی‌ها
فعال کردن بافت‌های چربی قهوه‌ای به وسیله انباشته‌ کردن حرارت تولیدی فنیل اتیل آمین‌ها
افزایش حررات بدن در جهت سوزاندن چربی‌های ذخیره شده
مشخصات محصول :
120 Black-Caps
محتویات هر سروینگ:
Fat Oxidation Dual-Stimulator 150mcg 3,3 Diiodo-L-thyronine * 3,5 Diiodo-L-thyronine *

Lipolytic Acceleration Matrix 4.5mg
11-Hydroxy-Yohimbine * Alpha-Yohimbine * Yohimbine HCL *

Metabolic Heat Generating Blend 20mg
Methylsynephrine * Synephrine HCL *

Brown Adipose Tissue Heat Activator 150mg
B-Phenylethylamine HCL * N-Methyl-B-Phenylethylamine HCL * R-Beta-Methylphenylethylamine HCL *

Free Fatty Acid Releasing Complex 200mg
Caffeine Anhydrous * 1-Methylcaffeine *
مقدار مصرف :
به علت قدرت بسیار بالای چربی سوزهای LIPO-6 Black کلیه راهنمایی‌های ذکر شده بر روی لیبل محصول را به دقت و شدت رعایت نمایید .
3 کپسول صبح 3 کپسول بعد از ظهر .این مکمل را در مدت زمان 6 ساعت قبل از خواب مصرف نکنید . بیشتر از 6 کپسول در روز مصرف نشود .برای کسب حداکثر نتیجه با غذا مصرف نشود و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود این مکمل باید به صورت دوره ای مصرف شود و حداکثر مدت زمان دوره مصرف 8 هفته می‌باشد 8هفته مصرف 4 هفته قطع ادامه روال فوق. بههیچ وجه در افراد زیر 21 سال مصرف نشود .در دوران شیردهی و بارداری مصرف نشود .هرگز بیش از میزان توصیه شده مصرف نشود.
سینفرین ، کافئین یا ترکیبات افزایش دهنده‌ی تیروئید از سایر منابع مصرف نکنید اما محدود به کافئین و چای و قهوه و سودا و سایر مکمل‌های غذایی و تجویزهای دارویی شامل هیستامین‌ها و کافئین و سایر محرک‌ها نشود به هیچ وجه .
این مکمل حاوی کافئین است .این محصول را برای مدت بیش از 8 هفته مصرف نکنید و مصرف را پس از 4 هفته استراحت و قطع مصرف ادامه دهید .چنانچه بیماری خاص و غیر خاصی دارید و یا در حال مصرف دارویی ( هر نوع دارویی ) هستید قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید .
مصرف را دو هفته قبل از عمل جراحی قطع نمایید و در غیر این صورت پزشک معالج را از مصرف فوق آگاه نمایید .
چنانچه با تپش قلب و یا ضربان قلب نامنظم و تند و یا سرگیجه و سیاهی رفتن چشم‌ها ، سردرد ، کوتاه و تند شدن تنفس مواجه شددی مصرف را قطع نمایید .
دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
سایر ترکیبات :

Vegetable Cellulose†, Glycerin, Purified Water, Polysorbate 80, Hypromellose q.s.p., FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow

چربی سوز لیپو سیکس lipo-6

وقتیکه لیپو – 6 در سال 2005 تولید شد و در بازارهای جهانی پخش شد اولین چربی سوز با کپسول مایع در دنیا بود . در سرتاسر سالها لیپو – 6 استواری و استحکام و همچنین ابزار چربی سوزی سریع خودش را همانند یک آزمایش موفق به اثبات رسانده . لیپو- 6 تنها شامل عناصر داروئی قدرتمند خالص که اجازه میدهد برای یک اعلان کننده در عین حال سازگار و استوار و اثر چربی سوزی قابل پیش بینی .
بعلاوه لیپو – 6 تنها کپسول چربی سوز است که کاملا کپسولهای طبیعی گیاهی دارد که کاملا تهی و عاری از محصولات حیوانی است .این تعجب انگیز نیست که این محصول در 4 سال متداوم بیشترین رای را در بین مصرف کنندگان مردمی وصنعت در سایت بدنسازی جهانی آورده و امروز یک ارزیابی و الگو گیری برای تمامی کپسولهای چربی سوز مایع دیگر است . همچنین یک اثر قوی محدود کردن اشتها دارد که آنرا یک ساختمان ایده آل برای رژیم های کم کــالری قرار داده است .
lipo 6 liqui-cap delivery
فرم مایع کپسول‌های محصول فوق در جذب سریع آن بسیار موثر بوده و سبب رهاسازی و عملکرد سریع آن پس از مصرف می‌شود . این محصول دز زنان و مردان قابل استفاده بوده و ناراحتی خاصی که معمولا در اثر مصرف سایر چربی سوزها به وجود می‌آید را نخواهد داشت .


این محصول با افزایش انرژی حاصل از چربی‌ها در کاهش اشتها نیز موثر واقع شده و از این جهت در سرکوب پرخوری نیز مفید خواهد بود . در حین مصرف این مکمل احساس نشاط بیشتر و پرانرژی بودن خواهید داشت .
برخی افراد در پی مصرف آن با افزایش اشتها روبرو می‌شوند که در جهت بهبود آن می‌توانند این محصول را همراه با مکمل هودیا شرکت پرفکت مصرف نمایند و اثراتی فزاینده را در چربی سوزی و کاهش وزن برای خود رقم زنند .
هشدار : افراد زیر 18 سال استفاده نکنند . توسط خانم های باردار و شیرده استفاده نشود .بیشتر از مقــــــدار توصیـــه شــــــده استفاده نشود . با سینفرین یا کافئـین از منـــابع دیگر استفاده نشود که شامل چای کافی ( قهوه – نســـکافه و ... ) سـودا و دیگر مکملهای رژیمی یا داروهای شیمیائی حاوی کافئین یا فنیلفرین ( داروهائی که برای فشار خون بالا و حسا سیتها مثل آنتی هیستا مین ) می باشد. محتویات کافئین دار . بیشــتر از 8 هفته استفاده نشود . اگر شما داروهائی مصرف می کنید مثل ضدافسردگیها .آسپــرین، داروهای غیر هورمونی که میل جنسی و تعصب را تشدید می کند، داروهای مخدر و محصولات حاوی phenylephrine، افدرین ، داروهای جلوگیری کننده از لخته شدن خــــــون یا ســـایر محرک ها مثل مشـــــروبات الکلی حتما بادکتر قبل از مصــرف مشورت کنید. اگر شما معالجه داروئی دارید مانند امراض قلبی، مرض کبد و کلیه یا ناخوشی تیروئید ، اختلالات روانی،گرفتگی مجاری ادرار، دیابت ها، فشار خــون بالا ،بی نظمی قلبی و معده ای ، عود کننده سر درد ها، بزرگ بودن پروسـتا ت از مصرف این محصول خودداری کنید.

طریقۀ مصرف :
برای چربی سـوزی : 2 عدد کپســــول 30 دقیقه قبل از صبحانه یا تمــرین صبح و 2 عدد دیگر در بعد از ظهر مصرف کنید .(فراموش نشود بعد از مصرف آب فراوان بنوشید) تنها با 2 عدد کپسول در 2 روز اول مصـــــرف شروع کنید ( 1 عدد صبح و 1 عدد در بعداز ظـهر ) و مصـرف آنرا از 1 عدد در 2 روز اول تا 4 عدد حداکثر در روز بالا ببرید .

این مکمل چربی سوز را معمولا به صورت دو کپسول همزمان مصرف می کنند و به عبارت دیگر می توان گفت که هر سروینگ از این مکمل به صورت دو کپسول توصیه شده است.

کافئین موجود در این مکمل که به اندازه 200 میلی گرم در هر دو کپسول بوده است شب بیداری و اختلال خواب را به ارمغان می آورد.
به همین دلیل نیز استفاده از این مکمل ها در نزدیکی های خواب شبانه ممنوع است و حتی گفته می شود تا 6 ساعت قبل از خواب شبانه حق مصرف این قبیل مکمل ها را ندارید!لیپو ۶ ایکساین چه معنی می‌دهد که لیپو ۶ ایکس تنها چربی سوز با فرمول رهش چند مرحله ای می باشد .

فاز اول آزاد سازی سریع کپسول مایع :

کپسول مایع خارجی لیپو ۶ ایکس یک سرکوب اشتهای سریع و تقریبا آنی ،

چربی سوزی ،

افزایش متابولیسم و انرژی و ترکیبات را تضمین می‌کند .

در مدت چند دقیقه از مصرف لیپو ۶ ایکس شما کارکرد تمام درجات ترکیبات را احساس خواهید کرد .

فاز دوم :

کنترل و رهش کپسول درونی بر خلاف فرمول های استاندارد که اثر به سرعت ظاهر و به سرعت از بین می‌رود .

لیپو ۶ ایکس همچنان مدت زمانی طولانی برای شما کار می کند . با قرار دادن گزینشی برخی ترکیبات به شکل گلوله ای در کپسولی جداگانه که در کپسول مایع نشسته است اکنون میزان جذب می‌تواند کنترل شود . این تا حد زیادی مدت زمان فعال بودن این ترکیبات را گسترش می‌دهد که به معنی سرکوب اشتها ، افزایش متابولیسم و چربی سوزی و افزایش انرژی اثراتی از لیپو ۶ ایکس ادامه می‌یابد تا برای ساعت ها کارکند به شما اجازه می‌دهد تا وزن خود در طول ساعات کاهش دهید .

لیپو ۶ ایکس Lipo – 6X تنها چربی سوزی هست که سرعت و بقا را ارائه می‌دهد . شروع سریع و تند ازاثرات قدرت چربی سوزی و افزایش انرژی در ترکیب با یک رهش کنترلی و گسترشی حداکثر نتایج را در طول شبانه روز تضمین خواهد کرد .

کپسول چاقی تستوفکس تستو اف ایکس TestoFX


 

 
مخصوص آقایان
افزایش اشتها و جذب مواد غذایی
افزایش وزن در کوتاه ترین زمان ممکن
کاملا طبیعی و بدون عوارض
بدون بازگشت
بدون عوارض جانبی
دارای تاییدیه بهداشت اروپا
قویترین کپسول چاقی
اگر تا به حال محصولات زیادی را برای چاقی یا افزایش وزن خود استفاده کرده اید اما همچنان لاغری شما درمان نشده است تستوفکس بهترین گزینه برای شما می‌باشد.
تستوفکس با قدرتی بی مثال وزن شما را افزایش می‌دهد.
این محصول از منابع طبیعی استخراج شده و قادر است وزن شما را در مدت کوتاهی به حداکثر ممکن افزایش دهد.تستوفکس هورمون های بدن شما را به صورت طبیعی متعادل نموده و باعث می شود تا لاغری ناشی از نامتعادل بودن هورمون های بدن درمان شود.

تستوفکس با ترکیبات گیاهی فوق العاده جذب مواد غذایی را به شکل موثری افزایش داده و باعث می شود از کمترین مواد غذایی بیشتری بهره را ببرید.

حجم و وزن عضلانی حاصل از تستوفکس پس از قطع مصرف از بین نرفته و حاصل پف و آب نمی باشد و کاملا طبیعی و بدون عوارض است.

دانشمندان پس از سالها تلاش و جستجو موفق گردیده اند کپسولی را برای افزایش وزن تهیه نمایند که به شکل فوق العاده ای پس از مصرف در بدن آزاد شده و از طرق مختلفی منجر به افزایش وزن می گردد و برای کلیه افرادی که با کمبود وزن دچار هستند موثر واقع شده است این کپسول ها با تکنولوژی بسیار بالا و دز بسیار دقیق و مهندسی شده از گیاهان ترکیب در آن تولید شده اند که در هیچ کپسول یا مکمل دیگری نخواهید یافت فرمول ساخت آن کاملا محرمانه و پیشرفته بود و به شما تضمین می دهد پس از مصرف آن به وزن دلخواه رسیده و هرگز به وزن قبلی خود بازنگردید و لاغری شما را برای همیشه درمان خواهد نمود.

این محصول هیچ گونه عارضه ای در افرادی که هیچ گونه بیماری ندارند نخواهد داشت و کاملا ایمن بوده و توسط مراکز معتبر و استاندارد بین المللی اروپایی و آمریکا مورد تایید قرار گرفته است .

روش مصرف :

ابتدا به مدت یک ماه یک کپسول نیم ساعت قبل از صبحانه یک کپسول نیم ساعت قبل از ناهار و یک کپسول 5 ساعت بعد مصرف نمایید.

 هیدروکسی استیم ماسل تک | hydroxy stim muscletech


هیدروکسی استیم ماسل تک | hydroxy stim muscletech
hydroxystim

این مکمل که در دسته چربی سوز ها قرار گرفته است حاصل تجربه ها و موفقیت های فراوان شرکت ماسل تک است که ترکیبی از 5 ماده خالص و قوی در تحریک فرآیند ترموجنیک بدن است . شرکت ماسل تک ادعا دارد این مکمل با تمام مکمل های موجود متفاوت است .


دقت فراوانی که در تنظیم مقدار بکار رفته در مواد اولیه این مکمل اعمال شده است باعث می شود انرژی فراوانی هنگام تمرین در بدن شما بوجود بیاید . اگر بخواهیم مثال بزنیم 100 میلی گرم کافئین موجود در هر کپسول این مکمل نه زیاد است که به دستگاه کوارشی آسیب برساند نه به سیستم عصبی ولی تاثیر معجزه آسای کافئین را در بر بگیرد .

hydroxystim با افزایش تمرکز شما در هنگام تمرین باعث می شود تجربه ای متفاوت از تمرین داشته باشید .
ماسل تک پیشرفت فراوانی در تولید نوع جدیدی از کپسول ها کرده که هم در اندازه و هم در کیفیت بی نظیر هستند . حتماً یادتان است که تمام هیدروکسی کات هایی که در قدیم وارد ایران می شدند در اثر حرارت و ضربات ناشی از حمل و نقل نادرست  آسیب می دیدند و تعدادی از آنها می ترکیدند ، اما این مکمل با کپسول هایی تهیه شده است که در مقابل گرما بسیار مقاوم بوده و آسیبی در حمل و نقل نمی بینند.تهیه و ترجمه سایت بادی شاپ   قطر این کپسول ها 5 میل و عرض آنها 20 میل است .
40 میلی گرم Yohimbe Extract موجود در این مکمل باعث می شود که حجم معده شما کاهش سایز داشته باشد و اشتهاء شما کم شود و میزان جذب چربی در بدن شما به حداقل برسد .

 • مصرف این مکمل به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود و مصرف آن برای خانم های باردار و شیرده فقط با تجویز دکتر متخصص مجاز می باشد .
 • ترکیبات موجود در کپسول های هیدروکسی تنها در صورت همزمانی با مصرف رلاکور فعال شده و تاثیر خواهند داشت در غیر این صورت تاثیری ندارند.این مکمل افزایش دهنده تاثیر کپسول های رلاکور می باشد
ضد ترک قوی موستلا دابل اکشن – Stretch Marks Double Action 


دارای برچسب طرح شبنم و مجوز وزارت بهداشت ایران


مناسب جهت استفاده بر روی ترک های شکم و اندام ها، که در زمان حاملگی و پس از زایمان ایجاد می شوند.

ترک های موجود را کاهش می دهد.

رنگ ناخوشایند ترک ها را کمرنگ تر می کند.

عمق ترک ها را کاهش می دهد.

استفاده از این محصول در زمان شیردهی هیچگونه منع مصرفی ندارد.


روش مصرف:
برای پاسخ دهی بهتر محصول از مرطوب کننده پوست این شرکت نیز استفاده نمایید.


صبح و شب این محصول را روی ترک ها مالیده دو تا سه دقیقه ماساژ دهید تا جذب شود.


مصرف را برای 2 تا 3 ماه ادامه دهید .


96 درصد افرادی که از این محصول استفاده نموده اند از نتایج آن شگفت زده شده اند.


این محصول در اندازه های :

75 - 150 - 250 میلی لیتر موجود می باشد .

اغلب مردم حتی نوجوانان هم با استرچ مارک ها درگیرند ، این ترک های سفید رنگ پوست در 70 درصد بانوان باردار دیده می شود ، این رگه های سفید گاه باعث ایجاد افسردگی در زنان و مردان می شود .
این ترک های پوستی به دلیل کشیدگی لایه های پوست ایجاد می شود با جدا شدن لایه هایی از پوست به دلیل چاقی ، لاغری و بارداری و … بوجود می آیند.
گاه این ترک ها به صورت قرمز رنگ ، صورتی مایل به قرمز و قهوه ای یا سفید ظاهر می شوند ،

چه چیزهایی باعث ایجاد این ترک ها می شود ؟
از دست دادن وزن
بارداری
افزایش وزن
رشد ناگهانی
بلوغ
چاقی

افزایش وزن بیش از حد باعث کشیدگی پوست می شوند و دلیل اصلی این مشکل می باشد.از دست دادن کلاژن ها ، کمبود تغذیه ، کودکانی که به سرعت چاق می شوند ، و ….
این ترک ها معمولا در مناطقی مانند : باسن، ران، بازوها، سینه و شکم دیده می شوند .حتی برخی از ورزشکاران هم دارای این ترک ها می باشند .

توصیه هایی برای درمان

ماساژ پوست باعث گردش خون منظم می شود.
همیشه پوست را مرطوب نگه دارید.
غذاهای سالم بخورید.
از رژیم های لاغری غیر اصولی اجتناب کنید.
اگر می خواهید وزن کم کنید به آرامی برنامه رژیمی را ئنبال کنید.
در دوران بارداری از کرم های مخصوص برای شکم استفاده کنید.
غذاهای شامل ویتامین D , C استفاده کنید.
وزن خود را متعادل نگه دارید.
کرم های ویتامین E بهترین درمان برای جلوگیری از آنها می باشند.
منظم ورزش کنید.
پارگی‌هایی که در پوست رخ می دهد در زبان لاتین استرچ مارک نامیده می‌شود .
در مورد مقابله با این مشکل اصلی‌ترین و موثرترین راه کم کردن از روند افزایش و یا کاهش وزن است به این معنی که افزایش و کاهش وزنی که در برنامه دارید را معقولانه و با شتاب مناسب پیاده کنید .
زمانی که شما در طول مدت زمان کوتاه افزایش و یا کاهش وزن زیادی را تجربه می‌کنید اولا با عوارضی همانند پارگی‌های شدید پوستی و یا چین چروک خوردن پوست دست به گریبان خواهید بود و از سوی دیگر باید توجه داشته باشید که افزایش وزن زیاد در مدت کم هرگز نمی‌تواند در نتیجه تشدید پروتئین سازی در توده‌های عضلانی رخ داده باشد و دراغلب موارد آبی است که در بدن و در زیر پوست جمع می‌وشد و پس از مدتی که این عوارض را بر جای گذاشت دوباره از بدن دفع شده و شما را عزادار حجم از دست رفته خواهد کرد .
این مسئله در مورد کاهش وزن نیز شدیدا صدق می‌کند به این معنی که وزن از دست رفته در این مدت که ناشی از دفع آب بوده از سویی با چین خوردن پوست همراه بوده و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی با بازگشت وزن مواجه خواهید شد .
دلیل اصلی استرچ مارک
دلیل اصلی بروز این پارگی ها در پوست از هم گسسته شدن و پاره شدن رشته‌های کلاژن است به این معنی که این رشته که در پوست بدن وجود داشته و خاصیت ارتجاعی پوست را رقم می‌زنند به دلیل افزایش/کاهش ناگهانی و شدید حجمی که شما رقم زده‌اید توان و طاقت ارتجاع خود را از دست داده و از هم جدا می‌شوند و نتیجه نیز به صورت پارگی‌های گاها شدید پوستی رخ می‌نماید .
زمانی که زنان باردار شده و با افزایش محسوس و فوری حجم شکم روبرو می‌شوند نیز پارگی پوستی در نتیجه از هم گسستن رشته‌های کلاژن رخ می‌دهد .
ژنتیک
صد البته در این میان به ژنتیک هم باید اشاره‌ای کرد به این معنی که برخی از افراد به دلیل دارا بودن ژنتیک برتر از چنین پارگی‌هایی در امان هستند و رشته‌های کلاژن و پوست آن‌ها مقاوم‌تر از حد معمول عمل می کند .
توصیه
عمل کردن به این توصیه‌ها قطعاً و یقیناً شما را در مهار پدیده پارگی پوست و در پیشگیری از بروز این پدیده یاری خواهد کرد :
1-ماساژ دادن پوست بدن و ناحیه پاره شده پوست با کرم ها و روغن های گیاهی تا حدود زیادی به برطرف شدن این عوارض کمک خواهد کرد .برای مثال می توانید از انواع کرم ضد ترک آنتی استرچ مارکاستفاده کنید که علاوه بر ابرسانی ترک های حاصل از بازشدگی پوست(بر اثر چاقی و لاغری و…) را کاهش میدهد واستحکام و خاصیت ارتجاعی پوست افزایش میابد و در نتیجه نرم و صاف میشود.( هر روز صبح و شب بر روی پوست خود ماساژ دهید.)

2-در برخی موارد کیسه کشیدن به بدن در حین دوشی که روزانه می‌گیرید با زدودن لایه‌های مرده پوست به شادابی پوست و به بهتر شدن اوضاع پوست پاره شده کمک خواهد کرد .


3-از غذاهایی که حاوی ویتامین های a,e,c هستند در طول روز استفاده کنید وتوجه داشته باشید که این مواد غذایی سالم وتازه باشند .
این ویتامین‌ها برای تولید شدن رشته‌های کلاژن در بدن الزامی هستند و از این رو در صورت لزوم می‌توانید از مکمل‌های غذایی حاوی این ویتامین‌ها هم استفاده کنید .

4-از غذاهایی که حاوی روی هستند نیز می‌توانید استفاده کنید و صد البته در این میان می‌توان استفاده از مکمل‌های حاوی روی را نیز توصیه کرد و می‌توان اشاره نمود که مهم‌ترین این دسته از مکمل ها همان مکمل شناخته شده zma است .
در این میان می‌توان استفاده از اسیدهای چرب ضروری که امروزه به صورت مکمل‌های غذایی نیز تهیه شده و روانه بازار شده است را نیز توصیه نمود .

5-زدودن آب بدن و کم آبی شدید نیز به مرور زمان به این عوارض و به از بین رفتن سلامت پوست می‌انجامد و از این رو مصرف آب کافی در طول روز را نیز برای سلامت پوست می‌توان الزامی دانست .

پیشگیری

. بهترین روش برای پیشگیری از این موضوع کنترل اضافه وزن و چاق شدن میباشد. یعنی اگر بمرور زمان افزایش وزن پیدا کنید دیگر این ترکها ایجاد نمیشود.

سن اولین بارداری در بروز ترک های بارداری نقش به سزایی دارد. بین ۸۰% تا ۹۰% بانوانی که در سنین بین ۱۶ تا ۲۰ سالگی باردار شده اند دچار ترک های پوستی می شوند، در حالی که احتمال بروز این ترک ها در بانوانی که اولین بارداری آنها پس از ۳۵ سالگی است بسیار کمتراست . وراثت و رنگ پوست نقشی در ایجاد ترک های پوستی ندارند و هیچ کدام معیاری صد در صد در تعیین نوع پوست از نظر بروز یا عدم بروز ترک های پوستی نمی باشد.چرب کردن پوست با روغنهای طبیعی در پیشگیری موثراست.

که اگر ترک های پوستی درمان نشوند، امکان بهبود خود به خود آنها وجود ندارد، یعنی این ترک ها هرگز خود به خود برطرف نمی شوند و تنها رنگ آنها به سمت سفید مرواریدی می رود، ولی طول و پهنای آنها تغییر نمی کند.

درمان:

با درمان های ویژه پس از چند هفته می توان پهنا ، عمق و رنگ ترک ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد

درمان

استفاده صحیح و مرتب از محصولات درمانی، به مدت ۶ الی ۸ هفته در نواحی دارای ترک بسیار مؤثراست اولین نتایج مثبت ۲۱ تا ۲۵ روز پس از شروع اولین درمان قابل رویت است.

قرص های لاغری و چربی سوز - دکتر کرمانی
Mar 9, 2013 - درود مطلبی که می خوام در موردش بحث بشه از عنوان تاپیک معلومه دیگه :) در مورد قرص های لاغری ، چربی سوز ، یا دفع چربی نظرتون چیه ؟ کدوم ها رو مصرف ...
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - فروشگاه اینترنتی
کپسول های چربی سوز و لاغر کننده زنیکال محصول روش آلمان صد در صد اورجینال می باشند حاوی 84 کپسول با تاثیری فوق العاده و سریع راهی آسان برای رسیدن به وزنی ...
محصولات لاغری - قرص لاغری - کپسول لاغری - مکمل لاغری - چربی سوز
خرید اینترنتی دیلی اسلیم. نمایندگی دیلی اسلیم ( ترکیه - ایران). خرید اینترنتی مکمل لاغری دیلی اسلیم. خرید از طریق لینک زرین پال 89000 تومان دیلی اسلیم 60 ...
کدام قرصهای لاغری عوارض دارند؟ - ایران ناز
کدام قرصهای لاغری عوارض دارند؟ خواندن این مطلب را به افرادی توصیه می کنیم که قصد دارند با خوردن این قرص ها وزن کم کنند. قرص‌های چربی‌سوز اغلب دارای کافئین و ...
چربی سوز | قرص لاغری | کاهش وزن | خوش اندامی ... - مکمل های بدنسازی
چربی سوزهای ترموژن به چربی سوزهایی اطلاق می شود که متابولیسم پایه را در بدن بالا برده و موجب افزایش سوخت و ساز در بدن می شوند و نتیجه این تاثیر نیز به صورت ...
قرص لاغری فوق العاده فست اسلیمینگ Fast Sliming بهترین چربی ...
قرص لاغری فست اسلیمینگ FAST SLIMING آمریکا بهترین قویترین جدیدترین کپسول لاغری سریع وزن کاهش دهنده اشتها چربی سوز قوی شکم پهلو ران و بازو.
خرید بهترین و قویترین قرص چربی سوز تضمینی
خرید بهترین و قویترین قرص چربی سوز تضمینی. فروش کپسول لاغری تضمینی پرفکت اسلیمینگ اورجینال. نام محصول:قرص لاغری تضمینی پرفکت اسلیمینگ ...
بهترین قرص لاغری و.چربی سوز قوی - فروشگاه اینترنتی پارسیس
قرص لاغری RELACORE اصل قرص لاغری ریلاکور اگر از همه ی قرص های لاغری نا امید شده اید ما به شما قرص لاغری ریلاکر RELACORE را توصیه می کنیم ریلاکر ...
قرص های چربی سوز برای بدن خطرناک هستند - سلامت - آکا
به نوشته «نیوزویک»، اگرچه از طریق قرص های چربی سوز، چربی های اضافه بدن دفع می شود و فرد وزن کم می کند اما خطر بروز بیماری نیز وجود دارد در این مطلب به خطرات ...
قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟ - تبیان
قرص های چربی سوز اغلب دارای کافئین و افدرین هستند و براساس این دو ماه ... قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟ ... رژیم های لاغری.
قرص لاغری و چربی سوز - کلوب
سلام من چند تا قرصی رو نام میبرم ولی به هیچ عنوان توصیه نمیکنم چون عوارض بسیار بسیار وخیم دارن قرص لاغری اکستریم اسلیم اصل Xtreme Slim
قرص چربی سوز زنیکال - نی نی سایت
من به صورت مستقیم قرص های لاغری و چربی سوز وارد میکنم و سلامت کلیه قرص هارو براتون تضمین میکنم چون خودم وارد میکنم به اصل بودنش اطمینان ...
تراخدابیایدبگیدتاحالاکسی داروی لاغری(قرص چربی سوز یاکاهش ...
کپسول لاغری و چربی سوز زنیستات120
10 غذای چربی سوز برای کاهش وزن! - بیتوته
غذاهای چربی سوز به رژیم غذایی خود اضافه کنید شاید این کار را... ... رژیم های سفت‌ و‌ سخت با فیبـر • لاغری در ماه رمضان, تناسب اندام در ماه رمضان, جلوگیری از لاغری در ماه ...
لاغری در ... سوت ! - قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟ لاغری در ... سوت ! - قرص های چربی سوز چگونه باعث کاهش وزن می شوند؟ - کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری ( داروهای اورلیستات یا زنیکال و L- کارنیتین و میریدیا یا ...
بهترین مکمل لاغری
طریقه مصرف : - دوعدد قرص در روز،1 تا 2 ساعت قبل از وعده غذایی(ناهار و شام) با دو لیوان آب میل کنید . - توجه کنید که این دارو چربی سوز قوی می باشد به همین منظور مصرف ...
عوارض مصرف قرصهای چربی سوز - امیر مقدمی
Dec 14, 2010 - اما هر از چندی محصولات دارویی تحت عنوان قرص های لاغری و یا قرص های چربی سوز وارد بازار می شود و طرفداران بسیاری پیدا می کند. به منظور اطلاع ...
کپسول لاغری، فلفلfresh pepper (چربی سوز، لاغر کننده، ضداشتها)
کاهش سایز بینظیر در ناحیه شکم و پهلو دانشمندان موفق به تولید نوعی قرص فلفل ... لاغری تضمینی همراه با کاهش اشتها، کاهش دهنده سریع وزن; چربی سوز قوی، لاغر ...
بهترین و قویترین محصولات لاغری در دهه گذشته
قرص لاغری و چربی سوز بونیتیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا ...
قرص لاغری نچرال اسلیمینگ - کپسول لاغری|فیل اسلیم
جدیدترین قرص لاغری کاهش دهنده اشتها چربی سوز نچرال اسلیمینگ. قرص لاغری نچرال اسلیمینگ. دارای استاندارد GMP از کشور آمریکا کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد ...
معرفی 2 نوع قرص لاغری داروخانه ای [بایگانی] - سایت بدنساز
بهترین ، موثرترین و معتبر ترین قرص در زمینه لاغری و کاهش وزن که به .... من این چربی سوز رو چیزی بیش از تاثیر سرکه سیب و عصاره چای سبز ...
مشاوره لاغری (بهترین داروهای لاغری) - فروشگاه اینترنتی سلامت
عرضه انواع دستگاها, داروهای لاغری, چربی سوزها به مشاوره و پیگیری مداوم تا نتیجه دهی مطلوب. عرضه انواع دستگاه قرصهای لاغری چربی سوز به روش تخصصی و دسته ...
پیامکده دات نت: کپسول لاغری و چربی سوز ریلاکر RELACORE
خرید اینترنتی قرص لاغری ... 92/01/30چربی سوز و لاغری گیاهی فت برنر FAT BURNER ... قرص لاغری پرفکت اسلیمینگ PERFECT SLIMMING.
قرص های چربی سوز - رژیم لاغری
با سلام و تشکر به خاطر مطالب کاربردی و مفیدتان اقای 40 ساله هستم با قد 160 و وزن 86 کیلو مدتی است که از داروهای لاغری چربی سوز ونوستات و ...
قرص های لاغری قابل استفاده کدامند « سلامت و پزشکی - یک دوست دات کام
منم مخالف قرص های لاغری و مخصوصا چربی سوز ها هستم علتش هم اینه که ،حذف همه چربی ها از سیستم گوارش مانع از جذب ویتامین های محلول در چربی میشه ...
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - راه های درمان بیماری ها
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - مبل روبیمکث Robimax.کپسول های چاقی فت فست Fat Fast.ریش تراش دوکاره براون آلمان.
خرید ارزانترین قرص لاغری و چربی سوز بونیتیکال اسلیمینگ ...
خرید ارزانترین قرص لاغری و چربی سوز بونیتیکال اسلیمینگ,
ارزانترین مرکز فروش محصولات ارایشی و بهد - قرص چربی سوز
ارزانترین مرکز فروش محصولات ارایشی و بهد - قرص چربی سوز - ... آرشیو موضوعی. ژل های چربی سوز موضعی • قویترین دارو های لاغری • بهترین قرص های لاغری
قرص لاغری px-1 لاغر کننده قوی و چربی سوز (پی ایکس وان)
مزایای محصول - عمل کرد سریع در کاهش وزن با حد اقل تلاش . - زیبایی و ثبات و استحکام پوست و از بین بردن حالت افتادگی و موجب جمع شدن پوست و خوش فرمی بدن ی ...
بهترین کپسول چربی سوز - فروشگاه اینترنتی امین.فروش نچرال ولت ...
بهترین روش لاغری | بهترین کپسول چربی سوز | آب کردن شکم. ... یک عدد قرص نیم ساعت قبل از صبحانه با دو لیوان آب میل شود نکاتی که باید به آنها ...
لاغری سریع - لاغری بدون برگشت - قرص لاغری - داروی لاغری
محصولات لاغری و تناسب اندام ,روش برای کاهش وزن و لاغری قرص چربی سوز قوی رژیم های لاغری راههای لاغری سریع,راه لاغری سریع روشهای لاغری سریع.
| عوارض قرص های چربی سوز بر بدن
عوارض قرص های چربی سوز بر بدن |مواد اصلی و موثر قرص های چربی سوز ... هیچ اطمینانی به سلامت آن ها نیست و تضمینی هم برای لاغری افراد وجود ندارد.
قرص های لاغری و چربی سوز قوی فیل اسلیم اصل قرص های لاغری و چربی سوز قوی فیل اسلیم اصل - محسن خدابنده - مشاوره تخصصی زیر نظر قهرمان پرورش اندام جهان دارای مدرک درجه 1 جهانی IFBB,آسیایی ...
قرص های لاغری قابل استفاده کدامند؟ - Bartarinha.IR | برترین ها
Oct 14, 2012 - قرص لاغری،مضر،لاغری،سلامت. ... قرص لاغری غیر ممنوع را به شما معرفی می کنیم. شاید شما هم این ... بنابراین واژه‌ای به نام«چربی سوز» واقعی نیست.
به اندام شاپ
فایبر کلیر (پودر لاغری) امریکایی.,000ریال. متا پروتئین یوتام (پودر افزایش وزن).,000ریال. ونوستات (کپسول چربی سوز) ... اسلیم کوئیک(قرص لاغری ).
فروشگاه افروغ - قرص چربی سوز و لاغری تینوئیت رتاد Tenuate Retad
تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب سایزدلخواه.
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - خرید اینترنتی قرص سیالیس
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - خرید اینترنتی قرص سیالیس اصل 12 عددی.
سرفراز ایران - خرید قرص گیاهی لاغری تضمینی (چربی سوز قوی)
خرید قرص گیاهی لاغری تضمینی (چربی سوز قوی). نام محصول:قرص لاغری پرفکت اسلیمینگ perfectslimming. قیمت محصول: ریال. روش پرداخت مبلغ: ...
سفارش قرص لاغری تضمینی پرفکت اسلیمینگ(چربی سوز گیاهی)
سرفراز ایران - سفارش قرص لاغری تضمینی پرفکت اسلیمینگ(چربی سوز گیاهی) - سرفراز ایران.
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - 1
کپسول های چربی سوز و لاغر کننده زنیکال محصول روش آلمان صد در صد اورجینال می باشند حاوی 84 کپسول با تاثیری فوق العاده و سریع راهی آسان برای رسیدن به وزنی ...
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال - برترین فروشگاه اینترنتی
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال - فروش انواع محصولات آرایشی و زیبایی و...
حقایقی درباره قرص‌های لاغری
قرص‌های لاغری که بعنوان چربی سوز استفاده می‌شوند، حاوی «افدرا» هستند که یک محرک قوی برای سیستم عصبی انسان است. این ماده در واقع به از دست ...
چربی سوز متابرن (Meta burn) - فروشگاه اینترنتی تن ورز | فروش ...
یکی دیگر از بهترین محصولات لاغری را می توان کپسول لاغری متا برن نام برد.این قرص چربی سوز در واقع دارای منابع غنی از فسفر و فسفات بوده و همچنین از مقدار ...
قرص لاغرکننده قوی و چربی سوز(پی ایکس وان)
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان قرص لاغرکننده قوی و چربی سوز(پی ایکس وان) و آدرس tvm400. ... قرص لاغری px-1 لاغر کننده قوی و چربی سوز (پی ایکس وان).
وطن - خرید پستی قرص چربی سوز تضمینی
پرفکت اسلیمینگ PERFECT SLIMMING یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. قرص های لاغری ...
خرید اینترنتی قرص چربی سوز لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل
خرید اینترنتی قرص چربی سوز لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل - خرید ارزان و مطمئن محصولات.
همشهری آنلاین: از قرص‌های چربی‌سوز استفاده نکنید
‌استفاده از قرص‌های چربی‌سوز به‌ویژه آن دسته از قرص‌هایی که با بالا بردن ... که با استفاده از هر شیوه‌ای حتی به‌طور مصنوعی می‌توان اقدام به لاغری کرد.
خرید اسلیمینگ خرید قرص چربی سوز اسلیمینگ اصل
طرز مصرف قرص لاغری اسلیمینگ : یک عدد قرص نیم ساعت قبل از صبحانه با دو لیوان آب میل شود. نکاتی که باید به آنها توجه کنیم : - توجه کنید که این دارو چربی سوز قوی ...
سنگنوردی - عوارض قرص های چربی سوز
اما هر از چندی محصولات دارویی تحت عنوان قرص های لاغری و یا قرص های چربی سوز وارد بازار می شود و طرفداران بسیاری پیدا می کند. به منظور اطلاع رسانی درباره این قرص ...
من این طوری لاغر می شم - مکمل ها و قرص های لاغری از دید من!
من این طوری لاغر می شم - مکمل ها و قرص های لاغری از دید من! ... مکمل ها و قرص هایی که به روند لاغری کمک می کنن زیادن، اما اینکه هر کدوم چقدر نتیجه ... قرص های چربی سوز:.
فروشگاه مکمل های غذایی،کاهش وزن،افزایش وزن، چربی سوز، کراتین ...
فروشگاه مکمل های غذایی، چربی سوز، داروی لاغری پروتئین قرص های بدنسازی خرید مکمل غذایی و پودر بدنسازی، فروش کراتین و پروتیین، فروش مکمل ...
قرص لاغری و چربی سوز بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming ...
قرص لاغری و چربی سوز بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming,
قرص سرکه سیب apple cider vinegar معجزه لاغری | پایگاه تخصصی ...
قرص لاغری سرکه سیب دارای مواد معدنی بسیاری بوده وعلاوه بر خواصی که سرکه بر .... چاقی، لاغری، کاهش وزن، مکمل غذایی، مکمل بدنسازی، مکمل چربی سوز، مکمل کاهش ...
مشاوره و فروش بهترین محصولات لاغری - چربی سوز lipo6
مشاوره و فروش بهترین محصولات لاغری - چربی سوز lipo6 - مشاوره و فروش بهترین ... دوستانی که کاملا هم از قرص ها و چربی سوز های عرضه شده در داخل کشور نا امید هستند ...
وبلاگ تخصصی بدنسازی و پرورش اندام - چربی سوز کلن بوترول
وبلاگ تخصصی بدنسازی و پرورش اندام - چربی سوز کلن بوترول - مشاوره تناسب ... اما ورزشکاران و یا متقاضیان خدمات لاغری اغلب از قرصهای این دارو استفاده می کنند.
چای لاغری سین لس لاغری 5 کیلو هر ماه
قرصهای چربی سوز برای لاغری داروی لاغری رژیم لاغری دکتر کرمانی عوارض قرصهای لاغری عوارض قرص super slim موثرترین قرص لاغری عوارض قرص های لاغری مجیک ...
چربی سوز | بدنسازی ا پرورش اندام ا فیتنس ا مکمل های ورزشی
شهریور ۲۰م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست محمد شریعت در داروهای لاغری | سلامتی - (بدون دیدگاه) ... لیپو ۶ اولین چربی سوز با کپسول مایع در دنیا بود که در سال ۲۰۰۵ تولید شد. ... همه ما به دنبال قرص و پودر سحر آمیزی هستیم که رشد عضلات را افزایش و چربی ...
راست و دروغ تبلیغات چاقی و لاغری! -قرص چربی سوز
قرص چربی سوز یکی از مهم ترین محصولات بحث انگیز لاغری همین قرص چربی سوز است. حتی برخی از متخصصان تغذیه نیز در کنار رژیم غذایی و تحرک بدنی فآن را ...
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical
کپسول های چربی سوز و لاغر کننده زنیکال محصول روش آلمان صد در صد اورجینال می باشند حاوی 84 کپسول با تاثیری فوق العاده و سریع راهی آسان برای رسیدن به وزنی ...
صفحه اصلی درباره ما گواهینامه ها درباره ما محصولات گروه ...
سوال من در مورد قرصهای لاغری slimquick است 1- آیا در این قرص مواد شیمیایی و آمفتامین وجود دارد 2- اگر ... لطفا قرص لاغری چربی سوز با نحوه مصرف معرفی بفرمایید.
قرص لاغری سفامادار (Cefamadar)
شما اینجا هستید : صفحه اصلی > محصولات > قرص لاغری سفامادار (Cefamadar) ... سفامادار فاقد مواد حجیم شونده یا "شکم پر کن" بوده و یک چربی سوز نیست.
قرص لاغری چربی سوز فت برنر ساخت آمریکا fat burner - فراز طب
قرص لاغری چربی سوز فت برنر ساخت آمریکا fat burner - فراز طب.
وبلاگ ورزشی مصطفی قاسمی - قصه قرص های چربی سوز
وبلاگ ورزشی مصطفی قاسمی - قصه قرص های چربی سوز - مرداب به رود گفت:چه ... می شوند و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست و تضمینی هم برای لاغری افراد وجود ندارد.
خودسرانه قرص چربی سوز نخورید – کنجکاو
بیشتر این قرص‌ها از کشورهای هند و پاکستان وارد ایران می‌شوند و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست و تضمینی هم برای لاغری افراد وجود ندارد. قرص‌های چربی‌سوز توزیع ...
آیا قرص‌های چربی سوز کارایی کاهش وزن می‌آورند؟ - لقمه
کپسول های چربی سوز از داروهای کاهنده ی چربی خون است معمولا این قرص ها با نام ... برای لاغری و چاقی > آیا قرص‌های چربی سوز کارایی کاهش وزن می‌آورند؟
خرید قویترین قرص چربی سوز - خرید قویترین قرص لاغری تضمینی
نام کالا:قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم. قیمت کالا::,000 ریال. روش پرداخت مبلغ: پرداخت درب منزل و یا واریز به حساب فروشنده. تصویر محصول: توضیحات محصول ...
تیترآنلاین - قرص‌های چربی‌سوز هیچگونه تاثیری روی چربی افراد ندارد
کپسول لاغری چربی‌سوز از داروهای کاهش چربی خون است و در واقع جهت کاهش چربی‌های ... داروهای تجاری که با نام قرص‌های چربی‌سوز در بازار عرضه‌ می‌شوند ...
قصه قرص های چربی سوز - آفتاب
قرص های چربی سوز اغلب دارای کافئین و افدرین هستند و براساس این دو ماده ... اطمینانی به سلامت آنها نیست و تضمینی هم برای لاغری افراد وجود ندارد.
ترمیناتور لاکی لند LUCKYLAND Terminator - بدنسازی
چربی سوز قوی وسوزاننده کالری  ... این قرص لاغری یک محصول کاملا موثر وپیشرفته با فرمول کامل ومواد تشکیل دهنده کلیدی که از لحاظ علمی به اثبات رسیده است بهترین ...
قرص لاغری و چربی سوز فیل اسلیم، چربی سوز قوی Feel Slim
- سفارش سراسر ایران در هنگام مصرف هرگونه مکمل لاغری قبل از خرید مشاوره نموده و نسبت به وجود هرگونه بیماری در فرد مصرف کننده یا مصرف هرگونه د...
قرص های لاغری و چربی سوز قوی بوترام اصل بدون عوارض جانبی
قرص های لاغری و چربی سوز قوی بوترام اصل بدون عوارض جانبی - نمایندگی فروش لوازم پزشکی و تناسب اندام و ارایشی و بهداشتی - قرص های لاغری و ...
کپسول لاغری اسلیم مکس - چای لاغری سینا
کپسول لاغری اسلیم مکس. قرص لاغری اسلیم مکس ، کپسول لاغری اسلیم مکس ، عوارض قرص های لاغری اسلیم مکس ، قرص چربی سوز اسلیم مکس قرص کاهش اشتها ...
بررسی چربی سوز ریداکت redact 15 عوارض جانبی ، قیمت ، نحوه مصرف ...
بررسی چربی سوز ریداکت redact 15 عوارض جانبی ، قیمت ، نحوه ... قرص لاغری ریداکتل; کپسول بوترام; عوارض قرص ریداکت; بوترام و ریداکت .
کسی در مورد قرص چربی سوز ونوستات اطلاعات داره؟(تاپیک جامع اطلاعات
میخواستم بدونم استفاده از قرص چربی سوز ونوستات چه جوریه؟ ضرر داره ... داروی لاغری و چاقی ارزانلود سیبیتا سی دی ورزشی محصولات لاغری بادی رپ.
مشاوره و فروش مکمل های ورزشی مجاز - مکمل های چربی سوز دارای
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران همدان ؛ لادن سرکانی با اشاره به داروهای لاغری و استفاده ... قرص لاغری مورد تایید وزارت بهداشت ایران کلمات کلیدی : چربی سوز, ...
معرفی قرص های لاغری چربی سوز - پزشکی(سلامتی و بهداشت) - دوستان
معرفی قرص های لاغری چربی سوز با آن که هر روزه به شمار افراد چاق و دارای اضافه وزن افزوده می گردد در کنار آن نیز بر تعداد و تنوع محصولات ویژه لاغری ...
نیازآتی,آگهی رایگان - قرص لاغری اسلیم کوئیک (چربی سوز)
قرص لاغری اسلیم کوئیک (چربی سوز) شماره پروانه ساخت : IRC) 1228103421) شماره سری ساخت : 0419 موارد مصرف : کم کردن اشتها و کمک به کاهش وزن بدن در چاقی
مضرات استفاده از قرصهای لاغری - مشرق
مضرات استفاده از قرصهای لاغری ... به گفته این کارشناس تغذیه داروهایی که تحت عنوان چربی سوز برای کاهش وزن توصیه می شود نیز باعث فعال تر ...
فروش انواع مکمل ، چاقی و لاغری - قرص ها و داروهای لاغری مخصوص بانوان
قرص ها و داروهای لاغری مخصوص بانوان. قرص لاغری دریم لاین. بسیار سالم و بی ضرر. مخصوص بانوان. قویترین و بهترین قرص لاغری برای بانوان . چربی سوز بانوان.
ایران - فروش قویترین قرص چربی سوز تضمینی اسلیمینگ اصل ...
فروش قویترین قرص چربی سوز تضمینی اسلیمینگ اصل slimming. نام محصول:قرص گیاهی لاغری اسلیمینگ. قیمت محصول:, ریال. روش پرداخت مبلغ: پرداخت ...
- اولین و قوی ترین دارو چربی سوز و لاغری گیاهی
- اولین و قوی ترین دارو چربی سوز و لاغری گیاهی - Pierre. ... اضافه در بدن می مشود . قرصهای لاغری از لحاظ عملکرد به 4 گروه تقسیم میگردند: 1. محرکها و گرمازاها ...
قرص لاغری و چربی سوز قوی زنیکال Xenical - خانه
کپسول های چربی سوز و لاغر کننده زنیکال محصول روش آلمان صد در صد اورجینال می باشند حاوی 84 کپسول با تاثیری فوق العاده و سریع راهی آسان برای رسیدن به وزنی ...
فروش چربی سوز قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ سری پیشرفته با ...
چربی سوز قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ - فروش چربی سوز قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ سری پیشرفته با بسته بندی جدید - فروش قرص لاغری چربی سوز ...
پرورش اندام و بدنسازی - قرص چربی سوز سرکه
موثرترین قرص لاغری برای لاغر شدن. ۵ – ۸ کیلو در ماه لاغر شوید. فواید قرص سرکه سیب: لاغر کننده و ضد چاقی ، مفید جهت بیماریهای قلبی، چربی ...
همه چیز در مورد قرص های لاغری ! - آلامتو
این قرص لاغری تبدیل قند به چربی را مسدود کرده و از جذب چربی اضافه جدید ... بدین‌ترتیب که بعضی از داروها را به‌عنوان داروهای چربی‌سوز معرفی ...
همه چیز درباره قرص های چربی سوز - پرشین وی
ژل لاغری 3 روزه ، لاغری به شیوه جدید • دکتر حسنانی ، جراح ... مواد اصلی و موثر قرص های چربی سوز اغلب شامل کافئین و افدرین است. مصرف این قرص ها ...
قرص های چربی سوز | مجله پزشکی دکتر سلام
مطالب ارسال شده در برچسب قرص های چربی سوز. استفاده از داروهای چربی سوز و ضررهای آن ... پرسش: سلام من بدنسازی کار میکنم و تا حالا از چربی سوز استفاده نکردم ...
مردمان - پورتال جوانان ایرانی  | قرص های لاغری
متاسفانه امروزه دربازار انواع و اقسام قرصهای لاغری یافت می شود که برخی از آنها نه تنها ... این دارو یکی از اصلیترین داروهای چربی سوز بوده و از "افدرا"، "کافئین" و ...
کپسول لاغری اسلیمینگ ومجیک اسلیم وفلوردو - کپسول لاغری ...
بهترین قرص لاغری کاهش دهنده شدید اشتها چربی سوز گیاهی محصول کشور آمریکا. 100 درصد تضمینی و با هولگرام usa قرص چربی سوز و کاهش دهنده قوی اشتها اسلیمینگ ...
کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ آمریکا تضمینی - بازار بزرگ
قرص لاغری نچرال اسلیمینگ دارای استاندارد GMP از کشور آمریکا کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی جدیدترین محصول لاغری با آخرین تکنولوژی ...
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - خرید دستگاه تست ایدز
قرص چربی سوز و لاغری زنیکال Xenical - تست ایدز-اچ آی وی-HIV,تست ایدز,دستگاه تست ایدز-اچ آی وی,دستگاه تست ایدز,خرید دستگاه تست ایدز.
قرص لاغری - مکمل بدن سازی , کراتین , چربی سوز , افزایش و کاهش ورن
مکمل بدن سازی , کراتین , چربی سوز , افزایش و کاهش ورن • مصرف کراتین, مکمل بدن سازی, قرص لاغری, قرص چربی سوز, افزایش وزن. ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ ...
قرص لاغری اسلیمینگ آبی -
- قرص چربی سوز و کاهش دهنده قوی اشتها اسلیمینگ اصل : کپسول اسلیمینگ از گیاهی سبز در کشور یونان ساخته شده است که برای لاغری و زیبایی موثر ...
قرص لاغری فت برنر fat burners چربی سوز قوی و فوق العاده
قرص لاغری فت برنر با تاثیری بسیار فراوان بدون هیچ گونه عوارض جانبی مناسب کسانی است که لاغر نمی شوند) محصول جدید ویدر آمریکا نقش ال کارنیتین در چربی سوزی | برنامه سلامتی
مکمل های چربی سوز قوی تر ویا گونه هایی از استرویید ها میتواند اثر گذار .... من هم ۱هفته است که برای لاغری شروع به خوردن قرص کردم البته پیادهروی هم ...
لاغری انار slim pomegranate نمونه اصلی درجه یک - فروشگاه آنلاین آی ...
3 days ago - لاغری انار,قرص لاغری انار,کپسول لاغری انار,بهترین راه لاغری,لاغری سریع,قرص لاغری,قرص ... قرص لاغری و چربی سوز انار slim pomegranate.
خریدپستی قرص لاغری px-1 لاغر کننده قوی و چربی سوز
تمامی این فروشگاههایکی ازبزرگترین عرضه کننده محصولات اینترنتی درایران میباشند ماهمه اینهارایکجابرایتان جمع کرده ایم که لذت خریدی آسان تحویل درب منزل ...
قرص رداکتیل - بازرگانی اسلیمین| مکملهای رژیمی لاغری کاهش وزن ...
قرص رداکتیل reductil داروی لاغری بسیارقوی و کاهنده اشتهاء,چربی سوز،کاهش وزن سریع بدون رژیم وبازگشت وعدم نیازبه تحرکات خسته کننده وعوارض بعدازمصرف ...
خرید بهترین قرص لاغری و چربی سوز تضمینی فیل اسلیم اصل
خرید بهترین قرص لاغری و چربی سوز تضمینی فیل اسلیم اصل - خرید اینترنتی قرص لاغری فیل اسلیم اصل,خرید قرص لاغری فیل اسلیم - خرید اینترنتی قرص ...
تغذیه هوشمند - گفتگو و چت درمیان جویندگان قرص های لاغری
از کدوم قرص لاغری که استفاده کردین بیشتر راضی بودین. .... اما نداد بهم گفت خیلی گرونه و بهتره چیز دیگه ای امتحان کنی کلی قرص های چربی سوز توپ داشت...حالا یه ...
چربی سوز بی ضرر فت برنر | فروشگاه ارمغان طبیعت
قرص لاغری قدرتمند فت برنر کاهش سریع سایز وزن با قرص لاغری فت برنر (چربی سوز) 100 درصد گیاهی موثرترین قرص لاغری 100% تضمینی فت برنر قرص لاغری ...
::.. ارمغـ ــان ســ ـــلامتــ ـی ..:: - قرص گیاهی افزایش وزن و چاق شدن بدن فت ...
ارمغـ ــان ســ ـــلامتــ ـی ..:: - قرص گیاهی افزایش وزن و چاق شدن بدن فت فیس با مجوز رسمی بهداشت به شماره IRC7364298456 - شادابی را برای خود به ارمغان بیاورید.
قرص چاقی oramin-f - فروش جدیدترین عینک های آفتابی در سایت
این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود . بدون اغراق در زمینه داروهای چاقی قرص اورامین-اف ...
خرید بهترین قرص گیاهی افزایش وزن
خرید اینترنتی قرص گیاهی افزایش وزن جی فست اصل. نام کالا:قرص چاقی گیاهی تضمینی جی فست G - FAST. قیمت کالا: 550,000 ریال. روش پرداخت وجه: پرداخت درب ...
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست Fat Fast
تعداد قرص : ۶۰ عدد طریقه مصرف : روزی دو عدد رده مصرف : زنان و مردان ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی. یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی به عنوان فت ...
خرید پستی قدرتمندترین قرص افزایش وزن تضمینی
خرید پستی قدرتمندترین قرص افزایش وزن تضمینی. خرید اینترنتی بهترین قرص چاقی تضمینی جی فست. نام محصول:کپسول چاقی گیاهی جی فست G - FAST.
فت فست - بهترین قرص چاقی جهان , خرید اینترنتی فت فست
داروی چاقی,افزایش دهنده وزن,قرص فت فست,روش چاق شدن. بهترین قرص چاقی جهان , خرید اینترنتی فت فست • قرص چاقی و افزایش وزن فت فست - FAT FAST.
بهترین روش برای چاق شدن,قرص های چاقی و افزایش وزن -
بهترین روش برای چاق شدن,قرص های چاقی و افزایش وزن.
فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن جینسینگ، چاق کننده -
کپسول گیاهی جنسینگ افزایش وزن اشتها آور قدرت جسمی ایمنی بدن چاق کننده جینسینگ متابولیسم سوخت و ساز بدن گیاهی.
کپسول افزایش وزن و چاق کننده مگاتروپین
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : تعداد در هر بسته : 90 عدد مزایا: 1 افزایش وزن یکنواخت در سراسر بدن 2 افزایش وزن ...
پیامکده دات نت: کپسول افزایش وزن و چاق کننده مگاتروپین اصل ...
کپسول های مگاتروپین اصل به شکل موثری می توانند وزن شما را افزایش دهند این کپسول ها با ترکیبات خاص خود باعث افزایش جذب مواد غذایی و اشتها شده و بدون ایجاد ...
چگونه چاق شویم - 15 برنامه افزایش وزن برای چاق شدن
برنامه افزایش وزن برای چاق شدن. ... با استفاده از روشهای چاق شدن و داروی های چاقی قرص چاق شدن کپسول و پودر چاق شدن و داروی گیاهی برای چاق شدن.
طریق تشخیس اصل بودن کپسول افزایش وزن fat fast - هیدروکسی استیم ...
فت فست fat fast,قوی ترین قرص چاق کننده و افزایش وزن بدن قرص فت فست fat fast ... بالانس اصل,تقویت کننده روح و جسم انگشتر تشخیص احساس,تشخیص احساس ...
قرص های پیشگیری از بارداری و افزایش وزن - رژیم درمانی نوین
نکته عملی: خیلی از خانمهای چاق افزایش وزن خود را به مصرف قرصهای ضدبارداری نسبت می دهند. ولی یافته های کنونی حاکی از آنند که زنان نباید به مانند ...
قرص چاق کننده تضمینی جنسینگ اصل با لیبل حرارتی - فروشگاه
- کپسول افزایش وزن و چاق کننده جینسینگ طلایی ساخت کره کپسول گیاهی و چاقی جنسینگ طلایی (ساخت کره): با استفاده از این قرص های چاق کننده به ...
خرید پستی کپسول افزایش وزن فت فست اورجینال - ژاله
خرید قرص چاق کننده تضمینی فت فست. خرید داروی چاقی طبیعی فت فست - - - خرید پستی کپسول افزایش وزن فت فست اورجینال, سفارش بهترین قرص افزایش وزن ...
بهترین فروشگاه محصولات چاقی مجاز
ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی. توضیح راجب انواع نمونه های قرص چاقی فت فست و سوپر فت فست. قرص چاقی فت فست اشتهای شما را زیاد میکند و حجم و وزن ...
خرید - بومبا افزایش وزن
مکمل جوانه گندم بامبا برای افزایش وزن براحتی چاق شوید. ... پودر بسیار مناسب برای افزایش وزن مناسب خانمها و آقایان مواد تشکیل دهنده پروتئین و ویتامین .گیاهی -
چاق شدن،عضله ساز،افزایش وزن،دارو افزایش وزن،درمان لاغری مفرط،چاق
قرص چاق کننده و اشتها آور مخمر آبجو. شامل 500 عدد قرص. محصول کشور انگلستان. شرکت :. افزایش اشتها. افرایش وزن بدن. افزایش سطح انرژی بدن. روند پیری ...
لاغرها بخوانند، چطور ۳ماهه ۱۰ کیلو اضافه کنیم؟ - بیتوته
برخلاف رژیم افراد چاق، رژیم هایی که برای افزایش وزن افراد لاغر تجویز می شود، ... در بدن است و اینکه بخواهیم به زور قرص و شربت اشتها آور و هزار راه دیگر فقط اشتها را ...
خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل - سفارش قرص افزایش وزن ...
خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل - سفارش قرص افزایش وزن گیاهی - خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل.
خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل - خرید قرص اصل افزایش وزن
خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل - خرید قرص اصل افزایش وزن - خرید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل.
فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن مخمر آبجو -
فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن مخمر آبجو - فروش اسپری تاخیری , بهترین قرص تاخیری وگادول, خرید قرص مگنارکس,فروش قطره محرک ,
خرید مکمل چاقی-بهترین مکمل چاق کننده و افزایش وزن - ترنم
از مکمل های گیاهی که باعث افزایش سریع وزن می شود پودر چاقی ... خرید و یا ... چاقی مکمل بدنسازی اشتهاآور افزایش وزنمکمل چاقی ، ... و.. قرص افزایش وزن ، اشته اور ، خرید ...
فروش اینترنتی محصولات متاهلین - کپسول چاق کننده و افزایش وزن ...
کپسول افزایش وزن و چاق کننده جینسینگ طلایی ساخت کره : این کپسول یک مکمل چاقی و افزایش وزن تضمینی است که بدون عوارض و بدون بازگشت میباشد. کپسول ...
داروی گیاهی چاقی کل اندام - داروهای چاقی و لاغری
فواید داروهای چاقی دکتر جانسل :این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن و از بین بردن اسید لاکتیک ...
G-FAST - خرید قرص افزایش وزن
برچسبها:خرید قرص گیاهی چاقی,خرید اینترنتی قویترین قرص چاق کننده بدن,خرید قرص چاقی جی فست,خرید قرص افزایش وزن تضمینی,فروش بهترین قرص چاق ...
رژیم لاغری،محصولات لاغری و کاهش وزن - چاقی سریع
رژیم لاغری،محصولات لاغری و کاهش وزن - چاقی سریع - در این وبلاگ مطالب جالبی در رابطه با راههای کاهش ... بهترین قرص های لاغری ... بهترین محصول برای افزایش وزن
آیا قرص ضد بارداری باعث چاقی‌ می شوند؟ - ایران ناز
مساله دیگری که در مورد قرص‌ها عنوان می‌شود آن است که اضافه وزن می‌آورد. باید بدانید قرص شما را چاق نمی‌کند اما این خاصیت را دارد که موجب افزایش اشتها می‌شود بنابراین ...
دانستنیها ازچهارسوی جهان - قرص‌ های ضدبارداری؛ چاقی یا لاغری؟
بر خلاف باورهای رایجی که وجود دارد قرص های ضدبارداری باعث اضافه وزن نمی شود. ... که قرص ها شما را چاق نمی‌ کنند اما این خاصیت را دارند که موجب افزایش اشتها می‌ شوند ...
موثرترین داروی چاقی"periactin" - موثرترین دارو برای چاق شدن periactin
موثرترین داروی چاقی و افزایش وزن. موثرترین دارو برای چاق شدن + برگه ضمانتنامه. هوالشافی periactin 4mg. قرص(پری اکتین)periactin موثرترین و بهترین دارو برای ...
داروی چاق کننده گیاهی جنسینگ طلایی اصل برای افزایش وزن سریع سه ...
قرص چاق کننده تضمینی جنسینگ اصل با لیبل حرارتی - فروشگاه ... کپسول افزایش وزن و چاق کننده ...
درمان لاغری - راه های افزایش وزن [آرشیو] - P30World Forums - انجمن
اگر چاق تر از آن شود دچار اضافه وزن شده و در معرض ابتلا به بیمارهای مزمن قرار .... ملین ها یا قرصهای لاغر کننده مصرف می کنند، وعده های غذایی را حذف می ...
خرید بهترین قرص افزایش وزن بدون بازگشت-کپسولهای چاقی جینسینگ
کپسول گیاهی جنسینگ افزایش وزن اشتها آور قدرت جسمی ایمنی بدن چاق کننده جینسینگ متابولیسم سوخت و ساز بدن گیاهی.
کپسول چاقی فت فست Fat Fast - فروشگاه مجازی
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی به عنوان فت فست می توان به چاق شدن ...
قویترین موثرترین قرص چاقی بدون عوارض و بازگشت|افزایش وزن به
کپسول چاقی فت فست Fat Fast. روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل و یا واریز به حساب فروشنده کپسول چاقی فت فست Fat Fast قرص افزایش وزن ...
راه حلی برای چاق شدن
راه حلی برای چاق شدن - موثرترین راههای چاقی و افزایش وزن. ... ناگفته نماند بیشتر اضافه وزن چاق ها به دلیل غذاهای متفرقه ای است که بین وعده ها مصرف می کنند ...... این قرص یک آنتاگونیست از مشتقات پیریدین است که با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز ...
آیا داروها هم چاق می‌کنند؟ - کنجکاو
به گزارش پایگاه اینترنتی هلت می‌آپ، داروهایی که می‌توانند موجب افزایش وزن شوند شامل ... قرص‌های ضد بارداری: این قرص‌ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می‌شوند.
چگونه در یک ماه 10 کیلو چاق شویم؟ | هفتگی - برترین مطالب هفته
چاق ها و لاغرها دوست دارند تا در مدت زمانی بسیار کوتاه به وزن ایده آل خود برسند اما این .... بهترین راه برای افزایش وزن داشتن یک برنامه ی مناسب تغدیه ای هست که طبق قد وزن ... من پیش متخصص تغذیه هم رفتم یه رژیم غذایی باکلی قرص بهم داد حدود چهل روز ...
افزایش وزن و چاقی ماندگار بدون عوارض با قرص فت فست fat fast
تاکنون دیده اید بعضی از افراد استعداد زیادی برای چاقی دارند و بر عکس بعضی دیگر با وجود اینکه غذای بیشتری می خودند همچنان لاغر هستند, دلیلش ...
پودر چاق کننده و افزایش وزن 100 % تضمینی | میهن مارت
برای افزایش وزن مقرون به صرفه و سریع وبدون عارضه حتما ازپودرچاقی اکسیر استفاده کنید .این محصول در بین چاق کننده های واقعی بعنوان افزایش دهنده حجم و وزن صادق ...
قرص افزایش وزن باقیمت مناسب - صفحه نخست سایت - زنان بلاگ
قرص چاقی فت فست اشتهای شما را زیادمیکند و حجم و وزن شما را افزایش می دهد. کپسول چاقی فت فست Fat Fast. راه حلی سریع برای چاق شدن شما.
بهترین و قویترین قرص چاقی فت فست Fat Fast ساخت آمریکا - فرازطب
قرص چاقی فت فست Fat Fast گیاهی ساخت کشور آمریکا قویترین موثرترین قرص چاقی بدون عوارض و بازگشت افزایش وزن به صورت طبیعی کپسول چاقی فت فست.
اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید - تبیان
این افراد چاق شدن شان دشوار است چون کارخانه ی چربی‌ سازی‌ بدن شان خوب کار ... البته شاید بعد از سنین بلوغ و بعد از ازدواج، مقداری افزایش وزن پیدا کنند .... خودم و رفتم چند تا از عرقیات اشتهااور مثل یونجه و شنبلیله گرفتم با قرص .
فروشگاه افروغ - قرص افزایش وزن تضمینی (fat fast)
افزایش وزن 6-12 کیلو در هر دوره فت فست Fat Fast کاملا گیاهی راه حلی سریع برای چاق شدن شما فت فست Fat Fast بهترین قویترین و موثرترین قرص چاقی جهان
کپسول چاقی فت فست Fat Fast - عطران20: کسب درآمد آسان و سریع
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی به عنوان فت فست می توان به چاق شدن ...
خرید آسان - قرص افزایش وزن تضمینی فت فست Fat Fast
مصرف هر قوطی از این قرص ها برای یک دوره ۳۰ روزه می باشد. این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن ...
پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیان : قرص لاغری کلید قفل چاقی نیست
پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیان : قرص لاغری کلید قفل چاقی نیست. ... خانم ابراهیم‌زاده مانند خیلی از تازه‌مادران دیگر، از افزایش وزن خود بعد از ...
آیا قرصهای ضدبارداری باعث چاقی میشود؟ - دکتر فریبا رضایی
آیا قرصهای ضدبارداری باعث چاقی میشود؟ عوارض قرصهای ضد باردرای. خانم دکتر از وقتی قرصهای ضد بارداری را مصرف میکنم افزایش وزن دارم: ایا قرصهای ضد بارداری ...
مصرف کدام داروها باعث چاقی میشود؟-پرشین پرشیا
۳) قرص های ضدِ بارداری: این قرص ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می شوند. ... استروئیدها در واقع تقویت کننده اشتها هستند ون موجب افزایش وزن می ...
قرص های ضد بارداری دلیلی برای چاقی زنان است - پایگاه خبری ...
قرص های ضد بارداری دلیلی برای چاقی زنان است. در زمان استرس میزان ... ترکیب این دو عامل زمینه را برای افزایش وزن فراهم می‌کند. اگر غذایتان زیاد ...
فهرستی از داروهایی که موجب افزایش وزن می‌شوند - شفاف
داروهایی که می‌توانند موجب افزایش وزن شوند شامل استروئید‌ها، داروهای ضد ... قرص‌های ضد بارداری: این قرص‌ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می‌شوند.
پرسش و پاسخ(رژیم چاقی و لاغری) | زیباشو دات کام
پاسخ : سلام- امگا ۳ نقشی در افزایش وزن ندارد و مولتی دیلی فقط میتواند اشتها را تا حدودی بهبود ... مجبورم از قرص (پودر) چاقی استفاده کنم، لطفا چند نوع را معرفی کنید.
افزایش وزن - پزشک آنلاین - بزرگترین شبکه اطلاع رسانی و مشاوره ...
حسین حاجیان فر : سلام برای افزایش وزن استفاده از رژیم غذایی مناسب جهت چاقی ... دوماه هم قرص مخمر آبجو و سیپروهپتادین مصرف کردم کمی وزنم زیاد شد که در این ماه ...
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست
این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود. روشهای خرید: 1- خرید پستی: این ...
تغذیه و سلامت - اپیدمی چاقی و قرص های لاغری
با ورود داروهای کاهش وزن به بازارهای جهانی بسیاری از افراد چاق ودارای اضافه وزن ازاین ... و اگر همراه با اصلاح شیوه زندگی نباشد به محض کنار گذاشتن دارو افزایش وزن مجدد ...
قرص چاقی | چاق شدن سریع | افزایش وزن | چگونه چاق شویم - فروشگاه ...
ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی نام محصول : قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) محصول : آمریکا تعداد قرص : 60 عدد طریقه مصرف ...
خرید بهترین قرص چاقی فت فست اصل
مصرف هر قوطی از این قرص ها برای یک دوره ۳۰ روزه می باشد. این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن ...
قرص چاق کننده جنسینگ | افزایش سریع وزن | چاق کننده
قرص چاق کننده جنسینگ | افزایش سریع وزن | چاق کننده کوچک کننده ب,قرص چاق کننده جنسینگ | افزایش سریع وزن | چاق کننده.
بهترین قرص و دارو برای بالا بردن وزن چیست؟ - کلوب
بهترین قرص و دارو برای بالا بردن وزن چیست؟ ... بالا بردن جذب مواد در بدن و با اشتهای فراوانی که ایجاد می کند موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود.
قرص چاق کننده گیاهی
قرص چاق کننده گیاهی Brewers Yeast با افزایش اشتها باعث افزایش انرژی و افزایش وزن بدن شده و روند پیری بدن را کند می کند. این قرص همچنین خاصیت ضد سرطانی، ...
برای افزایش وزن بخوانید - آکاایران - تغذیه سالم زندگی سالم
لاغری همانقدر مشکل آفرین و خطر ساز است که چاقی . ... مخمر آبجو به علت داشتن ویتامینهای ب اشتها آور است و شکل قرص آن میتواند بعنوان محرک اشتها مصرف شود. ... پودرهای پروتئین و انرژی که بعنوان مکمل افزایش وزن استفاده میشوند، هیچیک توسط ...
پرسش و پاسخ - رژیم لاغری
توصیه میشود برای افزایش وزن و قد کودکتان مقاله افزایش قد را در سایت ... این قرص در تمام داروخانه ها وجود دارد و بعد از هر وعده غذای اصلی یک عدد مصرف می شود. ... پسرم 12ساله است ومتاسفانه چاق میباشد قد 150 وزن67 کیلو چقدر اضافه وزن دارد برای درمانش ...
گیاهان دارویی - قرص کاملا گیاهی افزایش وزن fast fat(اورجینال)
کاملا بی ضرر و هیچگونه عارضه ای ندارد. این قرص ساخت کشور آمریکا است و بعد از چاقی هیچگونه بازگشتی ندارد. سفارش قرص افزایش وزن تظمینی فت فست Fat Fast
بهترین داروی افزایش وزن فت فست - نمایندگی رسمی فروش قرص چاقی ...
خرید فت فست. دسته پزشکی و سلامت زیردسته داروهای گیاهی. ش.م:این قرص با موارد مشابه کاملا متفاوت است و در صورت نارضایتی ...
کاهش وزن با قرص های ضد لاغری
کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری. مسأله قرص های لاغری که اکنون تبلیغات زیادی برای ترویج آن صورت می گیرد، سئوال بسیاری از افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی ...
نمایندگی قرص چاق کننده تضمینی جنسینگ ginseng :: چاقی - لاغری ...
کپسول افزایش وزن و چاق کننده جینسینگ طلایی (ساخت کره) کپسول گیاهی و چاقی جنسینگ طلایی (ساخت کره) با استفاده از این قرص های چاق کننده به صورت دائمی ...
چاق شوید و چاق بمانید, قرص چاقی | لوازم شخصی در تهران
این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب و اشتهای بسیار زیادی که ایجاد می کند موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود . بدون اغراق در زمینه ...
آشنایی بامواردی که باعث چاقی می شوند - پارسینه
برخی عوامل و اتفاقات به چاق کننده یا لاغرکننده بودن، معروف هستند. ... در قرص های جدید نیز که دز خیلی کمتری دارند، افزایش وزن بسیار نادر است.
نمایندگی قرص چاق کننده تضمینی جنسینگ Ginseng
نام محصول: کپسول چاق کننده و افزایش وزن گیاهی جینسینگ طلایی ... با استفاده از این قرص های چاق کننده به صورت دائمی بدون هیچگونه عوارض و ...
قرص چاقی فت فست Fat Fast - صفحه اصلی - کوه نور
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی به عنوان فت فست می توان به چاق شدن ...
قرص های گیاهی چاق کننده و افزایش وزن تضمینی - فروشگاه لوازم ...
قرص های گیاهی چاق کننده و افزایش وزن تضمینی - خرید اینتریتی قرص لاغری,کرم لاغری,کرم ضد افتاب,کرم ضد چین و چروک,کفش ورزشی,ساعت و زیورالات,انگشتر ...
افزایش وزن - پارسی طب
آموزش زیاد کردن وزن مراحل افزایش وزن نکات کلیدی در مورد افزایش وزن سوال و جواب در مورد افزایش وزن از با متخصص تغذیه و ...
پودر افزایش وزن | فروشگاه اینترنتی
پودر افزایش وزن بومبا پدیده ای بی نظیر در دنیای تناسب اندام و افزایش وزن ! با خرید پودر افزایش وزن بومبا دیگر نیازی به قرص های چاق کننده ...
قرص افزایش وزن تظمینی فت فست Fat Fast ،,چاقی صورت،.لاغری,
قرص افزایش وزن تظمینی فت فست Fat Fast ،,چاقی صورت،.لاغری,چاق شدن,رژیم,رژیم چاقی,قرص چاقی,چاق شدن,داروی چاقی. موثرترین دارو برای افزایش ...
فهرستی از داروهایی که موجب افزایش وزن می‌شوند: : تندرستی و زندگی ...
فهرستی از داروهایی که موجب افزایش وزن می‌شوند. واحد تندرستی و ... قرص‌های ضد بارداری: این قرص‌ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می‌شوند. به منظور ...
‫قرص چاق کننده گیاهی Brewers Yeast ساخت انگلستان‬
قرص چاق کننده و افزایش وزن Brewers Yeast یک نوع مخمر آبجو است و بیشترین تأثیر را بر افراد لاغر دارد.حاوی انواع پروتئین و مولتی ویتامین و مواد خوراکی بی ...
قرص گیاهی و افزایش وزن flex
برترین کپسول های چاقی کاملا گیاهی چاقی ۱۰ کیلوئی را با قرص های چاقی flex تجربه کنید بهترین داروی چاقی با ضمانت ایده ال برای افزایش وزن به ...
شبکه بهداشت ملارد - آیا می دانید داروهای موثر بر چاقی موجود در داروخانه ...
حدود 60 درصد ایرانیان دارای اضافه وزن و چاق هستند.از آنجائیکه چاقی ... شایان ذکر است برای دستیابی به اثرات بهتر، افزایش فعالیت بدنی و اصلاح الگو غذائی کمک فراوانی میکند. 1. ... مصرف قرص های مولتی ویتامین در مصرف طولانی مدت الزامیست. چاقی و اضافه وزن - پگاه آنلاین
دکتر زهره قاسمی-چاقی،اضافه وزن و استفاده از “ارلیستات” در دنیای امروز مشکل ... نکته قابل توجه اینکه اضافه وزن در میان جوانان نیز رو به افزایش است و این هشدار جدی .... در صورت بروز نفخ خوردن قرص های جویدنی دایمیتیکون به همراه غذا بسیار موثر است.
پاسخ به سوالاتی درباره رژیم های چاقی و لاغری - انجمن گفتگوهای ...
آیا خوردن قرص های کبد چرب برای کاهش وزن، بدون مشورت با پزشک ضرر ... من از وقتی عقد کرده ام در مدت یک سال حدودا 8 کیلو افزایش وزن داشته ام.
largercity | کپسول چاقی 100٪ تضمینی فت فست جدید اصلی و ارزان fat ...
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی به عنوان فت فست می توان به چاق شدن ...
کپسول چاقی جنسینگ اصل | فروشگاه ارمغان طبیعت
کپسول افزایش وزن و چاق کننده ساخت کره. یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد "جینسینگ" می باشد که بهتر است آن را "گیاه جوانی" یا "نوش دارو" ...
آیا کپسول های چاق کننده صورت موثرند؟ - :دفتر مشاوره تغذیه و رژیم ...
... شود در مورد کپسول های چاق کننده است و اینکه آیا این کپسول ها مفید هستند یا خیر. ... دهد هیچکدام از قرص های چاق کننده صورت که ادعای افزایش حجم صورت را دارند بتوانند .... ایشان موفق شدند در یک دوره 3 ماه، 25 کیلوگرم از وزن خود را با رژیم غذایی کاهش دهند.
قرص افزایش وزن مکس | قرص چاقی 8000 MAX ساخت آمریکا دارای ...
قرص چاقی 8000 MAX ساخت آمریکا دارای تاییدیه FDA. قرص چاقی 8000 MAX - ساخت آمریکا دارای تاییدیه FDAبا دوز بالا 8000 میلی گرم در هر . 1096قرص افزایش وزن ...
قرص افزایش وزن تضمینی فت فست fat fast
مصرف هر قوطی از این قرص ها برای یک دوره ۳۰ روزه می باشد. این قرص با تنظیم متابولیسم و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی موجب چاقی عمومی و افزایش وزن ...
داروهای افزایش وزن - صفحه
قرص های خوبیه . افزایش وزن نداره و فقط برای چاقی صورت و شادابی و سرخی پوست استفاده میشه. برای افزایش وزن خودم تقریبا همه راه ها رو رفتم.
عوارض کپسول چاقی فرشته - نت آگهی
قرص(پری اکتین)periactin موثرترین و بهترین دارو برای چاقی است . ... با بالا بردن جذب و اشتهای بسیار زیادی که ایجاد می کند موجب چاقی عمومی و افزایش وزن می شود .
فهرستی از داروهایی که موجب افزایش وزن می شوند - تالارهای گفتگوی ...
قرص های ضد بارداری: این قرص ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می شوند. به منظور جلوگیری از این معضل مصرف قرص های حاوی استروژن پایین و یا ...
کپسول های گیاهی چاق کننده آرکاد :: هایپر مارکت - پیام سرا
عوارض قرص های چاق کننده صورت. ... روشی آسان و خانگی برای چاق شدن صورت و دستها. ... عصاره برگ چنار : یکی از عصاره هایی که مستقیم در افزایش وزن تاثیر دارد .
محصولات چاقی و افزایش وزن - - صفحه2
چاقی سفارش سراسر ایران : ، بازرگانی ملکی با 17 سال سابقه ، کپسول چاقی ایزی فت دکتر جیمز. کپسول چاقی، کپسول چاق کننده و افزایش وزن گیاهی ...
فهرستی از داروهایی که موجب افزایش وزن می‌شوند : پزشکان ایران
ضد بارداری: این قرص‌ها به سادگی موجب اضافه وزن و چاقی می‌شوند. ... استروئیدها در واقع تقویت‌کننده‌ اشتها هستند ون موجب افزایش وزن می‌شوند.
چرا چاق میشویم؟ آیا قرص های لاغری خطرناک است؟ - بولتن نیوز
آیا قرص های لاغری خطرناک است؟ ... داده اند که پیدایش بیماری های غیر واگیر در افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستند به میزان چشمگیری بیشتر است ...
محصولات چاقی و افزایش وزن -
سفارش سراسر ایران : ، بازرگانی ملکی با 17 سال سابقه ، کپسول چاقی ایزی فت دکتر جیمز. کپسول چاقی، کپسول چاق کننده و افزایش وزن گیاهی ...
عوارض قرص جینسینگ - مرکز تبلیغات فان فارسی
افزایش بالای 10 کیلو گرم در کمتر از یک ماه را با کپسول چاقی تی ان تی تجربه کنید افرادی که از روش های معمول و قرص های موجود در بازار برای افزایش وزن - چاقی - خود ...
بیماری زنانه ای به نام تخمدان پلی کیستیک - دکتر میترا مولائی نژاد
چاقی نیز به نوبه خود موجب افزایش هورمونهای آزاد مردانه و افزایش علایم و نیز افزایش ... این خطر در زنان غیر چاق و نیز کسانی که از قرصهای پیشگیری از بارداری ... کاهش وزن : کاستن از وزن اولین توصیه به بیماران چاق مبتلا به تخمدان پلی کیستیک است.
کپسول چاقی مکس فت - تبلیغات رایگان
تعداد قرص : ۶۰ عدد طریقه مصرف : روزی دو عدد رده مصرف : زنان و مردان ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی یکی از اثرات فوق العاده کپسول های چاقی با عنوان فت ...
پودر چاق کننده بومبا - خرید اینترنتی
پودر بومبا بهترین پودر چاقی و مکمل افزایش وزن. درمیان انواع و اقسام قرص افزایش وزن و پودر چاقی یکی از محصولاتی که در عین تاثیر پذیری فوق العاده دارای قیمتی ...
قرص های لاغری بی تاثیر هستند - مجله پزشکی دکتر سلام
افراد چاق و دارای اضافه وزن امید زیادی به تاثیر گذار بودن قرص های لاغری نداشته باشند.به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاری آلمان، نتیجه یک ...
بهترین روش استفاده از چای سبز در کاهش وزن
اگر تصمیم دارید با مصرف چای سبز با چاقی و اضافه وزن خداحافظی کنید، باید برای ... افزایش بیش از حد دمنــوش چــای سبـــز،کپسول ها و قرص هایی که از این گیاه ...
داروهای لاغری
سیبوترامین ممکن است در کاهش وزن در مقایسه با اورلیستات موثرتر باشد ولی هنوز ... این قرص باعث افزایش متابولیسم بدن می شود در صورتی در چاقی مصرف می شود که ...
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
کپسول لاغری فیل اسلیم - فروش جدیدترین عینک های آفتابی در سایت
فیل اسلیم کپسول لاغری قوی ,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالا و یا ... توضیحات مختصر محصول: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی کاهش ...
شرکت بازرگانی ملکی - فیل اسلیم، قرص فیل اسلیم ...
فیل اسلیم، قرص فیل اسلیم، خرید قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim ..... 018 توجه : فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر ...
رژیم لاغری،محصولات لاغری و کاهش وزن - قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim. طرز عملکرد: کاهش دهنده اشتها و چربی سوز کاهش سریع و قطعی وزن 10 الی 15 کیلو در هر دوره تضمینی ساخت کمپانی [H.K] GUANGDA ...
نام محصول: قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim
رژیم لاغری،محصولات لاغری و کاهش وزن - نام محصول: قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim ... فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر ...
لیست قرص های لاغری مورد تایید وزارت بهداشت ودرمان ایران
بوتانیکال اسلیمینگ چربی سوز و ضد اشتهای قوی - بدون ورزش و رژیم . .... فیل اسلیم کپسول لاغری قوی ,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالا و ...
جدیدترین و بهترین قرص لاغری پرفکت اسلیمینگ قوی ترین قرص ...
قرص لاغری پرفکت اسلیمینگ از نظر کاهش اشتها خیلی قوی تر از قرص های لاغری دیگر از جمله : فیل اسلیم – فست اسلیمینگ – ریلاکر - مجیک اسلیم – هودیا ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - آگهی پرداز
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ورزش و رژیم های سخت غذایی...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - آگهی ...
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
قرص های لاغری فیل اسلیم - من و تو اسلیم
نام محصول : قرص لاغری فیل اسلیم بهترین, جدیدترین , قویترین و موثرترین قرص لاغری :طرز عملکرد کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز ...
قرص لاغری فیل اسلیم feel slim - بورس آگهی و نیازمندی
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری ، خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می ... قرص های لاغری ، فیل اسلیم Feel Slim هم باعث کاهش وزن می شوند و هم سایز شما را کم .... یک محصول چند کاره ویتامینه،آنتی باکتریال،ضد چروک
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - 1
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
نیاز جهان: بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim
5 - فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می باشد که یکی از نکات برجسته در رابطه با این محصول که اغلب مشتریانی ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim :: زیبایی ...
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
قرص لاغری فیل اسلیم - بهترین فروشگاه محصولات لاغری...‎
60 عدد کپسول 300 میلی گرمی. شماره استاندارد. Q/ZXT01-2008. گزیده ای از ویژگیها و مزایایی. قرص لاغری و چربی سوز فیل اسلیم. 1 کاهش شدید اشتها و سرکوب حس ...
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم - 1
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - پورتال ...
خدمات ::زیبایی و بهداشت عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 09198716290 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و ...
کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ آمریکا تضمینی - بازار بزرگ
کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ آمریکا تضمینی فروشگاه اینترنتی ماشاپ ... از نظر کاهش اشتها خیلی قوی تر از قرص های لاغری دیگر از جمله : فیل اسلیم – فست ...
کپسول لاغری فیل اسلیم - چای لاغری سینا
مجیک اسلیم ، داروی لاغری فیل اسلیم ، کپسول لاغری فیل اسلیم ، عوارض قرص لاغری ... از گیاهان می باشد که باعث کاهش اشتها ، چربی سوزی و دفع چربی در بدن می شود.
مجیک اسلیم داروی لاغری و مکمل کاهش وزن _magic eslim | چگونه وزن کم
کپسول مجیک اسلیم لاغر کننده قوی بدون برگشت به حالت قبل برطرف کننده سموم بدن … ... این قرص , مکمل گیاهی برای کاهش اشتها و سوزاندن چربی اضافی بدن میباشد که بدون هیچگونه عوارض .... قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim.
کپسول لاغری فیل اسلیم - خانه
فیل اسلیم کپسول لاغری قوی ,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالا و یا ... توضیحات مختصر محصول: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی کاهش ...
خرید قویترین قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
بهترین کپسول ضداشتها فیل اسلیم - درج آگهی رایگان
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
زیباترین و خوش اندام ترین باشید - قرص لاغری فیل اسلیم-قرص ...
زیباترین و خوش اندام ترین باشید - قرص لاغری فیل اسلیم-قرص ... توضیحات مختصر محصول: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی کاهش ...
خرید پستی قرص لاغری تظمینی فیل اسلیم -
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند ...
خرید اینترنتی قرص لاغری فیل اسلیم خرید قرص چربی سو
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم. قیمت : 95000 تومان. بهترین, قویترین و موثرترین قرص لاغری. نحوه عملکرد: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی.
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim - فروشگاه افروغ
نام محصول: قرص لاغری فیل اسلیlim م Feel S. طرز عملکرد: کاهش دهنده اشتها و چربی سوز. کاهش سریع و قطعی وزن. 10 الی 15 کیلو در هر دوره تضمینی. فیل اسلیم کپسول ...
فیل اسلیم
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
قرص لاغری فیل اسلیم-بهترین قرص لاغری تضمینی - دانلود آهنگهای ...
کپسول لاغری اسلیمینگ کاملا گیاهی و بدون عوارض ، کاهش وزن تا ۱۵ کیلوگرم حاوی ... 018 توجه : فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا ...
داروهای لاغری - رژیم لاغری
داروهای کاهش دهنده اشتها. این داروها ... این پودر باعث کاهش اشتها و کاهش جذب در دستگاه گوارش می گردد. .... یاسلام:نظرتان راجع به قرص فیل اسلیم چیست؟
فروشگاه تناسب اندام (چاقی و لاغری)
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ..... کپسول ضد اشتهای قوی ,لاغرکننده,بدون عوارض جانبی.
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - رکلام 118
Reklam118 - بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim.
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم. قیمت : تومان. بهترین, قویترین و موثرترین قرص لاغری. نحوه عملکرد: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی.
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم - مرکز خرید باسعیدو
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند ...
کپسول لاغری نچرال اسلیمین - ویرلن
قرص لاغری نچرال اسلیمینگ از نظر کاهش اشتها خیلی قوی تر از قرص های لاغری دیگر از جمله : فیل اسلیم – فست اسلیمینگ – ریلاکر – مجیک اسلیم – هودیا ...
خرید قرص لاغری سریع - خرید قویترین قرص لاغری تضمینی
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim | فروشگاه ارمغان طبیعت
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
سفارش قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم feel slim ارجینال
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند ...
قرص های لاغری قابل استفاده کدامند؟ - | برترین ها
این داروها با کاهش اشتهای فرد منجر به لاغری می‌شوند. یکی از معروف‌ترین داروهای این گروه ... قرص اسلیم کوئیک(SLIMQUICK) قرص SLIMQUICK که ...
نمایندگی فیل اسلیم feel slim
فیل اسلیم feel slim کپسول لاغری قوی مناسب برای افرادی می باشد که دارای ... شما می گردد، این محصول اشتهای شما را قطع نموده ولی همزمان برای تغذیه حیاتی سلولهاو ...
عوارض قرص feel slim - مرکز تبلیغات فان فارسی
فیل اسلیم یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از قرص های ...
قرص های لاغری و چربی سوز گیاهی فیل اسلیم اصل
Jul 21, 2012 - قیمت کپسول یا قرص های لاغری فیل اسلیم اصل فقط, تومان ... فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای ... بهترین نوع شامپو ضد شوره موی سر قوی و گیاهی.
بازرگانی ملکی محصولات چاقی و لاغری :: چاقی - لاغری :: خدمات پزشکی و ...
کپسول لاغری دیلی اسلیم daily slim کپسول لاغری فیل اسلیم feel slim کپسول لاغری آی اسلیم I ... کپسول چربی سوز و ضد اشتها فست اسلیم fast slim کپسول چاقی ...
کپسول لاغری فیل اسلیم دانلود فیلم اندروید انیمیشن بازی آیفون آیپد ...
کپسول لاغری فیل اسلیم چاپ. ... قویترین و موثرترین قرص لاغری :طرز عملکرد کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی کاهش سریع و قطعی ...
چربی سوز شرد ماتریکس،ترموژن،فت
بنابراین عوامل مؤثربر هیپوتالاموس می توانند به عنوان عامل ضد اشتها عمل کنند. سازندگان بعضی از مکمل .... کپسول لاغری فیل اسلیم FEEL SLIM گیاهی بدون عوارض
کپسول لاغری اسلیم می Slim Me | زیبایی و بهداشت - نوین تبلیغ
کپسول لاغری اسلیم می (Slim Me)مکمل رژیمی برای کنترل اشتها و کاهش ... قرص لاغری فیل اسلیم فیل اسلیم اصل را از ما بخواهید تصویر فیل اسلیم ...
کپسول لاغری اسلیمینگ سبز - لاغر کننده قوی
کپسول لاغری اسلیمینگ آمریکاکپسول لاغری مجیک اسلیم سبز - جدید. ... سبز جدید; فیل اسلیم اورجینال; قرص فیل اسلیم کپسول لاغری اسلیمینگ معجزه لاغری . ... و چربی سوز گیاهی اسلیمینگ سبز : قابلیت ها : چربی سوز , کاهش اشتها گیاهی و بدون .
قبل از خوردن هر داروی لاغری این مطالب را بخوانید
Jun 5, 2012 - برخی از افراد هم سراغ مصرف قرص و کپسول های لاغری می روند. ... ان در مغز اثر گذاشته و موجب کاهش اشتها و در نتیجه کم خوراکی می شوند. ... داروی سوپر اسلیم و اسلیم دایت که به طور غیرقانونی در بازار برای کم ... دریافت فایل پیوست
قویترین قرص لاغری feel slim----فرابیست:شبکه اقتصادی ایرانیان ...
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش .... بهترین سردوش ضد کلر و ریزش مو- با خرید سردوش های ویژن پلاس خود را از خرید ...
فیل اسلیم - بازرگانی اسلیمین| مکملهای رژیمی لاغری کاهش وزن ...
فیل اسلیم داروی لاغری قوی. ... وزن وسایز شما می گردد،این محصول اشتهای شما را قطع نموده ولی همزمان برای تغذیه حیاتی سلولهاو ... محتویات 60 عدد کپسول 300 میلی گرمی.
قرص لاغری فوق العاده قوی ، چربی سوز لاغر کننده فیل اسلیم Feel Slim
چربی سوز فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و یک چربی سوز قوی و سریع است. لذا به افرادی که می خواهند برای ...
: عوارض قرص لاغری فیل اسلیم ازنظر وزارت بهداشت
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری ، خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد ..... کپسول چربی سوز و ضد اشتها لاغری شنگ یوان فانگ sheng uan fang
خرید قویترین قرص لاغری فیل اسلیم اصل
خرید قویترین قرص لاغری فیل اسلیم اصل Fee. پیوندهای دوستان. کپسول لاغری، فلفلfresh pepper (چربی سوز، لاغر کننده، ضداشتها) • قرص لاغری تضمینی فیل ...
قویترین قرص لاغری FEEL SLIM - فروشگاه اینترنتی ایرانی ها مجهز به
قرص لاغری مجیک اسلیم اصل ،هودیا,کاهش اشتها,چربی سوز,قرص,کپسول زیبایی و ... فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر ...
خرید پستی قرص لاغرکننده بدن ریلاکور اصل خرید اینترنتی قرص
عکس - کلیپ - فیلم ... فروشگاه اینترنتی سلامت کپسول لاغری هودیا ضد اشتهای قوی لاغرکنندهبدون عو ریلاکور اصل آمریکایی قویترین ... بوتانیکال اسلیمینگ اصل بسته بندی جدید لینک خرید اینترنتی قرص لاغری فیل اسلیم شماره تلفن ثابت و ...
لاغری اسلیمینگ مکثSLIMMING MAX - فیل اسلیم
فیل اسلیم fil slimمناسب برای افرادی می باشد که دارای اضافه وزن بالا هستند و یا ... و سینه دارد و باعث کاهش سریع وزن وسایز شما می گردد،این محصول اشتهای شما را قطع ... طریقه مصرف : قبل از صبحانه 1عدد کپسول ودرصورت اضافه وزن ...
قرص لاغری ریلاکر RELACORE - موتور جستجوی امروز
ضد اشتها کاذب و جلوگیری از میل به تنقلات ... 60 عدد کپسول 450 میلی گرمی ... قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim که یک محصول قوی و محبوب در ایران می باشد دقیقا از ...
لاغری بانوان - بادی شاپ
کپسول ضد اشتهای قوی لاغرکننده بدون عوارض جانبی .... کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim یکی از قدیمی ترین مکمل های غذایی گیاهی برای کاهش وزن است .
توصیه گوگل:کپسول جدید مجیک اسلیم قرمز - نیازمندی های ایران
کپسول لاغری هودیا گوردونی HOODIA P57 (ضد اشتها و چربی سوز قوی) » ... ارسال آگهی : ۹۲/۰۳/۲۱ .... ‪۹۲/۰۳/۲۱, جدید ترین قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim. بهترین‬ ...
‫محصولات فروشگاه: چربی سوز و ضد اشتها... - مشاوره و فروش مکمل های‬ ...
محصولات فروشگاه: چربی سوز و ضد اشتها قوی و گیاهی گرنید Grenade هیدروکسی ... ترمو اسپید کپسول 120 عددی الیمپ Olimp Termo Speed ... فیل اسلیم feel slim
انواع قرص های لاغری - صفحه نخست
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم ... کپسول لاغری مجیک اسلیم اصل Magic Slim Capsule ... کپسول لاغری، فلفلfresh pepper (چربی سوز، لاغر کننده، ضداشتها)
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim
نام محصول: قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim. طرز عملکرد: کاهش دهنده اشتها و چربی سوز. کاهش سریع و قطعی وزن. 10 الی 15 کیلو در هر دوره تضمینی. برای مشاوره رایگان ...
معرفی 2 نوع قرص لاغری داروخانه ای - سایت بدنساز
forum.bodybuilder.ir › ... › چربی سوزها‎
قرص های لاغری گیاهی اسلیم کوئیک - SLIM QUICK شکل دارویی : قرص روکشدار موارد مصرف : کم کردن اشتها و کمک به کاهش وزن بدن در چاقی ها - گیاهی
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim -کسانی که از قرص لاغری راضی نبودند
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim -کسانی که از قرص لاغری راضی نبودند - تجارت و ... کاهش اشتها و کنترل آن خصوصاً اشتهای کاذب ناشی از استرس و هیجانات اثرگذاری ...
مجیک اسلیم داروی لاغری و مکمل کاهش
بهترین راه اب کردن چربی شکم|کپسول لاغری اسلیم مجیک_ تاثیر مصرف مجیک در لاغری. توضیحات مختصر : این قرص , مکمل گیاهی برای کاهش اشتها و سوزاندن چربی اضافی بدن میباشد که بدون هیچگونه عوارض جانبی .... قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim.
شهر24 - خریدپستی و اینترنتی قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد .... کپسول لاغری اسلیمینگ کاملا گیاهی و بدون عوارض ، کاهش وزن تا ۱۵ ...
لاغری سریع با بهترین قرص لاغری پرفکت اسلیمینگ | لوازم شخصی ...
کپسول لاغری پرفکت اسلیمینگ از نظر کاهش اشتها خیلی قوی تر از قرص های لاغری دیگر از جمله : فیل اسلیم – فست اسلیمینگ – ریلاکر - مجیک اسلیم – هودیا ...
کپسول دورنگ فیل اسلیم جدید
کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی ... فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز ...
خرید بهترین قرص لاغری و چربی سوز تضمینی فیل اسلیم اصل
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
کسی قرص لاغری اسلیم فول مصرف کرده؟ - زیباتن
Jun 20, 2013 - کسی قرص لاغری اسلیم فول مصرف کرده ؟ نظرتون ... فلوکستین داروی ضد چاقی و نشاط آور نیست • عوارض داروی زنیکال • جدیدترین داروی لاغری با تائید fda • آیا متفورمین و فلوکستین باعث کاهش اشتها میشن؟ ... شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید; شما امکان ارسال پاسخ را ندارید; شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
از کدوم قرص لاغری که استفاده کردین بیشتر راضی بودین...؟
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming اصل (زیر قیمت)
عملکرد محصول بوتانیکال اسلیمینگ Botanical Sliming باعث کاهش اشتها و کنترل آن خصوصاً ... قرص لاغری،داروی لاغری،فیل اسلیم،ریلاکر،رلاکور، قرص،بوتانیکال ...
قرص آمریکایی که در آمریکا ممنوع است! - قدس
ترکیبات این کپسول به‌گونه‌ای است که با تنظیم کردن ترشحات داخل ... در این گزارش آمده است شاید قرص‌های مجیک اسلیم بتوانند وزن را کاهش دهند اما مسئله این است که این دارو بسیار خطرناک نبوده و نباید مصرف شود. .... فیل اسلیم چی؟
فیل اسلیم
فیل اسلیم رفع استاپ وزن. ... مدل کالا: کپسول 60 تایی اورجینال ... شیردهی به نوزادان به اضافه وزن وچاقی مفرط دچارشدندتوصیه میگرددچون فیل اسلیم به همراه کاهش وزن ...
قویترین قرص لاغری 100 گیاهی تضمینی - درج آگهی رایگان
نمایندگی فیل اسلیم feel slim تاریخ بروز رسانی 91/12/18 جمعه 06:56 .... فست اسلیمینگ FAST SLIMING ضداشتها ولاغری تاریخ بروز رسانی 91/11/29 یکشنبه 10: ...
قرص لاغری مجیک اسلیم اصل
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم قیمت : تومان بهترین, قویترین و موثرترین قرص لاغری نحوه عملکرد: کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی... ادامه مطلب ...
کپسول لاغری اسلیم فول |
کپسول لاغری اسلیم فول با فورمولاسیون جدید و اثرگذاری زیاد بدون عوارض جانبی و بدون بازگشت یک محصول فوقالعاده ساخت داخل کشور می باشد. کپسول لاغری اسلیم ...
فروشگاه اینترنتی فارسی شاپ
عملکرد کپسول لاغری پرفکت اسلیمینگ PERFECT SLIMMING : ... اسلیمینگ از نظر کاهش اشتها خیلی قوی تر از قرص های لاغری دیگر از جمله : فیل اسلیم – فست ...
خرید قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم اصل
فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از ...
کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری - تبیان
بیشتر داروهای مورد استفاده ، قرص های ضد اشتها هستند که از این جمله ... بیشتر این داروها قرص ها و یا کپسول هایی هستند که موجب کاهش اشتها شده و باید ...
انواع قرص های چربی سوز - پرو تبلیغ
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim. عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به ...
خرید پستی قرص لاغری فیل اسلیم اصل - قرص های لاغری مجیک اسلیم ...
فیل اسلیم یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد. لذا به افرادی که می خواهند برای اولین ...
بازرگانی ملکی محصولات چاقی و لاغری (شماره آگهی: 3604, زمان پایان ...
کپسول لاغری دیلی اسلیم daily slim. کپسول لاغری فیل اسلیم feel slim. کپسول ... کپسول چربی سوز و ضد اشتها فست اسلیم fast slim. کپسول ...
نمایندگی کپسول لاغری فست اسلیم fast slim - ایرانیان آگهی
کاهش اشتهای کاذب و تمایل به تنقلات 10. ... موارد منع استفاده کپسول لاغری فست اسلیم Fast Slim: -مصرف این دارو برای افراد زیر ... نمایندگی فیل اسلیم feel slim ... گرنید فت برنر طریقه مصرف چربی سوز گرنید فت برنر چربی سوز و ضد اشتها قوی و.
فروش مکملهای ورزشی و غیر ورزشی ، چاقی - سایت آگهی رایگان
Creatine Mono کراتین منوهیدرات شرکت بایوجنیکس ۱۲۰ کپسول. Glutamine ... فیل اسلیم feel slim فیگورین ... کپسول چربی سوز و ضد اشتها فست اسلیم fast slim
فیل اسلیم - جوان طب
فیل اسلیم. فیل اسلیم کپسول لاغری قوی,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالاو یابدنشان براثر استفاده نادرست و مقطعی نسبت به دیگرداروهای لاغری مقاوم ...
بازرگانی ملکی محصولات چاقی و لاغری -
. کپسول لاغری دیلی اسلیم daily slim کپسول لاغری فیل اسلیم feel slim ... و ضد اشتها فست اسلیم fast slim کپسول چاقی مگاتروپین megatropin ...
قرص لاغری تضمینی فیل اسلیم - فروشگاه بزرگ دیس شاپ
کاهش دهنده فوق العاده شدید اشتها و چربی سوز قوی کاهش سریع و قطعی وزن 10 الی 15 ... کاسیو 554 مسی ضد آب • ساعت کاسیو طرح 554 رنگ مسیفوق العاده شیک و... >> .... 018 توجه : فیل اسلیم Feel Slim یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل بدون عوارض
باعث کاهش اشتها و کنترل آن خصوصاً اشتهای کاذب ناشی از استرس و هیجانات ... قرص لاغری،داروی لاغری،فیل اسلیم،ریلاکر،رلاکور، قرص،بوتانیکال ...
قرص‌های لاغری؛ بیمارستان یا قبرستان؟ - پارسینه
مجیک قهوه ای ، قرمز ،هودیا ،شنگ یوان فانگ ، فیل اسلیم ، رلاکور و شاید چند نوع دیگه هم استفاده کردم شبها موقع خواب ١ عدد قرص مولتی ویتامین سنتروم ...
کرم ضد آفتاب َ - قرص لاغری فیل اسلیم
قرص لاغری فیل اسلیم ... کرم روشن کننده و ضد لک قوی + صابون JIAOLI ... کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسی 100% اصل ...
پول نیوز
صنعت فولاد ایران؛ از درازای تاریخ تا جایگاه امروز. محمدعلی دیانتی‌زاده. آیا آمار تصادفات موتورسیکلت ها یک راز است؟ ضرورت بازبینی رادیکال اشتغال و بازنشستگی.
توکان | بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel ... - سایت دسترس
عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران : 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی 2- مناسب برای خانم ها و آقایان 3- بدون نیاز به ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim
فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می باشد که یکی از نکات برجسته در رابطه با این محصول که اغلب مشتریانی ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - نیاز تو
فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می باشد که یکی از نکات برجسته در رابطه با این محصول که اغلب مشتریانی که نمونه اصلی آن ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim - آگهی 16
فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می باشد که یکی از نکات برجسته در رابطه با این محصول که اغلب مشتریانی که نمونه اصلی آن ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم ... - درج آگهی رایگان
زیبایی و بهداشتی. بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim عرضه کننده : فروشگاه اندام ایده آل شماره تلفن سفارش در تمام ایران :
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسلیم Feel Slim
فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می باشد که یکی از نکات برجسته در رابطه با این محصول که اغلب مشتریانی ...
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسل - اتوبان
بهترین کپسول چربی سوز و ضد اشتها فیل اسل ... 1- کاهش دهنده اشتها به صورت طبیعی ... فیل اسلیم از جمله قویترین و بهترین محصولات کاهش وزن در سال های اخیر می ...

تینوئیت رتاد Tenuate Retad قرص لاغری - ناب آگهی
تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب ... یک پکیج تینوئیت رتاد حاوی 30عددقرص وکیوم شده می باشد. ... رژیم لاغری سریع.
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه :: زیبایی و بهداشت
تینوئید. قرص تینویید. تنوئید ریتارد. قرص لاغری تنوئید. تنویید. ... قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری ...
تینوئیت رتاد Tenuate Retad قرص لاغری :: زیبایی و بهداشت - پیام سرا
رژیم لاغری سریع. قرصهای ... تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب ... یک پکیج تینوئیت رتاد حاوی 30عددقرص وکیوم شده می باشد.
پرشین ساپلمنت - عوارض تینوئید
عوارض تینوئید. ... تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب سایزدلخواه. این دارو پس ازمصرف براثرتحریکات ازترشح ...
اینو دیدین >>>تینوئیت رتاد>>هشدار>>>>ظرف یک روز حدود دو کیلو از ...
ترویج زیرزمینی مصرف شیشه در آرایشگاه‌ها به بهانه لاغری خانم‌ها ... مشاور زیبایی این سالن هم‌صحبت شدم و از او خواستم راه حلی را برای لاغری سریع و بدون ... وی ادامه داد: تینوئید نام قرصی است که آن را در داروخانه‌ها پخش نمی‌کنند و ظرف یک ...
از کدوم قرص لاغری که استفاده کردین بیشتر راضی بودین...؟ - صفحه ...
تبادل نظر در نی نی سایت - از کدوم قرص لاغری که استفاده کردین بیشتر راضی بودین...؟ صفحه ... خانوما تینوئید رتاد چطوریه اون خوبه؟؟؟ تو قزوین ... ولی وقتی قرصی سریع اثر داره ینی خیلی مواد شیمیایی مضر داره با خودم صادقم من
قرص تینوئید رتاد - آگهی ساز
قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad شرکت سلامت پرداز ایرانیان بخش ... های لاغری در ایران قرص لاغری پارت اسلیم 100% تضمینی لاغری سریع حداقل 12 ...
قرص لاغری فست اسلیم fast slim - محسن خدابنده
این محصول برای بانوانی چاق که مایل به کسب لاغری سریع همراه باجاافتادن سایزمناسب دراندامهای خودمانندشکم –کچاله ران-باستن-پهلو ..... تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب سایزدلخواه. ..... تینوئیت تینوئید زنیکال.
مرکز فروش انواع قرص و کپسول چاقی لاغری
این محصول برای بانوانی چاق که مایل به کسب لاغری سریع همراه باجاافتادن سایزمناسب دراندامهای خودمانندشکم –کچاله ران-باستن-پهلو ..... تینوئیت رتاد Tenuate Retad داروی لاغری قوی وموثردرکاهش وزن وکسب سایزدلخواه. ..... تینوئیت تینوئید زنیکال.
دی - سلام به وبلاگ هادی عارف مقدم خوش آمدید -
لاغری سریع با موثرترین و بهترین قرص لاغری 100% تضمینی بدون عوارض .... tenuate retard تنوئید یا تینوئید نام ژنریک دارو Diethylpropion ... قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است .
شرکت بازرگانی ملکی - عوارض قرص لاغری بوترام‎
معجزه لاغری قرن در لاغری سریع و ثابت با کپسولهای بوترام و ریداکت بدون عوارض و ..... عوارض قرص تینوئید. ... کپسول لاغری بوترام: Butram محصول ... قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است .
قرص لاغری تضمین 12کیلودرماه بدون عوارض اصل | چاقی لاغری
لاغری سریع با موثرترین قرص لاغری تضمینی گیاهی بدون عوارض جانبی 10 کیلو .... چربیسوز بدون عوارض،عوارض قرص ،درباره قرص لاغری تینوئید، فلفل،بهترین ... هوالشافی قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین دارو در زمینه ...
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه :: زیبایی و بهداشت - 4
تینوئید. قرص tenuate. قرص تنوئید. تنوئید. قرص تنویید. tenuate. تنویید. ... قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است . این دارو یک .... قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن قرص لاغری .
: کپسول لاغری بوترام محصول کشور آلمان (اورجینال)
Feb 24, 2013 - دارای ترکیباتی خاص و کمیاب برای لاغری سریع و باور نکردنی ..... عوارض قرص تینوئید. ... کپسول لاغری بوترام: Butram محصول ... قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است .
 تینوئید - چاقی لاغری تناسب اندام... 1.3%, 15 مرتبه, روشهای سریع برای دستیابی به عضلات بازو - چاقی لاغری تناسب اندام ... یک پکیج تینوئیت رتاد حاوی 30عددقرص وکیوم شده می باشد - چاقی لاغری تناسب اندام 09.
خرید اینترنتی اسپری تاخیری آقایان, اسپری تاخیری ویگا المانی
مکمل لاغری لاغری سریع بهترین مکمل لاغری چربی سوز شکم … ..... قرص لاغری و چربی سوز تینوئیت رتاد Tenuate Retad کپسول لاغری گیاهی شنگ یوان فانگ ...
هیدروکسی استیم ماسل تک HydroxyStim Muscl - درج تبلیغات
8- قابل استفاده همراه با تینوئید و ریداکت برای چندین برابر کردن اثر محصول 9- قابل استفاده به ..... ‪۱۱/۱۰/۴۸, نمایندگی تینوئیت رتاد Tenuate Retad. تماس برای خرید 24‬ .... ‪۱۱/۱۰/۴۸, لاغری سریع با قرص لاغری فست اسلیم. سفارش سراسر ایران‬ ...
نمایندگی کپسول لاغری فست اسلیم fast slim - 919 - بدون عوارض ...
بدون عوارض ترکیبات کپسول لاغری فست اسلیم fast slim به گونه ای می باشد که با تنظیم کردن ترشحات داخل بدن و کاهش جذب انرژی ... جذب سریع و تاثیر فوق العاده 9.
هیدروکسی استیم ماسل تک HydroxyStim MuscleTech - درج آگهی رایگان
8- قابل استفاده همراه با تینوئید و ریداکت برای چندین برابر کردن اثر محصول .... نمایندگی تینوئیت رتاد Tenuate Retad تاریخ بروز رسانی 91/12/18 جمعه 06:56 ... مؤثرترین قرص لاغری 100% گیاهی با ضمانت، لاغری لاغری سریع حداقل 10 کیلودر ...
... لاغری شکم| رژیم لاغری سریع 7 روز | لاغری شکم |ورزشهای لاغری شکم و پهلو رژیم ... نچرال ولت :: ۱۳٩۱/٤/۳ • » یک پکیج تینوئیت رتاد حاوی 30عددقرص وکیوم شده می ...
هیدروکسی استیم ماسل تک HydroxyStim MuscleTech
8- قابل استفاده همراه با تینوئید و ریداکت برای چندین برابر کردن اثر محصول 9- قابل استفاده ... کاهش وزن سریع در یک دوره بین 8 تا 12 کیلو در ماه . این چربی ... کپسول لاغری مجیک اسلیم MAGIC SLIM ... جستجوی عبارت تینوئیت رتاد در ای‌پیشرو.
کدام قرصهای لاغری عوارض دارند؟ - ایران ناز
داروهای چربی‌سوز به علت کاهش سریع وزن، خیلی استفاده می‌شوند اما بعضی افراد به این ... و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست و تضمینی هم برای لاغری افراد
تینوئیت رتاد (16)Tenuate [at] Retad (15)قرص لاغری (15)لاغری و چربی سوز ... شکم , چربی سوز ران , چربی سوز باسن , کوچک کردن شکم , لاغری سریع , بدون , عوارض ...
ترمیم مو کاشت مو
ترمیم مو ، کاشت مو و پیوند مو - کاشت مو طبیعی - هزینه کاشت مو - درمان ریزش مو در مردان و زنان خدماتی است که توسط انستیتو ترمیم مو طالبی با 35 سال سابقه و ...
کلینیک کاشت مو ، پیوند تخصصی مو ، کاشت موی طبیعی ، ترمیم ...
کلینیک پرنیان ، کاشت موی طبیعی ، کاشت تخصصی ابرو ، تزریق ژل -تزریق ... کلینیک کاشت مو ، پیوند تخصصی مو ، کاشت موی طبیعی ، ترمیم ریزش مو.
کاشت مو :: پیوند مو :: ریزش مو :: ترمیم مو :: کلینیک کاشت موی طبیعی ...
پرداخت اقساطی. به صورت از پایه قسط و اقساط بلند مدت ده ماهه بدون بهره و نیاز به ضامن. Demo. تکنیک کاشت مو به روش FIT یا FUE. بدون جراحی و بخیه ، بدون خونریزی و ...
کاشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ، ریزش مو ، کلینیک کاشت مو با مرکز ...
دیگر نگران ریزش مو نباشید . مرکز تخصصی کلینیک کاشت مو ایرانیان با مجرب ترین و متخصصین این نگرانی شما را از بین خواهند برد. بهترین مرکز کاشت مو در ...
ترمیم مو و کاشت مو طالبی = درمان ریزش مو - - خدمات پزشکی
انستیتو ترمیم مو طالبی,درمان ریزش موی سر در زنان و مردان = ترمیم موی طالبی,ترمیم مو و کاشت مو طالبی = درمان ریزش مو - خدمات پزشکی.
جلوگیری از ریزش مو – مشاوره رایگان - کاشت مو,پیوند مو, ترمیم مو ...
کاشت مو,پیوند مو, ترمیم مو -021 - جلوگیری از ریزش مو – مشاوره رایگان - ترمیم مو , kashte moo , ترمیم مو رنسانس , کاشت مو رنسانس , tarmime moo , پیوند ...
هزینه کاشت مو - کاشت مو,پیوند مو, ترمیم
رنسانس : درمان طبیعی ریزش مو - جلوگیری از ریزش مو -... کاشت موی رنسانس : کاشت موی طبیعی بروش جراحی استاندارد ( FUT ) • کاشت موی: FIT ...
دکتر دائر - کاشت موی اتوماتیک در ایران
الف- درمان های جراحی ریزش مو و کاشت موی اتوماتیک در ایران: ... اهمیت بخشیدن بیش از حد، موضوعی درست است یا خیر؛ باید گفت موضوع علم ترمیم مو و کاشت موی طبیعی ...
کاشت و ترمیم مو - نیازمندیهای تهران
14عضو. نیازمندیهای تهران • خدمات پزشکی و زیبایی • زیبایی و سلامتی • کاشت و ترمیم مو ... جلوگیری از ریزش مو , ورفع طاسی سر , بامزوتراپی وPRP(ن پ 77281)
ترمیم مو و کاشت مو طالبی درمان هر نوع ریزش مو در خانم ها و اقایان
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی درمان ریزش مو در زنان و مردان سفارش کلاه گیس زنانه و مردانه برای افراد الوپسی و شیمی درمان نموده کاشت مو به روش fit و fut ...
تفاوت ترمیم مو و کاشت مو و کاربرد هر کدام - مرکز تخصصی ترمیم موی ...
متاسفانه در سالهای اخیر در ایران عمل کاشت مو را برای کسانی که موهای انها کم پشت و یا تنک شده و یا هنوز ریزش مو ادامه دارد انجام می دهند که باعث شدیدتر شدن ریزش مو و در ...
کلینیک ترمیم موی دکتر عباسی - صفحه نخست
تاکنون متجاوز از 2000 مورد عمل جراحی کاشت مو انجام داده اند و طی این سالها همواره در ... ریزش موی سر, درمان جراحی, درمانهای غیر جراحی ... عضو عال بین الملی جراحی ترمیم مو.
پرنیان کلینیک,کاشت مو, کاشت ابرو , کاشت مژه
کاشت مو, کاشت مژه, کاشت ابرو. ... کلاه گیس ها و ترمیم مو. کلاه گیس ها و ترمیم مو کلاه گیس تکه مو ارتباط کلاه گیس با کاشت موی طبیعی. ادامه مطلب.
کاشت و پیوند موی طبیعی
کاشت و پیوند موی طبیعی در کلینیک کاشت مو |علیرغم تبلیغات فراوان در حال حاضر ... الان هم موهام خیلی نازک و چرب هستش و بعد شست و شو هم وز میشن و ریزش مو هم دارم ...
ترمیم مو و کاشت مو و کاربرد و تفاوت این دو - تر میم مو و کاشت مو طالبی
سایتی در مورد ترمیم مو و کاشت مو و ریزش مو و خدمات انستیتو ترمیم مو طالبی ... کاشت موی طبیعی را برای ریختگی کم و غیر ارثی و ترمیم موی طبیعی را برای هر نوع ...
درمان قطعی ریزش مو ، ترمیم و کاشت مو - تاپ تیزر
انیسیتو زیبایی و ترمیم موی موسان موسسه موسان درمان قطعی ریزش مو و جراحی و کاشت مو و ترمیم مو و زیبایی مو نماینده انحصاری mscoکانادا تحت نظارت جناب آ.
کلینیک تخصصی کاشت موی طبیعی رویش نو - ریزش مو
بیشتر افرادی که به متخصص پوست مراجعه میک‌نند از ریزش مو )به عنوان شکایت اول یا .... مواردی از این نوع ریزش مو برگشت پذیر و قابل ترمیم کامل بوده و در مواردی هم ...
کاشت مو ریزش مو ترمیم مو
اولین پایگاه اطلاع رسانی مو در ایران معرفی معتبرترین کلینیک های کاشت موی طبیعی مشاوره 24 ساعته رایگان در زمینه کاشت مو ریزش مو و انواع بیماری های مو توسط ...
کاشت مو، گروه تخصصی کاشت و پیوند مو، کلینیک کاشت موی طبیعی ...
گروه تخصصی کاشت و پیوند مو ایران فیت - ترمیم مو - کاشت مو و پیوند مو - کاشت مو طبیعی - هزینه کاشت مو - درمان ریزش مو در مردان و زنان.
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش موی سر ... - 1
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی ...
درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی
درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و ککاشت موی طبیعی درمان ریزش مو انواع شامپو سفیدی مو شهرک غرب کاشت مو ریزش مو شامپو سشوار پشتی شنا تار.
پاسخ به سوالات رایج در مورد ریزش
معمولترین علت ریزش مو در آقایان عامل پرقدرت آندروژنیک است. ... موهای کاشته شده از پشت سر برداشته می شود و این موها نسبت به دی هیدروتستوسترون حساس نیستند . ... ترمیم مو معمولا توسط موسسات ترمیم مو انجام میشود که موهای مصنوعی را بین موها ...
کاشت موی طبیعی (پیوند مو) در خانمها دکتر تورج مکرمی متخصص ...
1- ریزش موی وسیع و پخش :در کاشت موی طبیعی موها از پشت سر برداشته شده و به نواحی ... تعداد موهای ناحیه‌ی دهنده برای ترمیم کل ناحیه‌ی کم پشت کافی نیست بنابراین ...
موسسه ترمیم موی گلهای تهران: مرکز ترمیم و کاشت موی گلهای تهران ...
مشاورین شما در انستیتو ترمیم گلهای تهران با بررسی نوع ریزش ، علل ریزش ، میزان ریزش و سایر شرایط ، شما را در تصمیم گیری یاری خواهند کرد. thumbnail کاشت موی ...
ریزش مو و ترمیم مو - متخصص پوست و مو
ریزش مو و ترمیم مو. ... افرادیکه متوجه ریزش موها ، نازک شدگی آنها و کنده شدن تعداد زیادی از آنها روی شانه یا با دست می شوند .... پیوند مو (کاشت مو) (Hair transplants) :.
HOME | کلینیک زیبایی و کاشت موی طبیعی دکتر علی قاسمی
درPRP با تزریق پلاکتهای متراکم در بافت، به ترمیم، بازسازی و کاهش التهاب ... رشد مو های کاشته شده بیش از مو های اولیه پلک است و باید در فواصل زمانی کوتاه شوند .
رفع معایب کاشت مو با روش جدید در ایران انجام شد
در کدام یک از این موارد ریزش مو، فرد می تواند کاندیدای کاشت مو شود؟ ... در این روش بعد از گذشت 7تا10 روز از برداشت و کاشت، پس سر ترمیم می یابد.
داروی طلسم - درمان ریزش مو: خرید تونیک طلسم
خرید داروی طلسم - تونیک طلسم - شرکت شهد آرا کاسپین - درمان ریزش مو - صد در صد گیاهی ... دارای خاصیت ضد التهاب، آنتی اکسیدان، ترمیم و بازسازی کننده، ضد آلرژی. ... ریزش مو هورمونی ,ریزش ارثی موی سر,ریزش مو ارثی,آندروژنیک,کاشت موی طبیعی, ...
کاشت مو رنسانس - کاشت و ترمیم مو - درمان ریزش موی سر - پارس سنتر
توضیحات کامل کاشت و ترمیم مو - درمان ریزش موی سر از خدمات کاشت مو رنسانس در سایت پارس سنتر.
صفحه اصلی مرکز پوست مو و زیبایی دکتر جویلی
دکتر جویلی کاشت مو پوست و زیبایی تزریق ژل و بوتاکس کاشت مو از طریق سلول ... در سیستم انعقادی دارند نقش موثری در ترمیم بافتی و فراخوانی سلولهای بنیادی به ... درمان تضمینی ریزش مو و طاسی با معجزه prp و مزوتراپی کاشت موی سر و ابرو با ...
ترمیم مو و کاشت مو طالبی درمان ریزش مو در خانم ها و آقایان
ترمیم مو و کاشت مو طالبی درمان ریزش مو در خانم ها و آقایان - ترمیم مو و کاشت مو طالبی.
کاشت مو پیوند مو ترمیم مو و درمان ریزش مو با مرکز کاشت موی ایرانیان
کاشت مو پیوند مو ترمیم مو و درمان ریزش مو با مرکز کاشت موی ایرانیان. ایرانیان، با کادر حرفه ای و تخصصی فلوشیپ پیوند مو از کانادا. آیا از ریزش مو رنج می برید؟
کاشت موی اتوماتیک در ایران - برترین ها
اولین تلاش برای ترمیم موهای از بین رفته، براساس انتقال موهای ناحیه ی پس ... و محققین متوجه شدند که این موهای کاشته شده دیگر دچار ریزش نمی شوند.
مرکز کاشت و پیوند موی طبیعی ایرانیان
مرکز کاشت و پیوند موی طبیعی ایرانیان - (کاشت مو,درمان ریزش مو,مرکز تخصصی پی آر پی, کاشت و پیوند مو,کلینیک تخصصی پی آر پی,ترمیم مو) - مرکز کاشت و ...
روشهای پیوند مو - کاشت مو و پیوند مو
عمل کاشت موی سر در ریختگی های کم و بیشتر در موارد ریزش غیر ارثی همچون بی ... مجدد مو منظره بدی را بوجود می اورد و بهتر است این افراد از یکی از روشهای ترمیم موی ...
ترمیم مو ، کاشت مو - استان ایلام | نیاز روز
درمان ریزش مو • کاشت موی سر • روش کاشت ... شما اولین کسی باشید که آگهی خود را در گروه "ترمیم مو ، کاشت مو" در استان "ایلام" درج می نماید. آیا می خواهید آگهی شما در این ...
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش ... - ایران نیدز
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی ...
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش مو : ترمیم ...
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش مو,ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی,تهران,تهران.
مرکز تخصصی کاشت موی طبیعی پارس
نظرات. فیلمها. عکسها. سوالات رایج. مراحل کاشت. تیپهای ریزش مو. کاشت مو ... رشد شخص٬ مودار و خط موی از بین رفته و یا ناقص جلوی سر را به شکل دلخواه ترمیم کنند.
درمان ریزش مو در مردان و زنان - کاشت موی طبیعی و ترمیم مو طبیعی طالبی
توجه : سایت رسمی انستیتو ترمیم مو طالبی به آدرس ذیل است : • انستیتو ترمیم مو طالبی. ویژه خانم ها و اقایان ترمیم مو - کاشت مو - پیوند ...
ترمیم مو - روشهای جلوگیری از ریزش مو
ترمیم مو و کاشت مو : تلفن های تماس ... جهت جلوگیری از ریزش مو روش های زیادی وجود دارد که بستگی به علت ریزش دارد و با ... ساختمان مو. مراکز ترمیم و کاشت موی استانها.
آگهی | ترمیم موی موگه | کاشت مو | ایرانگان
ترمیم مو، سیستمی مناسب برای هر نوع ریزش ... عمل کاشت یا ترمیم بستگی به ریزش موی شما دارد و این که اکنون ریزش مو، ناحیه کمی از جلوی پیشانی ...
کشت موى طبیعی، ناامیدی ریزش مو و طاسی سررا کاهش داده است | آژانس ...
کشت موى طبیعی، ناامیدی ریزش مو و طاسی سررا کاهش داده است ... گفت که نبود مراکز تداوى مجهز مو رفتگی، کشت و ترمیم مو در کشور و ازجانب دیگر، ...
مرکز کاشت مو و ترمیم مو طالبی در ایران | لوازم شخصی در تهران
درمان ریزش مو و هر نوع ریختگی مو و طاسی مو و الوپسی ترمیم مو - کاشت مو - پیوند مو تخصص از هاروارد لندن ویژه خانم ها و اقایان با 35 سال سابقه در زمینه ترمیم مو و کاشت ...
کسی تا حالا جایی سراغ داره برای کاشت مو یا تزریق پلاسما؟ تهران و ...
تو رو خدا اگه کسی از نزدیکاتون این کار و یا کلا کاشت مو رو انجام دادن و راضی ... 16 ساله که بدلیل ریزش مو و طاس شدن دارم از سیستم ترمیم مو یا همون ...
صدف نیوز : پاسخ به سوالات رایج در مورد ریزش مو
معمولترین علت ریزش مو در آقایان عامل پرقدرت آندروژنیک است. ... موهای کاشته شده از پشت سر برداشته می شود و این موها نسبت به دی هیدروتستوسترون حساس نیستند . ... ترمیم مو معمولا توسط موسسات ترمیم مو انجام میشود که موهای مصنوعی را بین موها ...
به سایت اطلاع رسانی دکتر علی وفایی خوش آمدید -
دکتر علی وفائی عضو انجمن بین المللی جراحی ترمیم مو ( ISHRS ) ،آمریکا نیز است. ... به روز در زمینه هنر و تکنولوژی کاشت موی طبیعی را به اعضا انجمن انتقال می دهد.
بهترین روش قطع ریزش مو و بهترین و جدیدترین روش کاشت مو - دکتر ...
آیا کرم ملاکر melacare forte برای درمان جای جوش ویا درمان لک صورت،کک,مک موثراست • شامپوی ضد ریزش مو؟!درمان ریزش مو در خانم ها و آقایان چگونه است ...
خدمات کلینیک پیوند مو ترمیم مو کاشت مو دکتر علیرضا برادران جمیلی
خدمات کلینیک پیوند مو ترمیم مو کاشت مو دکتر علیرضا برادران جمیلی اینجا ... اگر موهای شخص بیش از حد ریزش داشته باشد ترمیم مو باعث می شود به حالت دلخواه ...
کلینیک تخصصی پوست کاشت مو و لیزر تهران
کاشت تخصصی مو کاشت مو کاشت و پیوند مو. ... ریزش مو می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد برای مثال بعضی بیماریها و یا مصرف برخی از داروهای خاص مانند داروهای ...
ایران جدید : ریزش مو ، کاشت مو ، ترمیم مو و …
‎رفیقی داشتم که از هنرپیشه‌های عالم فقط تام‌ کروز را قاطی آدم حساب می‌کرد. هر فیلمی را.
کاشت مو - کلینیک تخصصی مزوتراپی در تهران_ کاشت و ترمیم مو ...
ولی شایع ترین علت آن ریزش موی آندروژنیک (طاسی با طرح مردانه) است که به دلایل ارثی رخ می دهد. این نوع ریزش مو به کاشت موی طبیعی (درصورتی که به درستی و با ...
درمان ریزش موی مردان با کاشت مو - جام جم
4 days ago - یک متخصص پوست، مو و زیبایی گفت: تنها درمان قطعی و اصلی ریزش موی ارثی ... غیر از این موارد احتمال ریزش مو کم خواهد شد، اما ترمیم مو انجام نمی‌شود.
کاشت مو :: پیوند مو :: ریزش مو :: ترمیم مو :: کلینیک کاشت ...
پیوند مو, کاشت مو, ترمیم مو, ریزش مو, اسکار,پیوند, الگوی طاسی, ترمیم مو, توصیه ها بعد از عمل کاشت مو, تکنیک کاشت مو, جبران ...
کاشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ، ریزش مو ، کلینیک کاشت ...
دیگر نگران ریزش مو نباشید . مرکز تخصصی کلینیک کاشت مو ایرانیان با مجرب ترین و متخصصین این نگرانی شما را از بین خواهند ...
ترمیم مو و کاشت مو طالبی - نیازپرداز
درمان ریزش مو و هر نوع ریختگی و طاسی مو و الوپسی مرکز ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی و مصنوعی موسسه ترمیم مو طالبی تخصص از هاروارد لندن هزینه و قیمت ...
درمان قطعی ریزش مو با روش سلولهای بنیادی یا prp - کلاه گیس زنانه و ...
واقعیت یا فریب کاشت مو با استفاده از سلول های بنیادی PRP و مزوتراپی .... که تمام مو یا بیشتر موی سر آنها دچار ریزش مو شده است و کاشت مو و ترمیم مو برای آنها قابل ...
کاشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ، ریزش مو
کلینک کاشت موی ایرانیان، با کادر حرفه ای و تخصصی فلوشیپ پیوند مو از کانادا. آیا از ریزش مو رنج می برید؟آیا می دانید بهترین روش کاشت مو به چه طریقی است ؟
کلینیک تخصصی کاشت مو,موی طبیعی,تزریق پلاسما,مزوتراپی ...
ریزش موها بصورت دوره ای می تواند کاهش یا افزایش داشته باشد مثلا در فصل ... درحال حاضرتنها راه درمان و ترمیم موهای از دست رفته استفاده از پیوند موی طبیعی است که ...
ریزش مو دارید؟ - عصر ایران
بیشتر افرادی که به متخصص پوست مراجعه می کنند از ریزش مو (به عنوان ... شده و یا بیماری تحت کنترل در آمده باشد) به کاشت موی طبیعی پاسخ درمانی خوبی می دهند. ... مواردی از این نوع ریزش مو برگشت پذیر و قابل ترمیم کامل بوده و در مواردی هم طاسی ...
مقایسه روشهای پیوند مو - انستیتو پیوند و ترمیم موی پرندک
عمل کاشت مو درریختگی با درصد کم وبیشتر در مواردی که علل ریزش شامل موارد غیر ... در بقیه موارد استفاده از روش کاشت مو ، موهای کاشته شده دوباره خواهند ریخت ویا به ...
شهر24 - کاشت مو و ترمیم مو -درمان ریزش مو - آگهی رایگان
بروزرسانی آگهی: //- مرکز تخصصی کاشت مو , ترمیم مو , پیوند مو رنسانس خداوند متعال مو را برای زیبایی بند گانش قرار داده است مرکز تخصصی موی رنسانس ...
. اشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ، ریزش مو ، کلینیک کاشت مو ...
بعد از کاشت مو چه باید کرد؟ - تبیان
عمل کاشت مو حدود 4 الی 8 ساعت طول می کشد. ... احتیاط کنید، زیرا روزهای اول تماس سر با بالش، امکان ریزش فولیکول های مو وجود دارد. ... 11- به سرتان فرصت دهید تا خودش را ترمیم کند و درباره نتایج عمل کاشت مو، عجولانه قضاوت نکنید.
درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی ... - پیام سرا
درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی , تجهیزات پزشکی , لوازم. کاشت مو در ایران. کاشت موی طبیعی. کاشت مو. ریزش مو در زنان.
آرین سیما,کاشت مو, کاشت ابرو, روشهای کاشت مو, توصیه های قبل از ...
کاشت مو, کاشت ابرو, روشهای کاشت مو, توصیه های قبل از کاشت مو, ریزش مو و علل ... کاشت مو در خانمها, کاشت مو در ابرو, کاشت مو در ریش و سبیل, کلاه گیس و ترمیم مو, ...
روشهای کاشت مو - Pedrosoft
کاشت مو که ابتدا توسط متخصصین پوست و مو ابداع شد در طی چند دهه اخیر یک روند ... استفاده از گرافت حاوی مو جهت ترمیم ریزش موی مردانه اولین بار در 1959توسط دکتر ...
مرکز کاشت موی طبیعی پارس
کاشت موی طبیعی به روش(اف. ... در کلینیک pars FIT از موهای پشت و پهلوی سر که از نظر علمی مستعد ریزش مو نمی‌باشند، بصورت ... 9- فرق کاشت مو با ترمیم مو چیست؟
،کاشت مو،کاشت موی ... net; ترمیم مو; ریزش مو; کاشت مو; /; مو، کاشت مو، پیوند مو ...
انجمن کاشت موی ایران - داروهای کاشت مو،فیناستراید و ماینوکسیدیل ...
الف :داروهای سیستم جراحی که به مدت دو هفته جهت ترمیم زخم و جلوگیری از عفونت ... ب: داروهای تقویتی مو که جهت تقویت سایر موهای بیمار و جلوگیری از ریزش موهای غیر ...
مشاوره ترمیم مو و کاشت مو ، پیوند مو ، درمان ریزش موی سر | انستیتو ...
ترمیم مو روشی است برای جایگزینی موهای از دست رفته که زیبایی و جوانی را به شما باز می گرداند.
ترمیم مو و کاشت مو طالبی= درمان ریزش مو -ورامین
مرکز ترمیم مو طبیعی و کاشت مو طالبی, , بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس با 30 % تخف, ترمیم مو و کاشت مو طالبی= درمان ریزش مو, ورامین -.
PRP - کاشت موی ایرانیان
ترمیم بافت فرایندی پیچیده و شامل مراحل مختلف نظیر؛ تشکیل سیمان بافتی، ... طبیعی و ریزش مو، می تواند موجب تحریک رشد مجدد موهای ریخته شده، تقویت شکل و ...
‫کاشت موی طبیعی ( جراحی ):‬ -
عمل کاشت موی سر در ریختگی های کم و بیشتر در موارد ریزش غیر ارثی همچون بی ... از روشهای ترمیم موی طبیعی استفاده کنند تا به نتیجه دلخواه و پر پشتی مو برسند.
خانه موی اصفهان::صفحه اصلی
خانه موی اصفهان ترمیم مو کاشت مو کاشت موی طبیعی. ... مشاورین شما در انستیتو خانه موی اصفهان با بررسی ، علل ریزش ، میزان ریزش و سایر شرایط ، شما را در تصمیم ...
پزشک
موضوع علم ترمیم مو و کاشت موی طبیعی که از حدود 50 سال قبل پا به عرصه ی وجود ... شکل گرفت و محققین متوجه شدند که این موهای کاشته شده دیگر دچار ریزش نمی شوند.
موسسه موسان درمان قطعی ریزش مو و جراحی و کاشت مو و ترمیم مو و زیبایی ...
موسسه موسان درمان قطعی ریزش مو و جراحی و کاشت مو و ترمیم مو و زیبایی مو زیر نظر,شهر تهران,پوست و مو و زیبایی.
کاشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ...
مرکز تخصصی کلینیک کاشت مو ایرانیان با مجرب ترین و ... کاشت مو ، پیوند مو ، ترمیم مو ، ریزش مو ، کلینیک کاشت مو با مرکز کاشت موی ایرانیان ...
ترمیم موی آقایان-ترمیم مو ::: ترمیم مو آدرن
ترمیم موی آقایان،ترمیم مو آقایان،ترمیم مو،ترمیم مو خانمها و اقایان،ریزش مو در خانمها،ترمیم مو طبیعی،هزینه ترمیم مو،ترمیم موی آقایان،مو،ریزش مو.
کلینیک پیوند مو ترمیم مو کاشت مو دکتر جمیلی
ارسال در تاریخ یکشنبه 20 مرداد 1392 توسط ترمیم مو. پیوند مو. ریزش و نازک شد پیوند مون کاشت مو همیشه در طول تاریخ برای مردان مسئله ای در خور ○ انتخاب رنگ کاشت ...
کاشت و ترمیم مو - آفتاب
آگهی ها و نیازمندی های خدمات پزشکی و زیبایی زیبایی و سلامتی کاشت و ترمیم مو. ... جلوگیری از ریزش مو , ورفع طاسی سر , بامزوتراپی وPRP
انستیتو ترمیم مو طالبی. عمل کاشت مو در ریختگی های کم و بیشتر در موارد ریزش غیر ارثی همچون بی موئی در اثر سوختگی و یا جای جوش و شکستگی و جای بخیه کاربرد ...
کاشت موی طالبی - صفحه نخست - پرداد
بنیانگذاران انستیتو ترمیم موی طالبی در ایران در سال 1978 (1356 شمسی) پس از ... ترمیم مو طالبی شما می توانید از خدمات کاشت مو - ترمیم مو-درمان ریزش مو و پیوند مو ...
آیا کاشت مو آخرین راه است؟ - جوان امروز
بسیاری از افراد پس از مشاهده ریزش مو به فکر کاشت مو بر می آیند در حالی .... پس از گذشت هفت تا 10 روز از برداشت و کاشت مو، پس سر ترمیم می یابد.
هر گونه سوال راجع به موی سر در اینجا مطرح شود [آرشیو] - P30World ...
از دوستانی که دریاره کاشت مو طبیعی در سر اطلاعات دارن کمک می خواستم پسر ... به بالا تاسه از روش های ترمیم مو استفاده کنه که این روش ها خیلی خوب پیشرفت ... تنها داروی تایید شده برای ریزش موی سر همون فیناستراید 1 میلی گرم و ...
ریزش و ترمیم موی زنان|ترمیم مو کاشت مو و پیوند مو - خرید پستی
ریزش و ترمیم موی زنان, درمان ریزش مو, درمان ریزش مو ارثی در بانوان, ترمیم مو طبیعی و کاشت موی طبیعی,ریزش مو در خانم ها,,ترمیم مو کاشت مو و پیوند مو.
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش موی سر در ...
ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش موی سر در زنان و مردان - کاشت مو در ایران,کاشت موی طبیعی,کاشت مو,ریزش مو در زنان,ریزش مو در مردان,ریزش مو ...
وب سایت اختصاصی دکتر حسین رحیمی - پیوند موی طبیعی
ترمیم مو. ترمیم موی سر با پروتز طبیعی و بدون جراحی با موهای 100% طبیعی ... های (ریشه ـ های مو) کاشته شده به دلیل شوک وارد شده به آنها ، وارد فاز ریزش (تلوژن) می ...
مرکز تخصصی کاشت مو و زیبایی دکتر علیخانی
Feb 8, 2012 - ریزش مو به حالتی می گویند که به صورت غیرطبیعی و بیشتر از حد نرمال م وها بریزد و موی جایگزین آن .... درمان: ترمیم مو (کاشت چندان مناسب نیست)
دکتر داوود مقامی - پوست، مو، زیبایی
آنچه مسلم و غیر قابل انکار است این است که ریزش مو و طاسی سر باعث 1- کاهش اعتماد ... برای کاشت ابروها از موهای خود فرد استفاده می شود پس آنها کاملا طبیعی و زنده و ... به ترمیم و پر شدن می‌کند و نتیجه ارزشمند آن جوان‌سازی پوست و از بین رفتن چین و ...
آیا کاشت مو برای خانم ها هم ممکن است؟ (2) - سیمرغ
لازم به ذکر است که کاشت موی طبیعی در خانم ها فقط برای ریزش موی دائمی مثل طاسی ... زیادی داشته و تعداد زیادی مو برای ترمیم لازم دارد و ثانیاً منطقه دهنده مو (پشت سر) هم ...
کاشت مو به درد چه کسی میخورد؟ - دکتر محمد شیزرپور
5- انتظارات منطقی: نبایدانتظارداشت با کاشت موبه وضعیت قبل از شروع ریزش مو برگشت.باکاشت مومیتوان ناحیه طاس را پوشاند.نمیتوان موهای پرتراکم مثل قبل از ...
اخبار وب سایت : درمان ریزش مو و تقویت و تحریک رویش موها با روش PRP
اخبار وب سایت - درمان ریزش مو و تقویت و تحریک رویش موها با روش PRP : دکتر رامین هراتی، متخصص ... از جمله کاربرد PRP در رویش، تقویت و کاشت مو می باشد.
کاشت مو و عوارض آن - نودهشتیا
کاشت مو و عوارض آن امروزه کاشت، ترمیم و اصلاح کمپشتی یا طاسی مو در کنار بسیاری از ... البته ریزش مو میتواند در نتیجه عوامل خارجی مانند کمبود ویتامینها، شوره سر، ...
پیوند موی طبیعی: : تندرستی و زندگی سالم : : توصیه های پزشکی و ...
عیب این روش احتمال عفونت در ناحیه ی کاشت، ریزش موهای کاشت شده در اثر مرور زمان و نیاز به ترمیم های مکرر و نیز نبودن امکان تغییر مدل و رنگ مو ...
سلامت نیوز (تندرستی): درمان:آیا زنان هم می‌توانند موی طبیعی بکارند؟::.
ریزش موی وسیع و پخش: در کاشت موی طبیعی، موها از پشت سر برداشته شده و به ... تعداد موهای ناحیه‌‌ دهنده برای ترمیم کل ناحیه‌ کم پشت کافی نیست؛ بنابراین باید به آن ...
کاشت و ترمیم مو-گروههای ویان
مرکز تخصصی کاشت مو , ترمیم مو , پیوند مو رنسانس درمان قطعی ریزش... پودر پرپشت کننده مو پرفکت. پودر پرپشت کننده مو پودر پرپشت کننده مو در10 ثانیه داروهای ...
کاشت ابرو - دکتر فرهاد هوشیدری
بدلیل کند بودن رشد موهای ابرو و ضعیف بودن قابلیت ترمیم آنها، اصلاح کردن مرتب ... از علل ریزش ابرو حتی با کاشت ابرو هم احتمال ریزش مجدد موهای کاشته شده وجوددارد.
کاشت مو | ترمیم مو ( ویزیت رایگان ) - نیازمندیهای همشهری
این مرکز با آگاهی کامل و دستیابی به آخرین تکنیکهای کاشت مو و ترمیم مو توانسته ... کاشت مو , پیوند مو , ترمیم مو , کلینیک کاشت مو,درمان ریزش مو , کاشت موی ...
ترمیم مو طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی

ترمیم مو طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش مو مرکز ترمیم مو طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس با ...

گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش -  
مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ودارای گارانتی می باشد . مشتریان عزیز لطفا از خرید محصولات ...
نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا :: نمایندگی - 
نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا , نمایندگی , بازار کار. نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا. مراکز فروش چای لاغری دکتر سینا. ادرس فروش چای لاغری سینا ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اورجینال :: زیبایی و بهداشت
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اورجینال :: گوناگون - 
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش ...
گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال :: خرید نوین - 
گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال , خرید نوین , فروشگاه ها. گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال. گن اسلیم لیفت. گن لاغری آقایان. گن آقایان. گن اسلیم لفت. اسلیم لفت.
خرید گن یا تیشرت لاغری مردانه :: پوشاک - 
خرید گن یا تیشرت لاغری مردانه , پوشاک , لوازم. گن. لاغری. تی شرت. مردانه. شکم. لباس. خرید. گن لاغری. پهلو. سینه. درمان. مردان چاق. خرید گن لاغری مردانه. گن لاغری مردانه ...
مراکز خرید چای لاغری دکتر سینا - 
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
کپسول لاغری Butram محصول کشور آلمان 100% تضمینی ::
لاغری. کپسول لاغری گیاهی. کپسول لاغری. قرص لاغری. قرص بوترام. عوارض قرص ... قرص لاغری butram. redact 15 قرص. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
کپسول لاغری اسلیمینگ آمریکا اورجینال :: زیبایی و بهداشت - 
کپسول لاغری اسلیمینگ آمریکا. کپسول لاغری اسلیمینگ. کپسول ... عوارض قرص های لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming :: خدمات بازرگانی
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران ... بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد.
قرص لاغری اسلیمنگ دوقلو (کپسول لاغری ناچرال مکس) :: زیبایی و ...
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران قرص های لاغری اسلیمنگ د وقلو (کپسول لاغری ناچرال مکس) ، محصولی جدیدی می باشد که انحصارا ...
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه :: زیبایی و بهداشت
قرص لاغری (تینوئیت رتاد) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در ... در تهران نیز می توانید به آدرس فروش (خیابان پاسداران - خیابان امیر ابراهیمی -پلاک 51 ) ...
داروی گیاهی منحصر به فرد لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری. گیاهی. داروی گیاهی لاغری. لاغری گیاهی. لاغر کننده گیاهی. بی اشتها کننده. ... بهترین داروی گیاهی برای لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کپسول لاغری ریداکت و بوترام ۱۰۰٪ تضمینی با نازلترین قیمت ...
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... معجزه لاغری قرن با کپسولهای لاغری بوترام و ریداکت ... کپسول لاغری بوترام: Butram محصول کشور آلمان (ارجینال) قیمت :
جدید ترین و قوی ترین قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim :: زیبایی و
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران قرص های لاغری فیل اسلیم، محصولی جدیدی می باشد که انحصارا در اختیار ماشاپ تنها نمایندگی ...
قرص لاغری فوق العاده قوی و گیاهی ریلاکر RELACORE :: زیبایی
قرص لاغری ریلاکر RELACORE یک محصول فوق العاده می باشد که هم اکنون توسط فروشگاه ما شاپ تنها نمایندگی این محصول در ایران به هموطنان عزیز عرضه می گردد.
توصیه گوگل:کپسول جدید لاغری فست اسلیم :: زیبایی و بهداشت
قرص لاغری fast slim فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری اسلیم در ایران 1- عوارض جانبی ندارد 2- بعد از لاغری بازگشت ندارد کاهش وزن حداقل ...
کپسول لاغری بوترام و ریداکت 100% تضمینی با نازلترین قیمت ...
کپسول لاغری بوترام و ریداکت 100% تضمینی با نازلترین قیمت..تک بخرید به ... عوارض قرص لاغری ریداکت. بوترام. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
فروش گن های لاغری اسلیم لیفت اورجینال :: لوازم ورزشی - 
فروش گن های لاغری اسلیم لیفت اورجینال , لوازم ورزشی , لوازم. گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. پیراهن اسلیم فیت. فروش گن لاغری در اصفهان. نمایندگی ...
قویترین قرص لاغری feel slim :: زیبایی و بهداشت - 
قیمت قرص لاغری دیلی اسلیم. اسلمینگ. قرص جیم فیبروزیل 300. قرص اسلمینگ. قرص لاغری دیلی اسلیم. قرصهای لاغری اسلمینگ. کپسول دیلی اسلیم. فروش ...
قرص لاغری فلفل fresh pepper بدون عوارض لاغری 5-10 کیلو در ماه با ...
این کپسول تحولی جدید برای افرادی است که به زیبایی و لاغری بیشتر فکر می کنند. (آریاتوس نمایندگی انحصاری فروش کپسول لاغری فلفل در ایران) قیمت:...
چای لاغری دکتر سینا"3-7کیلو کاهش وزن بدون بازگشت" :: گوناگون
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
پیشرفته ترین دستگاه لاغری موضعی ، RF ، کاویتاسیون ، ماساژ LPG ...
در نتیجه علاوه بر لاغری موضعی چشمگیر در محل مورد نظر ، درمان افتادگی پوست ... فروش ویژه دستگاه رادیو فرکونسی لاغری قابل استفاده در مطب و مراکز لاغری و حتی ...
خرید قهوه سبز لاغری در تهران - 
خرید قهوه سبز لاغری در تهران. کاهش وزن با قهوه لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. خواص قهوه در لاغری. تاثیر قهوه در لاغری. عوارض نسکافه. فواید قهوه برای لاغری.
کپسول لاغری اسلیمینگ لاغری گیاهی (سبز و آبی) - Natural Max ...
 من. فواید قرص لاغری اسلیمینگ لیفت. قهوه سبز لاغری. قرص لاغری اسلیمینگ.
فروش لوازم خانگی تمیز کننده، آشپزی، دستگاههای لاغری و سلامت ...
فروش لوازم خانگی تمیز کننده، آشپزی، دستگاههای لاغری و سلامت , خرید نوین , فروشگاه ها. خشک کن لباس خانگی AIR. DRYخشک کن لباس خانگی AIR. DRYخرید خشک ...
چسب لاغری بوتانیکال اسلیمینگ شرکت فارسی شاپ - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
کاهش وزن با قرص لاغری 100% طبیعی تضمینی :: زیبایی و بهداشت
محصولات دیگر فروشگاه: هپر قدرت ویبره حرارتی سوپر مکس توربو چهار موتور کمربند لاغری کمربند لاغری بسیارقوی ویبروشیبVibro Shape +گارانتی+ارسال ...
قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال+ یک صابون روشن کننده ...
قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال+ یک صابون روشن کننده پوست , زیبایی و بهداشت , خدماتی. اندام. چربی. گن. بندی. لاغری. چاقی. شکم. ران. باسن. موضعی.
فروش گن لاغری نانو تکنولوژی :: زیبایی و بهداشت
گن لاغری | Slim N Liftرا از ما بخواهید انواع گن لاغری اسپانیایی را عرضه میکنیم گن لاغری فورمیسی شکمی موجود نیست گن لاغری بندی اسلیم انواع گن های لاغری ...
فروش چسب لاغری در کرج - 
فروش چسب لاغری در کرج. نمایندگی فروش ویبرو شیپ در کرج و تهران , زیبایی و بهداشت , خدماتی. کمربند لاغری. لاغری. کمربند لاغری ویبره حرارتی. نمایندگی ...
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت :: تجهیزات پزشکی
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن استیم لایف. گن اسلیم لایف. اسلیم لایف. اسلیم لایف. گن مردانه. گن استیمن لایف. گن لاغری.
فروش پستی گن لاغری :: تجهیزات پزشکی - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش پستی گن لاغری , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن لاغری سرهم. خرید گن لاغری. گن لاغری نانو. گن لاغری اسلیم لیفت. فروش گن لاغری. قیمت گن لاغری باسن. گن ها ی ...
کپسول لاغری نچرال مکس اسلیمینگ :: زیبایی و بهداشت - 
کپسول لاغری نچرال مکس اسلیمینگ , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فروش ویژه کپسول لاغری اسلیمینگ. کپسول لاغری. اسلیمینگ. کپسول اسلیمینگ کپسول لاغری.
فروش گن لاغری در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گن لاغری در اصفهان. فروش گن های لاغری اسلیم لیفت اورجینال , لوازم ورزشی , لوازم. گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. پیراهن اسلیم فیت. فروش گن ...
قرص لاغری نوتری فیت-کاهش سریع سایز ووزن :: زیبایی و ... - 
عوارض قرص های لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... قرص لاغری نوتری فیت- NUTRI FIT-موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است ...
کپسول لاغری کربو بلاکر carbo blocker :: زیبایی و بهداشت - 
این محصول بسیار بسیار موثر و مفید بوده و جزء بهترین محصول هایی می باشد که فروشگاه اینترنتی آوین بازار در رابطه با لاغری و تناسب اندام ارائه نموده است .
قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال :: زیبایی و بهداشت
قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. مخصوص بالا تنه. گن لاغری بندی اسلیم لیفت.
قرص لاغری نوتری فیت-کاهش سریع سایز ووزن :: زیبایی
کاملا گیاهی بدون عوارض جانبی بهترین و موثرترین قرص لاغری -نوتری فیت فروش کلی و جزئی محصولات آرایشی و بهداشتی مخصوص همکاران گرامی با قیمت فوق العاده
فروش انواع گن های لاغری بندی اسلیم :: تجهیزات پزشکی - 
فروش انواع گن های لاغری بندی اسلیم , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن. بندی. لاغری. چاقی. شکم. ران. باسن. موضعی. زیبایی. لوازم. کمربند. ارایشی. بهداشتی. اسلیم لیفت.
آموزش لاغری و آب کردن شکم :: CD و DVD - 
رژیم لاغری برای کارمندان. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... بعضی افراد روزهای متمادی از جدیدترین وسایل لاغری شکم استفاده می‌کنند، در حالیکه هیچ‌کدام ...
کپسول لاغری هودیا گوردونی HOODIA P57 (ضد اشتها و چربی سوز قوی ...
عرضه کننده جدیدترین محصولات (ورزشی و لاغری و تناسب اندام( برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به.
قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن :: زیبایی و
قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. شیلد ... رژیم غذایی لاغری سریع رایگان. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش دستگاه لاغری دست دوم فروش دستگاه لاغری دست دوم. فروش دستگاه اربی ترک دست دوم ولی نو و سا , لوازم ورزشی , لوازم. توتال کور دست دوم. لاغری دست. خرید تاتالکور. فروش توتال کور دست ...
کپسول لاغری کاکتوس هودیا P57 :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران کپسول لاغری هودیا گوردونی (ضد اشتهای قوی) کپسول لاغری هودیا(نوعی کاکتوس کمیاب)
قرص لاغری فت برنر120 تایی چایی سبز چربی سوز قدرتمند فت برنر ...
محصولات دیگر فروشگاه: هپر قدرت ویبره حرارتی سوپر مکس توربو چهار موتور کمربند لاغری کمربند لاغری بسیارقوی ویبروشیبVibro Shape +گارانتی+ارسال ...
لاغری کاهش سریع سایز و وزن با قرص لاغری چربی سوز :: زیبایی و ...
لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. هورمون. امریکا. کاهش. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
قرص لاغری لایف سنتر - 
قویترین قرص لاغری feel slim , گوناگون , شخصی. قرص لاغری لایف ... لایف اسلیم. داروی لاغری لایف سنتر و اسلیم لست. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
چای لاغری دکتر سینا نمایندگی فروش در تبریز
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
قهوه لاغری 20 عددی اصل آمریکا Weight Loss Coffee :: گوناگون
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... روش ومیزان مصرف نسکافه لاغری فیتنس روزی یک عدد نسکافه لاغری را در آب جوش حل کرده و نیم ساعت قبل از صبحانه میل ...
نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا در اصفهان
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری. کپسول لاغری. پایان لاغری. مجیک اسلیم. قرص لاغری مجیک اسلیم. magic slim. ... ( این محصول به دلیل قیمت رقابتی فقط بصورت نقدی به فروش ...
موثرترین قرص لاغری کاملا تضمینی و گیاهی 12 کیلو :: زیبایی و ...
قرص لاغری ریلاکر RELACORE تنها قرص لاغری موجود درایران وجهان میباشد که توانسته ... بدین منظور،آران مارکت با چندین سال سابقه فروش در زمینه محصولات زیبایی ...
عوارض قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ - 
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش ...
قرص لاغری -فت برنر-کاهش سریع سایز و وزن :: زیبایی و بهداشت
رژیم لاغری سریع 7 روز. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری .... کپسول لاغری fat burners موثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است .
مرکز فروش کمربند لاغری ویبرشیپ :: تجهیزات پزشکی
مرکز فروش کمربند لاغری ویبرشیپ , تجهیزات پزشکی , لوازم. کمربند لاغری. لاغری. بخار. کمربند لاغری ویبره حرارتی. کمربند لاغری برقی. کمربند. ژل لاغری.
فروش کپسول لاغری مجیک اسلیم در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش کپسول لاغری مجیک اسلیم در اصفهان. کپسول لاغری Magic Slim مجیک اسلیم اصل , تجهیزات پزشکی , لوازم. کپسول لاغری Magic Slim مجیک اسلیم اصل.
کمربند لاغری ویبروشیپ به همراه ژل :: خرید نوین - 
کمربند لاغری ویبروشیپ به همراه ژل , خرید نوین , فروشگاه ها. ورزش دیسک گردن. ورزش برای دیسک گردن. ورزش های دیسک کمر. ورزشهای دیسک گردن. نرمش برای دیسک ...
فروش گن های لاغری نانو :: زیبایی و بهداشت - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گن های لاغری نانو , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن نانو. گن وی کر. گن ویکیر. فروش گن لاغری. گن لاغری بندی. گن لاغری جادویی. خرید گن لاغری. فروش گن لاغری ...
فروش گن لاغری جادویی :: زیبایی و بهداشت - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گن لاغری جادویی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. مخصوص بالا تنه. گن لاغری بندی اسلیم لیفت. گن. فروش.
قرص لاغری لایف سنتر - 
فروش انواع گن بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش گن لاغری اسلیم 2 عدد فروش انواع گن های ...
فروش گنهای لاغری اسلیم لفت در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گنهای لاغری اسلیم لفت در اصفهان. قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت اورجینال+ یک صابون روشن کننده پوست , زیبایی و بهداشت , خدماتی. اندام. چربی. گن.
تی شرت لاغری مردانه فروش در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
تی شرت لاغری مردانه فروش در اصفهان. خرید گن یا تیشرت لاغری مردانه , پوشاک , لوازم. گن. لاغری. تی شرت. مردانه. شکم. لباس. خرید. گن لاغری. پهلو. سینه. درمان.
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت :: زیبایی و بهداشت
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن بعد از سزارین. علائم بارداری پسر.
فروش گن لاغری در تبریز - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن لاغری بندی اسلیم لیفت کاهش 3 سایز فوری در 2 رنگ مشکی و کرم فروش گن بدون بند اسلیم لیفت فروش انواع گن بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی ...
فروش انواع مکمل ها لاغری و افزایش دهنده وزن,پرتئین ها,ویتامین ها ...
فروش انواع مکمل ها لاغری و افزایش دهنده وزن,پرتئین ها,ویتامین ها,... , گوناگون , لوازم. مکمل. مکمل های بدنسازی. چربی سوز. کاهش وزن. تناسب اندام. افزایش وزن. پرتئین ها.
فروش انواع گن لاغری بندی... :: زیبایی و بهداشت
فروش انواع گن لاغری بندی... , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری. اسلیم لایفگن اسلیم. لایفخرید اینترنتی گن اسلیم. لایفخرید اینترنتی. گن لاغری. انواع گن.
قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن :: زیبایی و بهداشت - 
قرص لاغری ریداکتیل. ریداکتیل ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز .... قرص لاغری (شیلد) shieldموثرترین و معروفترین دارو در زمینه لاغری است .
لاغری سریع با قویترین قرص لاغری اکستریم اسلیم اصل Xtreme ...
فروشگاه های دیگر قرص لاغری پارت اسلیم را با نام اکستریم اسلیم به فروش می رسانند قرص لاغری اکستریم اسلیم اصل Xtreme Slim تنها در نمایندگی آن فروشگاه ...
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت تضمینی :: تجهیزات پزشکی
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت تضمینی , تجهیزات پزشکی , لوازم. شکم. ران. باسن. موضعی. زیبایی. لوازم. کمربند. ارایشی. بهداشتی. اسلیم. لیفت. اشانتیون ...
فروش دستگاه ماساژور لاغری
فروش دستگاه ماساژور لاغری G5. کوچک کردن شکم , لوازم ورزشی , لوازم. توتال کر. دستگاه ورزشی. دراز نشست. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی.
نمایندگی فروش قرص لاغری اسلیمینگ در تبریز
نمایندگی فروش قرص لاغری اسلیمینگ در تبریز. قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming , خدمات بازرگانی , خدماتی. قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ.
قویترین وموثرترین قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی :: زیبایی و ...
لاغری با گیاهان دارویی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... 12 کیلو لاغری دائمی با قویترین وبهترین قرص لاغری اصل امریکا بدون بازگشت تضمینی ...
فروش کمربند لاغری ساده - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش کمربند لاغری ساده. ساده ترین دستگاه لاغری شکم / کمربند لاغری ویبرشیپ , تجهیزات پزشکی , لوازم. ویبر شیب. فروش ویبرشیپ. ویبروشیب. خرید کمربند ...
فروشگاه محصولات ورزشی و لاغری لایف استار :: لوازم ورزشی - 
فروشگاه محصولات ورزشی و لاغری لایف استار , لوازم ورزشی , لوازم. تردمیل. دوچرخه ثابت. کمربند لاغری. لوازم آرایشی. محصولات gnc. محصولات ورزشی. وسایل ورزشی ...
فروش صابون لاغری اژه -
فروش صابون لاغری اژه. خرید گن لاغری اسلیم لیفت تضمین لاغری, زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری مردانه. گن لاغری اسلیم لیفت مردانه. تی شرت ...
فروش گن های لاغری اسلیم لیفت اورجینال :: زیبایی و بهداشت
فروش گن های لاغری اسلیم لیفت اورجینال , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. چسپ بوتانیکال اسمیلینک اورجینال. چسب لاغری ...
فروش دستگاه لاغری - 
اوربیترک. خرید اربیترک. دستگاه لاغری کوتیشن. فروش دستگاه اربیترک. کوتیشن لاغری. نمایندگی فروش دستگاه ورزشی اربیترک. خرید دستگاه لاغری. فروش ...
تلفن فروش گن لاغری یک تکه تلفن فروش گن لاغری یک تکه. مناسبترین قیمت گن لاغری دو تکه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن نانو. گن وی کر. فروش گن لاغری. گن لاغری بندی. گن لاغری جادویی.
تینوئیت رتاد Tenuate Retad قرص لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
فروش قرص لاغری. خرید اینترنتی قرص لاغری. خرید قرص لاغری. کپسول لاغری گیاهی. قرصهای لاغری. قرص لاغری گیاهی. فروش قرص لاغری. روش لاغری. داروهای لاغری.
کاملترین فرمول چربی سوز دارویی کرم لاغری شرینک shrink toning ...
کاملترین فرمول چربی سوز دارویی کرم لاغری شرینک shrink toning lotion , خدمات پزشکی , خدماتی. ... کرم لاغری شیرینک. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش شکم بند لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
مواد اولیه استفاده شده در این محصول نئوپرن گرید مدیکال می باشد. نئوپرن از سه لایه تشکیل شده است.لایه داخلی از پارچه حوله ای و ضد حساسیت است که قابلیت جذب عرق ...
فروش گن های لاغری با قیمت نمایندگی الیاف نانو :: تجهیزات پزشکی
فروش گن های لاغری با قیمت نمایندگی الیاف نانو , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن یا تی شرت لاغری مردان. گن اسلیم لیفت + قیمت. گن مردانه. گن زنانه. گن مادام. گن مارنا.
ویبروشیپ قوی ترین کمربند لاغری ویبره حرارتی کاملا تضمینی با ...
فروش انواع کمربند لاغری فروش کمربند لاغری ویبروشیپ فروش کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی فروش کمربند لاغری هیلر فروش انواع کمربند لاغری ویبره ...
فروش مکمل های بدنسازی در اهواز ،چاقی،لاغری، :: گوناگون
فروش مکمل های بدنسازی در اهواز ،چاقی،لاغری، , گوناگون , خدماتی. فروش مکمل های بدنسازی در اهواز. فروش وینسترول. فروش پریموبولان. فروش هیدروکورتیزون. فروش ...
فروش تشک لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش تشک لاغری. تشک برقی , تجهیزات پزشکی , لوازم. تشک برقی. تشک برقی. تشک برقی. تشک لاغری. قیمت تشک برقی. تشک حرارتی. تشک حرارتی لاغری.
فروش قرص لاغری کتون - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش قرص لاغری کتون. چربی سوز انیمال کاتس , زیبایی و بهداشت , خدماتی. چربی سوز انیمال کاتس. بهترین چربی سوز. قویترین قرص لاغری. کتون تمشک.
نمایندگی فروش چای لاغری سلینس - 
نمایندگی فروش چای لاغری سلینس. نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا , نمایندگی , بازار کار. نمایندگی فروش چای لاغری دکتر سینا. مراکز فروش چای لاغری دکتر ...
فروش گن لاغری شکم مردانه - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گن لاغری شکم مردانه. کمربند ویبره حرارتی ، بهترین برای لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فونت ریحان. شکم بند مردانه. بهترین شکم بند لاغری. فونت ریحان.
نمایندگی فروش قرص لاغری در اهواز - 
نمایندگی فروش قرص لاغری در اهواز. کپسول لاغری هودیا گوردونی HOODIA P57 (ضد اشتها و چربی سوز قوی) , زیبایی و بهداشت , خدماتی. مورد صحرایی. هودیا.
فروش انواع گن لاغری مردانه - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش انواع گن لاغری مردانه. گن بنددار اسلیم لیفت SLIM LIFT (کاهش سایز در عرض چند دقیقه) , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن مردانه. گن لاغری مردانه.
چای لاغری دکتر سینا"3-7کیلو کاهش وزن بدون بازگشت"
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
فروش مکمل های بدنسازی.درمان چاقی و لاغری... :: لوازم ورزشی
فروش مکمل های بدنسازی.درمان چاقی و لاغری... , لوازم ورزشی , لوازم. پودر. بدنسازی. مکمل. غذا. تغذیه. درمان. چاقی. لاغری. کراتین. پروتئین. مولتی. ویتامین. المپیک. دانلود ...
آدرس فروش گن لاغری مردانه در تهران
آدرس فروش گن لاغری مردانه در تهران. مرکز خرید گن لاغری اسلیم لیفت در تهران با قیمت استثنایی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. بندی. لاغری. چاقی. شکم. ران. باسن.
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت :: تجهیزات پزشکی - 
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن های مخصوص حاملگی. نمایندگی گن های لاغر. گن وی کر. قیمت گن لاغری اسلیم. گن سرتاسری.
قرص لاغری اسلیم لیفت - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن،بندی لاغری چاقی شکم ران باسن موضعی زیبایی لوازم کمربند ارایشی بهداشتی اسلیم لیفت اشانتیون تناسب اندام چربی گن لاغری،گن اسلیم لیفت،فروش ...
فروشگاههای فروش گن لاغری اسلیم لیفت در شیراز
فروشگاههای فروش گن لاغری اسلیم لیفت در شیراز. فروشگاه گن های لاغری بندی / اسلیم لیف , تجهیزات پزشکی , لوازم. گن لاغری اسلیم لی. انواع گن. فروش انواع گن.
فروش دستگاه لاغری فارادیک و جی 5 - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش دستگاه لاغری فارادیک و جی 5. کوچک کردن شکم , لوازم ورزشی , لوازم. توتال کر. دستگاه ورزشی. دراز نشست. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی.
( قرص ) کپسول لاغری Magic Slim مجیک اسلیم اصل :: زیبایی و بهداشت
زیره و بارداری. عوارض قرص های لاغری مجیک اسلیم. ... قیمت محصول با تخفیف : فروش به صورت عمده و خورده تماس بگیرید ساکنین تهران برای سفارش و ...
دستگاه کرایولیپولیز آخرین متد لاغری :: خدمات پزشکی - 
لاغری. دستگاه کرایولیپولیز. دستگاه LPG. تناسب اندام. کرایولیپولیز هزینه. کرایولیپولیز در ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
نمایندگی فروش لوازم ورزشی لاغری تهران
فروش انواع تردمیل موتوردار و مکانیکی خانگی و باشگاهی - دوچرخه ثابت - اسکی فضایی - انواع ماساژور - کمربند لاغری - لوازم آرایشی و بهداشتی و ... این فروشگاه به ...
چای لاغری دوغادان :: خدمات پزشکی - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... چای لاغری دوغادان باترکیبات گیاهی محصول کشور ترکیه بوده وبا نام Form به صورت تی بگ ودر دو طعم ساده ولیمویی ...
موثرترین قرص لاغری 100% تضمینی fat burners :: زیبایی و بهداشت
موثرترین قرص لاغری 100% تضمینی fat burners , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... قرص لاغری fat burner. fat berner. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
نمایندگی فروش قرص لاغری اسلیمینگ در مشهد - درج آگهی رایگان پیام سرا
نمایندگی فروش قرص لاغری اسلیمینگ در مشهد. جدید ترین و قوی ترین قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فیل اسلیم. feel slim. بهترین ...
خرید حضوری گن لاغری اسلیم لیفت مردانه - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید حضوری گن لاغری اسلیم لیفت مردانه. گن لاغری مردان , تجهیزات پزشکی , لوازم. آگن. تناسب. اندام. کاهش گن لاغری. اسلیم لیفت. گن لاغری جادویی. گن اسلیم لیفت.
خرید اینترنتی چسب لاغری میراکل پچ - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید اینترنتی چسب لاغری میراکل پچ. کوچک کردن شکم , لوازم ورزشی , لوازم. توتال کر. دستگاه ورزشی. دراز نشست. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای.
فروش آمپول لاغری سوماتروپین - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش آمپول لاغری سوماتروپین. چاقی لاغری مکمل غذایی بدنسازی , لوازم ورزشی , لوازم. چاقی. لاغری. قرص. پودر. کپسول. پودر. چربی سوز. قرص استانازول. استنازول.
معجزه لاغری دکتر تامس هنکل lipo6 :: زیبایی و بهداشت - 
معجزه لاغری دکتر تامس هنکل lipo6 , زیبایی و بهداشت , خدماتی. معجزه لاغری. ... قرص lipo. قرص لاغری lipo6. lipo6 قرص. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش فوری دستگاه لاغری و بدنسازی پورتن - 
فروش فوری دستگاه لاغری و بدنسازی پورتن , لوازم ورزشی , لوازم. لاغری. دستگاه لاغری. پورتن. دستگاه پورتن. دستگاه پورتن ارزان. پورتن کامل. دستگاه لاغری.
قویترین داروی چاقی در جهان-جدید :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... کمربند لاغری ویبرو موتور قوی-ویبراتون گن جادوئی Slim n lift ... کمربند لاغری مجیک بلت پرفکت اصل + اشانتیون
می خوای شکمت بعداز زایمان و لاغری مثل اولش صاف صاف بشه (با عصاره ...
می خوای شکمت بعداز زایمان و لاغری مثل اولش صاف صاف بشه (با عصاره حلزون)؟؟؟ , زیبایی و ... لاغری شکم بعد از زایمان. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
خرید اینترنتی صابون لاغری اژه - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید اینترنتی صابون لاغری اژه. خرید گن لاغری اسلیم لیفت تضمین لاغری, زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری مردانه. گن لاغری اسلیم لیفت مردانه.
نمایندگی فروش محصولات لاغری در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
نمایندگی فروش محصولات لاغری در اصفهان. اکسترم اسلیم , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. کپسول لاغری. داروی لاغری. قرص لاغری سوپر اسلیم. کپسول لاغری ...
موثر ترین عصاره لاغری در جهان سوپر اسلیم :: زیبایی و بهداشت
ژل لاغری. جلو انداختن پریود. راههای پریود شدن. قرص برای پریود شدن. دارویی برای پریود شدن. ... رژیم لاغری دو هفته ای. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
پماد ژنیکو ، چاقی موضعی صورت و بدن :: زیبایی و بهداشت - 
رفع لاغری صورت. ... دیگر محصولات فروشگاه با قیمتهای رقابتی باور نکردنی: ... دوره لاغری گیاهی فیتنس (شامل کپسول 180 تایی گیاهی، 2 بسته پودر سبز و ژل ...
فروش فوری دستگاه لاغری و بدنسازی پورتن :: لوازم ورزشی - 
فروش فوری دستگاه لاغری و بدنسازی پورتن , لوازم ورزشی , لوازم. لاغری. دستگاه لاغری. پورتن. دستگاه پورتن. دستگاه پورتن ارزان. پورتن کامل. دستگاه لاغری.
کپسول لاغری پومئول فرانسوی با تائیدیه وزارت بهداشت :: زیبایی و ...
لاغری. اظافه وزن. کپسول لاغری. کپسول لاغری پومئول. قرص لوزار. قرص pomeol. لوزار. ... قرص لاغری pomeol. عوارض ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
کاهش وزن با کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim Capsule :: زیبایی
در حال حاضر بیش از 12 مدل تقلبی از قرص لاغری مجیک اسلیم در بازار ایران با قیمت های مختلف در حال فروش است که این محصولات تقلبی دارای ترکیبات گیاهی نبوده و ...
مناسبترین قیمت گن لاغری دو تکه :: زیبایی و
مناسبترین قیمت گن لاغری دو تکه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن نانو. گن وی کر. فروش گن لاغری. گن لاغری بندی. گن لاغری جادویی. خرید گن لاغری. فروش گن لاغری.
نمایندگی فروش قرص لاغری magic slim در کرج
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران قرص های لاغری فیل اسلیم، محصولی جدیدی می باشد که انحصارا در اختیار ماشاپ تنها نمایندگی ...
دستگاه لاغری LPG :: خدمات ورزشی - 
دستگاه لاغری نمسیس. عوارض دستگاه LPG. لاغری با دستگاه LPG. lpgدستگاه. دستگاه lpg چیست. عوارض lPG. مضرات lpg. فروش دستگاه LPG. خرید دستگاه lpg.
عوارض قرص لاغری پارت اسلیم - 
قرص لاغری اکستریم اسلیم اصل حاوی 3 عدد نسکافه لاغری می باشد و فروشگاه فراز طب تنها نمایندگی فروش مشاوره خرید حلقه های مغناطیسی لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
مشاوره خرید حلقه های مغناطیسی لاغری. ضبط صدای خبرنگاری حرفه ای،سنسوردار،دارای اسپیکر و رادیو , گوناگون , لوازم. متابولیسم چربی ppt. چربی ppt.
فروش دستگاه لاغری اربیترک :: لوازم ورزشی - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش دستگاه لاغری اربیترک , لوازم ورزشی , لوازم. اربیترک. اوربیترک. اربی ترک. اسکی فضایی. اسکی ثابت. الپتیکال. لاغری شکم. دستگاه ورزشی. نمایندگی ...
فروش اینترنتی صابون لاغری اژه - 
فروش اینترنتی صابون لاغری اژه. گن بندی گن لاغری اسلیم لیفت دربسته دوتایی, زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری. گن. بندی. قرص لاغری.
کرم مروارید -چاق کننده. و گونه گذارصورت :: زیبایی و بهداشت - 
آرین تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و ... فروش کلی و جزئی محصولات آرایشی و بهداشتی مخصوص همکاران گرامی با قیمت فوق ...
خرید قرص لاغری هربال اسلیمینگ - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید قرص لاغری هربال اسلیمینگ. کپسول لاغری نچرال مکس اسلیمینگ , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فروش ویژه کپسول لاغری اسلیمینگ. کپسول لاغری. اسلیمینگ.
قرص لاغری تضمین 12کیلودرماه بدون عوارض اصل :: زیبایی و بهداشت
فروش قویترین قرص لاغری تضمینی خرید قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10کیلو لاغری فروش اینترنتی قرص لاغری گیاهی و تضمینی دیگر نگران افزایش وزن ...
موثرترین داروی لاغری - 
فروش قویترین قرص لاغری تضمینی خرید قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10کیلو لاغری فروش اینترنتی قرص لاغری گیاهی و تضمینی دیگر نگران افزایش وزن ...
فروش نوروزی لوازم آرایشی زیبایی لاغری :: زیبایی و بهداشت
فروش نوروزی لوازم آرایشی زیبایی لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. تاپیک. ترمیم مو. پر پشت کننده مو. حجم دهنده مو. توپیک. رنگ مو. جی فایو. فارادیک. محصولات ...
اطلاعات و قیمت فروش کیت تست تخمک گذاری و کیت آزمایش بارداری ...
اطلاعات و قیمت فروش کیت تست تخمک گذاری و کیت آزمایش بارداری , تجهیزات پزشکی , لوازم. کیت تست ... فروش لوازم آزمایش حاملگی. ... چای سبز لاغری تیما فروش ...
قیمت حلقه لاغری تن زیب - 
قیمت حلقه لاغری تن زیب. ... دارای لایه درونی بایفیل تمام چرم (۲/۱میلی متری) قیمت فروش : ۸۸۰۰۰ تومان ... لباس رسمی مسابقات جهانی:قیمت فروش.۶۳۰۰۰تومان ۱۰- باندهای ...
خرید ژل لاغری اسپرت فیتنس - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید ژل لاغری اسپرت فیتنس. ژل لاغری موضعی واقعی و طبیعی فیتنس , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ژل لاغری فیتنس. لاغری. لاغری موضعی. ژل لاغری. لاغری بدون ...
فروش اینترنتی انواع کمربند ویبره لاغری ویبرو شیب - 
فروش اینترنتی انواع کمربند ویبره لاغری ویبرو شیب. انواع کمربند لاغری ویبروشیب , زیبایی و بهداشت , خدماتی. کمربند. لاغری. ویبروشیپ. زیبایی. ویبره.
قیمت فروش ( خرید ) کمربندهای لاغری ، بخار ، ماساژور و ویبراتور ...
قیمت فروش ( خرید ) کمربندهای لاغری ، بخار ، ماساژور و ویبراتور , لوازم ورزشی , لوازم. کمربند بخار. کمربند ویبره. کمربند ویبراتور. کمربند ماساژور. کمربند لاغری.
محل خرید چای دکتر سینا در شیراز - درج آگهی رایگان پیام سرا
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
افزایش قد تا15سانت دریک دوره(%100تضمینی :: زیبایی و بهداشت
تاثیر دویدن در لاغری. بهترین دارو برای افزایش قد. ... دویدن برای لاغری. داروهای گیاهی برای افزایش ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
نماینده فروش گن لاغری Slim lift در رشت - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن بندی اسلیم لیفت در بسته دوتایی گن جادویی اسلیم لیفت گن بندی اسلیم لیفت(2 عدد)slim n lift ))))))))))))کاهش دو الی سه سایز به محض پوشیدن((((((((((((( لاغری ...
فروش دستگاه لاغری ماساژ g5 - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش دستگاه لاغری ماساژ g5. کوچک کردن شکم , لوازم ورزشی , لوازم. توتال کر. دستگاه ورزشی. دراز نشست. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض ...
دستگاه لاغری و ورزشی استپر کشدار LTT :: لوازم ورزشی - 
دستگاه لاغری و ورزشی استپر کشدار LTT , لوازم ورزشی , لوازم. استپر. لاغری. ورزشی. استپ. کوهنوردی. دستگاه لاغری. دستگاه ورزشی. ورزش trx. ... فروش ltt stepper.
چاق شوید -چاق بمانید-چاقی-20 کیلو درماه :: زیبایی و بهداشت - 
آغاز فروش ویژه با 30 الی 60% تخفیف ارمن تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و تناسب اندام روز دنیا درایران مخصوص صورت وکل ...
کپسول لاغری فرمولا 7 محصول مشترک کشور ترکیه - آمریکا :: زیبایی ...
آمریکا لاغری رژیم غذایی کاهش وزن. فرمولا 7. ... خرید اینترنتی قرص لاغری فرمولا7. کپسول فرمولا7. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
محل فروش ژل لاغری نیوآ - 
محل فروش ژل لاغری نیوآ. کمربند لاغری ویبروشیپ به همراه ژل , خرید نوین , فروشگاه ها. ورزش دیسک گردن. ورزش برای دیسک گردن. ورزش های دیسک کمر. ورزشهای دیسک ...
شرکت farsi shop قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
بهترین کرم سفید کننده پوست :: زیبایی و بهداشت - 
فروش انواع کرم لایه بردار و روشن کننده و سفید کننده چای سبز+ژل لایه بردار فوری ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری)
قیمت فروش قرصهای لاغری لیدا - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش موثرترین قرص لاغری گیاهی 100% تضمینی لیدا فقط کافیست یکبار امتحان کنید سایت اصلی محصول را حتما مطالعه فروش ژل لاغری ایوروشه - 
فروش ژل لاغری ایوروشه. ترازوی دیجیتالی آلمانی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. beauty4u. beauty4u. beauty4u. beauty4u. beauty4u. beauty4u. beauty4u. beauty4u.
کوچک کردن شکم :: لوازم ورزشی - 
لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. کاهش. افزایش. ... چسب لاغری میراکل پچ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
موءثرترین داروی گیاهی لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
دارو. گیاهی. لاغری. چشوم.... داروهای گیاهی لاغری. گیاه چشوم. داروی گیاهی ... داروهای گیاهی برای لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
عوارض پودر لاغری یوتام - 
فروش قویترین قرص لاغری تضمینی خرید قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10کیلو لاغری فروش اینترنتی قرص لاغری گیاهی و تضمینی دیگر نگران افزایش وزن ...
نمایندگی فروش ویبرو شیپ در کرج و تهران :: زیبایی و بهداشت
نمایندگی چسبهای لاغری در کرج. نمایندگی ویبروشیپ در تهران. فروش ویبرو شیپ در تهران. فروش چسب در کرج. نمایندگی های فروش چسب لاغری در تهران. کمربند لاغری ...
موثرترین قرص چاقی periactin + برگه ضمانتنامه :: زیبایی و بهداشت
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... داروهای چاقی قرص پری اکتین بسیار موثرتر و بهتر از تمام داروهای موجود است و بصورت ریشه ای مشکل لاغری را حل می کند .
فروش دستگاههای لاغری اسکی فضایی یا الپتیکال :: لوازم ورزشی
فروش دستگاههای لاغری اسکی فضایی یا الپتیکال , لوازم ورزشی , لوازم. اسکی فضایی. الپتیکال. اربیترک. اسکی ثابت. لاغری شکم. دستگاه ورزشی. قیمت اسکی ...
قرص های لاغری لیدا معجزه پزشکی :: زیبایی و بهداشت - 
فروش. موثرترین. قرص. لاغری. گیاهی. 100%. تضمینی. لیدا. فقط. کافیست. یکبار. امتحان کنید. قرص لاغری لیدا. قرص لیدا. قرص لاغری لیدا. عوارض قرص لاغری ...
کپسول بسیار موثر برای لاغری - با ضمانتنامه :: زیبایی و بهداشت
بهترین و موثرترین ژل لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... کپسول لاغری (تینوئیت رتاد ) Tenuate@Retad موثرترین و معروفترین دارو در زمینه ...
گن لاغری مردانه خرید حضوری در تهران
گن لاغری مردانه خرید حضوری در تهران. گن لاغری مردان , تجهیزات پزشکی , لوازم. آگن. تناسب. اندام. کاهش گن لاغری. اسلیم لیفت. گن لاغری جادویی. گن اسلیم لیفت.
فروش گن های لاغری در شیراز - درج آگهی رایگان پیام سرا...‎
فروش گن های لاغری در شیراز. فروش مستقیم لوازم ارایشی و بهداشتی در شیراز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. باله آ. شیراز. محصولات لومن. تبلیغات لوازم آرایشی.
فروش کپسول لاغری اسلیمینگ در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش کپسول لاغری اسلیمینگ در اصفهان. قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming , خدمات بازرگانی , خدماتی. قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ.
گن لاغری تریومف - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش گن لاغری اسلیم 2 عدد فروش انواع گن های لاغری بندی اسلیم فروش انواع گن لاغری اسلیم لیفت گن لاغری بندی اسلیم ...
فروش گن لاغری اسلیم لیفت در اهواز - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش گن لاغری اسلیم لیفت در اهواز. گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری. گن لاغری زنانه. گن لاغری ...
قرص کرفس برای لاغری - 
بهترین روش لاغری بوسیله قرص چای سبز و ورزش های لاغری , گوناگون , لوازم. خرید چای ... خرید قرص لاغری. عوارض قرص ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
نمایندگی چای سینا در مشهد - 
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
لاغری واقعی و بدون عوارض میخواهید؟ لطفا بخوانید :: زیبایی و بهداشت
لاغری. لاغری موضعی. ژل لاغری. لاغری بدون عوارض. کپسول لاغری. رفع چاقی. چربی سوزی. ... کپسول لاغری فیتنس. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کاهش سایز موضعی(شکم.پهلو و . . .)سریع -کوچک کردن شکم و ... - 
وارد کننده و توزیع کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران فروش محصولات لاغری با نازلترین قیمت انواع کمربند های حرارتی و ویبره گن های لاغری اسلیم لیفت (کاهش ...
ملحفه یکبار مصرف :: تجهیزات پزشکی - 
کپسول لاغری یزدان. زیرانداز بیمار. ترموباند. ... اسپان باند. قرص لاغری دکتر یزدان. رول روتختی. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش کپسول لاغری فست اسلیم در مشهد -
فروش کپسول لاغری فست اسلیم در مشهد. توصیه گوگل:کپسول جدید لاغری فست اسلیم , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. فست اسلیم. ضد چاقی. ضد چربی.
کمربند لاغری ویبره ویبروشیپ Vibro Shape :: زیبایی و بهداشت
روش استفاده از کمربند لاغری ویبروشیپ دفترچه راهنمای فا. ... دانلود دفترچه راهنمای فارسی کمربند لاغری ویبروشیپ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
Daily Slim قرص لاغری و چربی سوز امریکایی :: زیبایی و بهداشت
Daily Slim قرص لاغری و چربی سوز امریکایی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص slim ... کپسول لاغری slim me. داروی slim ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
ادرس محل فروش چای سینا در تهران
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
ادرس فروش گن لاغری مردانه در شیراز - درج آگهی رایگان پیام سرا
ادرس فروش گن لاغری مردانه در شیراز. فروش مستقیم لوازم ارایشی و بهداشتی در شیراز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. باله آ. شیراز. محصولات لومن. تبلیغات لوازم آرایشی.
عامل فروش کپسول لاغری ردکت سوریه - درج آگهی رایگان پیام سرا
عامل فروش کپسول لاغری ردکت سوریه. کپسول لاغری بوترام و ریداکت 100% تضمینی با نازلترین قیمت..تک بخرید به قیمت عمده , زیبایی و بهداشت , خدماتی.
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ در بازرگانی فارسی شاپ - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
خرید دستگاه کوتیشن لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید دستگاه کوتیشن لاغری. فروش دستگاه لاغری اربیترک , لوازم ورزشی , لوازم. اربیترک. اوربیترک. اربی ترک. اسکی فضایی. اسکی ثابت. الپتیکال.
پارتس اسلیم 100%اصل * چای لاغری دکتر سینا *ژل لاغری شونیز *با ...
لاغری. سوپر اسلیم. پارتس اسلیم. لاغری سریع. کاهش سایز. کپسول لاغری. ... ن ماه فروش این محصول حتی یک مورد مصرف کننده ناراضی نداشته است و از آنجاییکه کاملا ...
فروش قرص لاغری مجیک اسلیم در شیراز - درج آگهی رایگان پیام سرا
قرص لاغری امریکایی RELACOREریلاکراصل رافقط ازما بخواهید قرص لاغری ریلاکر RELACORE تنها قرص لاغری موجود درایران وجهان میباشد که توانسته درمدت کوتاهی ...
قرص لاغری ویتاتین پلاس vita thin plus :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی آوین بازار ارئه کننده بهترین و با کیفیت محصولات زیبایی ، بهداشتی و تناسب اندام با مجوز وزارت بهداشت لاغری - ویتا تین پلاس - vita thin plus ...
کمربند لاغری بخار- استیم بلت-steam o belt :: زیبایی و بهداشت
کمربند لاغری اسلیم ابلت. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... steam belt کمربند لاغری استیم با نیرویی جادویی بخار وزن شما را در کوتاهترین مدت پایین ...
فروش قهوه لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش قهوه لاغری. قهوه لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قهوه لاغری. معنی ایلیا. رژیم قهوه. قهوه سبز لاغری. قهوه لاغری. قرص قهوه سبز. قهوه لاغری لپتین. قهوه لاغری سبز ...
گن لاغری مردانه :: پوشاک - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن لاغری مردانه , پوشاک , لوازم. گن لاغری مردانه رشت. گن لاغری مردانه در رشت. گن مردانه رشت. فروشنده گن لاغری در رشت. سایت خرید پوشاک مردانه شلوار. فروش گن لاغری ...
کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی 4 موتوره :: زیبایی و بهداشت
کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی 4 موتوره vibro shape کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی لاغری موضعی دارای یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
قرص لاغری نچرال اسلیمینگ :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری. لباس عروس. مو. آرایش. لوازم آرایشی. ادکلن. گریم. پودر. ارایشی. پزشک. آرایشگاه. ... عوارض قرص لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
گن لاغری مردان فروش در شیراز - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن لاغری مردان فروش در شیراز. فروش مستقیم لوازم ارایشی و بهداشتی در شیراز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. باله آ. شیراز. محصولات لومن. تبلیغات لوازم آرایشی.
خرید اینترنتی قرص بوتانیکال اسلیمینگ از
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش ...
خرید قرص های لاغری بوتانیکال اسمیلینگ اسپانیا - 
خرید قرص های لاغری بوتانیکال اسمیلینگ اسپانیا. قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اورجینال , گوناگون , شخصی. لاغری چاقی. کپسول لاعری. کپسول چاقی.
قرص لاغری فارینوز - 
قرص لاغری نوتری فیت-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... عوارض قرص های لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا نیم ست ...
دستگاه لاغری ویبروشیپ اصل :: زیبایی و بهداشت - 
فروش انواع محصولات کمربند لاغری ویبروشیپ بهترین و جدیدترین کمربند لاغری ویبره حرارتی ویبروشیپ خرید ویبروشیپ قوی ترین کمربند لاغری با استفاده ...
چاقی دائمی و بدون عوارض میخواهید؟ لطفا بخوانید :: زیبایی و بهداشت
چاق کننده. چاقی. لاغری. رفع لاغری. درمان لاغری. چاق کننده گیاهی. چاق کننده بدن. چاقی بدن. تناسب اندام ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کوچک کردن شکم و پهلو در 3 روز - ژل لاغری معجزه سال :: زیبایی و بهداشت
کوچک کردن شکم و پهلو در 3 روز - ژل لاغری معجزه سال , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... رژیم لاغری 15 روزه کانادایی. عوارض ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کپسول لاغری هربال فرمولا - درج آگهی رایگان پیام سرا
محصولات دیگر فروشگاه: هپر قدرت ویبره حرارتی سوپر مکس توربو چهار موتور کمربند لاغری کمربند لاغری بسیارقوی ویبروشیبVibro Shape +گارانتی+ارسال ...
چای لاغری تیما-روغن شترمرغ ویترای :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی. روغن شترمرغ. چای لاغری. طرز تهییه روغن لاغری برای ماساز. خریدآنلاین روغن شترمرغ. گلدن خاویار. سایت 5040. خرید روغن شترمرغ ...
خرید قرص لاغری mix natural سرکه سیب - 
خرید قرص لاغری mix natural سرکه سیب. ( قرص ) کپسول لاغری Magic Slim مجیک اسلیم اصل , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص سرماخوردگی بارداری. مصرف قرص ...
چاقی لاغری مکمل غذایی بدنسازی :: لوازم ورزشی - 
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
توصیه گوگل:کپسول جدید مجیک اسلیم قرمز :: زیبایی و بهداشت
عرضه کننده جدیدترین محصولات (ورزشی و لاغری و تناسب اندام) برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به آدرس
دکترسین فروش - درج آگهی رایگان پیام سرا
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
گن لاغری بندی اسلیم لیفت 2 عدد :: زیبایی و بهداشت - 
گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. مخصوص بالا تنه. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. ... گن لاغری وی کی. گن لاغری ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
چاق شوید -چاق بمانید-چاقی-20 کیلو درماه :: زیبایی و بهداشت - 
آغاز فروش ویژه با 30 الی 60% تخفیف آرین تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و تناسب اندام روز دنیا درایران مخصوص صورت ...
چسب لاغری KIYESKI - محصولی با برند جهانی و معتبر :: تجهیزات پزشکی
چسب لاغری بوتینیکال اسلیمیت. چسب لاغری بوتانیکال اسلیمینگ. چسب لاغری گیاهی بوتیکال اسلیم پچ. چسب لاغری بوتانیکال استلیمیت. فروش چسب لاغری ...
قرص لاغری ریداکت :: زیبایی و بهداشت - 
ترکیبات قرص لاغری ریداکت به گونه ای می باشد که با تنظیم کردن ترشحات داخل بدن ... در صورتی که هدف از فروشگاه مجای حذف واسته و عرضه محصول به قیمت واقعی به ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
رفع سفیدی موی سر//10سال جوانترشوید :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروش فوق العاده کرم رفع سفیدی موی سر مجیک میکس ... کمربند لاغری ویبرو موتور قوی-ویبراتون گن جادوئی Slim n lift
چای لاغری دکتر سینا اصفهان - 
چای لاغری دکترسینا-نمایندگی چای دکترسینا-چای لاغری-دکترسینا-قیمت چای لاغری-نمایندگی چای لاغری-خرید چای لاغری-فروش چای لاغری-بهتر از کپسول ...
نماینده اصلی فروش محصولات سلامتی بیورر در ایران :: زیبایی و بهداشت
فروش انواع محصولات بیورر آلمان (BEURER جزء معدود وسایل واقعا آلمانی در بازار ایران می باشد)در فروشگاه اینترنتی ... راه حل برایتان آماده است کمربند لاغری EM30
مراکز فروش و نمایندگی زیرپوش لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
عرضه کننده محصولات نوردیوا و نیو لی لی در ایران مزایای محصولات :  تنوع بیش از 190 مدل و افزوده شدن حداقل 10 ...
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اورجینال - 
قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش ...
مرکز خرید نوین، فروش کالا به قیمت تجاری :: خرید نوین - 
مرکز خرید نوین، فروش کالا به قیمت تجاری , خرید نوین , فروشگاه ها. لاغری زیبایی. ترک سیگار با e. health cigarette. قیمت اجناس در ایران. قیمت اجناس. قیمت کالاهای ...
افزایش قد- تا 15سانت(100%تضمینی :: زیبایی و بهداشت - 
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه .... آغاز فروش ویژه با 30 الی 60% تخفیف/ لطفا از سایت ما دیدن فرمائید ضرر نمیکنید !
کرم گارنیر چند منظوره ضد چروک ضد پیری ضدلک روشن کننده - 
چای لاغری تیما-روغن شترمرغ ویترای ... مرکز فروش و نمایندگی کرم گارنیر- کرم والنسی اصل فرانسه و کرم چای سبزاصل درایران همراه با گارانتی 1- محصولات گارنیر( ...
مرکز خرید گن لاغری اسلیم لیفت در تهران با قیمت استثنایی
مرکز خرید گن لاغری اسلیم لیفت در تهران با قیمت استثنایی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. بندی. لاغری. چاقی. شکم. ران. باسن. موضعی. زیبایی. لوازم. کمربند.
موثرترین بهترین قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10تا15 کیلو ...
12 کیلو لاغری دائمی باقویترین قرص لاغری اصل امریکا بدون عوارض گیاهی تضمینی ... تخفیف ویژه این قرص با تخفیف 10% وباقیمت 85000 تومان به فروش میرسد
خرید انواع گن اسلیم لیفت زنانه :: زیبایی و بهداشت - 
انواع گن لاغری. گن اسلیم لیفت. گن لاغری جادویی. فروش گن های لاغری گن. گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. مخصوص بالا تنه. گن لاغری بندی اسلیم لیفت. گن.
ایا مصرف قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ ضرر دارد - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
قرص لاغری هربال اسلیمینگ - 
قرص لاغری هربال اسلیمینگ. کپسول لاغری نچرال مکس اسلیمینگ , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فروش ویژه کپسول لاغری اسلیمینگ. کپسول لاغری. اسلیمینگ. کپسول ...
کپسول لاغری بوترام محصول المان 30 عدد فقط
کپسول لاغری بوترام محصول المان 30 عدد فقط تومان - 8 تا 12 کیلو در ماه , زیبایی و ... سیبو ترامین کبسول لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
مواد تشکیل دهنده چای لاغری دکتر سینا - 
پارتس اسلیم 100%اصل * چای لاغری دکتر سینا *ژل لاغری شونیز *با ضمانت ... مواد تشکیل دهنده چای لاغری دکتر سینا. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کپسول های گیاهی درسا - چاقی صورت و رفع چین و چروک :: زیبایی و ...
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... آیا از لاغری صورت خود رنج می برید ؟ ... برای پسر ها و دخترهای جوان و بشاش که از لاغری و وارفتگی صورت رنج می برند .
کفش لاغری-قیمت کفش لاغری-خریدکفش لاغری-پرفکت ... - 
خریدکفش لاغری. پرفکت استپز. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز .... نمایندگی کفش لاغری پرفکت استپز در ایران درسا ماهان کیش کفش پرفکت ...
خرید صابون لاغری اژه - 
خرید صابون لاغری اژه. خرید گن لاغری اسلیم لیفت تضمین لاغری, زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری مردانه. گن لاغری اسلیم لیفت مردانه. تی شرت ...
ضبط صدای خبرنگاری حرفه ای،سنسوردار،دارای اسپیکر و رادیو ...
خرید اینترنتی حلقه های ورزشی. حلقه لاغری شصت پا. فروش حلقه ورزشی. قیمت حلقه دور کمر. حلقه های برنر رینگ. حلقه های برنر فت رینگ. عوارض حلقه های چربی سوز.
مرکز فروش یوتام لاغری در اصفهان - درج آگهی رایگان پیام سرا
مرکز فروش یوتام لاغری در اصفهان. پودرچاقی افلاطون و بومبا,قرص چاق کننده و اشتها آور مخمر آبجو , زیبایی و بهداشت , خدماتی. پودر چاق شدن. پودر چاقی. داروی چاق کننده.
انواع کمربند لاغری ویبروشیب :: زیبایی و بهداشت - 
کمربند لاغری ویبرو شیپ اصل دارای 12 ماه گارانتی شرکت +خدمات پس از فروش+ اشانتیون انتخابی+ ارسال رایگان تحویل درب منزل ((((((دارای دفترچه راهنمای کاملا ...
عوارض قرصهای لاغری مجیک اسلیم -  ...‎
عرضه کننده جدیدترین محصولات (ورزشی و لاغری و تناسب اندام) برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به.
فروشگاه گن لاغری اسلیم لیفت مردان مشهد - 
فروشگاه گن لاغری اسلیم لیفت مردان مشهد. گن لاغری اسلیم لیفت مردانه اصل بدون عوارض باکیفیت عالی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن لاغری. گن لاغری مردانه. گن.
پودر چاقی بومبا گیاهی 100% تضمینی :: خدمات پزشکی - 
لاغری.. پودر بومبا. پودر چاقی بومبا. پودر چاقی. عوارض پودر چاقی ... مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
تناسب اندام و لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری. خواص کیوی لاغری. کیوی و لاغری. میوه هایی که باعث لاغری میشوند. ... واین محصول را به قیمت های گزاف(60,70وتا130هزار تومان)به فروش میرسانند ازاین رو برآمدیم ...
قیمت دستگاه لاغری lpg.ودستگاههای لاغری موضعی خانگی - 
پیشرفته ترین دستگاه لاغری موضعی ، RF ، کاویتاسیون ، ماساژ LPG و وکیوم ... بهترین دستگاه برای لاغری موضعی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
امبدینگ :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری موضعی. لاغری بدون رژیم. نخ بخیه. میگرن. سیاتیک. افسردگی. چاقی. ... مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ 36 عددی ساخت اسپانیا - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
کوچک کردن شکم و پهلو در 3 روز+معجزه2009 :: زیبایی و بهداشت - 
ورزش برای لاغری شکم و پهلو. روشهای لاغری ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... کوچک کردن شکم و پهلو در 3 روز-بدون -دارو رژیم-ورزش- ژل لاغری- معجزه 2009
فروش کرم رفع چین و چروک و ضد شل شدن پوست خاویار :: زیبایی و ...
فروش کرم رفع چین و چروک و ضد شل شدن پوست خاویار , زیبایی و بهداشت , خدماتی. کرم ... چای سبز لاغری تیما .... فروش انواع کرم ضد پیری وچین وچروک خاویار والنسی
خرید چای لاغری شاهسوند - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید چای لاغری شاهسوند. دمنوش گیاهی کاهنده کلسترول خون , زیبایی و بهداشت , خدماتی. خدا حافظ داروهای شیمیایی. دمنوش. دمنوش گیاهی لاغری شاهسوند. چای لاغری شاهسوند.
قویترین قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim :: خدمات پزشکی - 
قرص لاغری فیل اسلیم Feel Slim یک محصول فوق العاده می باشد که هم اکنون توسط فروشگاه فراز طب تنها نمایندگی این محصول در ایران به هموطنان عزیز عرضه می گردد.
کرم روشن کننده و سفید کننده چای سبز+ژل...
تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان. مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
عوارض چسب لاغری میراکل پچ - 
لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. کاهش. ... چسب لاغری اسلیم پچ. دستگاه جی ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
روش کار دستگاه لاغری g5 - درج آگهی رایگان پیام سرا
ماساژ لاغری با دستگاه G5. g5 دستگاه. روش استفاده از ... کار دستگاه لاغری g5. دستگاه لاغری موضعی g5. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا بیگودی جادویی ...
قیمت کرم لاغری سینره - 
قیمت کرم لاغری سینره. محصولات آرایشی و ... مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مهره مار ... فروشگاه اینترنتی پارس سلر.
قرص شوید برای لاغری - 
کپسول های لاغری مجیک اسلیم. ... روش لاغری 10 کیلو در یک ماه. ... فرمائید : ( این محصول به دلیل قیمت رقابتی فقط بصورت نقدی به فروش می رسد )
قرص لاغری خوب بدون عوارض از داروخانه - 
این کپسول تحولی جدید برای افرادی است که به زیبایی و لاغری بیشتر فکر می کنند. (آریاتوس نمایندگی انحصاری فروش کپسول لاغری فلفل در ایران) قیمت:...
کپسول لاغری هودیا گوردونی همراه با یک قهوه لاغری فیتنس هدیه ویژه ï ...
شما می توانید در فروش ویژه نوروز همراه با خرید هودیا گوردونی یک قهوه لاغری فیتنس به ارزش تومان از بازرگانی ماشاپ به عنوان هدیه دریافت نمایید توجه فرمایید ...
Magic Slim :: خدمات پزشکی - 
کمپانی EAST PIONEER یکی از موفق ترین در تولید کننده محصولات لاغری می باشد که این محصولات را با نام Magic Slim مجیک اسلیم به فروش می رساند. نام محصول
بهترین داروی چاقی حاوی HGH با ضمانت :: زیبایی و
محصولات دیگر فروشگاه فراز طب : کپسول لاغری پومئول Pomeol ساخت فرانسه با مجوز بهداشت ایران کپسول لاغری گیاهی اکستریم اسلیم با ...
محلول معجزه گر ضد جوش صورت و بدن جهت درمان قطعی جوش :: زیبایی و ...
چای سبز لاغری تیما فروش کارت .... فروش انواع محلول ضد جوش بای بای اصل فرانسه فروش کرم ضد جوش بای بای فروش کرم ضد جوش بای بای فرانسه محلول معجزه گر ضد ...
فروش ماده بیهوش کننده - 
فروش ارزان محصولات مصرفی و دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی , خدمات پزشکی , خدماتی ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
تزریق چربی و بوتاکس و رفع لاغری صورت و گودی زیر چشم :: خدمات ...
درمان لاغری صورت. رفع لاغری ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... لاغری موصعی ب(رژیم - مزوتراپی- اولتراسونیک- ار اف (رادیوفرکانسی )-اندودرمی - طب ...
خرید-فروش- پودر چاق کننده(انواع لوازم چاقی ولاغری موجود است) - 
فروش. قرص مولتی دیلی. قرص مولتی دیلی. خواص قرص مولتی دیلی. عوارض ... ویا اینکه از لاغری بسیار حاد رنج میبرند و دنبال یک راه حلی برای این موضوع میگردند.
پودرچاقی افلاطون و بومبا,قرص چاق کننده و اشتها آور مخمر آبجو - 
پودر لاغری یوتام. راههایی برای چاق شدن. مضرات کاسنی. عوارض پودر چاقی ... تیتانیوم -طرح حریم سلطان چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
قرص لاغری green coffee bean - درج آگهی رایگان پیام سرا
قویترین قرص لاغری feel slim , گوناگون , شخصی. قرص لاغری لایف سنتر. ... داروی لاغری لایف سنتر و اسلیم لست. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مهره مار
دستگاه کوچک کننده بینی آیدان :: زیبایی و بهداشت - 
تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان. مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
ژل لاغری کاملیا - درج آگهی رایگان پیام سرا
پارتس اسلیم 100%اصل * چای لاغری دکتر سینا *ژل لاغری شونیز *با ضمانت ... مواد تشکیل دهنده چای لاغری دکتر سینا. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
عوارض حلقه های لاغری
پارتس اسلیم 100%اصل * چای لاغری دکتر سینا *ژل لاغری شونیز *با ضمانت 7-12 ... ژل ویتامینه لاغری موضعی کاملیا. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
قهوه لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
شرکت ایران تله مارکت تنها شرکت درای مجوز رسمی از وزارت بهداشت برای فروش کلیه محصولات لاغری،زیبایی،خانگی،بهداشتی وآرایشی در ایران میباشد
قرص ال آرژنین=(مخصوص افزایش قد :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز .... آرین تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و تناسب اندام روز دنیا درایران
گن لاغری بعداز سزارین :: تجهیزات پزشکی - 
لاغری. لاغری موضعی. لاغری بعد از سزارین. لاغری پس از سزارین. گن لاغری طبی. گن بعد از سزارین. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ...
چای هربال اسلیمینگ - 
محصولات دیگر فروشگاه: هپر قدرت ویبره حرارتی سوپر مکس توربو چهار موتور کمربند لاغری کمربند لاغری بسیارقوی ویبروشیبVibro Shape +گارانتی+ارسال ...
خرید اینترنتی قرص لاغری پومئول - 
خرید اینترنتی قرص لاغری پومئول. کاهش وزن با کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim Capsule , زیبایی و بهداشت , خدماتی. magic slim. laghari. ghors. kapsool.
کپسول لاغری مکس نچرال اسلیمینگ ساخت آمریکا 100%اورجینال ...
نچرال اسلیمینگ. perfect slimingقرص لاغری. natural max slimming ... لاغری مهماندوست مشهد. perfect slimingقرص. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز ...
کرم مروارید extra,پف دهنده صورت plus pearl cream :: زیبایی و بهداشت
چه چیزهایی باعث لاغری میشود. قرص EXTRA. چه چیزی ... چه چیزی باعث لاغری میشود. ماسک صورت برای ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
دستگاه قدم شمار :: تجهیزات پزشکی - 
فروش قدم سنج. گام سنج. دستگاه کالری سنج. خرید گام شمار. ... قیمت پدومتر. خرید قدم شمار. فروش قدم شمار. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و ...
بهترین و قویترین قرص لاغری اکستریم اسلیم ( پارت
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری اسلیم در ایران این قرص های لاغری فوق العاده را فقط از نمایندگی اصلی آن تهیه فرمایید. نام محصول ...
فروش محصولات تالگو و قیمت محصولات تالگو - 
فروش محصولات تالگو و قیمت محصولات تالگو. فروش گن اسلیم لیف , تجهیزات پزشکی , لوازم. انواع گن لاغری. انواع گن لاغری اسپانیایی. گن های لاغری. اسلیم لیف.
توتال کور اورجینال با شمارشگر دیجیتال- توتال کر total core :: خرید ...
دستگاه ورزشی توتال کور. خرید توتال کر. فروش توتال کور. ... کمربند لاغری بخار استیم بلت ... دارای شمارشگر دیجیتال (تنها در این فروشگاه) ارسال رایگان سراسر ...
قرص ال ارژنین مخصوص افزایش قد(نازلترین قیمت نسبت به فروشگاه ...
قرص ال ارژنین مخصوص افزایش قد(نازلترین قیمت نسبت به فروشگاه ای دیگ , زیبایی و بهداشت ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
فروش اینترنتی قرص آلگومد - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش اینترنتی قرص آلگومد. لاغری کاهش سریع سایز و وزن با قرص لاغری چربی سوز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی.
خرید چای لاغری تیما - 
خرید چای لاغری تیما. پلان و نشقه های طلایی برای منازل مسکونی,ویلا , آپارتمان , هایپر مارکت , فروشگاه ها. رژیم لاغری 10 روزه. چای لاغری تیما. چای تیما. چای لاغری ...
فروشگاه گیاهان دارویی :: زیبایی و بهداشت - 
فروش محصولات چاقی ، لاغری زیبایی پوست و مو ترک اعتیاد جوابگوی تمامی سوالات پزشکی شما هستیم. در صورت عدم نتیجه گیری از داروهای لاغری و چاقی مبلغ خود را ...
کپسول گیاهی لاغری 21 گیاه - 
داروی گیاهی منحصر به فرد لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لاغری. گیاهی. ... بهترین داروی گیاهی برای لاغری. دارو گیاهی ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش عمده پوشاک زیر بانوان (مارکدار ترک) :: پوشاک - 
فروش عمده پوشاک زیر بانوان (مارکدار ترک) , پوشاک , لوازم. ... مانتو فروشی اریکا. ... مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care ...
لاغری و چربی سوز بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimming - 
بوتانیکال اسلیمینگ botanical slimmingبوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا)100 تضمینیبوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در ...
فروش مستقیم لوازم ارایشی و بهداشتی در شیراز :: زیبایی و بهداشت
فروش مستقیم لوازم ارایشی و بهداشتی در شیراز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. باله آ. شیراز. محصولات ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما
عوارض چای لاغری سینلس - 
چای لاغری. دکتر سینا. چاقی. چای سبز. درمان چاقی. عوارض چای لاغری سینلس. عوارض چای ... عوارض چای لاغری سینلس. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
کلینیک لاغری موضعی پاسارگاد :: زیبایی و بهداشت - 
مزوتراپی لاغری. دستگاه لاغری RF. عوارض دستگاه ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما
قرص لاغری اسلیم لایف - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش انواع گن بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش گن لاغری اسلیم 2 عدد فروش انواع گن های ...
موثرترین وبهترین قرص لاغری :: زیبایی و بهداشت - 
قرصهای چربی سوز برای لاغری. خواص ارژنین. موثرترین قرصهای لاغری. بهترین داروی ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز ...
قرص ال آرژنین مخصوص افزایش قد :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کلی و جزئی محصولات آرایشی و بهداشتی مخصوص همکاران گرامی با قیمت ... شلوارک لاغری سونا پنتس ( فقط با 55 دقیقه در روز یک الی دو سایز در ماه کم کنید )
داروی گیاهی لاغری شکم - درج آگهی رایگان پیام سرا
داروی گیاهی لاغری شکم. معجون گیاهی لاغری , هایپر مارکت , فروشگاه ها. داروی گیاهی برای لاغری شکم. چربی دور کبد. گیاهانی که باعث لاغری میشوند. زنیان چیست.
قرص گیاهی لاغری کارویل :: هایپر مارکت - 
قرص گیاهی لاغری کارویل , هایپر مارکت , فروشگاه ها. قرص کارویل. قرص کارویل. کارویل. کارویل عوارض. قرص گیاهی کارویل. قرص لاغری کارویل. عوارض قرص کارویل.
کرم گیاهی برای از بین بردن لکه صورت و روشن کننده :: زیبایی و بهداشت
مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... (عرضه کننده جدیدترین محصولات زیبایی و لاغری ) کیفیت بالا + قیمت مناسب
سوتین جادویی مجیک برا کوچک کننده ، سفت کننده ، بزرگ کننده سینه ...
کمربند لاغری جینیوس. کمربند لاغری جنیوس genius. genius. قرص لاغری. ... 1- فروش محصولات با کیفیت عالی که درهیچ فروشگاهی به هیچ عنوان یافت نمی شود
قرص لاغری بی تی آی لین - 
قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. ... قرص لاغری ریداکتیل. ریداکتیل 15. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
فروش انواع لوازم آرایشی و بهداشتی با ارزان ترین قیمت در ایران ...
فروش انواع لوازم آرایشی و بهداشتی با ارزان ترین قیمت در ایران , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان.
قرص لاغری تنوئید - 
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... تهران نیز می توانید به آدرس فروش (خیابان پاسداران - خیابان امیر ابراهیمی -پلاک 51 ) مراجعه ...
فروش مکمل های بدن سازی :: خدمات ورزشی - 
خانمها اقایان داشتن اندامی مناسب حق شماست فروش انواع داروهای لاغری و چاقی داروهای زیبایی انواع کراتین ها داروی افزایش قد در نوجوانان ...
دستگاه درازونشست -توتال کر- Total Core :: لوازم ورزشی - 
دستگاه لاغری فارادیک. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... جدید ترین محصولات لاغری - زیبایی- بهداشتی - آرایشی و خانگی را از شرکت...
فروش کمربند ویبره شیپ تکی و عمده :: لوازم ورزشی - 
فروش کمربند ویبره شیپ تکی و عمده , لوازم ورزشی , لوازم. کمربند لاغری ویبره شیپ. پاور بال. ویبره شیپ. قیمت دوچرخه کورسی. پاوربال. قیمت ویبره شیپ. کمربند ...
افزایش قد- تا 15سانت 100%تضمینی :: زیبایی و بهداشت
عوارض ژل لاغری. عوارض قرص ال آرژنین. ایلیز. ... قیمت قرص ال آرژنین. پمادایلیز. ژل لاغری loreal. ... مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
عوارض کمربند ویبره لاغری - 
فروش انواع کمربند لاغری فروش کمربند لاغری ویبروشیپ فروش کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی فروش کمربند لاغری هیلر فروش انواع کمربند لاغری ویبره ...
موثرترین قرص لاغری کاملا تضمینی و گیاهی 12 کیلو - 
قرص لاغری ریلاکر RELACORE تنها قرص لاغری موجود درایران وجهان میباشد که توانسته ... بدین منظور،آران مارکت با چندین سال سابقه فروش در زمینه محصولات زیبایی ...
فروش دستگاه ورزشی اربیترک :: لوازم ورزشی - 
فروش دستگاههای ورزشی. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت .... جهت دسترسی به کالای مربوطه از سایت فروشگاه پرشین بیوتی، به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید.
قیمت دستگاه لاغری فت کیلر - 
-فروش دستگاه لاغری پیشرفته فت کیلر - فروش دستگاه LPG - نماینده انحصاری و رسمی کارخانجات لاغری- لیزر و IPL در ایران تلفن : - (بیست خط ویژه)
کفش لاغری پرفکت استپس Perfect Steps :: لوازم ورزشی - 
کفش لاغری پرفکت استپس Perfect Steps , لوازم ورزشی , لوازم. پرفکت ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... کفش لاغری و تناسب اندام پرفکت استپس
کپسول لاغری کربو اسلیم carbo slim با مجوز وزارت بهداشت :: زیبایی ...
قرص های لاغری دارای مجوز بهداشت. کپسول کربواسلیم. قرص لاغری کربواسلیم. carboslim. کپسول کرب و ... لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
بد نیست کمی در مورد چای لاغری بدانیم؟ :: زیبایی و بهداشت - 
چای لاغری ارمغان طبیعت. فروشگاه ارمغان طبیعت. ارمغان طبیعت. رژیم لاغری سریع 7 روز. چای لاغری ارمغان. چای لاغری ارمغان طبیعت. چای ارمغان طبیعت. فروشگاه ارمغان ...
نحوه مصرف کارنیتین برای لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
چمن مصنوعی :: لوازم ورزشی - 
فروش چمن مصنوعی. ... چای سبز لاغری تیما .... دور زمین های ورزشی ، اجرا کامل سالن های ورزشی ، فروش گرانول اصل و سیلیس مخصوص زمین های فوتبال ، ارائه ژئوتکستایل ...
عوارض کمربند لاغری - 
فروش انواع کمربند لاغری فروش کمربند لاغری ویبروشیپ فروش کمربند لاغری ویبروشیپ ویبره حرارتی فروش کمربند لاغری هیلر فروش انواع کمربند لاغری ویبره ...
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه - 
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... تهران نیز می توانید به آدرس فروش (خیابان پاسداران - خیابان امیر ابراهیمی -پلاک 51 ) مراجعه ...
قرص لاغری فت برنر 120 تایی (FAT BURNERS) :: زیبایی و بهداشت
قرص لاغری. لاغری. لاغری سریع. لاغری تضمینی. فت برنر. fat burner. قرص نیولایف. قرص نیو لایف ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما
قیمت چسب لاغری میراکل پچ - 
لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. کاهش. ... چسب لاغری اسلیم پچ. دستگاه جی ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
دستگاه ورزشی ال تی تی استپر LTT STEPER :: خرید نوین - 
دستگاه ورزشی ال تی تی استپر LTT STEPER , خرید نوین , فروشگاه ها. دستگاه ورزشی ال تی تی ... کمربند لاغری بخار استیم بلت .... فروش ویژه به همراه هدایای نفیس ...
فروش وسایل یکبار مصرف بهداشتی , پزشکی , آرایشی :: زیبایی و ...
چای سبز لاغری تیما .... فروش صندلی جکی ، صندلی برقی ، صندلی انتظار ، سر شور مبله و تخت ... همه و همه در سایت فروش وسایل تخصصی و ملزومات آرایشی و بهداشتی
عوارض لاغری با دستگاه فارادیک - درج آگهی رایگان پیام سرا
مو- موبر دائم-موهای زائد-زاید-عوارض-ریشه-درمان-بهبود-چیست-قیمت-فروش-انواع-پوست-صورت-بدن- ... \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری) گونه گذاری بدون جراحی با داروی گیاهی :: زیبایی و بهداشت - 
دیگر محصولات فروشگاه با قیمتهای رقابتی باور نکردنی: ... دوره لاغری گیاهی فیتنس (شامل کپسول 180 تایی گیاهی، 2 بسته پودر سبز و ژل لاغری موضعی فیتنس)
فروش عمده و خرده لوازم آرایشی زیر قیمت بازار تهران :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما فروش کارت .... عرضه کننده کالا زیر قیمت بازار تلفن دفتر فروش:2-جزیره قشم نیما سود کم +فروش زیاد=سود زیاد مام رل۴*۸ :۲۰۵۰
دستگاه ویبراتور لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
دستگاههای لاغری شکم دستگاههای لاغری موضعی بانوان فروش انواع محصولات کمربند لاغری ویبروشیپ بهترین و جدیدترین کمربند لاغری ویبره حرارتی ویبروشیپ
پودرچاقی اکسیر سفارشی :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما ...
«قرص لاغری فشن اسلیم» - 
عرضه قرص super slim قیمت. super slim قرص لاغری. super slim کپسول. قرصهای لاغری super ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا دستگاه بافت موی ۴ ...
قرص لاغری اسلیم super slim کپسول لاغری اسلیم super slim - 
قرص super slim. عرضه قرص super slim قیمت. super slim قرص لاغری. super slim کپسول. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
ماسک جلبک دریایی :: تجهیزات پزشکی - 
فروشگاه اینترنتی خرید ماسک جلبک دریایى. خرید ماسک جلبک. استفاده از جلبک در ماسک ... چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه ...
فروش عمده معتبرترین محصولات آرایشی بهداشتی با نازلترین قیمت ...
فروش عمده معتبرترین محصولات آرایشی بهداشتی با نازلترین قیمت سراسر ایران , زیبایی و بهداشت ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
عوارض قرص لاغری اسلیمینگ - 
قرص لاغری نوتری فیت-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... عوارض قرص های لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا بیگودی ...
خواص اسفند لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
موثرترین بهترین قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10تا15 کیلو , زیبایی و ... برای تخفیف ویژه این قرص با تخفیف 10% وباقیمت 85000 تومان به فروش میرسد
موثرترین وبهترین قرص لاغری مورد تایید وزارت بهداشت ایر - 
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... تهران نیز می توانید به آدرس فروش (خیابان پاسداران - خیابان امیر ابراهیمی -پلاک 51 ) مراجعه ...
کرم چای سبز سفید کننده و روشن کننده پوست :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما ...
شامپوی رفع سفیدی مو ، سوبارو ،خانم ها ، آقایان با گارانتی مرکز پخش ...
فروش ویژه شامپوی رفع سفیدی مو سر سوبارو برای اولین بار در ایران شامپو رفع سفیدی مو یکی از ... بانو مارکت عرضه کننده جدیدترین محصولات (زیبایی و لاغری)
ال کارنیتین 250 برای لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
قرص لاغری کربو بلاکر carbo blocker - لاغری سریع و بدون عوارض ...
این محصول بسیار بسیار موثر و مفید بوده و جزء بهترین محصول هایی می باشد که فروشگاه اینترنتی آوین بازار در رابطه با لاغری و تناسب اندام ارائه نموده است .
آدرس فروشگاه کفش پرفکت استپس در تبریز - 
آدرس فروشگاه کفش پرفکت استپس در تبریز. کفش لاغری-قیمت کفش لاغری-خریدکفش لاغری-پرفکت استپز-پرفکت استپ-پرفکت استپس , لوازم ورزشی , لوازم.
دستگاه ویبره بسیار قوی خرید ویبروشیپ :: زیبایی و بهداشت
دستگاههای لاغری شکم دستگاههای لاغری موضعی بانوان فروش انواع محصولات کمربند لاغری ویبروشیپ بهترین و جدیدترین کمربند لاغری ویبره حرارتی ویبروشیپ
جشنواره فروش استثنایی دستگاههای ورزشی :: لوازم ورزشی - 
فروشگاه لوازم ورزشی راین. rainsport.ir. ... چای سبز لاغری تیما .... راین به مناسبت دهه فجر از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن جشنواره فروش استثنایی خود را برگزار می نماید
گن لاغری ویکی - درج آگهی رایگان پیام سرا
گن لاغری بندی اسلیم لیفت 2 عدد , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ... گن لاغری بندی اسلیم لیفت در بسته دوتایی
فروش و عرضه دستگاه طب سوزنی :: تجهیزات پزشکی - 
فروش و عرضه دستگاه طب سوزنی , تجهیزات پزشکی , لوازم. دستگاه طب سوزنی. ... فروش طب سوزنی. kwd-808 طب سوزنی. وسایل طب ... اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ...
چاقی لاغری مکمل غذایی بدنسازی - 
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
فروش انواع مکمل های ورزشی ، چاقی و لاغری :: خدمات ورزشی - 
فروش انواع مکمل های ورزشی ، چاقی و لاغری , خدمات ورزشی , خدماتی. پودر پروتئین وارتان. پودر وارتان. پودر whey. پودر یوتام. قیمت پودر پروتئین. قیمت پودر ...
فروش استثنائی لوسیون گیاهی ارواماتین Ervamatin درمان قطعی ریزش ...
فروش استثنائی لوسیون گیاهی ارواماتین Ervamatin درمان قطعی ریزش مو , زیبایی و بهداشت ... 07.21, گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش ...
ژل لاغری داو - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مهره مار شماره مجوز ارشاد ... تمامی کالاهای زیبایی لاغری و تناسب اندام را فقط از ما بخواهید. ارسال فوری و رایگان درب منزل و محل ...
کپسول لاغری اسلیمینگ آمریکا :: زیبایی و بهداشت - 
کپسول لاغری اسلیمینگ آمریکا , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... پودرهای لاغری. ... نگران نباشید سایت فروش ویتامینه با حوصله به تمامی سئوالات شما پاسخ می دهد .
قیمت قرص لاغری reductil - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران کپسول لاغری هودیا گوردونی (ضد اشتهای قوی) کپسول لاغری هودیا(نوعی کاکتوس کمیاب)
نظرات مصرف کنندگان درباره چای لاغری دکتر سینا
پارتس اسلیم 100%اصل * چای لاغری دکتر سینا *ژل لاغری شونیز *با ضمانت ... مواد تشکیل دهنده چای لاغری دکتر سینا. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
گن لاغری
گن لاغری. گن اسلیم لیفت. چربی سوز. مخصوص بالا تنه. گن لاغری بندی اسلیم لیفت. گن. فروش. خرید. خرید گن لاغری خانمها. خرید اینترنتی مایو اسلامی. فروش گن ...
بزرگترین تولید کننده لوازم ارتوپدی و محصولات مورد نیاز خانم های ...
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما .... فروش ویژه دستگاه رادیو فرکونسی لاغری قابل استفاده در مطب و مراکز لاغری و ...
شوید و لاغری - 
گن لاغری بندی اسلیم لیفت کاهش 3 سایز فوری در 2 رنگ مشکی و کرم فروش گن بدون بند اسلیم لیفت فروش انواع گن بندی اسلیم لیفت فروش انواع گن لاغری بندی ...
سریع ترین روش لاغری در جهان! :: CD و DVD - 
رژیم لاغری سریع 7 روز. رژیم لاغری سریع. سریعترین ... رژیم غذایی لاغری سریع رایگان. نحوه لاغری. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
کرم گونه گذار و پف صورت و گردن مروارید والنسی فرانسه :: زیبایی و ...
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
قرصهای لاغری دو قلوی فارینوس - 
قرص لاغری نوتری فیت-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... عوارض قرص های لاغری اسلیمینگ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
آمینو اسید برای لاغری و بدنسازی - درج آگهی رایگان پیام سرا
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
خرید اینترنتی عروسک باربی - 
خرید مایو توربو. فروش اینترنتی عروسک باربی. خرید اینترنتی عروسک باربی. خرید اینترنتی عروسک باربی. گن لاغری سرهم مایوشکل. خرید اقساطی.
کوچک کردن بینی بدون عمل و دستگاه :: زیبایی و بهداشت -  ww
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... مجموعه کامل آرایشگری و زیبایی و لاغری خانم ها و دختر خانم ها ... آموزش کامل لاغری و رژیم های فوق العاده جهت تناسب اندام
داروی چاق کننده بدن و صورت، اشتها آور بسیار عالی و حجم دهنده :: خدمات ...
نیم ست تیتانیوم -طرح حریم سلطان چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه. لینک های مفید. تبلیغات مجانی رایگان
فروش سوماتروپین دانمارکی :: زیبایی و بهداشت
فروش سوماتروپین دانمارکی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... چای سبز لاغری تیما .... فروش هورمون سوماتروپین دانمارکی اصلی با مجوز بهداشت .
قرص لاغری لیدا - 
قرص لاغری لیدا. قرص های لاغری لیدا معجزه پزشکی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. فروش. موثرترین. قرص. لاغری. گیاهی. 100%. تضمینی. لیدا. فقط. کافیست. یکبار.
مصرف قرص لاغری در دوران شیردهی - 
( قرص ) کپسول لاغری Magic Slim مجیک اسلیم اصل , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... قیمت محصول با تخفیف : فروش به صورت عمده و خورده تماس بگیرید
فروش دستگاه آر اف RF یا electrosurgical unit machine مدل های متنوع آر ...
قیمت دستگاه rf. قیمت دستگاههای RF. فروش دستگاه rf. عوارض دستگاه لاغری rf. دستگاه آر اف. اموزش استفاده از دستگاه لاغری rf. دستگاه خالبرداری rf. دستگاه لاغری ار اف.
قرص لاغری فلورسانس - 
قرص لاغری فلورسانس. لیست محصولات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، فروش محصولات آزمایشگاهی , خدمات پزشکی , خدماتی. تجهیزات آزمایشگاهی. آزمایشگاهی. لیست قیمت ...
PRS تولید کننده انواع تی شرت تبلیغاتی :: پوشاک - 
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
فروش اولین داورهای گیاهی استاندارد تولید ایران :: تجهیزات پزشکی
فروش اولین داورهای گیاهی استاندارد تولید ایران , تجهیزات پزشکی , لوازم. داورهای گیاهی. فروش داروی گیاهی با ضمانت درمان. درمان بلغم. والی فلور. ... چای سبز لاغری تیما
صابون سفیدکننده پوست :: زیبایی و بهداشت - 
تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان. مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
تونیک طلسم - شرکت شهد آرا کاسپین :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
چربی سوز و مکمل لاغری وید و دایماتیز (گیاهی) :: خدمات پزشکی - 
چاقی - لاغری -تناسب اندام بدون هیچ گونه عوارض جانبی- افزایش وزن و کاهش وزن با ... فروش بصورت عمده و خرده فروشی برای کلیه استان های کشور بدون واسطه بعضی از ...
چای لاغری دکتر جیمز « همرا با جینسنگ » با تخفیف استثنائی ...
چای لاغری. چای لاغری دکتر جیمز. مضرات پودر افلاطون. چای لاغری دکتر جیمز. خواص چای سبز برای لاغری. مضرات چای لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
فروش بهترین کرم ضد لک و رفع چروک صورت لاکورا المانی :: زیبایی و ...
فروش انواع کرمهای زیبایی و رفع چین و چروک با قیمت مناسب فروش انواع کرم ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری) پاسخگویی ...
کپسول لاغری اسلیم می (Slim Me) :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی آوین بازار ارئه کننده بهترین و با کیفیت محصولات زیبایی ، بهداشتی و تناسب اندام با مجوز وزارت بهداشت لاغری - اسلیم می - کپسول لاغری ...
نمایندگی قرص لاغری اسلیمینگ در اهواز - درج آگهی رایگان پیام سرا
عرضه کننده جدیدترین محصولات (ورزشی و لاغری و تناسب اندام( برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به آدرس.
آلگومد لاغری - 
لاغری کاهش سریع سایز و وزن با قرص لاغری چربی سوز , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لاغری. چاقی. چربی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ...
صاف کننده و نرم کننده قوی موی مجعد محصول آفریقا :: زیبایی و بهداشت
دستگاه شکم ابراکت AB Rocket • ساعت سامورایی ( آینه ای) آبی • فروش لوازم خانگی تمیز کننده، آشپزی، دستگاههای لاغری و سلامت • ماساژ گردن با قابلیت پخش MP3
قرص لاغری زنیستات - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید اینترنتی قرص ریتالین. ونستاد. خریداینترنتی آمپول لاغری. لایف سنتر. قرص زنیستات. فروش اینترنتی قرص ریتالین. زنیستات. قرص لاغری زنیستات.
کپسول لاغری اسلیمینگ اصل قویترین چربی سوز دنیا . مکس نچرال ...
کپسول لاغری اسلیمینگ اصل قویترین چربی سوز دنیا . مکس نچرال ... قرص لاغری اسلیمینگ. چربی سوز natural ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز ...
لیف جادویی پاک کننده ارایش فقط با اب :: زیبایی و بهداشت - 
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
فروش دستگاه میکرودرم ابریشن- ابریژن-تلفن و ...
فروش میکرودرم ابریشن.. ... چای سبز لاغری تیما .... قیمت تمام شده برای مشتری -بالاترین سطح پشتیبانی پس از فروش و تامین کلیه قطعات
خرید اینترنتی عروسک باربی - درج آگهی رایگان پیام سرا
خرید مایو توربو. فروش اینترنتی عروسک باربی. خرید اینترنتی عروسک باربی. خرید اینترنتی عروسک باربی. گن لاغری سرهم مایوشکل. خرید اقساطی 315.
قرص انتوم در لاغری تاثیر دارد - 
فروش قویترین قرص لاغری تضمینی خرید قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10کیلو لاغری فروش اینترنتی قرص لاغری گیاهی و تضمینی دیگر نگران افزایش وزن ...
فروش تردمیل نقد و اقساط با هدیه :: لوازم ورزشی - 
فروش تردمیل. تردمیل ارزان. ... چای سبز لاغری تیما .... فروش ویژه انواع تردمیل نقد و اقساط همراه با هدایا و جوایز ارزنده بدون قرعه کشی ارسال به ...
معایب ژل لاغری - 
کرم لاغری موضعی اصل بهترین راه لاغر شدن شکم و پهلو از فروشگاه ایران فروش ژل موضعی لاغری دارای مجوز شماره 89526 است بهترین روش لاغر ...
عوارض کپسول لاغری اسلیم فول - 
فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران قرص های لاغری فیل اسلیم، محصولی جدیدی می باشد که انحصارا در اختیار ماشاپ تنها نمایندگی ...
فروش مکمل ورزشی :: لوازم ورزشی - 
مکمل فروشی. mokamele varzeshi. انابول. فروش مکمل ورزشی. مکمل bsn. ... های ورزشی. mokamelha.com. فروش مکمل ورزشی. ... چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه ...
عوارض قرص لاغری تنوئید - 
کپسول لاغری Tenuate@Retad با ضمانتنامه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... تهران نیز می توانید به آدرس فروش (خیابان پاسداران - خیابان امیر ابراهیمی -پلاک 51 ) مراجعه ...
کپسول لاغری اسلیمینگ دو قلو :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی اسلیم مارکت نماینده انحصاری پخش قرص های لاغری در ایران قرص های لاغری اسلیمنگ د وقلو (کپسول لاغری ناچرال مکس) ، محصولی جدیدی می باشد که ...
بهترین مواد صاف کننده دایم مو بدون عوارض مارک سافت :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما ...
گن تریومف - درج آگهی رایگان پیام سرا
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش گن لاغری اسلیم 2 عدد فروش انواع گن های لاغری بندی اسلیم فروش انواع گن لاغری اسلیم لیفت گن لاغری بندی اسلیم ...
فروش لوازم ارایشی به قیمت عمده :: زیبایی و بهداشت
فروش لوازم ارایشی به قیمت عمده , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لوازم ارایشی ... عمده فروشی لوازم آرایشی. ... گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش ...
جدیدترین دستگاه عضله ساز و کاهش سایز :: زیبایی و بهداشت - 
دستگاه EMS لاغری. خط خنده ورزش. ... دستگاه عضله ساز. طب سوزنی لاغری. ... دارای راهنمای کامل فارسی و 2 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 10 ساله درای 8 الکترود ژلی ...
ماسک های معجزه آسای Efface :: زیبایی و بهداشت - 
لاغری. جراحی. چاقی. معجزه. مو. ماسک آلوورا. خواص جلبک دریایی. ماسک جلبک. ماسک جلبک دریایی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ...
قیمت کپسول لاغری گیاهی دیلی اسلیم - درج آگهی رایگان پیام سرا
قیمت قرص لاغری دیلی اسلیم. اسلمینگ. قرص جیم فیبروزیل 300. قرص اسلمینگ. قرص لاغری دیلی اسلیم. قرصهای لاغری اسلمینگ. کپسول دیلی اسلیم. فروش ...
کرم روشن کننده پوست چای سبز :: زیبایی و بهداشت - 
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... خواص چای سبز برای لاغری خواص چای سفید کرم چای سبز خواص چای سفید
عوارض قرص لاغری فیتنس - 
کپسول فیتنس. ژل فیتنس. لاغری. لاغری موضعی. ژل لاغری. لاغری بدون عوارض. کپسول لاغری. ... دیگر محصولات فروشگاه با قیمتهای رقابتی باور نکردنی: - کپسول ...
قرص اسلیم می - 
xtreme slim part slim قرص لاغری اکسترم اسلیم( پارت اسلیم )*** Part Slim *** 100% تضمینی لاغری سریع حداقل 12 کیلو در ماه فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده ...
کمربند لاغری ( ویبره و حرارتی) :: لوازم ورزشی - 
مضرات استفاده از کمربند لاغری. کمربند حرارتی. عوارض کمربندهای لاغری ویبره. مضرات دراز نشست. ... مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
بزرگترین وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی :: تجهیزات پزشکی
فروش مولاژ. لیست شرکتهای وارد کننده ... چای سبز لاغری تیما .... تمامی دستگاههای به فروش رسیده این شرکت دارای‎ ‎‏2سال گارانتی و 5سال خدمات پس از فروش میباشد‎ .
فروش عمده لباسهای بچه گانه :: پوشاک - 
فروش فوق العاده انواع لباسهای بچه گانه ونوزادی بصورت کلی و جزیی با کیفیت عالی و ... مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv ...
بوتانیکال اسلیمینگ فارسی شاپ - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
عوارض قرص لاغری گرین تیدین - 
بهترین روش لاغری بوسیله قرص چای سبز و ورزش های لاغری , گوناگون , لوازم. خرید چای ... خرید قرص لاغری. عوارض قرص ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
ضررهای حلقه ی لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
تک خرید کنید ولی به قیمت عمده وارد کننده و توزیع کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران فروش محصولات لاغری با نازلترین قیمت انواع کمربند های حرارتی و ویبره
فروش انواع تردمیل های(Life gear) :: لوازم ورزشی - 
انواع تردمیل. خرید تردمیل لایف گر. تردمیل life gear. دوثابت. دو درجا. تردمیل برقی. لوازم لاغری. فروش اینترنتی تردمیل. تردمیل. تردمیل لایف گیر. تردمیل life gear.
کپسول گیاهی لاغری کندوان :: خدمات پزشکی - 
کپسول گیاهی لاغری کندوان , خدمات پزشکی , خدماتی. :اهش وزن. لاغری ... لاغری کندوان. کبسول لاغری کندوان. ... لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با کرم باله آ :: زیبایی و بهداشت
مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما .... (عرضه کننده جدیدترین محصولات زیبایی و لاغری ) کیفیت بالا + قیمت مناسب
لاغری با سرکه سیب و عسل - 
لاغری جادوئی با مجیک اسلی , CD و DVD , کامپیـوتر. ... تاثیر ایروبیک در لاغری. ... قیمت محصول با تخفیف : فروش به صورت عمده و خورده تماس بگیرید ( ارسال با ...
چسب لاغری اسلیم پچ - 
لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. کاهش. افزایش. ... چسب لاغری میراکل پچ. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
دارو های گیاهی و زیبایی :: تجهیزات پزشکی - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... و شیر نرم کننده پوست بدن نیلوفرانه و ژل موضعی لاغری ( گیاهی ) و ژل سفت کننده بدن و صابون کرمدار سفید کننده و جوان ...
پودر چاق کننده بمبا در6 طعم مختلف :: زیبایی و بهداشت - 
درمان لاغری. افزایش وزن. پودر چاقی. بمبا. پودر چاقی bomba. ... -طرح حریم سلطان مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ...
خواص اسپند در لاغری - 
موثرترین بهترین قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10تا15 کیلو , زیبایی و ... برای تخفیف ویژه این قرص با تخفیف 10% وباقیمت 85000 تومان به فروش میرسد
ژله لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
ژله لاغری. کرم مروارید گونه گذار و چاقی صورت و ضد لک , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گونه گذار. گونه گذار ... فروش انواع کرم ضد لک و پف کننده صورت مروارید والنسی
درمان سریع لاغری صورت - 
درمان سریع لاغری صورت. روش موثر و سریع برای چاقی صورت , زیبایی و بهداشت , خدماتی. پف. فروش کرم گونه گذار. قیمت. خرید کرم پف صورت. گونه گذاری. جوش. کرم.
قرص لاغری کربوبلاکر - درج آگهی رایگان پیام سرا
این محصول بسیار بسیار موثر و مفید بوده و جزء بهترین محصول هایی می باشد که فروشگاه اینترنتی آوین بازار در رابطه با لاغری و تناسب اندام ارائه نموده است .
لیپوساکشن شکم ، ران -جراحی پلاستیک-لیپولیزر :: زیبایی و بهداشت
تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان. مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
فواید برگ سنا در لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
قرص های لاغری سوپر اسلیم , لوازم ورزشی , لوازم. میوه های خونساز. ... قرص مفصل ساز. تاثیر تردمیل بر لاغری. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا شماره مجوز ...
پیشرفته ترین کرم چربی سوز موضعی :: زیبایی و بهداشت
چربی سوز. لاغری. کرم لاغری. کرم چربی سوز. کرم شرینک. چربی سوز موضعی. ... کرم لاغری شرینک. www.shrink.cc. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کوچک کردن شکم و پهلو در 14 روز با ژل لاغری secret :: زیبایی و بهداشت
بهترین رژیم برای لاغری در 14 روز. ... زل لاغری. دانلود کتاب لاغری سریع در هفت روز. دانلود رایگان کتاب لاغری سریع در ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
چاق کننده صورت، کپسول معجزه گر گیاهی درسا :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... و تمام افرادی که از لاغری و وارفتگی صورت رنج میبرند این بهترین پیشنهاد است این محصول کاملا ...
فروش ویژه انواع لوازم آزمایشگاهی :: تجهیزات پزشکی - 
فروش ویژه انواع لوازم آزمایشگاهی , تجهیزات پزشکی , لوازم. الکل سنج. فروش ... فروشگاه لوازم آزمایشگاهی. فروش بادسنج. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ...
درمان لک پیری و خال پیری پوست-درمان لک صورت و چروک ... - 
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... با قیمتی استثنایی و شرایط فروش اقساط ، مطابق استاندارد های جهانی توسط ...
خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در بازیران :: زیبایی و بهداشت - 
فروش دستگاه لاغری توتال کر اصلی+هدیه ویژه+فلش32گیگ+ژل لاغری total core مینی ماساژر هوشمند شاندرمنmini massager shanderman germany کمربند لاغری بخار ...
زل لاغری فلفل - 
شرکت تی وی شاپ نماینده رسمی شرکتهای اروپائی جهت فروش محصولات لاغری و زیبائی می باشد با خرید آنلاین از سایت از 5% تخفیف ویژه شرکت ...
محصولات سارا کامکاریان :: زیبایی و بهداشت - 
مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... موقعیت: گیلان. آدرس: بندر انزلی _خ سپه روبروی مسجد جامع فروشگاه پارمیس.
عوارض قرص لاغری هودیا - 
قرص لاغری 100% تضمینی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص ضد اشتها. ... عوارض قرصهای لاغری هودیا. کپسول لاغری هودیا. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
عوارض قرص لاغری آلوئه ورا - 
عوارض قرص لاغری آلوئه ورا. فروش آلوئه ورا در منطقه اصفهان و تهران با قیمت مناسب , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص آلوئه ورا. قرص لاغری آلوورا. قرص لاغری آلوئه ورا.
تشک برقی :: تجهیزات پزشکی - 
تشک لاغری. قیمت تشک برقی. تشک حرارتی. تشک حرارتی لاغری. تشک لاغری. ... نماینده انحصاری فروش شرکت مدیکال ساپورت تهران تولیدی ...
فروش کرم روشن کننده های پوست و لایه بردار چای سبز :: زیبایی و بهداشت
فروش انواع کرم لایه بردار و روشن کننده و سفید کننده چای سبز+ژل لایه بردار فوری ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری)
کرم لاغری موضعی اصل بهترین راه لاغر شدن شکم و پهلو :: گوناگون
کرم لاغری موضعی اصل بهترین راه لاغر شدن شکم و پهلو از فروشگاه ایران فروش ژل موضعی لاغری دارای مجوز شماره است بهترین روش لاغر ...
مرکز فروش موتور چهار چرخ ساحلی :: خدمات ورزشی - 
فروش. قیمت موتور 4چرخ. عوارض دستگاه LPG. خرید موتور4چرخ. فروش موتور4چرخ. قیمت موتور4چرخ. قیمت موتور ساحلی. عوارض دستگاه لاغری lpg. موتور 4چرخ. فروش ...
فروشگاه شال و روسری چری :: پوشاک - 
فروشگاه روسری. بازار جعفری. نمایندگی تی تی. بازار جعفری تهران. روسری فروشی تی تی. ... فروش لوازم خانگی تمیز کننده، آشپزی، دستگاههای لاغری و سلامت
نظر درباره چسب لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
لیست کمربندهای لاغری فروشگاه ماهان بیوتی , لوازم ورزشی , لوازم. کمربند لاغری. لاغری. بخار. کمربند لاغری ویبره حرارتی. کمربند لاغری برقی. کمربند. ژل لاغری.
فروش گریدر و غلطک :: کامیون - 
فروش گریدر و غلطک , کامیون , وسایل نقلیه. قیمت گریدر. ... چای سبز لاغری تیما • فروش کارت .... گریدر و غلطک در حال انجام کار در استان گلستان به فروش می رسد ...
کپسول ویتامین ورد ضدآرتروز - 
فروش قویترین قرص لاغری تضمینی خرید قرص لاغری گیاهی طبیعی تضمینی 10کیلو لاغری فروش اینترنتی قرص لاغری گیاهی و تضمینی دیگر نگران افزایش وزن ...
قرص لاغری عصاره تمشک
قرص لاغری Raspberry Ketone. تمشک و لاغری. قرص عصاره تمشک برای لاغری. raspbery ketone extract محل فروش در تهران. لاغری با raspberry. تمشک لاغری. عصاره ...
جدیدترین کشف علمی برای جلوگیری از ریزش مو :: تجهیزات پزشکی
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروش ویژه دستگاه رادیو فرکونسی لاغری قابل استفاده در مطب و مراکز لاغری و ...
داروی گیاهی ضد چربی و فشار خون ودیابت :: خدمات پزشکی - 
داروی لاغری گیاهی. داروی درمان فشارخون گیاهی. متورال. متورال50. قرص متورال. ... مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
لیست اسامی قرصهای لاغری - 
لیست اسامی قرصهای لاغری. ایران چهره , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ایران چهره ... بیگودی جادویی Magic Leverag فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا دستگاه بافت ...
بهترین قیمت خرید دوچرخه ثابت ، استپر ، اسکی ثابت ،تردمیل و غیره ...
فروش تریدمیل. ... بورس قیمت فروش ( خرید ) انواع دوچرخه ثابت ، دوچرخه نشسته ، دستگاه تردمیل ... 07.22, گن لاغری تضمینی اسلیم لیفت(کاهش 2 الی 3 سایز فوری) ...
تردمیل موتور دار ROBIMAX 9910 پیاده روی-افزایش استقامت بدن-کاهش ...
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما .... 07.23, قیمت فروش ( خرید ) کمربندهای لاغری ، بخار ، ماساژور و ویبراتور, تهران, قیمت فروش ( خرید ) ...
توپ های بدنسازی Reebok :: لوازم ورزشی - 
توپ ایروبیک. توپ لاغری. قیمت توپ ایروبیک. دانلود حرکات ایروبیک. فروش توپ بدنسازی. قیمت توپ بدنسازی. توپ بدنسازی. حرکات جیم بال. خرید توپ بدنسازی.
درمان چاقی و لاغری / رژیم درمانی / تغذیه :: زیبایی و
درمان چاقی و لاغری / رژیم درمانی / تغذیه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. درمان چاقی و لاغری. ... تغذیه برای درمان لاغری صورت. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کن لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
کن لاغری. گن لاغری بندی اسلیم لیفت کاهش 3 سایز فوری در 2 رنگ مشکی و کرم , زیبایی و بهداشت , خدماتی. گن. گن بندی ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
دستگاه ویبره بسیار قوی - لاغری موضعی - کاهش 2 الی 3 سایز در ماه - 100% ... برای اطمینان بیشتر همواره می توانید کلیه محصولاتی که ما به فروش می رسانیم را با نمونه ...
گن تریومف در تهران
فروش انواع گن لاغری بندی اسلیم لیفت فروش گن لاغری اسلیم 2 عدد فروش انواع گن های لاغری بندی اسلیم فروش انواع گن لاغری اسلیم لیفت گن لاغری بندی اسلیم ...
چای دوغادان لاغری - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ... چای لاغری دوغادان باترکیبات گیاهی محصول کشور ترکیه بوده وبا نام Form به صورت تی بگ ودر دو طعم ساده ولیمویی ...
داروهای گیاهی و عطاری آنلاین :: زیبایی و بهداشت - 
در این فروشگاه شما انواع عرقیجات عمومی و انحصاری و گیاهان دارویی نایاب و عمومی محصولات آرایشی بهداشتی عمومی و انحصاری پک های سلامتی شامل چاقی لاغری چشم ...
محصولات آرایشی و بهداشتی رولند - 
فروش محصولات رولند. لیست قیمت گریماس. محصولات آرایشی و بهداشتی رولند. اگزلانس. نمایندگی شامپو ویگورانس در تهران. ... چای لاغری تیما-روغن شترمرغ ویترای ...
بهترین راه چاقی صورت :: زیبایی و بهداشت - 
قویترین کرم لایه بردار. کرم شفاف کننده. خرید اینترنتی. فروش. انواع. قیمت. چیست. ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری)
ریوایوژن درمان قطعی ریزش مو :: زیبایی و بهداشت - 
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
قیمت فروش انواع کیت تست حاملگی ( بارداری ) و تست تخمک گذاری ...
قیمت فروش انواع کیت تست حاملگی ( بارداری ) و تست تخمک گذاری بانوان , تجهیزات پزشکی , لوازم. کیت تست ... فروش لوازم آزمایش حاملگی. ... چای سبز لاغری تیما
عوارض قرص اسلیم می - 
xtreme slim part slim قرص لاغری اکسترم اسلیم( پارت اسلیم )*** Part Slim *** 100% تضمینی لاغری سریع حداقل 12 کیلو در ماه فروشگاه اینترنتی ما شاپ نماینده ...
فروش تجهیزات و لوازم آرایشگاه :: زیبایی و بهداشت - 
فروش صندلی آرایشگاه. صندلی آرایشگاه. قیمت صندلی ... لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش, تهران, 7 گن لاغری اسلیم ...
قرص لاغری سرکه سیب و چای سبز - 
قرص لاغری سرکه سیب و چای سبز. ... لاغری. چاقی. چربی. قرص. کپسول. کیلو. چای. گیاهی. عوارض. ضرر. عارضه. موثر. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
آمپول میتوتروپین لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
علی محمدی فروش انواع مکمل های غذایی ***********برای اطلاع از قیمت محصولات خود و خرید با ما تماس بگیرید *********** چاقی - لاغری - افزایش وزن - کاهش ...
فروش عروسک دورا
فروش عروسک دورا. سوتین جادویی مجیک برا کوچک کننده ، سفت کننده ، بزرگ کننده سینه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. مجیک برا. سوتین جادویی. دستگاه لاغری سینه.
قرص لاغری slimline hoodia - درج آگهی رایگان پیام سرا
عرضه کننده جدیدترین محصولات (ورزشی و لاغری و تناسب اندام( برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به آدرس.
تشک حرارتی لاغری - 
تشک لاغری. قیمت تشک برقی. ... فروش استثنایی محصولات آرایشی زیبایی بابلیس ... نماینده انحصاری فروش شرکت مدیکال ساپورت تهران
کپسول لاغری بوترام و ریداکت قویترین و سریعترین ... - 
کپسول لاغری ریداکت. قیمت کپسول ریداکت. عوارض ریداکت. لاغری سریع. لاغری بدون عوارض. عوارض بوترام. قیمت بوترام. خرید بوترام. فروش بوترام. سفارش ...
ادکلن, لوازم آرایش :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما ...
کرم سیرضدچروک سفیدکننده چاق کننده صورت ضدلک وجوش با ...
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما ...
آمپول لاغری - 
قرص لاغری فت برنر fat burners چربی سوز قوی و فوق العاده , خدمات پزشکی , خدماتی. ... آمپول های لاغری. آمپولهای چربی سوز ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
اثر موثر سماق در ماست بر لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
اثر موثر سماق در ماست بر لاغری. 20 معجزه عسل و دارچین , تولید مواد غذایی , صنعتی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا نیم ست تیتانیوم -طرح حریم سلطان
قهوه لاغری پندار - 
شرکت ایران تله مارکت تنها شرکت درای مجوز رسمی از وزارت بهداشت برای فروش کلیه محصولات لاغری،زیبایی،خانگی،بهداشتی وآرایشی در ایران میباشد
رژیم لاغری فرانسوی 15 روزه - درج آگهی رایگان پیام سرا
کوچک کردن شکم و پهلو در 3 روز - ژل لاغری معجزه سال , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... رژیم لاغری 15 روزه کانادایی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا شماره مجوز ...
فروشگاه مرکزی مکمل‌های بدنسازی :: لوازم ورزشی - 
فروشگاه مرکزی مکمل‌های بدنسازی , لوازم ورزشی , لوازم. وی. ... اصلی. اوشه. نیرو. مکمل. بدنسازی. فروش. برنامه. ماسل تچ. کراتین. آمینو. پستی. ... چای سبز لاغری تیما
موثرترین و بی ضرر ترین قرص لاغری - 
موثرترین قرص لاغری کاملا تضمینی و گیاهی 12 کیلو , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... بدین منظور،آران مارکت با چندین سال سابقه فروش در زمینه محصولات زیبایی ...
پاک کردن واقعی تتو، متفاوت با تمام روشهای موجود :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
خرید پستی چای لاغری تیما - 
خرید پستی چای لاغری تیما. پلان و نشقه های طلایی برای منازل مسکونی,ویلا , آپارتمان , هایپر مارکت , فروشگاه ها. رژیم لاغری 10 روزه. چای لاغری تیما. چای تیما.
پذیرش نمایندگی فروش آلوئه ورا :: زیبایی و بهداشت - 
پذیرش نمایندگی فروش آلوئه ورا , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ALOE. VERA. ... چای سبز لاغری تیما فروش کارت .... پذیرش نمایندگی فروش برگ و نوشابه آلوئه ورا از
قرص لاغری نیو رژیم - 
قرص لاغری فت برنر 120 تایی (FAT BURNERS) , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. ... لاغری تضمینی. فت برنر. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
قرص لاغری آلوئه ورا - 
قرص لاغری آلوئه ورا. فروش آلوئه ورا در منطقه اصفهان و تهران با قیمت مناسب , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص آلوئه ورا. قرص لاغری آلوورا. قرص لاغری آلوئه ورا.
فارسی شاپ دبی بوتانیکال اسلیمینگ قرص لاغری - 
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
امپول لاغری موضعی - 
تک خرید کنید ولی به قیمت عمده وارد کننده و توزیع کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران فروش محصولات لاغری با نازلترین قیمت انواع کمربند های حرارتی و ویبره
قرص لاغری فت برنینگ -
محصولات دیگر فروشگاه: هپر قدرت ویبره حرارتی سوپر مکس توربو چهار موتور کمربند لاغری کمربند لاغری بسیارقوی ویبروشیبVibro Shape +گارانتی+ارسال ...
فروش پوشک بچه ترکیه :: زیبایی و بهداشت - 
فروش پوشک بچه ترکیه , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... چای سبز لاغری تیما .... فروش عمده پوشک بچه ساخت ترکیه دارای GMP و استاندارد اروپا در 4 سایز در تعدادهای ...
فروش فوق العاده فروشگاه هاریکا :: پوشاک - 
فروشگاه لباس بارداری در تهران. ... آدرس فروشگاه لباس مجلسی زنانه. ... مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات ...
پودر لاغری 007 - درج آگهی رایگان پیام سرا
کمربند لاغری ویبرو شیپ اصل دارای 12 ماه گارانتی شرکت +خدمات پس از فروش+ اشانتیون انتخابی+ ارسال رایگان تحویل درب منزل ((((((دارای دفترچه راهنمای کاملا ...
دکتر بهزاد فرخی فوق تخصص جراحی پلاستیک وزیبایی و ترمیمی ...
نیم ست تیتانیوم -طرح حریم سلطان چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه. لینک های مفید. آگهی ارسال رایگان
بهترین کرم لایه بردار و سفیدکننده داو dove :: زیبایی و بهداشت
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
روش موثر و سریع برای چاقی صورت :: زیبایی و بهداشت - 
فروش کرم پف صورت. فروش کرم چاقی صورت. پف. گونه گذاری. جوش. کرم. محلول. چین. چروک. چاقی سریع صورت. راههای چاقی صورت. درمان سریع لاغری صورت. چاقی سریع.
نمایندگی های لوازم ورزشی در اصفهان - 
چای سبز لاغری تیما .... فروش تمام لوازم پرواز ی در ایران نمایندگی ایران جین گلیدر در ایران بال پاراگلیدر جین بهترین بال در تمام فستیوالها ما مدعی نیستیم امار این ...
قرص ترک اعتیاد ‏
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... کپسول گیاهی دتای هندی پر فروش ترین داروی ترک اعتیاد در استان تهران
قرص لاغری اسلیم لاین - 
موثرترین قرص لاغری کاملا تضمینی و گیاهی 12 کیلو , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... بدین منظور،آران مارکت با چندین سال سابقه فروش در زمینه محصولات زیبایی ...
قرص لاغری massimo slim - درج آگهی رایگان پیام سرا
کپسول لاغری مجیک اسلیم Magic Slim , زیبایی و بهداشت , خدماتی. magic slim. ... ( این محصول به دلیل قیمت رقابتی فقط بصورت نقدی به فروش می رسد )
قهوه لاغری leptin - 
شرکت ایران تله مارکت تنها شرکت درای مجوز رسمی از وزارت بهداشت برای فروش کلیه محصولات لاغری،زیبایی،خانگی،بهداشتی وآرایشی در ایران میباشد
محصولات لاغری کمپانی زد - درج آگهی رایگان پیام سرا
قرص لاغری -فت برنر-کاهش سریع سایز و وزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لاغر کننده. ... رژیم لاغری سریع 7 روز. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
کرم روشن کننده پوست و شفاف کننده صورت/ چای سبز + ژل :: زیبایی و ...
چای سبز لاغری تیما مانتو تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... (عرضه کننده جدیدترین محصولات زیبایی و لاغری ) کیفیت بالا + قیمت مناسب
تاثیر کیوی در لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
تناسب. اندام. لاغری. خواص کیوی لاغری. کیوی و لاغری. میوه هایی که باعث لاغری میشوند. ... گیاهانی که باعث لاغری می شوند. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
خرید انواع موبر دائمی :: زیبایی و بهداشت - 
درمان. بهبود. چیست. قیمت. فروش. انواع موبر. خرید انواع موبر. انواع موبرهای دائمی. ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری)
برنامه لاغری با تردمیل
باشگاه دهیم. تعریف سالن ورزشی. برنامه لاغری. آبی کارت اصفهان. سالن فوتسال تهران. لاغری با تردمیل. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا شماره مجوز ارشاد ...
شماره تماس شرکت فارسی شاپ جهت قرصهای لاغری بوتانیکال
بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر جدول فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد. پدیده ای شگفت انگیز که شما با استفاده از آن ابتدا از کاهش سایزتان تعجب ...
کرم لاغری سینره - درج آگهی رایگان پیام سرا
ژل لاغری سینره. کرم لاغری سینره. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ساعت کاسیو طرح ادیفایز ... فروشگاه اینترنتی پارس سلر.. خواص دارچین در لاغری - 
چای لاغری , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ... حتمی ترین راه لاغری در سریع ترین زمان ممکن را می توان به جرات چای لاغری است .
ماساژور بیوتی کلاب beauty club :: خرید نوین - 
ماساژور بیوتی کلاب beauty club , خرید نوین , فروشگاه ها. ماساژور بیوتی کلاب beauty club. بیوتی کلاب. دستگاه ماساژور صورت. ... کمربند لاغری بخار استیم بلت ...
درمان روزنه پوست صورت - 
چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا .... فروشگاه اینترنتی تلفنی 5040shop نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
قرص لاغری 100% گیاهی سوپر اسلیم :: زیبایی و بهداشت - 
قرص لاغری 100% گیاهی سوپر اسلیم , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرصهای چربی سوز برای لاغری. قرص سو پر ... لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
پودر لاغری بامبو - درج آگهی رایگان پیام سرا
عرضه کننده جدیدترین محصولات ورزشی و لاغری و تناسب اندام برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات از سایت فروشگاه ما به آدرس.
رفع کننده لک پوست - 
چای سبز لاغری تیما .... با قیمتی استثنایی و شرایط فروش اقساط ، مطابق استاندارد های جهانی توسط شرکت طب کالای ... *فروش بصورت نقد و اقساط بدون محاسبه سود
روشهای لاغری موضعی - 
تک خرید کنید ولی به قیمت عمده وارد کننده و توزیع کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران فروش محصولات لاغری با نازلترین قیمت انواع کمربند های حرارتی و ویبره
قرص لاغری گلدن خاویار - 
موثرترین قرص لاغری کاملا تضمینی و گیاهی 12 کیلو , زیبایی و بهداشت , خدماتی. ... بدین منظور،آران مارکت با چندین سال سابقه فروش در زمینه محصولات زیبایی ...
فروشگاه اینترنتی تهران ایبای :: زیبایی و بهداشت - 
فروشگاه اینترنتی تهران ایبای , زیبایی و بهداشت , خدماتی. لاغری. تقویتی. مکمل. پوشک. قرص ایمدین. خرید اینترنتی قرص ایمدین. قیمت جدید قرص ایمدین. ایمدین.
گن لاغری بندی اسلیم لیفت کاهش 3 سایز فوری در 2 رنگ مشکی و کرم ...
قیمت گن لاغری اسلیم لیفت گن لاغری بندی اسلیم لیفت... گن لاغری اسلیم لیفت دو عددی گن لاغری اسلیم لیفت Slim Lift قیمت فروش گن لاغری اسلیم لیفت
فروش عطر و اسانس های روز جهان :: زیبایی و بهداشت - 
فروش عطر و اسانس های روز جهان , زیبایی و بهداشت , خدماتی. عطر جعبه. ... فروشگاه سنگ خیابان وزرا. ... گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها، گارانتی،مرکز پخش ...
دستگاه ماساژ و لاغری سلولز :: هایپر مارکت - 
دستگاه ماساژ و لاغری سلولز , هایپر مارکت , فروشگاه ها. دستگاه لاغری سلولز. اولتراسوند لاغری. دستگاه اولتراسوند. سلولیز. لاغری موضعی با اولتراسونیک.
چاق شوید -چاق بمانید-چاقی-20 کیلو درماه - 
آغاز فروش ویژه با 30 الی 60% تخفیف آرین تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و تناسب اندام روز دنیا درایران مخصوص صورت ...
کپسول چاقی فت فست قویترین چاق کننده طبیعی :: زیبایی و بهداشت
فروش فت فست. ... دیگر محصولات فروشگاه با قیمتهای رقابتی باور نکردنی: ... مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه ...
قرص لاغری اسلیمینگ سبز - 
کاملا گیاهی بدون عوارض جانبی بهترین و موثرترین قرص لاغری -نوتری فیت فروش کلی و جزئی محصولات آرایشی و بهداشتی مخصوص همکاران گرامی با قیمت فوق العاده
قطره زیره و لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
لاغری واقعی و بدون عوارض میخواهید؟ ... کپسول فیتنس. ژل فیتنس. لاغری. لاغری موضعی. ژل لاغری. لاغری بدون عوارض. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا
اولین و تنها مرکز تخصصی کفی طبی ارتوپدی
... تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ... Steam Cleaner • فروش لوازم خانگی تمیز کننده، آشپزی، دستگاههای لاغری و سلامت ...
تاییدیه وزارت بهداشت کپسول لاغری فرشته - درج آگهی رایگان پیام سرا
آغاز فروش ویژه با 30 الی 60% تخفیف آرین تنها مرکز عرضه مستقیم جدیدترین و معتبرترین محصولات زیبایی-لاغری و تناسب اندام روز دنیا درایران مخصوص صورت ...
بهترین کرم دور چشم و رفع گودی و سیاهی زیر چشم :: زیبایی و بهداشت
فروش انواع محصولات کرم و صابون رفع کبودی و گودی و چروک و سیاهی دور چشم بهترین و ... ایمن مارکت \"عرضه کننده جدیدترین محصولات (لوازم خانگی- زیبایی و لاغری)
برطرف کننده چین وچروک وسیاهی دور چشم :: زیبایی و بهداشت - 
رفع تیرگی دور لب. کرم پودر اگزوویانس. کرم لاغری سینره. درمان تیرگی لب. ... مانتو تابستانه ترمه چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ...
سبوس برنج لاغری - درج آگهی رایگان پیام سرا
سبوس برنج و لاغری. خواص رب گوجه فرنگی. خواص آرد برنج. لاغری با سبوس برنج. فروش روغن سرخ کردنی. خواص ارد برنج. سبوس برنج لاغری. شیرینی فروشی رژیمی ...
برترین چربی سوزهای جهان :: زیبایی و بهداشت - 
چای لاغری دکتر سینا _ Slimmin Tea Dr Sina و ... زیرنظر قهرمان پرورش اندام کشور علی قاسمی سایت : دفتر فروش تهران : دفتر فروش ...
گن لاغری مردانه
فروش گن مردانه. گن لاغری مردانه. فروشنده تی شرت های لاغری دراصفهان. خرید گن مردانه. گن یا تیشرت لاغری مردانه. فروش تیشرت لاغری مردانه. گن لاغری مردانه فروش.
قرص لاغری reduct - درج آگهی رایگان پیام سرا
قرص لاغری -شیلد-کاهش سریع سایز ووزن , زیبایی و بهداشت , خدماتی. قرص لاغری. شیلد ... قرص لاغری ریداکتیل. ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا بند انداز ...
[جلوگیری از لاغری صورت - 
جلوگیری از لاغری صورت. قرص vitacip. کپسول vitacip. ... رفع لاغری صورت. روش استفاده از ماساژور ... فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه ...
دستگاه و مواد جدید اپیلاسیون,در خانه توسط خودتان,صورت و
تهران, 7 گن لاغری اسلیم لیفت اصل آقایان ،خانم ها،, تومان. مرکز فروش تی شرت لاغری مردانه , گن لاغری زنانه , گن لاغری دوتیکه ویکرv care کلیه محصولات اصل ...
از بین بردن چین وچروک و افتادگی صورت با ورزش و ماساژ ... - 
فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما .... فروشگاه اینترنتی تلفنی نمایندگی انحصاری چای لاغری تیما نمایندگی پخش روغن ...
ژل ویتامینه لاغری موضعی کاملیا - درج آگهی رایگان پیام سرا
شماره مجوز ارشاد /شماره مجوز بهداشت /بیگودی جادویی Magic Leverag مهره مار فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا ... ژل لاغری جلبک دریایی ...
فروش شارژ کارت همراه اول ایرانسل و تالیا • نیم ست تیتانیوم -طرح حریم سلطان چای سبز لاغری تیما فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا مانتو تابستانه ترمه ...
فروش ویژه آلوئه ورا با قیمت استثنایی :: زیبایی و بهداشت - 
فروش ویژه آلوئه ورا با قیمت استثنایی , زیبایی و بهداشت , خدماتی. آلوئه ورا. پذیرش ... تابستانه ترمه فروش کارت شارژ ایرانسل، همراه اول و تالیا چای سبز لاغری تیما ...

( تعداد کل: 7673 )
   1      2     3     4     5      ...      7673   >>
صفحات